(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Absolventams įteikti diplomai

2017 m. liepos 8 d.

Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­re su­reng­ta pro­fe­si­nio mo­ky­mo dip­lo­mų įtei­ki­mo ab­sol­ven­tams šven­tė. Jo­je pa­gerb­ti ir kon­kur­sų, pa­ro­dų lai­mė­to­jai, spor­ti­nin­kai.

Ab­sol­ven­tus, jų tė­ve­lius, mo­ky­to­jus bei ki­tus šven­tės da­ly­vius pa­svei­ki­nęs cent­ro di­rek­to­rius Jo­nas Pra­vi­lo­nis pri­mi­nė ab­sol­ven­tams jų tre­jų mo­ky­mo­si me­tų ke­lią, pa­si­džiau­gė, kad ne­ma­žas jų bū­rys ak­ty­viai da­ly­va­vo ir lai­mė­jo res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se, pa­ro­do­se, tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se, pa­sie­kė aukš­tų spor­ti­nių lai­mė­ji­mų, o da­bar jau įgi­jo no­ri­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, tad be­lie­ka su­si­ras­ti ge­rus dar­bus ir įpras­min­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią.

Svei­ki­ni­mus bei pa­lin­kė­ji­mus ab­sol­ven­tams tė­ve­lių var­du sky­rė Bi­ru­tė Slio­so­rie­nė, ras­ti lai­ko nau­jiems iš­šū­kiams ir mo­ky­tis nau­jų da­ly­kų lin­kė­jo Obe­lių glo­bos na­mų so­cia­li­nė dar­buo­to­ja El­vy­ra Jo­cy­tė, to­liau to­bu­lė­ti pro­fe­si­nė­je sri­ty­je kvie­tė įmo­nės „Vel­nio kal­viai“ sa­vi­nin­kas And­rius Žie­das bei cent­ro pro­fe­si­jos mo­ky­to­jas Val­di­ma­ras Bal­čiaus­kis.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Al­fon­sas Ivoš­kis pa­svei­ki­no ab­sol­ven­tus. Bū­riui jau­nuo­lių už sėk­min­gą mo­ky­mą­si ir ge­rus įgy­tų kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus bu­vo įteik­tos pa­dė­kos.

Ke­lia­la­piai į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą įteik­ti bū­si­miems ap­dai­li­nin­kams, au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kams, sta­liams, šalt­kal­viams, vi­rė­jams ir vieš­bu­čio dar­buo­to­jams. Pro­fe­si­nio mo­ky­mo dip­lo­mai įteik­ti ir suau­gu­sių­jų tęs­ti­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo da­ly­viams.

Šven­tės me­tu nuo­tai­kin­gus pa­si­ro­dy­mus do­va­no­jo Šiau­lių šo­kio stu­di­jos „In­cog­ni­to“ šo­kė­jos, va­do­vau­ja­mos Vir­gi­ni­jos Me­džiu­vie­nės. Pas­ku­ti­nį kar­tą cent­ro sce­no­je šo­ko ir cent­ro ab­sol­ven­tai.

Skam­bė­jo mo­kyk­los dai­ni­nin­kų Jo­vi­tos Sto­siū­tės, Ar­vy­do Bra­žo bei ab­sol­ven­to Min­dau­go Pau­laus­ko at­lie­ka­mos dai­nos.

Po ren­gi­nio vi­si įsiam­ži­no bend­ro­je nuo­trau­ko­je.

Vi­ta­li­ja RUT­KAUS­KIE­NĖ, RTVMC mo­ky­to­ja

RTVMC nuo­tr.

Bū­riui Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro ab­sol­ven­tų įteik­ti moks­lo bai­gi­mo dip­lo­mai.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas