(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Rekonstrukcijos pradžia pažymėta abejonėmis

2017 m. liepos 11 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę pra­si­dė­ju­si Pak­ruo­jo Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja pa­žy­mė­ta gin­ču tarp mies­to gy­ven­to­jos ir se­niū­no Sau­liaus Mar­gio. Gar­baus am­žiaus pa­kruo­jie­tė abe­jo­jo, ar ką tik nu­pjau­ta me­die­na vel­tui nea­ti­teks „ry­šių tu­rin­tiems“ as­me­nims.

janina@skrastas.lt

Kęs­tu­čio gat­vė­je gy­ve­nan­ti il­gaam­žė Ja­ni­na Na­za­rie­nė su „Šiau­lių kraš­tu“ pa­si­da­li­jo įta­ri­mais apie ga­li­mai „par­ce­liuo­ja­mą“ me­die­ną, pa­ma­čiu­si, kaip ką tik nu­pjau­tų ber­žo ir kle­vo rąs­tai bu­vo su­krau­ti į pri­va­čios įmo­nės au­to­mo­bi­lį.

„Vi­du­ry die­nos ge­ra, ku­rui tin­ka­ma me­die­na ne­ži­niam kam ati­duo­da­ma, neaiš­ku kur bus iš­ve­ža­ma. Ko­dėl ne į Pak­ruo­jo ka­ti­li­nę, bio­ku­ru kū­re­na­mą? Gal ta­da ši­lu­ma mies­tie­čiams kiek at­pig­tų“?! – pik­ti­no­si J. Na­za­rie­nė.

Mo­te­rį skau­di­no de­šim­čių me­džių Kęs­tu­čio gat­vė­je li­ki­mas: J. Na­za­rie­nė pri­si­mi­nė, kaip 1959-ai­siais juos su ki­tais pa­kruo­jie­čiais so­di­no. Kaip lais­tė jau­nu­tes lie­pai­tes, o šioms užau­gus, de­šimt­me­čius džiau­gė­si ža­lu­ma ir pa­vė­siu.

„Gre­ti­mo­je gat­vė­je žmo­nės me­tų me­tais neišp­ra­šo se­niū­ni­jos, kad nu­pjau­tų prie na­mo pa­lin­ku­sią, bai­mę ke­lian­čią lie­pą. O čia – per ke­lias die­nas vi­sos gat­vės me­džiai iš­gul­dy­ti... Jei­gu jau taip pa­da­rė – te­gul žmo­nių pa­so­din­ti me­džiai žmo­nėms ir pa­si­tar­nau­ja, ši­lu­mos duo­da“, – sa­kė pa­kruo­jie­tė.

Įta­ri­mus dėl gal­būt „par­ce­liuo­ja­mos“ me­die­nos J. Na­za­rie­nė iš­sa­kė Pak­ruo­jo se­niū­nui S. Mar­giui, si­tua­ci­ją ko­men­tuo­da­ma ašt­rio­mis rep­li­ko­mis.

Se­niū­nas įta­ri­mus at­me­tė ir tei­gė, kad bio­ku­ru kū­re­na­miems „Pak­ruo­jo ši­lu­mos“ ka­ti­lams šie me­džiai ne­tin­ka­mi.

„Kū­ren­ti tin­ka­mą me­die­ną iš­ga­ben­si­me sau­go­ti į ap­tver­tą pri­va­čios įmo­nės te­ri­to­ri­ją Pak­ruo­jy­je. Su įmo­nės va­do­vais dėl to su­si­ta­rė­me. Anks­tes­niais me­tais mies­te nu­pjau­tų me­džių me­die­na bū­da­vo lai­ko­ma ne­to­li se­niū­ni­jos, prie ūki­nių pa­sta­tų. Ne­ma­žai jos bū­da­vo pa­va­gia­ma, to­dėl te­ko gal­vo­ti, kaip šį tur­tą ap­sau­go­ti“, – in­for­ma­vo S. Mar­gis.

Se­niū­nas tei­gė, jog to­kia me­die­na ne­da­li­ja­ma bet kam: ski­ria­ma so­cia­liai re­mia­miems žmo­nėms, sun­kiai iš­ga­lin­tiems įsi­gy­ti ku­ro. Pre­ten­den­tai jos gau­ti ra­šo pra­šy­mus se­niū­ni­jai, su­da­ro­mi no­rin­čių­jų są­ra­šai. Spren­di­mai su­teik­ti to­kią pa­ra­mą prii­ma­mi kar­tu su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais.

Anot S. Mar­gio, ku­rui ne­tin­ka­mą lie­pų me­die­ną ke­ti­na­ma pa­siū­ly­ti pa­kruo­jie­čiams me­džio dro­žė­jams – gal iš jos su­kurs ką gra­žaus.

Au­to­rės nuo­tr.

Į kro­vi­ni­nį įmo­nės au­to­mo­bi­lį su­dė­ta me­die­na su­kė­lė įta­ri­mų „par­ce­lia­vi­mu“.

Ja­ni­na Na­za­rie­nė gai­lė­jo nu­pjau­tų me­džių, ku­riuos bu­vo so­di­nu­si dau­giau nei prieš pu­sę am­žiaus.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas