(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Vienam garbės piliečiui primintas praeities „šešėlis“

2017 m. liepos 4 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė šiais me­tais gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti ra­jo­no Tau­to­dai­li­nin­kų sky­riaus įkū­rė­jai Ani­ce­tai Kra­ji­nie­nei ir Ža­ga­rės mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos įkū­rė­jui, re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos sa­va­no­riui Juo­zui Kaz­laus­kui. J. Kaz­laus­ką iš praei­ties pa­si­vi­jęs „še­šė­lis“ Ta­ry­bos spren­di­mui įta­kos ne­tu­rė­jo. Iš vi­so bu­vo gau­tos trys pre­ten­den­tų kan­di­da­tū­ros.

loretar@skrastas.lt

Tau­to­dai­li­nin­kė ir sa­va­no­ris kraš­to­ty­ri­nin­kas

Tau­to­dai­li­nin­kė Ani­ce­ta Kra­ji­nie­nė daug pa­stan­gų dė­jo puo­se­lė­jant Jo­niš­kio kraš­to liau­dies me­no, ama­tų tra­di­ci­jas, nuo­lat ieš­ko nau­jų kraš­to ta­len­tų, gra­žia­dar­bių, ku­rie po kruopš­čios at­ran­kos pa­ten­ka į Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gą. Pre­ten­den­tės ran­ko­mis su­kur­ti nė­ri­niai, ki­ti dar­bai yra iš­ke­lia­vę į įvai­rias pa­sau­lio ša­lis, ji yra iš­lei­du­si kny­gą apie Jo­niš­kio kraš­to tau­to­dai­lę „Šak­nys lei­džia at­ža­las: tau­to­dai­lės rai­da Jo­niš­kio ra­jo­ne“.

Jo­niš­kio kraš­to pa­vel­do puo­se­lė­to­ją, Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų ir pa­gy­ve­nu­sių žmo­nų klu­bo „Švė­tė“ pir­mi­nin­ką, sa­va­no­rį Juo­zą Kaz­laus­ką re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pri­sta­tė gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lui už Ža­ga­rės mies­to is­to­ri­jos rin­ki­mą ir pa­tei­ki­mą jau­ni­mui, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą et­no­kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je, bend­ra­dar­bia­vi­mą su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, lie­tu­vių liau­dies pa­pro­čių ir kul­tū­ros plėt­rą. J. Kaz­laus­kas per dau­ge­lį me­tų su­kau­pė se­no­vi­nių daik­tų mu­zie­ji­nę eks­po­zi­ci­ją, ku­ri ra­do vie­tą D. Na­ryš­ki­no dva­ro rū­muo­se, fil­ma­vo is­to­ri­nę me­džia­gą apie Ža­ga­rės se­no­lius, tau­ti­nes ma­žu­mas, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­rą, vie­tos bib­lio­te­ką ir ki­ta.

Ta­ry­bai bu­vo tei­kia­mas ir tre­čias pre­ten­den­tas – Krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jas, kny­gų apie spor­tą, is­to­ri­nių fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mų au­to­rius, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Leo­nas Ka­ra­liū­nas. Ta­čiau jo kan­di­da­tū­ra nė vie­na­me Ta­ry­bos ko­mi­te­te dau­gu­mos pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė.

Ta­ry­bos na­rys Eu­ge­ni­jus But­kus re­dak­ci­jai ko­men­ta­vo, kad dau­ge­lis ko­mi­te­tuo­se pa­si­sa­kė ne prieš gar­bin­gą L. Ka­ra­liū­no kan­di­da­tū­rą, bet su­si­lai­kė. Anot jo, pa­grin­di­nė prie­žas­tis ga­lė­jo bū­ti, kad L. Ka­ra­liū­nas pa­gerb­tas praė­ju­siais me­tais – jam įteik­ta My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lė.

Pa­si­vi­jo „še­šė­lis“

Svars­tant kan­di­da­tū­ras ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į vi­suo­me­nės bal­są. Vie­nas iš ko­mi­te­tų bu­vo su­lau­kęs ano­ni­mi­nio laiš­ko, ku­rį pa­vie­ši­no opo­zi­ci­jos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas. Ja­me ra­šy­ta, kad J. Kaz­laus­kas dar so­vie­ti­niais me­tais dirb­da­mas apy­lin­kės ins­pek­to­riu­mi va­ži­nė­jęs ne­blai­vus. Kad anuo­met J. Kaz­laus­ko el­ge­sys ne­bu­vęs pa­gir­ti­nas, pa­tvir­ti­no bu­vu­si to me­to apy­lin­kės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ja­sie­nė.

„Žmo­nės pyk­da­vo, kad ins­pek­to­rius gir­tas laks­to mo­to­cik­lu, o iš ki­tų rei­ka­lau­ja lai­ky­tis tai­syk­lių. Ne­bent ski­riant gar­bės pi­lie­čio var­dą anuos lai­kus at­me­ta­me. Prie­kaiš­tų dėl da­bar­ti­nės veik­los tik­rai nė­ra, jis šau­niai dir­ba“, – sa­kė J. Ja­sie­nė.

Pats J. Kaz­laus­kas re­dak­ci­jai sa­kė, kad kaž­ka­da va­žia­vęs iš­gė­ręs, bet nuo ta­da praė­ję be­veik 40 me­tų.

„Idea­lių žmo­nių nė­ra. Jei­gu dėl kiek­vie­no pra­dė­tų aiš­kin­tis, ras­tų prie ko pri­si­ka­bin­ti. Maž­daug nu­tuo­kiu, kas ga­lė­jo ra­šy­ti tą laiš­ką Ta­ry­bos na­riams, gal­vo­ju, kad pa­vy­das ver­čia žmo­gų taip elg­tis. Te­gul jis ar jie bū­na lai­min­gi. Aš ne­pyks­tu“, – sa­kė J. Kaz­laus­kas.

Pa­gal nuo­sta­tus Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio var­das su­tei­kia­mas už nuo­pel­nus ir iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Jo­niš­kio ra­jo­no kul­tū­rą, švie­ti­mą, moks­lą, eko­no­mi­ką, so­cia­li­nę rai­dą, vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą, kraš­to ap­sau­gą ar ki­tas sri­tis, jei­gu tam pri­ta­ria du treč­da­liai vi­sų po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių.

Šiuo me­tu Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jas tu­ri 16 as­me­nų.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio var­das – Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių kraš­to Jo­niš­kio ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų sky­riaus įkū­rė­jai, tau­to­dai­li­nin­kei Ani­ce­tai Kra­ji­nie­nei.

Juo­zas Kaz­laus­kas jau daug me­tų ren­ka mu­zie­ji­nę eks­po­zi­ci­ją, kau­pia fil­muo­tą me­džia­gą apie vie­tos žmo­nes, įstai­gas.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Danguolė, 2017-07-29 13:21
Šlykštu žiūrėti į ''garbingą'' Anicetą,pasisavinusią antrojo įstatymiško vyro Andrešiūno turtą,jo kapą pavertusią savartynu,vėl susigražinusią pirmojo vyro pavardę ir lyg niekur nieko besisukiojančią tarp ją smerkiančių žmonių.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas