(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Startui ruošiasi pirmieji paslaugų centrai

2017 m. liepos 8 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba už­de­gė ža­lią švie­są dviem nau­joms vie­šo­sioms įstai­goms – Še­du­vos ir Bai­so­ga­los pa­slau­gų cent­rams. Eu­ro­pi­nių lė­šų in­jek­ci­jo­mis įsteig­ti cent­rai iš­si­lai­ky­ti pri­va­lės pa­tys. Ar pa­kaks jų tei­kia­moms pa­slau­goms už­sa­ko­vų, abe­jo­nių vis dar yra.

alaima@skrastas.lt

Pa­dės sens­tan­čiam kai­mui

Še­du­vo­je ir Bai­so­ga­lo­je at­si­ras du nau­ji pa­slau­gų cent­rai, teik­sian­tys pa­slau­gas gy­ven­to­jams, vie­ša­jam sek­to­riui. Še­du­vos cent­ras apims ir Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­ją, Bai­so­ga­los – ir Si­dab­ra­vo.

Atei­ty­je pla­nuo­ja­ma steig­ti dar tris pa­na­šius cent­rus, ku­rie teik­tų pa­slau­gas Grin­kiš­kio ir Skė­mių, Aukš­tel­kų ir Rad­vi­liš­kio bei Šiau­lė­nų, Šau­ko­to ir Ty­ru­lių se­niū­ni­jo­se.

Še­du­vos pa­slau­gų cent­ro da­li­nin­kais, įne­šę po 100 eu­rų, ta­po Še­du­vos mies­to bend­ruo­me­nė, aso­cia­ci­ja „Rau­dond­va­rio kai­mo bend­ruo­me­nė“, Arū­no Mu­liū­no in­di­vi­dua­li įmo­nė „Pi­xo­lain“ ir Sa­vi­val­dy­bė.

Bai­so­ga­los pa­slau­gų cent­rą įstei­gė Bai­so­ga­los ir Si­dab­ra­vo bend­ruo­me­nės, že­mės ūkio bend­ro­vė „Vai­niū­nų ag­ro­ser­vi­sas“ ir Sa­vi­val­dy­bė.

Pas­lau­gų cent­rai orien­tuo­sis į ke­lias pa­grin­di­nes pa­slau­gų ga­vė­jų gru­pes: pa­gy­ve­nu­sius, vie­ni­šus, ato­kiau gy­ve­nan­čius as­me­nis, vai­kus bei vie­šą­jį ūkį.

Stei­gė­jų ma­ny­mu, pa­slau­gų cent­rai, tei­kian­tys įvai­rias pa­slau­gas se­niū­ni­jų žmo­nėms, to­ly­džio bus vis rei­ka­lin­ges­ni. Anot jų, kai­mas sens­ta, jau­ni žmo­nės iš­vyks­ta į mies­tus ar už­sie­nį, to­dėl kai­muo­se li­ku­siems vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms bus vis rei­ka­lin­ges­nė įvai­ri pa­gal­ba.

Ly­giuo­ti nė­ra į ką

Ke­ti­na­ma orien­tuo­tis į tas pa­slau­gas, ku­rių sa­vi­val­da ne­tei­kia, o pri­va­čiam vers­lui tai ne­la­bai ap­si­mo­ka da­ry­ti. Tarp to­kių – kai­muo­se įpras­ti dar­bai: nu­pjau­ti žo­lę, suar­ti skly­pą, su­tvar­ky­ti so­dy­bos ap­lin­ką, su­ka­po­ti mal­kas ar iš­va­ly­ti ka­mi­nus. Gal­vo­ja­ma ir apie ki­to­kias pa­slau­gas: nu­vež­ti pas gy­dy­to­ją, kir­pė­ją, gal­būt at­vež­ti mais­to pro­duk­tų, su­tvar­ky­ti ka­pus, su­rink­ti skal­bi­nius ir pa­na­šiai.

Pa­sak vie­tos veik­los gru­pės „Rad­vi­liš­kio ly­de­ris“ pir­mi­nin­ko Ro­mo Kal­vai­čio, pir­muo­sius du pa­slau­gų cent­rus ap­si­spręs­ta steig­ti stam­biau­siuo­se ra­jo­no re­gio­nuo­se, kad juo­se bū­tų su­kur­tas pa­ts veik­los mo­de­lis, nes vis­ką rei­kia kur­ti nuo nu­lio, sun­ku nu­spė­ti rin­ką.

„Nes­ku­bė­sim steig­ti ki­tų tri­jų cent­rų. Mums da­bar svar­biau­sia su­da­ry­ti veik­los pla­ną, su­ras­ti mo­ka­mos veik­los, nu­sta­ty­ti ta­ri­fus, kad cent­rai ga­lė­tų iš­gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai. Tai – su­dė­tin­gas mo­men­tas“, – sa­kė R. Kal­vai­tis.

Anot jo, šių gy­ve­ni­miš­kų pa­slau­gų kai­mo žmo­nėms rei­kia – kad ir dar­žų įdir­bi­mo ar so­dy­bos prie­žiū­ros. Svar­biau­sia, kiek pa­slau­gų ga­vė­jai iš­ga­lės mo­kė­ti ir ar no­rės mo­kė­ti?

Jei šių pa­slau­gų gy­ven­to­jams ne­rei­kės, cent­rams teks su­ktis ki­taip ir ieš­ko­ti ki­tų mo­kių pa­slau­gų, kad ga­lė­tų su­ge­ne­ruo­ti rei­kia­mą pi­ni­gų su­mą iš­gy­ve­nti. Ant­raip tek­tų grą­žin­ti įsi­kū­ri­mui gau­tas eu­ro­pi­nes lė­šas.

R. Kal­vai­čio tei­gi­mu, cent­rai ga­lės kur­tis bend­ruo­me­nių na­muo­se, pa­si­nau­do­ti ne­nau­do­ja­mais Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tais. Vė­liau bus per­ka­ma rei­kia­ma įran­ga ir, įstei­gus dar­bo vie­tas, pra­de­da­ma veik­la.

Tu­rės iš­si­lai­ky­ti iš sa­vo veik­los

Pa­sak R. Kal­vai­čio, vie­nai dar­bo vie­tai įsteig­ti bus ski­ria­ma iki 50 tūks­tan­čių eu­rų eu­ro­pi­nių lė­šų, o iš­si­lai­ky­ti cent­rai tu­rės iš sa­vo veik­los.

Kaip tai bus da­ro­ma? Anot R. Kal­vai­čio, atė­jo toks lai­kas, kai vi­si tu­ri at­si­sto­ti į vie­no­das star­ti­nes po­zi­ci­jas.

„Da­bar gi yra taip – vi­sos biu­dže­ti­nės įstai­gos tu­ri eta­ti­nių lau­ko dar­bi­nin­kų, o se­niū­ni­jos, ku­rios tvar­ko di­džiau­sius plo­tus, sa­vo dar­bi­nin­kų ne­tu­ri. Iki šiol se­niū­ni­jos dirb­da­vo pa­si­telk­da­mos vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čius be­dar­bius ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jus. Nuo bir­že­lio be­dar­bių ne­be­tu­ri­me, o tarp pa­ra­mos ga­vė­jų ma­žai yra to­kių, ku­rie tu­ri tei­sę dirb­ti su tech­ni­ka.

O ir įsta­ty­mi­nė ba­zė yra ne­sut­var­ky­ta – mes ba­lan­suo­ja­me ant ri­bos dar­bų sau­gos po­žiū­riu. Kas at­sa­kys, jei įvyks ne­lai­mė kad ir šluo­jant gat­ves? Dar­bo san­ty­kiais pa­ra­mos ga­vė­jai nė­ra su­sais­ty­ti, va­di­na­si, bus at­sa­kin­gas se­niū­nas?

To­dėl gal­vo­ja­me su­koo­pe­ruo­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­bi­nin­kus cent­ruo­se ir teik­ti pa­slau­gas toms pa­čioms įstai­goms ir gy­ven­to­jams“, – pla­nus at­sklei­dė R. Kal­vai­tis.

Anot jo, ga­li­mi du mo­de­liai: dar­bi­nin­kai iš vi­sų sa­vi­val­dos įstai­gų ga­li atei­ti su sa­vo eta­tais. Tuo­met toms įstai­goms pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos ne­mo­ka­mai. Jei­gu jie ateis „pli­ki“, tuo­met įstai­gos pa­slau­gas pirks kaip ir ki­ti. Lai­kai, anot R. Kal­vai­čio, kai mo­kyk­la, tu­rin­ti 10 mo­ki­nių, tu­ri ir lau­ko dar­bi­nin­ką, tu­ri baig­tis.

Še­du­vos pa­slau­gų cent­ras, pa­sak R. Kal­vai­čio, la­biau orien­tuo­sis į tu­riz­mo pa­slau­gas, nes Še­du­vos ir Pa­kal­niš­kių apy­lin­kės la­biau lan­ko­mos tu­ris­tų – čia yra Bur­biš­kio dva­ras, Kle­bo­niš­kio mu­zie­jus, ku­ria­mas mo­der­nus Žy­dų mu­zie­jus, kar­šyk­la. Jo pla­nuo­se – gi­dų pa­slau­gos, tu­ris­tų mai­ti­ni­mas, priė­mi­mas, lanks­ti­nu­kai.

Abu cent­rai esą ga­lės bend­ra­dar­biau­ti, teik­da­mi sa­vo pa­slau­gas skir­tin­go­se se­niū­ni­jo­se.

Vers­lo par­tne­riai – ko­dėl šie?

Ko­dėl cent­rai pa­si­rin­ko bū­tent tuos ir ne ki­tus vers­lo par­tne­rius?

R. Kal­vai­čio aiš­ki­ni­mu, kiek­vie­nas cent­ras rin­ko­si tą vers­lo par­tne­rį, ku­ris ati­tin­ka pa­si­ren­ka­mą veik­los mo­de­lį. Esą to­dėl Še­du­vos pa­slau­gų cent­ro par­tne­riu ta­po rek­la­mos agen­tū­ra „Pi­xo­lain“, o Bai­so­ga­los – Vai­niū­nų ag­ro­ser­vi­sas.

Vai­niū­nų ag­ro­ser­vi­sui va­do­vau­ja ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ri­man­tas Vai­čiur­gis – ar čia ne­bus pa­žeis­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai? – re­dak­ci­ja pa­si­tei­ra­vo VVG pir­mi­nin­ko.

Anot R. Kal­vai­čio, Bai­so­ga­la tu­ri dvi stip­res­nes že­mės ūkio pa­slau­gas tei­kian­čias bend­ro­ves – Vai­niū­nų ag­ro­ser­vi­są ir Au­ri­mo Gai­džiū­no įmo­nę „Au­ri­da­na“.

„Ka­dan­gi A. Gai­džiū­nas ta­po Sei­mo na­riu, „Au­ri­da­nos“ va­rian­to rink­tis ne­ga­lė­jo­me, tad li­ko ant­ro­ji įmo­nė. Vers­lo par­tne­riai pa­si­ren­ka­mi dau­giau­sia dėl pa­kon­sul­ta­vi­mo bu­hal­te­ri­jos, įkai­nių sri­ty­je. Be to, cent­ras yra vie­šo­ji įstai­ga ir jo pel­nas bus in­ves­tuo­ja­mas į veik­lą. Vers­lui iš to pra­ktiš­kai nau­dos ne­bus. Stei­gė­jas at­si­ran­da ne­tgi blo­ges­nė­je si­tua­ci­jo­je nei ki­ti vers­li­nin­kai, nes at­si­ran­da in­te­re­sų konf­lik­tas, to­dėl pir­ki­mo pro­ce­dū­ra ga­li būt su­dė­tin­ges­nė“, – tei­gė R. Kal­vai­tis.

Steig­sis ir šei­my­nos

„Lea­der“ pro­gra­mo­je lė­šos pa­slau­gų cent­rams yra nu­ma­ty­tos, ta­čiau pa­ti pro­gra­ma dar ne­star­ta­vo, nors jos pra­džia bu­vo nu­ma­ty­ta 2014 me­tais. Ra­jo­nui skir­ta pa­ra­ma sieks 2,5 mi­li­jo­no eu­rų, tad pa­slau­gų cent­rai – tik da­lis di­de­lės pro­gra­mos.

Ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma įsteig­ti ir dvi šei­my­nas, ku­rių įsi­kū­ri­mas taip pat bus fi­nan­suo­tas iš eu­ro­pi­nių lė­šų.

Pa­sak R. Kal­vai­čio, vie­na šei­my­na tu­rė­tų įsi­kur­ti Pa­lo­nuo­se. Šiuo me­tu ši šei­ma jau glo­bo­ja ke­lis vai­kus ir, bai­gu­si re­no­vuo­ti na­mus, priims jų dar dau­giau.

„Pag­rin­di­nis pa­slau­gų cent­rų stei­gi­mo tiks­las yra ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir skur­dą. Kai­me to skur­do yra pa­kan­ka­mai. Rei­kia spręs­ti ne­dar­bo, jau­ni­mo, jau­nų šei­mų įsi­tvir­ti­ni­mo, skur­do ma­ži­ni­mo pro­ble­mas“, – apie cent­rų tiks­lus sa­kė Rad­vi­liš­ky­je lan­kę­sis eks­per­tas, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ko Kai­mo re­gio­ni­nės plėt­ros cent­ro va­do­vas Ri­man­tas Čiū­tas.

Au­to­rės nuo­tr.

rdfo_steigiasi_du_centrai2_LA.jpg

Kai­mas sens­ta, pa­gal­bos jo gy­ven­to­jams rei­kės vis dau­giau, tik ar ją žmo­nės įpirks?

rdfo_steigiasi_du_centrai_LA.jpg; 1

Vie­tos veik­los gru­pės „Rad­vi­liš­kio ly­de­ris“ pir­mi­nin­kas Ro­mas Kal­vai­tis: „Rei­kės at­si­jo­ti, ku­rių pa­slau­gų rei­kia la­biau­siai“.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas