(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

450-metį Radviliškis šventė tris dienas

2017 m. liepos 11 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ju­bi­lie­ji­nė­je mies­to šven­tė­je, ku­ri ūžė tris die­nas, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos įteik­tos trims kraš­tie­čiams, o 450-ąjį ju­bi­lie­jų rad­vi­liš­kie­čiams pri­mins kraš­tie­čio Sta­sio Žir­gu­lio su­kur­ta skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“.

alaima@skrastas.lt

Mies­tui ir gar­bės pi­lie­čiams – lie­tu­viš­ka pran­cū­zo dai­na

Rad­vi­liš­kie­čius su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus sve­čių bū­rys: Sei­mo na­riai, už­sie­nie­čių de­le­ga­ci­jų – len­kų, bal­ta­ru­sių, gru­zi­nų, uk­rai­nie­čių ir pran­cū­zų – at­sto­vai.

Šven­tės da­ly­vių šir­dis „iš­tirp­dė“ pran­cū­zų de­le­ga­ci­jos va­do­vas, aso­cia­ci­jos „La­ba die­na“ sek­re­to­rius Jean Fran­ois Joug­not, rad­vi­liš­kie­čius ne tik pa­svei­ki­nęs lie­tu­viš­kai, bet ir pui­kiai su­dai­na­vęs lie­tu­viš­ką dai­ną.

Rad­vi­liš­kie­čiai ne­nu­si­žen­gė tra­di­ci­jai per mies­to šven­tę no­mi­nuo­ti gar­bės pi­lie­tį. Šie­met, ju­bi­lie­ji­niais mies­to me­tais, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos įteik­tos net trims kraš­tie­čiams.

Šis gar­bin­gas ti­tu­las su­teik­tas ša­ly­je ži­no­mai et­nog­ra­fei, et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio „Še­du­va“ įkū­rė­jai ir va­do­vei, kraš­to­ty­ri­nin­kei Emi­li­jai Bra­jins­kie­nei.

87-erių me­tų no­mi­nan­tė tą­dien bu­vo pil­te api­pil­ta lau­ki­nių gė­lių puokš­tė­mis, mat, ki­to­kių gė­lių tau­to­sa­kos puo­se­lė­to­ja ir rin­kė­ja ne­pri­pa­žįs­ta.

Ga­vu­si no­mi­na­ci­ją, E. Bra­jins­kie­nė ne tik pa­sa­kė il­go­ką kal­bą, bet ir su­dai­na­vo kar­tu su ją pa­svei­kin­ti at­vy­ku­siais an­samb­lio „Še­du­va“ na­riais.

Kraš­to gar­bės pi­lie­tės re­ga­li­jos įteik­tos ir il­ga­me­tei ra­jo­no gy­dy­to­jai Ire­nai Pa­lio­nie­nei. Trem­ties bai­su­mus iš­gy­ve­nu­siai me­di­kei gar­bin­ga no­mi­na­ci­ja su­teik­ta už iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos ap­sau­gos sri­tį bei ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

Į no­mi­nuo­tų­jų gre­tas at­si­sto­jo ir il­ga­me­tis švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jas Jo­nas Bo­sas.

Da­bar Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čių gre­to­se – jau de­vy­ni no­mi­nan­tai.

Šven­tės ak­cen­tai

Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros ir poil­sio par­ke šeš­ta­die­nį bu­vo ati­deng­ta ir 450-ies me­tų mies­to is­to­ri­ją pri­min­sian­ti skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“. Ją su­kū­rė skulp­to­rius, Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­tis Sta­sys Žir­gu­lis.

Sep­ty­nios kom­po­zi­ci­jos da­lys, anot au­to­riaus, su­pa­žin­di­na su svar­biau­siais mies­to is­to­ri­jos įvy­kiais.

Tra­di­ci­ja tam­pa ir mies­to šven­tė­je gra­žiai įsi­kom­po­nuo­jan­tys se­niū­ni­jų kie­me­liai. Šių­me­tė­je šven­tė­je se­niū­ni­jos iš­mo­nin­gai de­monst­ra­vo tai, kuo ga­li pa­si­gir­ti ir ki­tiems pa­ro­dy­ti.

Bai­so­ga­lie­čiai kvie­tė įsi­gy­ti jų se­niū­ni­jo­je vei­kian­čios įmo­nės pro­duk­ci­jos – ša­mų: rū­ky­tų, kon­ser­vuo­tų ir net „šo­ko­la­di­nių“ šios žu­vies ga­mi­nių.

Še­du­vos se­niū­ni­jos kie­me­lio ak­cen­tu ta­po ne tik Še­du­vos ma­lū­no ma­ke­tas, bet ir gy­vos avys iš se­niū­ni­jo­je vei­kian­čios „Še­du­vos avi­nin­kys­tės“ įmo­nės.

Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­ja vai­ši­no Šniū­rai­čiuo­se ke­pa­mos duo­nos ga­mi­niais, o Pa­kal­niš­kių – džio­vin­tu šer­no kum­piu. Bū­ta ne tik ska­nu­my­nų, bet ir įvai­rių gro­žy­bių, mu­zi­kos bei dai­nų.

Net­ra­di­ci­nis šven­tės ak­cen­tas – jos me­tu į at­sar­gą iš­leis­ti 49 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

Ka­riai į ce­re­mo­ni­jos vie­tą at­žy­gia­vo bend­ro­je mies­to ei­se­no­je. Prie sce­nos iš­si­ri­kia­vu­sius tar­ny­bą bai­gian­čius ka­rius pa­svei­ki­no Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ne­ri­jus Kač­kaus­kas ir Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ser­žan­tas ma­jo­ras Al­vy­das Ta­mo­šiū­nas.

Ce­re­mo­ni­jos pa­bai­go­je bu­vo iš­šau­ti trys šū­viai iš is­to­ri­nės pa­tran­kos.

Gra­žiai šven­tei – ir ke­li „ak­me­nu­kai“

Nors šven­tės or­ga­ni­za­to­riai su­lau­kė daug gra­žių žo­džių už pui­kų tri­jų die­nų re­gi­nį, bū­ta ir kai ku­rių „ak­me­nu­kų“ į jų dar­žą.

Prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se su­lau­kė par­ke ati­deng­ta skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja – tuoj po jos ati­den­gi­mo at­si­ra­do ko­men­ta­rų, kam jo­je ša­lia skulp­to­riaus ir ar­chi­tek­to pa­var­džių įam­žin­ta ir me­ro An­ta­no Če­po­no­nio pa­var­dė.

Prieš­ta­rin­gi ko­men­ta­rai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­py­lė ir šven­ti­nė­je ei­se­no­je pra­va­žia­vus se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių, pri­klau­san­čių klu­bo „Ret­ro­mo­bi­le“ na­riams, ko­lo­nai. Ne vie­nam akį rė­žė tai, jog klu­bo au­to­mo­bi­lių ko­lo­nos prie­ky­je va­žia­vo so­vie­ti­nis au­to­mo­bi­lis su ru­siš­ku už­ra­šu „Mi­li­ci­ja“.

Vie­ni ko­men­ta­to­riai tai įvar­di­jo kaip akib­rokš­tą ir to­kiai šven­tei ne­tin­kan­tį, jos reikš­min­gu­mą men­ki­nan­tį ak­cen­tą, ki­ti ne­sup­ra­to, ko­dėl bū­tent ši so­vie­ti­nė re­lik­vi­ja va­žia­vo pa­čia­me ei­se­nos prie­ky­je, o ne, pa­vyz­džiui, koks gar­ve­žio ma­ke­tas? Bu­vo ir to­kių, ku­rie ta­me neįž­vel­gė nie­ko blo­go.

Ne vie­ną, ypač su vai­kais bu­vu­sius rad­vi­liš­kie­čius, ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no Rad­vi­liš­kio au­to­mo­bi­lis­tų klu­bo „Rad­vi­lis“ au­to­mo­bi­lių „pa­svei­ki­ni­mas“ – ko­ne vi­są ei­se­nos ke­lią šai­žiai cy­pin­tos lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos ir kvė­pa­vi­mą trik­dę iš­me­ta­mų­jų du­jų de­be­sys.

Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, mies­to šven­tės są­ma­ta – be­veik 53,3 tūks­tan­čio eu­rų. Šven­tės rė­mė­jai jai sky­rė 12,2 tūks­tan­čio.

Au­to­rės nuo­tr.

Mies­to gat­vė­mis nu­si­drie­kė šven­ti­nė ei­se­na.

Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­te no­mi­nuo­tą me­di­kę Ire­ną Pa­lio­nie­nę (de­ši­nė­je) pa­svei­ki­no Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Rad­vi­liš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Sta­sė Ja­nu­šo­nie­nė.

Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čiais no­mi­nuo­ti – et­nog­ra­fė Emi­li­ja Bra­jins­kie­nė ir pe­da­go­gas Jo­nas Bo­sas.

Mies­to par­ke ati­deng­ta Sta­sio Žir­gu­lio skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Mies­to met­raš­tis“. Joje ir mero A. Čepononio pavardė.

Šven­tės me­tu į at­sar­gą iš­leis­ti 49 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

Ra­jo­no se­niū­ni­jos kvie­tė į iš­ra­din­gai pa­puoš­tus kie­me­lius.

Dienos populiariausi

Komentarai (20)

Simona, 2017-07-19 16:54
As mokiaus rtvmc trecia kursa baigiau geros socialines as is šiauliu esu

Ne kas, 2017-07-14 08:26
Net eilinis Žagarės festivalus pritraukia daygiau ir geresnių atlikėjų nei jubilienė miesto ir tulpių śventė kartu sudėjus. Ne kas....

moteris,, 2017-07-13 14:38
žurnalistė parašė svarbiausius TRIJŲ dienų akcentus. Kažkas labai pasigedo liaupsių???? Ir pradėjo kritikuoti ... Tačiau kritikuojantys , labai gaila, kad nemato savo klaidų ir ne tik komentaruose...

Dėl muzikos ir vaiku, 2017-07-13 05:36
Kiti pasakys, kad reikėjo muzikos klausytis. Geriausias atlikėjas buvo Prusaitis, kuris atliko vos 4-3-4 dainas ir viskas. Matyt daugiau neįpirko.... Vaikams atrakcionai buvo super brangūs - 5 min. 5 eura. Kas juo galėjo sau leisti. Bet vis tiek organizatoriai ko gero deda sau auksčiausius renginio organizavimo įvertinimus?

Faktas, 2017-07-12 19:07
Egzamino lietuvių kalbos ir literatūros NEC straipsnio autorė nepraeitų.

Paskaičius, 2017-07-12 19:03
Taip rašinėti gali , tik moksleivės, o pas kokią mokytoją Mokykloje mokėsi straipsnio autorė Radvilišky ?
Būtų sarmata Radviliškio švietimo skyriui, kad , straipsnius rašytų tokius , negi nėra vaikų iš Radviliškio išauklėtų, suprantančių apie gramatiką, leksiką, apie bendrą literatūrą ir t.t. ?

Jo, 2017-07-12 17:24
Reikia nusiųsti straipsnį į NEC, be autorių pavardžių, leidėjų, įdomu, kokį valstybinį pažymį už tokį straipsnį parašytų ? Čia gera intriga, įdomu ką ekspertai pasakytų.

recenzija, 2017-07-12 17:10
gal ir nereikėtų recenzuoti kolegų straipsnių, bet atsiprašau,
tokie posakiai, ...radviliškiečių širdis ištirpdė, ....radviliškioečiai nenusižengė tradicijai... ir taip , toliau, kiekvienas "jaunas" žurnalistas pastebės - seną , nomenklatūrinį rašymą, kaip iš kolchozo susirinkimo stilius, jokio sudominimo skaitytojo autoriaus " būvimo toje vietoje, atmosferos pajautimo. autoriaus emocijų gerų ar blogų išreiškimo rašinėlyje, pvz. daugiau reikalaujama iš abituriento šių metų Lietuvių kalbos Valstybiniame egzamine, nei iš "radviliškio šventės" straipsnio korespondentės aprašymo ? Tai juk , baisu, ir ko čia vaikus mokyti ? Gramatikos, stilistikos, idėjos, įžvalgos, teksto supratimo, ir t.t. ?
Reikia tokį tekstą nusiųsti į NEC. Kažin kiek parašytų ?

Aciu, 2017-07-12 15:08
labai puiki svente - turejau ka veikti visas 3 dienas .Liko patys geriausi atsiminimai .

Radviliškietis, 2017-07-12 11:07
Neteko dalyvauti, gaila, bet gražiausi linkėjimai Radviliškiui, gimtasis miestas turi būti gražus.

Tiesa straipsnis nei šis nei tas, labai jau paviršutiniškas, atrodytų, kad žurnalistė dirba per prievartą, pateikė chronologinę ataskaitą, o ne straipsnį apie renginį ?
Straipsnyje , nei nuomonės, nei "pikantiškų' smulkmenų, nei "žmogiškų geranoriškų pletkų" ir t.t.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 20

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 20
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas