(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Stogastulpis skirtas nuo žemės nušluotai mokyklai

2017 m. liepos 4 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Šeš­ta­die­nį miš­kų ap­sup­ty­je glū­din­čia­me End­riš­kių kai­me į su­si­ti­ki­mą ir at­mi­ni­mo sto­gas­tul­pio šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ją su­si­rin­ko bu­vu­sios End­riš­kių mo­kyk­los, pa­sta­ty­tos 1936 ir nu­griau­tos 2006 me­tais, mo­ki­niai. To­kių mo­kyk­lų, iš­ny­ku­sių be pėd­sa­ko nuo že­mės pa­vir­šiaus, Jo­niš­kio ra­jo­ne jau ne vie­na.

loretar@skrastas.lt

Sto­gas­tul­py­je įam­ži­no mo­kyk­los at­vaiz­dą

Sto­gas­tul­pis End­riš­kiuo­se prie ke­lio gre­ta te­ri­to­ri­jos, kur ka­dai­se sto­vė­jo mo­kyk­la, iš­ki­lo dar praė­ju­sių me­tų ru­de­nį. Jį pa­sta­tė auk­si­nių ran­kų me­džio meist­ras skaist­gi­rie­tis Jo­nas Brie­dis, pa­ts ka­dai­se mo­kę­sis šio­je mo­kyk­lo­je. Idė­ją su­bran­di­no po po­kal­bių su pe­da­go­gu Alek­sand­ru Ža­liu.

J. Brie­dis, anot ki­to šios mo­kyk­los bu­vu­sio mo­ki­nio, Rei­bi­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko Adol­fo Kriš­čiū­no, pa­da­rė lab­da­rą – au­ko­jo sa­vo dar­bą. Išs­ko­bęs sto­gas­tul­pį, ku­ria­me įam­ži­no bu­vu­sios mo­kyk­los at­vaiz­dą, už­su­ko pas rei­bi­nie­tę Oną Kal­nie­nę pa­si­kal­bė­ti, kad rei­kė­tų šį at­mi­ni­mo sim­bo­lį pa­šven­tin­ti, su­kvies­ti bu­vu­sius mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus. Taip ir pa­da­rė kar­tu su A. Kriš­čiū­nu.

Nu­pie­šė pla­ka­tą, pri­ga­mi­no me­da­lių

Šven­ti­nę die­ną Skaist­gi­rio šv. Jur­gio baž­ny­čio­je žmo­nėms neuž­te­ko sė­di­mų vie­tų. Po pa­mal­dų vi­si vy­ko į End­riš­kius, ten ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis pa­šven­ti­no sto­gas­tul­pį.

Pa­siž­val­gę po bu­vu­sios mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją, nu­si­fo­tog­ra­fa­vę apie šim­tas žmo­nių su­si­rin­ko Rei­bi­nių kai­mo bend­ruo­me­nės na­mų erd­via­me kie­me. Pa­la­pi­nė­se iš­dė­lio­jo lauk­ne­šė­lius, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais, bu­vo pa­svei­kin­ti gar­baus am­žiaus mo­ky­to­jai Alek­sand­ras Ža­lys, Po­vi­las Ba­rei­ka, dė­ko­ta sto­gas­tul­pio meist­rui. Adol­fas Kriš­čiū­nas nu­pie­šė pla­ka­tą su mo­kyk­los at­vaiz­du, ant ku­rio kvie­tė pa­si­ra­šy­ti vi­sus bu­vu­sius mo­ki­nius, kiek­vie­nam įteik­da­mas pa­ties ir O. Kal­nie­nės ran­ko­mis su­kur­tus at­mi­ni­mo me­da­lius.

„Bu­vo­me nu­lip­dę 48 me­da­lius, o mo­ki­nių pa­si­ra­šė dau­giau nei 60. Ne­si­ti­kė­jo­me, kad tiek su­si­rinks – ne tik iš Jo­niš­kio ra­jo­no, bet ir Šiau­lių, Kau­no, Prie­nų, Ro­kiš­kio bei ki­tų Lie­tu­vos vie­to­vių. Tad li­ko­me „sko­lin­gi“, juo­ka­vo­me, kad rei­kės da­ry­ti kaž­ka­da nau­ją su­si­ti­ki­mą, kad ir ki­tus ap­da­lin­tu­me“, – „Kraš­to ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Adol­fas Kriš­čiū­nas.

Jo pri­si­mi­ni­muo­se End­riš­kių mo­kyk­la – erd­vi, dai­li, su nuo­sta­biais gė­ly­nais, tu­jo­mis ap­so­din­tais ta­ke­liais, vie­nais me­tais pri­pa­žin­ta gra­žiau­siai tvar­ko­ma tarp ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų ap­lin­kas.

„Tik gel­to­nų­jų au­to­bu­siu­kų ne­bu­vo. Iš Ky­bu­rių kai­mo reik­da­vo ei­ti per miš­ką pra­stais ke­liu­kais, pur­vy­nė­mis. Net ir gu­mi­niais ba­tais pri­sem­da­vo­me au­lus, tek­da­vo sė­dė­ti per pa­mo­ką drėg­no­mis ko­jo­mis. Kai Ve­šė­ti­nio upe­lis pa­tvin­da­vo, tė­vai ant nu­ga­ros ne­šda­vo per už­lie­tus plo­tus ar­ba vež­da­vo ra­tais, pa­kin­kę ark­lį. Po pa­mo­kų ly­giai taip pat ke­liau­da­vo­me at­gal“, – pri­si­mi­nė A. Kriš­čiū­nas.

Su­tik­da­vo pa­ke­ly ir šer­nų, ir stir­nų

Tau­to­dai­li­nin­kė Bi­ru­tė Dar­gy­tė į End­riš­kių mo­kyk­lą taip pat ei­da­vo per miš­ką – su bū­re­liu bend­ra­moks­lių. Ją nu­vy­lė da­bar­ti­nė bu­vu­sios mo­kyk­los ap­lin­ka. Ka­dai­se mo­ki­nių, taip pat ir jos, so­din­ti ber­že­liai ta­pę di­džiu­liais iš­la­kiais me­džiais, bet ta­ke­lio net ne­si­ma­to. Bend­ra­bu­čio pa­sta­tas api­ręs, gal ir per­dan­gos jau įgriu­vu­sios, bu­vu­sia­me sta­dio­ne ga­no­si kar­vė. Tik ma­lo­nu bu­vo iš­vys­ti se­niai ma­ty­tus vei­dus.

Su­si­rin­ku­sie­ji į ren­gi­nį su su­si­do­mė­ji­mu ap­žiū­rė­jo se­nų lai­dų, mo­kyk­los pa­sta­to nuo­trau­kas, ku­rias at­nau­ji­no ir at­si­ve­žė fo­tog­ra­fai Vir­gi­ni­ja ir Sta­sys Leng­ve­niai. S. Leng­ve­nis pa­sa­ko­ja, pė­din­da­vęs į mo­kyk­lą 5,5 ki­lo­met­ro. Ry­tais bū­da­vo bau­gu, su­tik­da­vo bū­rius šer­nų. Pa­me­na, vis per­bėg­da­vo ke­lią sep­ty­ni: vi­si įpras­ti, o vie­nas – be­veik bal­tas, pa­na­šus į na­mi­nę kiau­lę. Su­tik­da­vo ir stir­nų, kiš­kių, o be­ne la­biau­siai iš­gąs­di­no miš­ke be­si­ga­nan­tis paū­gė­jęs ver­šis. Vai­kui at­ro­dė ne­ži­nia, ką toks, pu­siau su­lau­kė­jęs, ga­li pa­da­ry­ti.

Mo­kyk­la bu­vo šildoma krosnimis. Pa­to­gu: kai ato­sto­gos ar išei­gi­nės – ne­reik­da­vo šil­dy­ti. Vai­kai, ku­rie iš to­les­nių kai­mų, ga­lė­da­vo ap­si­sto­ti bend­ra­bu­ty­je.

Už­fik­sa­vo grio­vi­mo mo­men­tus

S. Leng­ve­nis, par­va­žiuo­da­mas į tė­viš­kę, fik­sa­vo kiek­vie­ną bu­vu­sios End­riš­kių mo­kyk­los pa­sta­to grio­vi­mo dar­bų eta­pą. Ji bu­vo už­da­ry­ta 2001 me­tais, o Tur­to fon­do par­duo­ta su že­mės skly­pu ir pra­dė­ta ar­dy­ti apie 2006-uo­sius.

Pir­ma ne­li­ko prie­sta­to, ku­ris bu­vo pri­lip­dy­tas ta­ry­bi­niais me­tais, jį dar­bi­nin­kai leng­vai iš­grio­vė. Už­tat sme­to­ni­nės End­riš­kių mo­kyk­los sie­nos, su­mū­ry­tos be oro tar­pų, tvir­tos, il­gai ne­pa­si­da­vė. Dau­žė ir dau­žė plak­tu­kais, stry­pais, kol įvei­kė, kaž­kam la­bai rei­kė­jo rau­do­nų dai­lių ply­tų.

Sa­ko, vie­tos gy­ven­to­jai sa­kė net ne­ži­no­ję, kad pa­sta­tas par­duo­da­mas. Pa­tys bū­tų nu­si­pir­kę, gal net koks bu­vęs mo­ki­nys vers­li­nin­kas.

„Toks pat li­ki­mas bū­tų lau­kęs ir Juo­dei­kių mo­kyk­los. Jos me­di­nis pa­sta­tas ir­gi bū­tų nu­šluo­tas nuo že­mės. Ge­rai, kad su­si­zgri­bo­me, bend­ruo­me­nė pe­rė­mė pa­sta­tą, pa­gal pro­jek­tą gau­ta lė­šų, jis su­re­mon­tuo­tas“, – „Kraš­to ži­nioms“ pri­mi­nė bu­vęs pe­da­go­gas Alek­sand­ras Ža­lys.

Vi­dos UR­BO­NIE­NĖS nuo­tr.

Bu­vęs End­riš­kių mo­kyk­los mo­ky­to­jas Po­vi­las Ba­rei­ka pa­si­ra­šo ant Adol­fo Kriš­čiū­no pieš­to pla­ka­to, ku­ria­me – mo­kyk­los vaiz­das.

Prie Jo­no Brie­džio su­kur­to sto­gas­tul­pio su­sto­jo bu­vę End­riš­kių mo­kyk­los mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai.

Su­si­ti­ko bu­vu­sios End­riš­kių mo­kyk­los mo­ki­nės: (iš kai­rės) Ste­fa Matulytė–Miniauskienė iš Jo­niš­kio, Ina Balčiutė–Jonikienė ir Šiau­lių, Ege­ni­ja Šimaitytė–Urmonienė iš Gin­kū­nų.

Bu­vu­sios mo­ki­nės ir mo­ky­to­jas: (iš kai­rės) Ro­ma Sruo­gy­tė, Ri­ma Vei­ka­lai­tė ir Alek­sand­ras Ža­lys.

Sta­sio LENG­VE­NIO as­me­ni­nės nuo­tr.

End­riš­kių mo­kyk­los pa­sta­tas bu­vo pa­sta­ty­tas dar sme­to­ni­niais lai­kais, 1936 me­tais, o mo­kyk­la pra­dė­jo veik­ti 1937-ai­siais. i

Mo­kyk­los pa­sta­tą įsi­gi­jęs nau­jas sa­vi­nin­kas jį nu­grio­vė.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas