(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Prasidėjo Pakruojo centro rekonstrukcija

2017 m. liepos 14 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę ke­li­nin­kai pra­dė­jo Pak­ruo­jo Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Lie­pos pa­bai­go­je ar­ba rugp­jū­čio pra­džio­je dar­bi­nin­kai im­sis ir Vie­ny­bės aikš­tės – ne­se­niai pa­si­ra­šy­ta jos re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų su­tar­tis.

janina@skrastas.lt

Bus at­kur­tas dvi­pu­sis eis­mas

Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės ke­li­nin­kų tech­ni­ka ir dar­bi­nin­kai ar­do se­ną Kęs­tu­čio gat­vės as­fal­tą, ša­li­gat­vio ply­te­les. Abi­pus gat­vės iki pat san­kry­žos su Prof. S. Ušins­ko gat­ve nu­pjau­ti me­džiai.

Pra­si­dė­ję dar­bai su­lau­kė vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo – vie­ni pa­kruo­jiš­kiai ti­kė­jo­si, kad po re­konst­ruk­ci­jos gat­vė taps pla­tes­nė ir bus pa­to­giau ja va­žiuo­ti, ne­bi­jant kliu­dy­ti prie ša­li­gat­vio sto­vin­čių au­to­mo­bi­lių. Ki­ti gai­lė­jo­si me­džių, šva­ri­nu­sių mies­to orą ir tei­ku­sių pa­vė­sį per kait­rą. Tre­ti do­mė­jo­si, ka­da re­konst­ruo­to­je gat­vė­je bus įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė: pa­skli­do kal­bos, kad tam rei­ka­lui bus pa­nau­do­ta pu­sė da­bar­ti­nės Pak­ruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo te­ri­to­ri­jos.

Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas in­for­ma­vo, kad Kęs­tu­čio gat­vė­je bus įreng­ti nau­ji in­ži­ne­ri­niai tink­lai, už­pil­tas šal­čiui at­spa­rus sluoks­nis, pa­klo­tas nau­jas as­fal­tas. Kei­sis ša­li­gat­vio dan­ga, o ties Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tu jis su­siau­rės. Me­džiai abi­pus gat­vės at­so­di­na­mi ne­bus – tam prieš­ta­rau­ja Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja prie Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos.

Gat­vės pu­sė­je ties Sa­vi­val­dy­be ir kai­my­ni­niu dau­gia­bu­čiu bus įreng­ta pen­kio­li­ka au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų.

„Di­des­nės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės Kęs­tu­čio gat­vė­je grei­tai ne­bus. To­kia vi­zi­ja yra, ir teis­mo va­do­vy­bė ne­prieš­ta­rau­ja at­si­sa­ky­ti da­lies te­ri­to­ri­jos. Ta­čiau už­truks, kol bus at­lik­tos že­mės pe­rė­mi­mo, skly­po pla­na­vi­mo pro­ce­dū­ros, ki­ti for­ma­lu­mai. Aikš­te­lė vie­to­je da­bar­ti­nio teis­mo so­do ga­lė­tų at­si­ras­ti po ko­kių pen­ke­rių ar še­še­rių me­tų“, – sa­kė G. Ma­kaus­kas.

Gat­vė bus re­konst­ruo­ja­ma tri­mis eta­pais – bai­gus pir­mą­jį nuo Vy­tau­to Di­džio­jo iki Prof. S. Ušins­ko gat­vės, šio­je da­ly­je bus at­kur­tas dvi­pu­sis eis­mas. Po to bus tvar­ko­ma san­kry­ža ir gat­vės da­lis iki Pak­ruo­jo tur­gaus.

Dar­bams skir­ta pu­sant­rų me­tų.

Bus re­konst­ruo­ta aikš­tė

Žy­miai grei­čiau bus su­tvar­ky­ta Vie­ny­bės aikš­tė – re­konst­ruk­ci­ją nu­ma­to­ma baig­ti iki ki­tų me­tų Pak­ruo­jo mies­to šven­tės.

Jau pa­si­ra­šy­ta re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų su­tar­tis. G. Ma­kaus­ko ži­nio­mis, dar­bi­nin­kai į aikš­tę at­vyks lie­pos pa­bai­go­je ar­ba rugp­jū­čio pra­džio­je.

Šie­met bus nuim­tos se­nos, su­si­dė­vė­ju­sios ply­te­lės, nu­pjau­ti me­džiai aikš­tės vi­du­ry­je, klo­ja­mi nau­ji in­ži­ne­ri­niai ir ap­švie­ti­mo tink­lai. Ne­ri­mau­jan­čius dėl ma­žė­jan­čios ža­lu­mos Pak­ruo­jy­je G. Ma­kaus­kas nu­ra­mi­no – aikš­tę su­pan­čios lie­pos pa­lie­ka­mos, bus nu­pjau­ti tik ke­tu­ri ne­svei­ki bei da­lis men­ka­ver­čių me­džių. Vie­to­je jų pla­nuo­ja­ma pa­so­din­ti ki­tus žel­di­nius.

O pa­ti aikš­tė pa­da­lin­ta į dvi zo­nas. Vie­no­je bus žel­di­niai, gė­ly­nai suo­le­liai poil­siui. Ki­to­je – įreng­tas fon­ta­nas, ap­link jį – kom­po­zi­ci­ja, sim­bo­li­zuo­jan­ti aš­tuo­nias ra­jo­no se­niū­ni­jas. Bus vie­ta su­si­bū­ri­mams, ren­gi­niams. Aikš­tė­je at­si­ras ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­nių. Bus pa­lik­ta ir vie­ta tra­di­ci­nei pa­grin­di­nei ra­jo­no Ka­lė­dų eg­lei.

Re­konst­ruo­jant aikš­tę, kar­tu bus su­tvar­ky­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja prie Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro. Ji iki šiol vei­kia pra­stai: be­si­kver­bian­tis į cent­ro rū­sius van­duo juos už­lie­ja, ga­di­na pa­sta­tą.

Dar­bų pra­džią ženk­li­no abe­jo­nės

Pra­si­dė­ju­si Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja pa­žy­mė­ta gin­ču tarp mies­to gy­ven­to­jos ir se­niū­no Sau­liaus Mar­gio.

Šio­je gat­vė­je gy­ve­nan­ti il­gaam­žė Ja­ni­na Na­za­rie­nė su „Pak­ruo­jo kraš­tu“ pa­si­da­li­jo įta­ri­mais apie ga­li­mai „par­ce­liuo­ja­mą“ me­die­ną, pa­ma­čiu­si, kaip ką tik nu­pjau­tų ber­žo ir kle­vo rąs­tai bu­vo su­krau­ti į pri­va­čios įmo­nės au­to­mo­bi­lį.

„Vi­du­ry die­nos ge­ra, ku­rui tin­ka­ma me­die­na ne­ži­niam kam ati­duo­da­ma, neaiš­ku kur bus iš­ve­ža­ma. Ko­dėl ne į Pak­ruo­jo ka­ti­li­nę, bio­ku­ru kū­re­na­mą? Gal ta­da ši­lu­ma mies­tie­čiams kiek at­pig­tų“?! – pik­ti­no­si J. Na­za­rie­nė.

Mo­te­rį skau­di­no de­šim­čių me­džių Kęs­tu­čio gat­vė­je li­ki­mas: J. Na­za­rie­nė pri­si­mi­nė, kaip 1959-ai­siais juos su ki­tais pa­kruo­jie­čiais so­di­no. Kaip lais­tė jau­nu­tes lie­pai­tes, o šioms užau­gus, de­šimt­me­čius džiau­gė­si ža­lu­ma ir pa­vė­siu.

„Gre­ti­mo­je gat­vė­je žmo­nės me­tų me­tais neišp­ra­šo se­niū­ni­jos, kad nu­pjau­tų prie na­mo pa­lin­ku­sią, bai­mę ke­lian­čią lie­pą. O čia – per ke­lias die­nas vi­sos gat­vės me­džiai iš­gul­dy­ti... Jei­gu jau taip pa­da­rė – te­gul žmo­nių pa­so­din­ti me­džiai žmo­nėms ir pa­si­tar­nau­ja, ši­lu­mos duo­da“, – sa­kė pa­kruo­jie­tė.

Įta­ri­mus dėl gal­būt „par­ce­liuo­ja­mos“ me­die­nos J. Na­za­rie­nė iš­sa­kė Pak­ruo­jo se­niū­nui S. Mar­giui, si­tua­ci­ją ko­men­tuo­da­ma ašt­rio­mis rep­li­ko­mis.

Se­niū­nas įta­ri­mus at­me­tė ir tei­gė, kad bio­ku­ru kū­re­na­miems „Pak­ruo­jo ši­lu­mos“ ka­ti­lams šie me­džiai ne­tin­ka­mi.

„Kū­ren­ti tin­ka­mą me­die­ną iš­ga­ben­si­me sau­go­ti į ap­tver­tą pri­va­čios įmo­nės te­ri­to­ri­ją Pak­ruo­jy­je. Su įmo­nės va­do­vais dėl to su­si­ta­rė­me. Anks­tes­niais me­tais mies­te nu­pjau­tų me­džių me­die­na bū­da­vo lai­ko­ma ne­to­li se­niū­ni­jos, prie ūki­nių pa­sta­tų. Ne­ma­žai jos bū­da­vo pa­va­gia­ma, to­dėl te­ko gal­vo­ti, kaip šį tur­tą ap­sau­go­ti“, – in­for­ma­vo S. Mar­gis.

Se­niū­nas tei­gė, jog to­kia me­die­na ne­da­li­ja­ma bet kam: ski­ria­ma so­cia­liai re­mia­miems žmo­nėms, sun­kiai iš­ga­lin­tiems įsi­gy­ti ku­ro. Pre­ten­den­tai jos gau­ti ra­šo pra­šy­mus se­niū­ni­jai, su­da­ro­mi no­rin­čių­jų są­ra­šai. Spren­di­mai su­teik­ti to­kią pa­ra­mą prii­ma­mi kar­tu su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais.

Anot S. Mar­gio, ku­rui ne­tin­ka­mą lie­pų me­die­ną ke­ti­na­ma pa­siū­ly­ti pa­kruo­jie­čiams me­džio dro­žė­jams – gal iš jos su­kurs ką gra­žaus.

Au­to­rės nuo­tr.

Ar­do­ma se­no­ji gat­vės bei ša­li­gat­vio dan­ga.

Į kro­vi­ni­nį įmo­nės au­to­mo­bi­lį su­dė­ta me­die­na su­kė­lė įta­ri­mų „par­ce­lia­vi­mu“.

Ja­ni­na Na­za­rie­nė gai­lė­jo nu­pjau­tų me­džių, ku­riuos bu­vo so­di­nu­si dau­giau nei prieš pu­sę am­žiaus.

Gin­ta­ras Ma­kaus­kas in­for­ma­vo, kad po re­konst­ruk­ci­jos Kęs­tu­čio gat­vė­je bus at­kur­tas dvi­pu­sis eis­mas, at­si­ras au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos.

Vie­ny­bės aikš­tės vaiz­das po re­konst­ruk­ci­jos iš es­mės pa­si­keis.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas