(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Šeduvoje – muzika ir šokiai

2017 m. liepos 15 d.

Ir va­sa­ros me­tu Še­du­vo­je ne­ty­la dai­nos, mies­tą dre­bi­na tran­kūs už­sie­nio ko­lek­ty­vų šo­kiai.

XIV Ty­tu­vė­nų va­sa­ros fes­ti­va­lio ren­gė­jų mu­zi­ki­nė do­va­na še­du­viams – pa­sau­li­nio ly­gio at­li­kė­jų Eg­lės Šid­laus­kai­tės (me­co­sop­ra­nas) ir Vi­do Pin­ke­vi­čiaus (var­go­nai) kon­cer­tas Še­du­vos šv. Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je.

Še­du­vos baž­ny­čio­je bu­vo at­lik­tos var­go­nų imp­ro­vi­za­ci­jos, skam­bė­jo W. Go­me­zo, G. F. Hen­de­lio, A. Stra­del­los, C. Franc­ko, G. Gior­da­ni, T. Al­bi­no­ni, P. Mas­cag­ni kū­ri­niai.

Kiek­vie­ną at­lik­tą kū­ri­nį klau­sy­to­jai pa­si­ti­ko ova­ci­jo­mis, at­li­kė­jams plo­jo sto­vė­da­mi. Už nuo­šir­dų priė­mi­mą E. Šid­laus­kai­tė ir V. Pin­ke­vi­čius še­du­vius ir gau­siai su­si­rin­ku­sius sve­čius pa­ma­lo­ni­no at­lik­da­mi dar ke­lis kū­ri­nius.

Ant­ro­ji do­va­na mies­to gy­ven­to­jams – VII-ojo tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro kon­kur­so-fes­ti­va­lio „Sau­lės žie­das“ da­ly­vių – liau­dies an­samb­lio „Gru­po Et­nogr­fi­co de Areo­sa Via­na do Cas­te­lo“ (Por­tu­ga­li­ja) ir gru­pės „Rip­ti­de“ (JAV) – kon­cer­tas.

Sve­čiams už pui­kų kon­cer­tą pa­dė­ko­jo mies­to se­niū­nas Jus­ti­nas Pra­nys.

Dau­giau nei prieš 50 me­tų su­bur­to po­rtu­ga­lų ko­lek­ty­vo na­riai at­lie­ka ir et­nog­ra­fi­nius ty­ri­nė­ji­mus, kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mo, de­monst­ra­vi­mo ir mo­ky­mo veik­las, po­pu­lia­ri­na Via­nos re­gio­no na­cio­na­li­nius kos­tiu­mus, šo­kius ir dai­nas. Be to, jie mo­ko įvai­rių tra­di­ci­nių rank­dar­bių.

Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re gru­pės at­li­kė­jai gro­jo, dai­na­vo ir šo­ko 15 skir­tin­gų dai­nų.

Ame­ri­kie­tiš­ko folk­lo­ro gru­pė „Rip­ti­de“ – kont­ra sti­liaus šo­kių mu­zi­kos at­li­kė­jai. An­samb­lis įsi­kū­ręs Mei­no vals­ti­jo­je, ta­čiau ke­liau­ja po vi­sas Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas ir už­sie­nio ša­lis.

Ko­lek­ty­vas apie Lie­tu­vą nie­ko ne­ži­no­jo, ta­čiau la­bai džiau­gė­si at­vy­kę į fes­ti­va­lį, su­si­pa­ži­nę su nuo­šir­džiais lie­tu­viais, ki­tų ša­lių at­sto­vais. Sve­čiams pa­ti­ko ir lie­tu­viš­kos vai­šės – bul­vi­niai bly­nai, ce­pe­li­nai ir šal­ti­barš­čiai.

Sve­čiai ap­lan­kė Še­du­vos baž­ny­čią, Bur­biš­kio dva­rą.

ŠKAC inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas