(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Tėviškėnų dovanos gimtajam miestui

2017 m. liepos 4 d.

Dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus gy­vuo­jan­čio Rad­vi­liš­kio kraš­to tė­viš­kė­nų klu­bo na­riai ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam gim­ta­jam mies­tui do­va­no­jo ne­tra­di­ci­nes do­va­nas – ren­gė pa­ro­das, pri­sta­tė ko­lek­ci­jas, da­li­jo­si kū­ry­ba.

Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

alaima@skrastas.lt

Pa­dė­ko­ta ge­rų dar­bų am­ba­sa­do­riams

Vie­nas po ki­to į Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro sa­lę, ku­rio­je vy­ko Rad­vi­liš­kio kraš­to tė­viš­kė­nų sam­bū­ris, ėjo kraš­tie­čiai, gy­ve­nan­tys ki­tuo­se ša­lies kam­pe­liuo­se, ta­čiau ne­pa­mirš­tan­tys sa­vo tė­viš­kės ir daž­niau ar re­čiau jo­je ap­si­lan­kan­tys.

Dau­ge­lis tė­viš­kė­nų sa­vo dar­bais, kū­ry­ba ir pa­sie­ki­mais ge­rai ži­no­mi ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je. Šį­kart į Rad­vi­liš­kį juos su­kvie­tė 450-me­tį šven­čian­tis mies­tas.

Bū­tent šiam gra­žiam ju­bi­lie­jui ne vie­nas iš jų do­va­no­jo iš­skir­ti­nes do­va­nas – ta­py­bos, fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­das, kny­gas, ko­lek­ci­jų pri­sta­ty­mus ir ta­po ge­rų dar­bų Rad­vi­liš­kio ju­bi­lie­jui am­ba­sa­do­riais.

Skulp­to­rius, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos na­rys Sta­sys Žir­gu­lis su­kū­rė skulp­tū­rą gim­ta­jam mies­tui.

Ka­ri­ka­tū­ris­tas Jo­nas Var­nas, dai­lė­ty­ri­nin­kas Ro­mual­das Bud­rys, dai­li­nin­kas Ar­vy­das Sta­nis­lo­vas Kaž­dai­lis, gam­tos fo­tog­ra­fas Ri­man­tas Ait­ma­nas, dai­li­nin­kas ma­ri­nis­tas Ed­var­das Ma­li­naus­kas, fo­to­me­ni­nin­kė, ki­no ope­ra­to­rė Kris­ti­na Se­rei­kai­tė, ki­no re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Da­ma­še­vi­čius, me­ni­nin­kės Ma­ri­ja Ja­ra­mi­nai­tė-Bur­nei­kie­nė ir Kris­ti­na Gai­vė­nie­nė, pe­da­go­gas Juo­zas Tau­nys ir ki­ti kraš­tie­čiai su­ren­gė sa­vo kū­ry­bos pa­ro­das.

Di­zai­ne­ris, sti­lis­tas Liu­tau­ras Sa­la­se­vi­čius Bur­biš­ky­je vy­ku­sio­je Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė­je pri­sta­tė nau­jau­sią va­ka­ri­nių su­kne­lių ko­lek­ci­ją „Ma­dam pa­reis vė­liau“.

Li­te­ra­tū­ros kri­ti­ko, kny­gų au­to­riaus Jo­no Lin­ke­vi­čiaus dė­ka rad­vi­liš­kie­čiai tu­ri iš­lie­ka­mo­sios ver­tės mo­nog­ra­fi­jas „Bai­so­ga­la“, „Še­du­va“, kny­gas apie Še­du­vos gim­na­zi­ją.

Is­to­ri­kas Ze­no­nas Va­si­liaus­kas tei­kė is­to­ri­nės ar­chy­vi­nės me­džia­gos apie Rad­vi­liš­kį.

Šiems ge­rų dar­bų am­ba­sa­do­riams, pa­dė­ju­siems įpras­min­ti Rad­vi­liš­kio is­to­ri­nę su­kak­tį, įteik­tos ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos.

Ne­pa­mirš­ta gim­to­jo mies­to

Ke­lio­li­ka kny­gų, dau­giau­sia li­te­ra­tū­ro­lo­gi­nių, mo­nog­ra­fi­jų, pa­ra­šęs kraš­tie­tis J. Lin­ke­vi­čius, gi­męs Bai­so­ga­los vals­čiu­je, Va­ba­lių kai­me, mo­kę­sis Še­du­vo­je, ati­da­vė „duok­lę“ ir Še­du­vai, ir Bai­so­ga­lai. Apie šiuos du kraš­tus jis pa­ra­šė mo­nog­ra­fi­jas, pri­klau­san­čias kny­gų se­ri­jai „Lie­tu­vos vals­čiai“.

„Tai ne­bu­vo leng­vas dar­bas. Kny­gos su­da­ry­to­jui ten­ka su­ras­ti bū­rį au­to­rių, ga­lin­čių pa­ra­šy­ti straips­nį vie­na ar ki­ta te­ma. Ne su vi­sais vie­no­dai leng­vai pa­vyks­ta bend­ra­dar­biau­ti. Bū­na, jog au­to­riai tie­siog dings­ta iš aki­ra­čio, to­dėl džiau­giuo­si, kad dar­bai jau pa­da­ry­ti ir mes tu­ri­me re­zul­ta­tą“, – „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė šie­met 90-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­tis J. Lin­ke­vi­čius.

Ra­šy­to­jas ap­gai­les­ta­vo, jog at­va­žiuo­ti į Rad­vi­liš­kį jau be­veik ne­bė­ra pas ką – jo gi­mi­nės ir drau­gai iš­mi­rę. Ta­čiau rad­vi­liš­kė­nas pa­si­džiau­gė, kad pa­vyks­ta gra­žiai bend­ra­dar­biau­ti su kul­tū­ros žmo­nė­mis, ypač – su ra­jo­no bib­lio­te­ka, to­dėl kas­kart iš­tai­ko pro­gų at­va­žiuo­ti į vie­ną ar ki­tą ren­gi­nį.

„Mū­sų gi­mi­nės šak­nys Rad­vi­liš­ky­je – la­bai gi­lios, to­dėl vi­sa­da ma­lo­nu čia at­va­žiuo­ti, nors iš Rad­vi­liš­kio iš­va­žia­vau prieš 46-erius me­tus“, – re­dak­ci­jai sa­kė edu­ko­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras Kęs­tu­tis Ka­mins­kas.

„Rad­vi­liš­kio apy­lin­kės tur­tin­gos 18-19 am­žiaus kul­tū­ros pa­mink­lais. Man ypač švie­sus at­ro­do Šiau­lė­nų kraš­tas. Ra­jo­ne yra daug dva­rų, tik gai­la, kad ne vi­si sa­vi­nin­kai, juos įsi­gi­ję, pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę šias ver­ty­bes tvar­ky­ti ir sau­go­ti, kad ne­sug­riū­tų taip, kaip griū­va gar­su­sis Dik­ta­riš­kio dva­ras.

Rad­vi­liš­ky­je yra ką veik­ti. Ma­no ko­le­gos vil­nie­čiai ži­no apie Rad­vi­liš­kį ir ei­na po­ka­rio par­ti­za­nų ke­liais į Mi­nai­čius. Sma­gu, kad tvar­ko­si ir gra­žė­ja pa­ts mies­tas“, – ir ap­gai­les­ta­vo, ir džiau­gė­si K. Ka­mins­kas.

80-me­tį šie­met šven­čian­tis dai­li­nin­kas Ed­var­das Ma­li­naus­kas ti­ki­no, kad jam vi­sa­da sma­gu su­grįž­ti į gim­tą­jį mies­tą ir ža­dė­jo to­liau rad­vi­liš­kie­čius džiu­gin­ti sa­vo dar­bais.

Rad­vi­liš­kio is­to­ri­ją kraš­tie­čiams pri­mi­nė pir­ma­sis Tė­viš­kė­nų klu­bo pir­mi­nin­kas Au­ge­ni­jus Jur­gaus­kas, su kraš­tie­čiais bend­ra­vo da­bar­ti­nė klu­bo pir­mi­nin­kė Al­do­na Ja­nu­še­vi­čie­nė.

Ju­bi­lie­ji­nė­je tė­viš­kė­nų šven­tė­je me­ro Pa­dė­kos ženk­las įteik­tas į už­tar­nau­tą poil­sį išei­nan­čiai il­ga­me­tei kul­tū­ros žur­na­lo „Rad­vi­liš­kio kraš­tas“ re­dak­to­rei Gra­ži­nai Du­naus­kie­nei. Daž­ni šio žur­na­lo straips­nių au­to­riai – Tė­viš­kė­nų klu­bo na­riai.

Au­to­rės nuo­tr.

Dai­li­nin­kas Ed­var­das Ma­li­naus­kas rad­vi­liš­kie­čiams pri­sta­tė sa­vo ma­ri­nis­ti­nių pa­veiks­lų pa­ro­dą.

90-me­tį šie­met šven­čian­čio kraš­tie­čio Jo­no Lin­ke­vi­čiaus do­va­na gim­ta­jam kraš­tui – kny­gos apie Bai­so­ga­lą ir Še­du­vą.

Į tė­viš­kė­nų sam­bū­rį su­va­žia­vo kraš­tie­čiai iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos.

Ka­ri­ka­tū­ris­tas Jo­nas Var­nas į sam­bū­rį at­vy­ko su do­va­no­mis.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas