(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Abiturientai: žinios įvertintos, laukia tolimesnis kelias

2017 m. liepos 15 d.

Ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės. Šian­dien šį svar­bų do­ku­men­tą gaus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš vi­so ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 abi­tu­rien­tai. Ke­tu­ri iš jų džiaug­sis aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu – šim­tu­kais.

Šim­tu­ki­nin­kų – ke­tu­ri, šim­tu­kų – pen­ki

Šian­dien Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vyk­sian­čio­je bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo Liz­dei­kos gim­na­zis­tams šven­tė­je dvi moks­lei­vės ypač džiaug­sis pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja. Abi jos pa­te­ko tarp ke­tu­rių ra­jo­no šim­tu­ki­nin­kų.

100 pro­cen­tų įver­ti­ni­mus ga­vo liz­dei­kie­tė Eg­lė Plu­kai­tė ir Lo­re­na Mas­lian­kai­tė.

Eg­lė aukš­čiau­sią ži­nių įver­ti­ni­mą ga­vo už pa­si­ren­ka­mą­jį vals­ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­ną. Mer­gi­ną eg­za­mi­nui pa­ren­gė mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Jur­gi­ta Ca­por­kie­nė.

Lo­re­na mak­si­ma­lų ba­lų „krai­tį“ ga­vo už pa­si­ren­ka­mą­jį vals­ty­bi­nį ang­lų kal­bos bran­dos eg­za­mi­ną. Ją pa­ren­gė mo­ky­to­ja eks­per­tė Skir­man­tė Pet­rai­tie­nė.

Do­vy­das Dze­žuls­kis iš Grin­kiš­kio Jo­no Po­de­rio gim­na­zi­jos ga­vo net du aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus. 100 ba­lų bu­vo įver­tin­tos vai­ki­no lai­ky­tų pa­si­ren­ka­mų­jų vals­ty­bi­nių ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų bran­dos eg­za­mi­nų ži­nios. Šiems eg­za­mi­nams grin­kiš­kie­tį ati­tin­ka­mai pa­ren­gė mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ni­jo­lė Gri­gor­je­vie­nė ir vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Eri­ka Dze­žuls­kie­nė.

Aukš­čiau­siu ba­lu įver­tin­tos ir Re­nal­do Aba­daus­ko iš Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio gim­na­zi­jos vals­ty­bi­nio ang­lų kal­bos bran­dos eg­za­mi­no ži­nios. Šiau­lė­niš­kį eg­za­mi­nui pa­ren­gė mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Sta­sė Ma­žu­čiū­nie­nė.

Per­nai 100 ba­lų įver­ti­ni­mus ga­vo taip pat ke­tu­ri moks­lei­viai.

Bran­dos ates­ta­tą su pa­gy­ri­mu gaus vie­nin­te­lė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no abi­tu­rien­tė – Si­mo­na Balt­ru­šai­ty­tė iš Še­du­vos gim­na­zi­jos.

Re­zul­ta­tai vie­nus džiu­gi­no, ki­tus liū­di­no

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­sos Plu­kie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais pra­šy­mus lai­ky­ti eg­za­mi­nus pa­tei­kė 342 kan­di­da­tai. Sep­ty­ni iš jų – Liz­dei­kos gim­na­zi­jos suau­gu­sių­jų kla­sė­se, 16 – Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riu­je.

Bran­dos ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 kan­di­da­tai, iš jų še­ši – Liz­dei­kos gim­na­zi­jos suau­gu­sių­jų kla­sė­se, pen­ki – Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riu­je.

„Eg­za­mi­nų se­si­ja šie­met pra­si­dė­jo sau­sio mė­ne­sį. Ją pra­dė­jo ug­dy­mo pro­ce­se vyk­do­mi me­nų ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­niai bran­dos eg­za­mi­nai. Pag­rin­di­nės se­si­jos vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai pra­si­dė­jo ba­lan­džio mė­ne­sį už­sie­nio kal­bos VBE kal­bė­ji­mo da­li­mi. Iš vi­so Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­ki­niai lai­kė 10 vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ir se­si­ja pa­si­bai­gė lie­pos mė­ne­sį“, – in­for­ma­vo R. Plu­kie­nė.

Mo­kyk­li­nį tech­no­lo­gi­jų bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 65 kan­di­da­tai, iš­lai­kė vi­si, de­vin­tu­kus-de­šim­tu­kus ga­vo 34 mo­ki­niai. Mo­kyk­li­nį me­nų bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 44 kan­di­da­tai, iš­lai­kė vi­si, de­vin­tu­kais-de­šim­tu­kais įver­tin­ti 27-ių mo­ki­nių dar­bai.

Pri­va­lo­mą­jį vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 231 mo­ki­nys, iš­lai­kė 90 pro­cen­tų eg­za­mi­ną lai­kiu­sių kan­di­da­tų (ša­ly­je – 89 pro­cen­tai), 86- 99 ba­lus ga­vo 5 pro­cen­tai lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je – 10 pro­cen­tų).

Po­pu­lia­riau­sias pa­si­ren­ka­ma­sis eg­za­mi­nas ra­jo­ne – vals­ty­bi­nis ang­lų kal­bos bran­dos eg­za­mi­nas, ku­rį lai­kė 237 kan­di­da­tai. Jį iš­lai­kė 98 pro­cen­tai lai­kiu­sių kan­di­da­tų (ša­ly­je 98,5 pro­cen­to), 86-100 ba­lų ga­vo 16 pro­cen­tų lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je – 26 pro­cen­tai).

Vals­ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 232 kan­di­da­tai, iš­lai­kė – 92 pro­cen­tai (ša­ly­je – 94 pro­cen­tai). 86-100 ba­lų ga­vo 3 pro­cen­tai kan­di­da­tų (ša­ly­je – 15 pro­cen­tų).

Vals­ty­bi­nį is­to­ri­jos eg­za­mi­ną lai­kė 123 kan­di­da­tai, vi­si jį ir iš­lai­kė (ša­ly­je iš­lai­kė 98 pro­cen­tai), 86-100 ba­lų ga­vo 7 pro­cen­tai lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je – 10 pro­cen­tų). Bio­lo­gi­ją lai­kė 88 kan­di­da­tai, iš­lai­kė 99 pro­cen­tai (ša­ly­je – 98 pro­cen­tai), 86-99 ba­lus ga­vo 17 pro­cen­tų lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je – 16 pro­cen­tų).

Geog­ra­fi­jos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną lai­kė 57, iš­lai­kė vi­si (ša­ly­je – 98 pro­cen­tai), 86-99 ba­lus ga­vo 2 pro­cen­tai lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je – 4 pro­cen­tai).

Vals­ty­bi­nį in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną lai­kė 34 abi­tu­rien­tai, vi­si jį iš­lai­kė (ša­ly­je – 93 pro­cen­tai), 86-100 ba­lų ga­vo 6 pro­cen­tai kan­di­da­tų (ša­ly­je – 17 pro­cen­tų).

29 mo­ki­niai lai­kė vals­ty­bi­nį fi­zi­kos eg­za­mi­ną, iš­lai­kė 83 pro­cen­tai (ša­ly­je – 98 pro­cen­tai), ra­jo­ne 86-99 ba­lų ne­gau­ta (ša­ly­je – 9 pro­cen­tai).

15 abi­tu­rien­tų lai­kė vals­ty­bi­nį che­mi­jos eg­za­mi­ną, vi­si jį iš­lai­kė (ša­ly­je – 99 pro­cen­tai), 86-99 ba­lus ga­vo 27 pro­cen­tai lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je – 25 pro­cen­tai).

Še­ši Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­ki­niai lai­kė vals­ty­bi­nį ru­sų kal­bos eg­za­mi­ną, iš­lai­kė vi­si (ša­ly­je – 99 pro­cen­tai), 86- 100 ba­lų ne­gau­ta (ša­ly­je – 47 pro­cen­tai).

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Šiau­lė­nų gim­na­zi­jos nuo­tr.

Per pa­sku­ti­nio skam­bu­čio šven­tę abi­tu­rien­tai dar ne­ži­no­jo, kaip jiems pa­vyks iš­lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas