(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Ar draudimais sumažinsime geriančiųjų skaičių?

2017 m. liepos 15 d.

Ar drau­di­mais su­ma­žin­si­me ge­rian­čių­jų skai­čių?

„Vals­tie­čiai“ pra­dė­jo ko­vą prieš al­ko­ho­liz­mą. Ma­žiau al­ko­ho­lio šie­met lie­jo­si ir Rad­vi­liš­kio mies­to šven­tė­je.

„Mū­sų kraš­tas“ klau­sė, ar ga­li drau­di­mai ir san­kci­jos nuo lie­tu­vių nuim­ti stik­le­lį mėgs­tan­čios tau­tos eti­ke­tę ?

Sau­lius MA­LA­TO­KAS, lai­kinai ei­nan­tis Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas:

– Šie­met Rad­vi­liš­kis šven­tė tris die­nas. Lie­pos 6-ąją al­ko­ho­liu ne­bu­vo pre­kiau­ja­ma. Šven­tės me­tu pa­dau­gi­nu­sių al­ko­ho­lio ar be­siel­gian­čių ne­tin­ka­mai bu­vo su­lai­ky­ta 11. Ke­tu­ri al­ko­ho­lio var­to­ję ne­pil­na­me­čiai bu­vo su­lai­ky­ti ir per­duo­ti tė­vams.

Per­nai per dvie­jų die­nų šven­tę skai­čiai bu­vo pa­na­šūs, tik per­nai nu­sta­tė­me ir vie­ną vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą jau be­si­skirs­tant iš šven­tės – te­ko ra­min­ti be­si­mu­šan­tį jau­ni­mą.

To­kių, sė­din­čių par­ke­ly­je su mai­še­liuo­se nu­si­pirk­tu al­ko­ho­liu – ir ne tik silp­nuo­ju, ir šie­met bu­vo ne vie­nas. No­rin­tys iš­ger­ti, ra­do bū­dų, kaip tai pa­da­ry­ti. Dau­giau­sia bū­ria­vo­si jau­ni­mas.

Vi­gi­li­ja DŽE­VEČ­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­ja:

– Tai, kad šven­tė­se bū­na pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ap­ri­bo­ji­mų, da­liai žmo­nių pa­de­da. Kai ne­ga­li­ma jų įsi­gy­ti čia ir da­bar, ne kiek­vie­nas eis kaž­kur ir ieš­kos ki­tų ga­li­my­bių.

To­dėl ir mies­to šven­tė­je Vals­ty­bės die­ną al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne­bu­vo pre­kiau­ja­ma. Ant­rą­ją die­ną ne­pre­kiau­ta tuo me­tu, kai vy­ko jau­ni­mo ren­gi­niai, o ir tre­čią­ją, pa­grin­di­nę šven­tės die­ną, pre­kiau­ta tik vie­no­je vie­to­je ir tik pils­to­mu alu­mi, nors bū­ta daug no­rin­čių par­da­vi­nė­ti alų iš­si­ne­ši­mui.

Var­va­ra JER­MA­KO­VA iš Še­du­vos:

– Ne­pa­dės drau­di­mai. Dau­giau at­si­ras „bo­bu­čių“, ku­rios dir­ba ir nak­ti­mis. Kas gė­rė, tas ir gers. No­rės – ap­si­rū­pins iš anks­to ar­ba gers pa­si­slė­pę, prie ga­ra­žų. Žiū­rė­kit, prieš rug­sė­jo 1-ąją kam rei­kia gė­ri­mais ap­si­rū­pi­na iš anks­to.

Ne nuo to pra­de­da val­džia. Įrengs už­tver­tus gė­ri­mų re­zer­va­tus? Va­di­na­si, vy­ras nueis iš­gert alaus, o žmo­na su vai­kais lauks už tvo­ros? Po­li­ci­ja tu­rė­tų vie­to­je bū­ti, kaip anks­čiau, kad dau­giau tvar­kos žiū­rė­tų.

Gau­do ir kont­ra­ban­di­nin­kus, bet kiek jų ne­pa­gau­na? Kar­tais ir pyk­tis sui­ma be­si­klau­sant apie vis nau­jas re­for­mas. Ge­riau žiū­rė­tų, kaip vai­kus at­pra­tin­ti nuo nar­ko­ti­kų.

Ar­vy­das, ki­lęs iš Bu­tė­nų:

– Nie­ko ne­bus iš to. Ne­ga­lės par­duo­tu­vėj nu­si­pirkt, eis pas „bo­bu­tes“ po dar­bo va­lan­dų. Ži­nau ir da­bar, kur yra „bo­bu­čių“. Įve­dus drau­di­mus, jų at­si­ras dar dau­giau. Gal ir bran­giau bus pas jas per­kant drau­džia­mu lai­ku, bet kas yra tas 50 cen­tų, jei esi „už­si­ka­bi­nęs“.

15 me­tų dir­bau Če­ki­jo­je – ten vis­kas lais­vai, yra ir nak­ti­nių par­duo­tu­vių. Šeš­ta­die­niais į ba­rą įei­ti ne­ga­li, ypač jei ro­do­mos ko­kios var­žy­bos. Ten nie­kas ne­si­slaps­to.

Kal­bi­no ir fo­tog­ra­fa­vo Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas