(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Atnaujintas paminklas Vytautui Didžiajam

2017 m. liepos 8 d.

Ar­tė­jant Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui at­nau­jin­tas Rad­vi­liš­kio mies­te sto­vin­tis pa­mink­las Vy­tau­tui Di­džia­jam.

Klai­pė­dos gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio, sto­vin­tis obe­lis­kas, skir­tas Vy­tau­to Di­džio­jo 500-osios mir­ties me­ti­nėms, bu­vo ap­leis­tas, ap­tru­pė­jęs.

Pa­mink­lui at­nau­jin­ti iš biu­dže­to skir­ta be­veik 6,5 tūks­tan­čio eu­rų. Už šias lė­šas pa­mink­las bu­vo pa­deng­tas gra­ni­to sluoks­niu, pa­keis­tos ap­link pa­mink­lą bu­vu­sios ply­te­lės, at­nau­jin­tas sky­das su Vy­tau­to ženk­lu ir įra­šas: „1430–1930“.

Be­to­no obe­lis­kas ant laip­tuo­tos pa­ky­los pa­sta­ty­tas 1930 me­tais, pa­skelb­tais Vy­tau­to Di­džio­jo me­tais.

Jis ka­rei­vi­nių kie­me bu­vo pa­sta­ty­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ant­ro­jo in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no ka­rių ini­cia­ty­va. Po­ka­rio me­tais pa­mink­las bu­vo nu­griau­tas ir už­kas­tas.

1989 me­tais jis bu­vo su­ras­tas, res­tau­ruo­tas, at­sta­ty­tas ir pa­šven­tin­tas, mi­nint Žal­gi­rio mū­šio 579-ąsias me­ti­nes.

Prie to daug pri­si­dė­jo „Is­to­ri­nės at­min­ties“ klu­bo na­riai, rad­vi­liš­kie­tis Pet­ras Ri­man­tas Kund­ro­tas, pa­si­rū­pi­nęs, kad pa­mink­las bū­tų at­kur­tas ir va­do­va­vęs at­sta­ty­mo dar­bams.

P. R. Kund­ro­to sva­jo­nė – kad prie šio pa­mink­lo bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, kad ši is­to­ri­nė vie­ta bū­tų ži­no­ma jau­ni­mui.

Ru­de­nį pla­nuo­ja­ma baig­ti tvar­ky­ti pa­mink­lo ap­lin­ką.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Rad­vi­liš­ky­je at­nau­jin­tas Klai­pė­dos gat­vė­je sto­vin­tis pa­mink­las Vy­tau­tui Di­džia­jam.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas