(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Laikas susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaracijas

2017 m. liepos 7 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Iki ki­tų me­tų ati­dė­jus Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną, per pu­sant­ro šim­to prie Sa­vi­val­dy­bės „gy­ve­nan­čių“ pa­kruo­jiš­kių tu­ri pus­me­tį dek­la­ruo­ti konk­re­tų ad­re­są. To ne­pa­da­riu­siems gre­sia ne­tek­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų, už­grius ir ki­to­kie ne­pa­to­gu­mai. Nuo 2015-ųjų pa­bai­gos dek­la­ruo­tų­jų prie Sa­vi­val­dy­bės ra­jo­ne su­ma­žė­jo be­veik ke­tu­ris kar­tus.

pakruojis@skrastas.lt

Val­diš­kų gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo ke­tu­ris kar­tus

Lie­pos pra­džio­je Pak­ruo­jo ra­jo­ne bu­vo 176 prie Sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mo vie­tą dek­la­ra­vę žmo­nės. Dau­giau­siai to­kių „gy­ven­to­jų“ skai­čiuo­ja­ma Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je – 101, Žei­me­lio se­niū­ni­jo­je – 28, Lin­ku­vos – 26, Ly­gu­mų – 25. Klo­vai­nie­čiai dek­la­ruo­tų­jų prie Sa­vi­val­dy­bės ap­skai­to 18, guos­ta­ga­lie­čiai ir pa­švi­ti­nie­čiai – po 4 as­me­nis. Ro­za­li­mo se­niū­ni­jo­je per­nai bu­vo sep­ty­nio­li­ka to­kių žmo­nių. Iki šių me­tų pra­džios jie vi­si dek­la­ra­vo konk­re­čius ad­re­sus.

Val­diš­kų gy­ven­to­jų ra­jo­ne per pu­sant­rų me­tų su­ma­žė­jo be­veik ke­tu­ris kar­tus – 2015-ųjų pa­bai­go­je jų skai­čiuo­ta 631.

„Gy­ven­ti“ prie Sa­vi­val­dy­bės leis­ta nuo 2007-ųjų, kai gy­ve­ni­mo vie­tos dek­la­ra­ci­jų tvar­ky­mas bu­vo per­duo­tas se­niū­ni­joms. Tai pa­da­ry­ti ga­lė­jo vi­si, ne­tu­rin­tys sa­vo būs­to.

Val­diš­kais gy­ven­to­jais ta­po ne tik tik­ri be­na­miai, bet ir pa­sto­gę nuo­mo­jan­tys žmo­nės, ku­rių ne­dek­la­ruo­da­vo sa­vi­nin­kai, taip pat – už­dar­biau­ti į už­sie­nį iš­vyks­tan­tys as­me­nys. Ar­ba būs­tų sa­vi­nin­kų su­gy­ven­ti­niai, pas tė­vus įsi­ku­rian­čios jau­nos šei­mos. Pas­ta­rų­jų gru­pių žmo­nės ne­re­tai gy­ve­ni­mo vie­tą prie Sa­vi­val­dy­bės dek­la­ruo­da­vo, siek­da­mi, kad bu­tų sa­vi­nin­kai iš­sau­go­tų tei­sę į kom­pen­sa­ci­jas.

Prie Sa­vi­val­dy­bės „gy­ve­nan­čių“ tė­vų vai­kai taip pat bu­vo dek­la­ruo­ja­mi prie Sa­vi­val­dy­bės.

Nuo per­nykš­čio sau­sio įsi­ga­lio­jus Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, žmo­nės su­ska­to tiks­lin­ti ad­re­sus. To ne­pa­da­riu­siems grė­sė ne­tek­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų bei su­lauk­ti pro­ble­mų, tvar­kant ki­tus rei­ka­lus. Emig­ra­vu­sie­ji dek­la­ra­vo iš­vy­ki­mą į už­sie­nį, da­lis įsi­kū­rė so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se, da­lis su­si­ra­do, kas su­tin­ka juos dek­la­ruo­ti sa­vo na­muo­se.

Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai skai­čiuo­ja, kad di­džiau­sias gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mas bu­vo pir­mą­jį praė­ju­sių me­tų pus­me­tį: ru­de­niop li­ko 287 žmo­nės, gy­ve­na­mą­ją vie­tą nu­ro­dan­tys prie Pak­ruo­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės.

Gy­ve­ni­mo ne­si­tvar­ko

Per­nai lie­pą pra­dė­jus ati­dė­lio­ti ter­mi­ną, iki ku­rio pri­va­lo­ma nu­ro­dy­ti tiks­lų ad­re­są, pro­ce­sas ėmė strig­ti. Pas­ku­ti­ny­sis šiuo me­tu duo­tas ter­mi­nas – 2018-ųjų sau­sio 1 die­na.

Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je gy­ve­ni­mo vie­tos dek­la­ra­ci­jas tvar­kan­ti Bi­ru­tė Po­že­mec­kie­nė in­for­ma­vo, jog per pu­sant­rų me­tų se­niū­ni­jo­je tris kar­tus su­ma­žė­jo „gy­ven­to­jų prie Sa­vi­val­dy­bės“ – nuo 90 iki 26.

„Priė­mus įsta­ty­mo pa­tai­sas, ta­me są­ra­še ne­li­ko ke­lių jau­nų šei­mų su vai­kais: vie­ni nu­si­pir­ko bu­tus ir nu­ro­dė na­mų ad­re­są. Ki­ti – ofi­cia­lų ad­re­są uoš­vių so­dy­bo­je. Iš tie­sų jie to­je so­dy­bo­je ir gy­ve­no vi­są lai­ką, be­na­miai ne­bu­vo. Ta­čiau nuo­sa­vy­bės tei­sę tu­rin­tys uoš­viai iki tol ne­no­rė­jo jau­nų­jų dek­la­ruo­ti sa­vo na­muo­se“, – sa­kė se­niū­ni­jos dar­buo­to­ja.

Pas­ku­ti­nie­ji „gy­ve­nan­tie­ji prie Sa­vi­val­dy­bės“ – daž­niau­siai so­cia­li­nės ri­zi­kos sluoks­nio at­sto­vai, dau­giau­siai vy­rai. Anot B. Po­že­mec­kie­nės, jie – dau­giau­siai ne­dir­ban­tys, mėgs­tan­tys iš­ger­ti ir dėl to pra­ra­dę šei­mas bei sa­vus na­mus.

Ket­ver­tas ad­re­sų ne­tu­rin­čių Guos­ta­ga­lio se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų – taip pat aso­cia­lūs, gir­tau­jan­tys. Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai pa­ste­bė­jo, jog į ban­ko kor­te­les pra­dė­tos per­ves­ti pa­šal­pos šiems as­me­nims nau­dos ne­da­vė: pi­ni­gai pra­ge­ria­mi, kau­pia­si rink­lia­vos už at­lie­kų iš­ve­ži­mą sko­los. O pri­žiū­rė­ti to­kius žmo­nes, ska­tin­ti tvar­ky­tis kas­die­ni­nį gy­ve­ni­mą so­cia­li­niams dar­buo­to­jams ta­po dar su­dė­tin­giau.

Įs­ta­ty­mas griež­tes­nis ne vi­siems?

Įs­ta­ty­mo pa­tai­sos su­siau­ri­na ra­tą žmo­nių, ku­rie tu­ri tei­sę dek­la­ruo­ti gy­ve­ni­mo vie­tą prie Sa­vi­val­dy­bės: tik­ri be­na­miai, pri­si­glau­dę lai­ki­no­jo gy­ve­ni­mo na­muo­se; vai­kų glo­bos na­mų ar šei­my­nų suau­gę glo­bo­ti­niai; as­me­nys, at­lie­kan­tys baus­mę ar lai­ko­mi tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je; li­go­niai, teis­mo spren­di­mu gy­do­mi spe­cia­li­zuo­to­se psi­chi­kos svei­ka­tos įstai­go­se.

Dek­la­ruo­tiems prie Sa­vi­val­dy­bės be­lei­džia­ma bū­ti ne il­giau nei pus­me­tį – taip žmo­nės ska­ti­na­mi ieš­ko­tis nuo­la­ti­nės pa­sto­gės.

„Dek­la­ruo­tų prie Sa­vi­val­dy­bės žmo­nių skai­čius nuo praė­ju­sių me­tų se­niū­ni­jo­je su­ma­žė­jęs apie pus­ket­vir­to kar­to, iš 367 be­li­kę 101. Nau­jų šie­met teį­ra­šė­me tik 7. Li­ku­sie­ji – žmo­nės, me­tų me­tais ne­si­sten­gian­tys nu­ro­dy­ti tik­rų­jų sa­vo ad­re­sų: yra re­gist­ruo­tų­jų nuo 2009, 2010, 2012 me­tų... Įs­ta­ty­me ne­nu­ro­dy­ta, kad to­kiems as­me­nims ga­lio­ja 6 mė­ne­sių dek­la­ra­ci­jos prie Sa­vi­val­dy­bės ter­mi­nas. To­dėl ne­tu­ri­me tei­si­nių sver­tų ska­tin­ti juos ieš­ko­tis gy­ve­ni­mo vie­tos“, – sa­kė Pak­ruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Vė­tie­nė.

Gy­ven­to­jų re­gist­ro de­par­ta­men­to vir­ši­nin­kė Ma­ri­ja Nor­ke­vi­čie­nė tei­gia, kad tei­si­nės pa­ska­tos (o se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams – sver­tai) dek­la­ruo­ti tiks­lų ad­re­są gy­ven­to­jams yra. Sei­mas tik ati­de­da šio rei­ka­la­vi­mo ter­mi­nus. Jiems įsi­ga­lio­jus, ne­dek­la­ra­vu­sie­ji ad­re­sų žmo­nės liks neaps­kai­ty­ti, su­lauks ei­lės pro­ble­mų, tvar­ky­da­mi rei­ka­lus.

Au­to­rės nuo­tr.

Pak­ruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Vė­tie­nė pa­ste­bi, kad įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­lio­ja ne vi­siems, dek­la­ruo­jan­tiems gy­ve­ni­mo vie­tą prie Sa­vi­val­dy­bės.

Ter­mi­nas dek­la­ruo­ti tiks­lų ad­re­są ati­dė­tas iki ki­tų me­tų.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas