(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Šukioniečiai sukvietė rajono bendruomenes

2017 m. liepos 7 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Šeš­ta­die­nį Šu­kio­nių kai­mo pu­šy­nė­ly­je ir sta­dio­ne prie mo­kyk­los spor­ta­vo ir links­mi­no­si tra­di­ci­nio bend­ruo­me­nių są­skry­džio „Su mu­mis praei­tis, da­bar­tis, atei­tis“ da­ly­viai iš de­šim­ties ra­jo­no vie­to­vių. Ki­tų me­tų są­skry­džio ren­gi­mo es­ta­fe­tė per­duo­ta Jo­va­rų kai­mo bend­ruo­me­nei.

janina@skrastas.lt

Sąsk­ry­dy­je da­ly­va­vo de­šimt bend­ruo­me­nių – Ma­žei­ko­nių, Jo­va­rų, Dva­riš­kių, Pa­mū­šio, Kauks­nu­jų, Ly­gu­mų bend­ruo­me­nės cent­ro, Pak­ruo­jo kai­mo bei Pak­ruo­jo mies­to cent­ro ir Si­gu­tė­nų.

Or­ga­ni­za­to­riams da­ly­viai ir sve­čiai žė­rė pa­dė­kas ne tik už pa­siū­ly­tą at­nau­jin­tą pro­gra­mą, nuo­tai­kin­gas rung­tis, bet ir už „iš­bur­tą“ gau­sų lie­tų: žem­dir­biš­kų bend­ruo­me­nių at­sto­vai džiau­gė­si, kad lie­tus at­gai­vins iš­džiū­vu­sius pa­sė­lius bei pie­vas.

Daž­niau­siai skam­bė­jęs są­skry­džio po­sa­kis – „Nė­ra blo­go oro – tik blo­ga ap­ran­ga“. Nuo lie­taus bend­ruo­me­nių at­sto­vai slė­pė­si kas po skė­čiais, kas dangs­tė­si ap­siaus­tais ar liet­pal­čiais, per ba­las bri­do ne­perš­lam­pa­mais au­li­niais. Bend­rus sta­lus su­sta­tė pa­la­pi­nė­se, vie­šė­jo vie­ni pas ki­tus, vai­ši­no kai­my­nus.

Tu­ris­ti­nio orien­ta­vi­mo­si es­ta­fe­tės rung­tis grei­čiau­siai įvei­kė są­kry­džio šei­mi­nin­kai šu­kio­nie­čiai, ant­ri bu­vo Si­gu­tė­nų, tre­ti – Dva­riš­kių bend­ruo­me­nių at­sto­vai.

Par­ko tink­li­nio var­žy­bo­se pir­mą­sias vie­tas lai­mė­jo kauks­nu­jie­čiai vy­rai ir mo­te­rys, ant­rą­sias – Jo­va­rų vy­rai bei mo­te­rys. Bron­zą iš­ko­vo­jo vy­rai iš Ma­žei­ko­nių ir są­skry­džio šei­mi­nin­kų mo­te­rų eki­pa.

Trak­to­riaus tem­pi­mo rung­ty­je grei­čiau­si vėl bu­vo šu­kio­nie­čiai, nuo jų kiek at­si­li­ko Jo­va­rų bei Si­gu­tė­nų bend­ruo­me­nių at­sto­vai.

Pir­mi­nin­kų rung­tį lai­mė­jo šu­kio­nie­čių ly­de­ris Sta­nis­lo­vas Mont­vi­das. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Ly­gu­mų bend­ruo­me­nės cent­ro pir­mi­nin­kei Si­gi­tai Ča­re­pa­kie­nei, tre­čio­ji – Si­gu­tė­nų bend­ruo­me­nės va­do­vei Pra­nu­tei Kve­da­rie­nei.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams šu­kio­nie­čiams ne­da­ly­va­vus bend­ro­je są­skry­džio var­žy­bų įskai­to­je, pir­mo­ji vie­ta skir­ta Jo­va­rų kai­mo bend­ruo­me­nei. Nuo nu­ga­lė­to­jų vos taš­ku at­si­li­ko ant­rą­ją vie­tą užė­mu­sios Kauks­nu­jų ir tre­čią – Si­gu­tė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

Bur­tais nu­spręs­ta, kad bend­ruo­me­nių są­skry­dį 2018-ai­siais or­ga­ni­zuos jo­va­rie­čiai.

Au­to­rės nuo­tr.

Ma­žei­ko­nių jau­ni­mui lie­tus nuo­tai­kos ne­ga­di­no.

Pa­mū­šio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­nu­tė Gau­bie­nė są­skry­džio da­ly­viams siū­lė ra­gau­ti kai­mo šeimininkių pa­ruoš­tų gar­du­my­nų.

Ren­gi­nio de­vi­zu ta­po po­sa­kis „Nė­ra blo­go oro – tik blo­ga ap­ran­ga“.

Sąsk­ry­džio šei­mi­nin­kų ly­de­ris Sta­nis­lo­vas Mont­vi­das (de­ši­nė­je) tu­rė­jo do­va­nų vi­sų bend­ruo­me­nių at­sto­vams.

Tu­ris­ti­nė­je es­ta­fe­tė­je pri­rei­kė ir ak­ro­ba­ti­nių su­ge­bė­ji­mų.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas