(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Bankas rašo mirusiajam

2017 m. liepos 7 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

SKAI­TY­TO­JA KREI­PĖ­SI

Į „Pak­ruo­jo kraš­tą“ krei­pė­si pa­kruo­jie­tė, su­lau­ku­si ban­ko „Swed­bank“ ofi­cia­laus laiš­ko jos vy­rui, mi­ru­siam dau­giau nei prieš vie­nuo­li­ka me­tų. Mo­ters tei­gi­mu, ban­kas ve­lio­nio ra­my­bę trik­do ne­be pir­mą kar­tą. Ban­ki­nin­kai klai­dą pri­pa­ži­no.

janina@skrastas.lt

„Ger­bia­mas Klien­te, krei­pia­mės į Jus, nes ban­ke „Swed­bank“ yra Jū­sų var­du re­gist­ruo­ta są­skai­ta (ar­ba ke­lios są­skai­tos). Šio­je są­skai­to­je dau­giau nei 2 me­tus ne­bu­vo vyk­do­mos jo­kios ope­ra­ci­jos. Taip pat šio­je są­skai­to­je 2017.06.12 nė­ra jo­kių lė­šų, t.y., są­skai­ta yra tuš­čia...“ – ra­šo­ma ban­ko Kon­sul­ta­ci­jų cent­ro di­rek­to­rės Orin­tos Meš­kaus­kie­nės pa­si­ra­šy­ta­me laiš­ke.

To­liau teks­te ban­ki­nin­kai in­for­muo­ja, kad ne­nau­do­ja­ma są­skai­ta bus au­to­ma­tiš­kai už­da­ry­ta, ir ką tu­rė­tų pa­da­ry­ti klien­tas, no­rė­da­mas ja nau­do­tis to­liau.

„Mi­rus su­tuok­ti­niui, tvar­ky­da­ma lai­do­tu­vių rei­ka­lus, lan­kiau­si ir „Swed­bank“ (tuo me­tu jis va­di­no­si ki­taip) Pak­ruo­jo sky­riu­je. Ban­ki­nin­kams pa­sa­kiau, kad jų klien­to ne­bė­ra. Pa­ža­dė­jo su­tvar­ky­ti vi­sus for­ma­lu­mus ir ve­lio­nio vy­ro są­skai­tą už­da­ry­ti“, – pri­si­mi­nė pa­kruo­jie­tė.

Ta­čiau prieš ke­le­tą me­tų naš­lė su­lau­kė ofi­cia­laus ban­ko laiš­ko mi­ru­sia­jam – pa­siū­ly­mo pa­si­nau­do­ti kre­di­tu.

„Pa­si­pik­ti­nau ne tik aš, bet ir ki­ti ar­ti­mie­ji. Ma­no įga­lio­ta se­suo nu­vy­ko aiš­kin­tis si­tua­ci­jos į cent­ri­nę ban­ko būs­ti­nę Vil­niu­je. Su­lau­kė­me ban­ki­nin­kų at­si­pra­šy­mo ir už­tik­ri­ni­mo, kad ve­lio­nio ra­my­bė dau­giau trik­do­ma ne­bus. Šis pa­ža­das ne­bu­vo iš­te­sė­tas – at­siųs­tas dar vie­nas laiš­kas se­niai mi­ru­siam žmo­gui“, – pik­ti­no­si re­dak­ci­jos pa­šne­ko­vė.

Pak­ruo­jie­tės pre­ten­zi­jas aiš­ki­no­si „Swed­bank“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Maž­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­mu­ni­ka­ci­jos sri­ties va­do­vė Ka­ro­li­na Se­mio­no­vai­tė. Ji pri­pa­ži­no, kad bu­vo pa­da­ry­ta klai­da.

„Nuo­šir­džiai at­si­pra­šo­me klien­to ar­ti­mų­jų dėl šio ne­su­sip­ra­ti­mo. De­ja, to­kie duo­me­nys ban­ko sis­te­mų au­to­ma­tiš­kai ne­pa­sie­kia, to­dėl ga­li­me kliau­tis tik in­for­ma­ci­ja, ku­rią mums pa­tei­kia gi­mi­nai­čiai. O ši ap­mau­di si­tua­ci­ja grei­čiau­siai su­si­klos­tė dėl žmo­giš­ko­sios klai­dos – ti­kė­ti­na, kad ga­vęs in­for­ma­ci­ją apie klien­tą, ban­ko spe­cia­lis­tas ne­tin­ka­mai ją pa­žy­mė­jo.

Dėl šios prie­žas­ties klien­tas li­ko mū­sų są­ra­šuo­se ir jo ad­re­su per klai­dą bu­vo iš­siųs­tas au­to­ma­ti­nis pra­ne­ši­mas apie ne­nau­do­ja­mos są­skai­tos už­da­ry­mą. Už­tik­ri­na­me, kad dau­giau to­kie pra­ne­ši­mai šio klien­to ad­re­su ne­bus siun­čia­mi“, – tei­gė K. Se­mio­no­vai­tė.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas