(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Dviejose seniūnijose – nauji seniūnai

2017 m. liepos 13 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tą kon­kur­są Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­rei­goms lai­mė­jo ka­ra­tė tre­ne­ris Er­nes­tas Mon­čaus­kas.

Skė­mių se­niū­ni­jos pa­kai­ti­ne se­niū­ne dirbs so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ing­ri­da Glad­kie­nė. Abiem nau­jo­kams prieš tai teks pe­rei­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos „rė­tį“.

alaima@skrastas.lt

Var­žė­si du pre­ten­den­tai

Pos­tą pa­li­kus il­ga­me­čiam Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nui Leo­nui Gri­ga­liū­nui, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė kon­kur­są nau­jam se­niū­nui.

Į šias pa­rei­gas pre­ten­da­vo trys kan­di­da­tai­, vie­nas iš jų į kon­kur­są neat­vy­ko ne­nu­ro­dęs prie­žas­ties.

Abu kon­kur­se da­ly­va­vę pre­ten­den­tai prieš tai jau bu­vo iš­lai­kę bend­rų­jų ge­bė­ji­mų ir va­do­va­vi­mo tes­tus. Rei­ka­la­vi­mas kan­di­da­tams – tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nį aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą.

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, kon­kur­se vie­nas iš pre­ten­den­tų su­rin­ko 5 ba­lus ir ne­pe­rė­jo kon­kur­so eta­po, ant­ra­sis ga­vo 8,6 ba­lo iš de­šim­ties ga­li­mų ir ta­po nu­ga­lė­to­ju.

Kon­kur­są pra­lai­mė­jo po­li­ti­kos moks­lų ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jęs ir moks­lus Aber­dy­no uni­ver­si­te­te Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je bai­gęs rad­vi­liš­kie­tis, ra­jo­ne iš­gar­sė­jęs kaip pa­ga­lius į val­džios ra­tus kai­šio­jan­tis pi­lie­tis.

Kon­kur­so lai­mė­to­ju ta­po 34 me­tų spor­to pe­da­go­gas Er­nes­tas Mon­čaus­kas.

Sa­vi­val­dy­bės Bend­ro­jo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ža­ne­ta Bu­niu­vie­nė in­for­ma­vo, jog ko­mi­si­ja pre­ten­den­tų klau­si­nė­jo apie se­niū­no at­lie­ka­mas funk­ci­jas. Pa­va­duo­to­jos tei­gi­mu, lai­mė­to­jas dau­giau ži­no­jo, jo at­sa­ky­mai bu­vo tiks­les­ni.

Bū­si­mo­jo se­niū­no šir­dis – su ka­ra­tis­tais

E. Mon­čaus­kas ra­jo­ne ge­riau­siai ži­no­mas kaip ka­ra­tė tre­ne­ris, iki šiol va­do­va­vęs daug įvai­rių lai­mė­ji­mų pa­sie­ku­siam ka­ra­tė klu­bui „Ry­tų ko­vo­to­jas“.

Jis taip pat yra dir­bęs pro­jek­tų va­do­vu, yra „Kruo­jos“ me­džio­to­jų bū­re­lio pir­mi­nin­kas, dir­bo Si­dab­ra­vo gim­na­zi­jo­je, Pa­šuš­vio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju.

E. Mon­čaus­kas bai­gė Šiau­lių uni­ver­si­te­te kū­no kul­tū­ros ir spor­to pe­da­go­gi­ką.

„Kraš­to ži­nių“ pa­klaus­tas, ar, pra­dė­jęs ei­ti se­niū­no pa­rei­gas, vi­siš­kai pa­mirš ka­ra­tis­tus, E. Mon­čaus­kas at­sa­kė: „Ry­tų ko­vo­to­jas“ tu­ri daug pui­kių tre­ne­rių, to­dėl, man išė­jus iš klu­bo, dar­bas ja­me tik­rai ne­sus­tos. Sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip aš ga­lė­čiau su­de­rin­ti nau­ją­sias pa­rei­gas ir dar­bą klu­be, bet ma­no šir­dis liks su ka­ra­tis­tais“.

Skė­miuo­se – lai­ki­na se­niū­nė

Sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė ir at­ran­ką į Skė­mių se­niū­ni­jos pa­kai­ti­nio se­niū­no pa­rei­gas. Šis dar­bas lai­ki­nas ir tę­sis tol, kol Skė­mių se­niū­nė Mar­ty­na Jas­naus­kai­tė grįš į dar­bą iš nėš­tu­mo ir gim­dy­mo ato­sto­gų.

At­ran­ko­je pa­no­ro da­ly­vau­ti du kan­di­da­tai. Vie­nas iš jų su­rin­ko 6, ant­ra­sis – 8,5 ba­lo.

Lai­mė­to­ja pa­skelb­ta 42 me­tų Pa­var­ty­čių kai­me gy­ve­nan­ti Ing­ri­da Glad­kie­nė, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja dar­bui su ri­zi­kos šei­mo­mis.

Ji bai­gu­si Šiau­lių uni­ver­si­te­tą, įgi­ju­si kar­je­ros edu­ko­lo­gi­jos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­jos laips­nį, so­cia­li­nio pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją.

Abu lai­mė­to­jai dar­bą ga­lės pra­dė­ti, kai bus gau­tos pa­žy­mos iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos.

Sa­vi­val­dy­bė vis dar ne­ran­da dar­buo­to­jo vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­rei­goms – pa­skel­bus kon­kur­są, no­rin­čių ja­me da­ly­vau­ti neat­si­ra­do, to­dėl kon­kur­sas bus skel­bia­mas pa­kar­to­ti­nai.

Tuš­čia te­bė­ra ir Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­no kė­dė. Ji iš­tuš­tė­jo se­niū­nui Vid­man­tui Ta­mo­šiū­nui ėmus va­do­vau­ti Šau­ko­to se­niū­ni­jai.

Au­to­rės nuo­tr.

Su­lau­kus tei­gia­mų STT iš­va­dų, Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos se­niū­nu pra­dės dirb­ti Er­nes­tas Mon­čaus­kas.

Dienos populiariausi

Komentarai (6)

karolis, 2017-07-16 09:27
.....vien pedagogai......toks ir vadovavimas

Tai, 2017-07-15 13:01
Antras pretendentas Mariukas buvo?Patarimas.Kitą žęmindamas vargu ar gali ko nors tikėtis.paklausk Laimutės.Tik gerus darbus darydamas gali kažko tikėtis.Sėkmės.

Nulis, 2017-07-15 06:35
Mariau Aleksiūnai...Toks gudrus ir į atranką nepatekai? :DDDD

Klausimas radviliškiečiams, 2017-07-15 06:32
Ar čia gyv. Žaliojoje g. Juliaus ir Lilės Mončauskų sūnus?

radviliškis, 2017-07-14 12:24
Tikrai ne prieš šį kandidatą, bet norėtųsi, kad būtų su patirtimi, puikiai susitvarkęs savo asmeninį gyvenimą (nereikėtų dar tik statytis namo ir pan.), kad turėtų nuoširdų tikslą padarytą miestą patrauklų tiek gyventojams, tiek svečiams.
Žinoma išmoks, bet kiek reiks laukti kol išmoks, kaip jau kai kurie jau patapę seniūnais mokosi...klaidų daugiau nei darbo...

Manau, 2017-07-14 09:35
Kad neblogas kandidatas.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas