(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Rad­vi­liš­kie­čius su­vie­ni­jo "Tau­tiš­ka gies­mė"

2017 m. liepos 8 d.

Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo, Vals­ty­bės die­ną, rad­vi­liš­kie­čiai kar­tu su ki­tais tau­tie­čiais gie­do­jo „Tau­tiš­ką gies­mę“.

Ša­lies him­nas skam­bė­jo ir ant Ra­gi­nė­nų pi­lia­kal­nio. Taip rad­vi­liš­kie­čiai pri­si­jun­gė prie ak­ci­jos – „Tau­tiš­ka gies­mė" nuo 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių“.

21 va­lan­dą ša­lies him­nu ta­pu­si Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­ka gies­mė“ skam­bė­jo vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se.

Rad­vi­liš­ky­je ji su­skam­bo per mies­to 450-ojo ju­bi­lie­jaus šven­tę. Prie Lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų par­ko ją rad­vi­liš­kie­čiai trau­kė kar­tu su gru­pės „Žal­va­ri­nis“ na­riais.

Di­de­lis bū­rys ra­jo­no žmo­nių su­si­bū­rė Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­jo­je, prie Ra­gi­nė­nų pi­lia­kal­nio.

Pi­lie­ti­nė­je ak­ci­jo­je „Tau­tiš­ka gies­mė" ap­link pa­sau­lį čia kar­tu su vi­sais him­ną gie­do­jo, taip pat kon­cer­ta­vo Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lio „Ai­di­ja“ ir Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro folk­lo­ro an­samb­lio na­riai.

Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ra­jo­no Pa­vel­do­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Si­me­lis, pa­si­džiau­gęs, kad tiek daug žmo­nių pa­no­ro pa­jus­ti lie­tu­vy­bės dva­sią prie vie­no gra­žiau­sių ša­lies pi­lia­kal­nių.

Kon­cer­tais Vals­ty­bės die­na pa­mi­nė­ta ir Grin­kiš­kio bei Šiau­lė­nų se­niū­ni­jo­se.

Idė­ja vi­so pa­sau­lio lie­tu­viams vie­nu me­tu su­gie­do­ti ša­lies him­ną gi­mė 2009-ai­siais, mi­nint Lie­tu­vos tūks­tant­me­tį.

„Tūks­tant­me­čio odi­sė­jai“ pa­kvie­tus, tą­kart pir­mą kar­tą įvai­riau­siuo­se že­mės kam­pe­liuo­se gy­ve­nan­čius lie­tu­vius ke­lioms is­to­ri­nėms aki­mir­koms į gy­vą bal­sų gran­di­nę su­jun­gė „Tau­tiš­ka gies­mė“, ku­ri kas­met su­skam­ba mi­nint Vals­ty­bės die­ną.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Rad­vi­liš­ky­je ša­lies him­nas su­skam­bo per mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui skir­tą šven­tę.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas