(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Vienam garbės piliečiui primintas praeities „šešėlis“

2017 m. liepos 4 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė šiais me­tais gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti ra­jo­no Tau­to­dai­li­nin­kų sky­riaus įkū­rė­jai Ani­ce­tai Kra­ji­nie­nei ir Ža­ga­rės mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos įkū­rė­jui, re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos sa­va­no­riui Juo­zui Kaz­laus­kui. J. Kaz­laus­ką iš praei­ties pa­si­vi­jęs „še­šė­lis“ Ta­ry­bos spren­di­mui įta­kos ne­tu­rė­jo. Iš vi­so bu­vo gau­tos trys pre­ten­den­tų kan­di­da­tū­ros.

loretar@skrastas.lt

Tau­to­dai­li­nin­kė ir sa­va­no­ris kraš­to­ty­ri­nin­kas

Tau­to­dai­li­nin­kė Ani­ce­ta Kra­ji­nie­nė daug pa­stan­gų dė­jo puo­se­lė­jant Jo­niš­kio kraš­to liau­dies me­no, ama­tų tra­di­ci­jas, nuo­lat ieš­ko nau­jų kraš­to ta­len­tų, gra­žia­dar­bių, ku­rie po kruopš­čios at­ran­kos pa­ten­ka į Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gą. Pre­ten­den­tės ran­ko­mis su­kur­ti nė­ri­niai, ki­ti dar­bai yra iš­ke­lia­vę į įvai­rias pa­sau­lio ša­lis, ji yra iš­lei­du­si kny­gą apie Jo­niš­kio kraš­to tau­to­dai­lę „Šak­nys lei­džia at­ža­las: tau­to­dai­lės rai­da Jo­niš­kio ra­jo­ne“.

Jo­niš­kio kraš­to pa­vel­do puo­se­lė­to­ją, Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų ir pa­gy­ve­nu­sių žmo­nų klu­bo „Švė­tė“ pir­mi­nin­ką, sa­va­no­rį Juo­zą Kaz­laus­ką re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pri­sta­tė gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lui už Ža­ga­rės mies­to is­to­ri­jos rin­ki­mą ir pa­tei­ki­mą jau­ni­mui, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą et­no­kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je, bend­ra­dar­bia­vi­mą su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, lie­tu­vių liau­dies pa­pro­čių ir kul­tū­ros plėt­rą. J. Kaz­laus­kas per dau­ge­lį me­tų su­kau­pė se­no­vi­nių daik­tų mu­zie­ji­nę eks­po­zi­ci­ją, ku­ri ra­do vie­tą D. Na­ryš­ki­no dva­ro rū­muo­se, fil­ma­vo is­to­ri­nę me­džia­gą apie Ža­ga­rės se­no­lius, tau­ti­nes ma­žu­mas, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­rą, vie­tos bib­lio­te­ką ir ki­ta.

Ta­ry­bai bu­vo tei­kia­mas ir tre­čias pre­ten­den­tas – Krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jas, kny­gų apie spor­tą, is­to­ri­nių fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mų au­to­rius, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Leo­nas Ka­ra­liū­nas. Ta­čiau jo kan­di­da­tū­ra nė vie­na­me Ta­ry­bos ko­mi­te­te dau­gu­mos pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė.

Ta­ry­bos na­rys Eu­ge­ni­jus But­kus re­dak­ci­jai ko­men­ta­vo, kad dau­ge­lis ko­mi­te­tuo­se pa­si­sa­kė ne prieš gar­bin­gą L. Ka­ra­liū­no kan­di­da­tū­rą, bet su­si­lai­kė. Anot jo, pa­grin­di­nė prie­žas­tis ga­lė­jo bū­ti, kad L. Ka­ra­liū­nas pa­gerb­tas praė­ju­siais me­tais – jam įteik­ta My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lė.

Pa­si­vi­jo „še­šė­lis“

Svars­tant kan­di­da­tū­ras ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į vi­suo­me­nės bal­są. Vie­nas iš ko­mi­te­tų bu­vo su­lau­kęs ano­ni­mi­nio laiš­ko, ku­rį pa­vie­ši­no opo­zi­ci­jos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas. Ja­me ra­šy­ta, kad J. Kaz­laus­kas dar so­vie­ti­niais me­tais dirb­da­mas apy­lin­kės ins­pek­to­riu­mi va­ži­nė­jęs ne­blai­vus. Kad anuo­met J. Kaz­laus­ko el­ge­sys ne­bu­vęs pa­gir­ti­nas, pa­tvir­ti­no bu­vu­si to me­to apy­lin­kės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ja­sie­nė.

„Žmo­nės pyk­da­vo, kad ins­pek­to­rius gir­tas laks­to mo­to­cik­lu, o iš ki­tų rei­ka­lau­ja lai­ky­tis tai­syk­lių. Ne­bent ski­riant gar­bės pi­lie­čio var­dą anuos lai­kus at­me­ta­me. Prie­kaiš­tų dėl da­bar­ti­nės veik­los tik­rai nė­ra, jis šau­niai dir­ba“, – sa­kė J. Ja­sie­nė.

Pats J. Kaz­laus­kas re­dak­ci­jai sa­kė, kad kaž­ka­da va­žia­vęs iš­gė­ręs, bet nuo ta­da praė­ję be­veik 40 me­tų.

„Idea­lių žmo­nių nė­ra. Jei­gu dėl kiek­vie­no pra­dė­tų aiš­kin­tis, ras­tų prie ko pri­si­ka­bin­ti. Maž­daug nu­tuo­kiu, kas ga­lė­jo ra­šy­ti tą laiš­ką Ta­ry­bos na­riams, gal­vo­ju, kad pa­vy­das ver­čia žmo­gų taip elg­tis. Te­gul jis ar jie bū­na lai­min­gi. Aš ne­pyks­tu“, – sa­kė J. Kaz­laus­kas.

Pa­gal nuo­sta­tus Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio var­das su­tei­kia­mas už nuo­pel­nus ir iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Jo­niš­kio ra­jo­no kul­tū­rą, švie­ti­mą, moks­lą, eko­no­mi­ką, so­cia­li­nę rai­dą, vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą, kraš­to ap­sau­gą ar ki­tas sri­tis, jei­gu tam pri­ta­ria du treč­da­liai vi­sų po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių.

Šiuo me­tu Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jas tu­ri 16 as­me­nų.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­čio var­das – Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių kraš­to Jo­niš­kio ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų sky­riaus įkū­rė­jai, tau­to­dai­li­nin­kei Ani­ce­tai Kra­ji­nie­nei.

Juo­zas Kaz­laus­kas jau daug me­tų ren­ka mu­zie­ji­nę eks­po­zi­ci­ją, kau­pia fil­muo­tą me­džia­gą apie vie­tos žmo­nes, įstai­gas.

Dienos populiariausi

Komentarai (10)

Praeitis, 2017-07-18 12:24
Taip Juozas buvo normaliai pageriantis milicininkas, milicijos autoritetas Zagareje buvo zemiau zemo lygio . Bet tai praeitis, Juozas atrado savo vieta visuomeneje ir praeities klaidas senai ispirko., daugiau miesteliams tokiu zmoniu.Sekmes Juozai.

To pasipiktinusiajai, 2017-07-13 19:47
Tai va todėl mes ir nesam garbės piliečiai!! Ne apie tai ponia ir komentuoja žmonės. Yra tikrai daug garbingu žmoniu, deja...

pasipiktinusi, 2017-07-13 11:51
galima pagalvoti kad jus visi sventieji ir angelai. Slykstu tiesiog. Juozai Jus vertas sios nominacijos, ne kiekvienas surinktu toki grazu muzieju. Sveikintina kad savanoriaujate lankytoju centre. Labai pikta kai tiek daug negatyviu ir bjauriu zmoniu. Visi mat pateptieji ir palaimintieji

To x, 2017-07-07 11:38
Tai kodėl jis bus garbės pilietis, jei apie jį nelabai gerai atsiliepiama? Kuo nusipelnė? Kuo garsino? Ar tokį varda suteikė tik del to, kad tik ne Karaliūnui, geriau bele kam???

x, 2017-07-07 11:20
nei vienam žagariečiui ne paslaptis, kad žmogus turėjo problemų su alkoholiu, kol sveikata leido....

Viskas tvarkoj, 2017-07-05 19:51
Tie kas vogė iš kolūkių šiandien irgi tipo rezistentai buvo, griovė sovietinę sistemą iš vidaus.

Tai Balčiūnas, 2017-07-05 07:36
Tai bent Balčiūnas!

Viskas gerai, 2017-07-04 08:02
Dabar tai jau nebe paprastas praeities "šešėlis", o "garbės šešėlis". O tos "šešėlis" nesiskaito.

Juozas, 2017-07-04 07:26
Tai pasiūlė valdantieji, Balčiūno iniciatyva. Nesvarbu koks žmogus, svarbu,kad savas.

..........., 2017-07-04 06:27
negi neber zmoniu be praeities,,seselio,, pas mus rajone.....

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 10

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 10
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas