(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Žeimelyje – ąžuoliukas Lietuvos jubiliejui

2017 m. liepos 4 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Šeš­ta­die­nį vy­ku­sios Žei­me­lio mies­te­lio (Pak­ruo­jo r.) šven­tės „Šimt­me­čio til­tus pa­si­tin­kant“ me­tu Eri­ko Lei­je­rio par­ke pa­so­din­tas ąžuo­liu­kas Lie­tu­vos 100–mečiui.

janina@skrastas.lt

Ąžuo­liu­ką pa­so­di­no Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė ir Žei­me­lio se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė, pa­de­da­mos Žei­me­lio bend­ruo­me­nės na­rių ir šven­tės sve­čių.

Tra­di­ci­ja per mies­te­lio šven­tes so­din­ti ąžuo­liu­kus svar­bioms da­toms ar iš­ki­liems kraš­tie­čiams Žei­me­ly­je at­si­ra­do prieš ke­le­rius me­tus.

Žei­me­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Dai­va Skrups­ke­ly­tė var­di­jo – par­ke jau ža­liuo­ja kom­po­zi­to­riaus Ju­liaus Ju­ze­liū­no, lat­vių gra­ma­ti­kos kū­rė­jo pa­sto­riaus Got­har­do Fryd­ri­cho Sten­de­rio me­de­liai. Jie tar­si su­sie­ja nū­die­ną su Žei­me­lio Vie­ny­bės ąžuo­lu. Jį tar­pu­ka­riu cent­ri­nė­je mies­te­lio aikš­tė­je pa­so­di­no vi­sų ke­tu­rių Žei­me­ly­je gy­ve­nu­sių tau­tų at­sto­vai. Prieš ke­le­rius me­tus žei­me­lie­čiai mi­nė­jo Vie­ny­bės ąžuo­lo de­vy­nias­de­šimt­me­tį.

Mies­te­lio dau­gia­kul­tū­riš­ku­mui bu­vo skir­ta kraš­tie­tės ak­to­rės No­me­dos Bė­čiū­tės bei klar­ne­ti­nin­ko Kos­to Ru­šins­ko li­te­ra­tū­ri­nė mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja. Po liu­te­ro­nų baž­ny­čios skliau­tais N. Bė­čiū­tė skai­tė ru­sės An­nos Ach­ma­to­vos, lat­vio Ir­man­to Zie­duo­nio, žy­do Gri­go­ri­jaus Ka­no­vi­čiaus ir lie­tu­vio Jo­no Striel­kū­no ei­les bei pro­zos iš­trau­kas. K. Ru­šins­kas gro­jo lie­tu­vių ir žy­dų liau­dies me­lo­di­jas, Rai­mon­do Pau­lo, Igo­rio Stra­vins­kio kū­ri­nius.

Vi­są die­ną li­jęs smar­kus lie­tus ko­re­ga­vo da­lį pro­gra­mos ren­gi­nių – tra­di­ci­nė­se krep­ši­nio rung­ty­nė­se be­si­var­žiu­sios de­vy­nios ko­man­dos žai­dė ne lau­ko aikš­te­lė­je, o spor­to sa­lė­je. Šven­tė­je da­ly­va­vę me­no sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vai šo­ko, taš­ky­da­mi ba­las. Dai­ni­nin­kai ir mu­zi­kan­tai slė­pė­si pa­la­pi­nė­se, o žiū­ro­vai – po skė­čiais ir ap­siaus­tais.

„Šven­tės nuo­tai­ką kū­rė ir se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, ir Dau­gia­funk­cio cent­ro ko­lek­ty­vas, ir bend­ruo­me­nės na­riai. Cent­ri­nė­je aikš­tė­je vi­są die­ną bū­ria­vo­si dau­giau ar ma­žiau žmo­nių. Ži­nau, kad ke­le­tas at­kak­liau­sių ren­gi­nio da­ly­vių, no­rė­ju­sių pa­ma­ty­ti juos su­do­mi­nu­sių ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mus, tris kar­tus ėjo na­mo pa­keis­ti vėl ir vėl per­mirks­tan­čių dra­bu­žių. Lie­tus neį­vei­kė žei­me­lie­čių no­ro links­min­tis – į kraš­tie­čio, mu­zi­ki­nio pro­jek­to „X fak­to­rius“ da­ly­vio Min­dau­go Avi­žie­nio ir jo gru­pės kon­cer­tą suė­jo pul­kas žmo­nių“, – pa­sa­ko­jo D. Skrups­ke­ly­tė.

La­ri­sos KA­ZA­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Šie­me­ti­nis ąžuo­liu­kas E. Lei­je­rio par­ke – Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui.

Kraš­tie­tės ak­to­rės No­me­dos Bė­čiū­tės ir mu­zi­kan­to Kos­to Ru­šins­ko pro­gra­ma bu­vo skir­ta ke­tu­rioms Žei­me­ly­je gy­ve­nu­sioms tau­toms.

Žei­me­lio dar­že­lio-dau­gia­funk­cio cent­ro „Ąžuo­liu­kas“ liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la (de­ši­nė­je – va­do­vas Sta­nis­lo­vas Zuo­kas), kaip ir ki­ti at­li­kė­jai, gro­jo pa­la­pi­nė­je.

Lie­tus neiš­bai­dė no­rin­čių links­min­tis žei­me­lie­čių.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas