(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Meras vėl lipa ant etikos „grėblio“

2017 m. liepos 4 d.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja bir­že­lio mė­ne­sį kons­ta­ta­vo, kad Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, o praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je jau pa­ti ra­jo­no Ta­ry­bos dau­gu­ma me­rą pa­stū­mė ant to pa­ties grėb­lio, ne­leis­da­ma jam nu­si­ša­lin­ti, svars­tant klau­si­mą, su­si­ju­sį su jo duk­ros dar­bo­vie­te.

Ta­ry­bo­je bu­vo spren­džia­mas Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rės Ro­mu­tės Gri­ga­liū­nie­nės at­lei­di­mo iš dar­bo pa­čios pra­šy­mu klau­si­mas. Šio­je įstai­go­je dir­ba me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio duk­ra.

Pats me­ras bu­vo pa­reiš­kęs no­rą nuo spren­di­mo nu­si­ša­lin­ti, kaip ir Švie­ti­mo cent­re vei­kian­čia­me Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te sa­va­no­riau­jan­ti vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, ta­čiau Ta­ry­ba ba­suo­da­ma nu­spren­dė, kad jiems to da­ry­ti ne­rei­kia.

Po šio bal­sa­vi­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė kreip­sis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją. Ši ko­mi­si­ja jau bir­že­lio mė­ne­sį nu­sta­tė, kad Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras G. Če­pu­lis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, nes ne­nu­si­ša­li­no svars­tant Sa­vi­val­dy­bės 2017 me­tų biu­dže­tą ir 2017–2019 me­tų stra­te­gi­nį veik­los pla­ną, ku­riuo­se bu­vo įtrauk­ti punk­tai dėl lė­šų sky­ri­mo jo duk­ters dar­bo­vie­tėms – Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jai bei Jo­niš­kio švie­ti­mo cent­rui. Tik da­bar neaiš­ku, kas iš tie­sų bus kal­tas – pa­ts me­ras ar jam bal­suo­da­mi nu­si­ša­lin­ti ne­lei­dę Ta­ry­bos na­riai.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Komentarai (6)

Ona, 2017-07-05 07:52
Vadinasi jam mreikia eiti šieno grėbti...

Ona, 2017-07-05 07:52
Vadinasi jam mreikia eiti šieno grėbti...

Parodykit, 2017-07-05 07:42
O kuris meras Lietuvoje dirba kitaip?..

Redas, 2017-07-04 13:58
Tai ir matosi, kad meras dirba sau ir savo aplinkai. Tiksliau, veikia, nes žodis „dirba“ jam apskritai nebūdingas.

Skaitytoja, 2017-07-04 09:34
. Va čia tai baisu, kad aukščiausi valdžios žmonės demonstratyviai pažeidinėja įstatymus ir su savo pašaipia šypsenėle visus kitus kvailiais laiko. Gėda dėl tokio mero, kuris džiaugiasi "ale bent pažeisdamas įstatymus susilygina su Kauno meru ". Fu!

Jonis, 2017-07-04 07:22
Meras galvoja, kad jis visagalis. Klysti mere...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas