(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. liepos 14 d.

Gim­ti­nė – bai­gia­muo­siuo­se ju­ve­ly­rės dar­buo­se

Klo­vai­nių bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­mi trys žal­va­ri­niai ju­ve­ly­rės As­tos Šom­kai­tės me­da­liai, skir­ti mies­te­lio is­to­ri­jai. Juo­se vaiz­duo­ja­mi Klo­vai­nių že­mė­la­pis, se­no­ji mo­kyk­la ir baž­ny­čia bei ąžuo­las. Me­da­lių pa­kraš­čiuo­se – mies­te­lio pa­va­di­ni­mą sim­bo­li­zuo­jan­čios žir­gų gal­vos. Tai – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­to ab­sol­ven­tės bai­gia­ma­sis dar­bas, pa­do­va­no­tas gim­tie­siems Klo­vai­niams.

Pas­ta­ruo­ju me­tu A. Šom­kai­tė gy­ve­na Klai­pė­do­je, ku­ria sa­vo vers­lą.

Jau­no­ji me­ni­nin­kė vi­suo­me­niš­ku ak­ty­vu­mu ra­jo­ne ta­po ži­no­ma, dar stu­di­juo­da­ma. Ji su­ren­gė ak­ci­ją pa­dė­ti be­glo­biams gy­vū­nams – ga­mi­no au­to­ri­nius žie­dus už pa­ra­mą ra­jo­ne vei­ku­siai gy­vū­nų prie­glau­dai. Už šią ini­cia­ty­vą A. Šom­kai­tė bu­vo įver­tin­ta „Me­tų jau­no­sios žvaigž­du­tės“ no­mi­na­ci­ja.

Tra­di­ci­nis neį­ga­lių­jų ma­ra­to­nas

Praė­ju­sią sa­vai­tę į tra­di­ci­nį, 13-ąjį ma­ra­to­ną ran­ko­mis va­ro­mais ve­ži­mė­liais „Nu­ga­lėk sa­ve“ iš­vy­ko pen­kio­li­ka da­ly­vių. Neį­ga­lie­ji įveiks 250 ki­lo­met­rų, su­sto­da­mi pail­sė­ti ke­liuo­se ra­jo­nuo­se. Ma­ra­to­nas šią sa­vai­tę bai­gia­si Šven­to­jo­je.

Žy­gio su­ma­ny­to­jas – vie­šo­sios įstai­gos „Re­te­nė“ di­rek­to­rius Ro­ber­tas Aš­ma­na­vi­čius. Ma­ra­to­nas or­ga­ni­zuo­ja­mas, iš­ban­dant „Re­te­nė­je“ ga­mi­na­mus ve­ži­mė­lius su va­ry­tu­vais.

Ki­tas žy­gių tiks­las – po­pu­lia­rin­ti neį­ga­lių­jų spor­tą, ska­tin­ti in­teg­ra­ci­ją į vi­suo­me­nę. Į ma­ra­to­nus su­si­ren­ka ne tik pa­kruo­jie­čiai, bet ir ki­tų vie­to­vių neį­ga­lie­ji, ju­dan­tys ve­ži­mė­liuo­se. Prieš ke­le­tą me­tų ma­ra­to­ni­nin­kai įvei­kė tūks­tan­čio ki­lo­met­rų marš­ru­tą per tris vals­ty­bes.

Va­sa­ros teat­ras

Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re vei­kia vai­kų ir jau­ni­mo va­sa­ros teat­ro stu­di­ja. Tre­čia­die­nio va­ka­rais ma­žo­jo­je cent­ro sa­lė­je su­si­ren­kan­tys še­ši jos lan­ky­to­jai su­si­pa­žįs­ta su vai­di­ni­mų tech­ni­ka, ku­ria etiu­dus, at­lie­ka ki­tas už­duo­tis.

Šios stu­di­jos tiks­las – ne spek­tak­lis, o jau­nų­jų pa­kruo­jie­čių užim­tu­mas, pa­siū­lant al­ter­na­ty­vų lais­va­lai­kio lei­di­mo bū­dą, kū­ry­biš­ku­mo la­vi­ni­mas.

No­rin­tie­ji prie stu­di­jos ga­li pri­si­jung­ti bet ku­rį tre­čia­die­nį. Te­rei­kia kreip­tis į stu­di­jos va­do­vą Si­mo­ną Ki­lių te­le­fo­nu 8 614 92567 ar­ba pa­ra­šy­ti jam elekt­ro­ni­niu pa­štu ad­re­su si­mo­nas.kilius@gmail.com.

Ket­vir­to­ji ūde­kie­tės kny­ga

Ūde­kuo­se gy­ve­nan­ti li­te­ra­tė Vi­li­ja Kaškelytė–Narvydienė ne­se­niai iš­lei­do sa­vo ket­vir­tą­ją ei­lė­raš­čių rink­ti­nę „Kur ža­lias ąžuo­las“.

Į tris da­lis su­skirs­ty­to­je „Al­ma Lit­te­ra“ lei­dyk­los iš­leis­to­je kny­go­je – du šim­tai nau­jų V. Nar­vy­die­nės ei­lė­raš­čių. Tra­di­ci­niais ri­muo­tais po­smais au­to­rė pa­sa­ko­ja apie vi­siems žmo­nėms svar­bius da­ly­kus

Spek­tak­lis po at­vi­ru dan­gu­mi

Pak­ruo­jie­tis Kęs­tu­tis Ab­ro­ma­vi­čius pa­si­da­li­jo įspū­džiais, pa­tir­tais Kau­no pi­lies aikš­tė­je žiū­rint spek­tak­lį po at­vi­ru dan­gu­mi – re­ži­sie­riaus Vy­tau­to Rum­šo vy­res­nio­jo pa­sta­ty­tą Juo­zo Gru­šo „Bar­bo­rą Rad­vi­lai­tę“.

La­biau­siai spor­tu be­si­do­min­tis ir pa­ts spor­tuo­jan­tis K. Ab­ro­ma­vi­čius to­kį vai­di­ni­mą ma­tė pir­mą kar­tą: kuo­met ak­to­riams pri­siė­jo ne tik vai­din­ti, bet ir ne­pas­lys­ti ant šla­pios nuo lie­taus sce­nos, įveik­ti ki­tus gam­tos su­kur­tus sun­ku­mus. Žiū­ro­vai tuo me­tu gaubs­tė­si ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių pa­do­va­no­tais ap­siaus­tais nuo lie­taus. Plo­niau ap­si­ren­gę ga­vo ir ple­dus.

Pak­ruo­jie­tis juo­kė­si, jog apie tris­de­šimt pa­kruo­jiš­kių, Auš­ros Ru­kie­nės pa­kvies­tų vyk­ti žiū­rė­ti spek­tak­lio, Kau­no pi­ly­je bu­vo prieš va­lan­dą ir už­siė­mė pa­to­giau­sias vie­tas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas