(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Valstybės šventė tampa žmonių švente

2017 m. liepos 14 d.

Vals­ty­bės die­ną į Pak­ruo­jo Ju­bi­lie­ji­nį skve­rą su­si­rin­ko ke­lių kar­tų at­sto­vai – nuo ve­ži­mė­liuo­se sė­din­čių ma­žy­lių iki ži­la­gal­vių. Pas­te­bė­ta, jog ši vals­ty­bi­nė šven­tė tam­pa šven­te iš­ti­soms šei­moms, kar­tu gie­do­ju­sioms Tau­tiš­ką gies­mę.

Per­mai­nin­gam orui va­ka­rop nu­ri­mus, Ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re dar iki ren­gi­nio pra­džios, iš­kil­min­go Tau­tiš­kos gies­mės gie­do­ji­mo, rin­ko­si žmo­nės. Vy­res­nie­ji sė­do­si ant suo­le­lių pa­bend­rau­ti. Tė­vų pri­žiū­ri­mi ma­žiau­sie­ji žai­dė čia pat skve­re sto­vin­čiuo­se žai­di­mų įren­gi­niuo­se. Jau­ni­mas šne­ku­čia­vo­si ne tik tar­pu­sa­vy­je, bet ir ne­pa­leis­da­mi iš ran­kų iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų, fo­tog­ra­fa­vo as­me­nu­kes.

Jau ne pir­mi me­tai pa­ste­bi­ma, kad da­liai nū­die­nos jau­nuo­lių, moks­lei­vių, da­ly­va­vi­mas mi­nint svar­bias vals­ty­bės da­tas – reikš­min­gas: ži­nio­mis apie tai da­li­ja­ma­si so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Mi­nė­ti Vals­ty­bės die­ną suė­jo iš­ti­sos šei­mos, ne vie­nas tu­rė­jo mi­nia­tiū­ri­nes Tris­pal­ves ar Lie­tu­vos spal­vų ap­ran­gos de­ta­les, ak­se­sua­rus.

Iš­kil­min­gos nuo­tai­kos pri­dė­jo Pak­ruo­jo gė­li­nin­kų klu­bo at­sto­vių nu­pin­tos tris­pal­vės ku­po­lės iš dar­že­lių ir lau­ko gė­lių, ža­lu­my­nų. Jas nuo anks­ty­vo ry­to, pa­keis­da­mos vie­nos ki­tas, Ju­bi­lie­ji­nia­me skve­re kū­rė klu­bo pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Ki­bil­die­nė, Al­do­na Be­lec­kie­nė, Re­da Lau­ri­kie­tie­nė, Ma­ry­tės Ka­ri­naus­kie­nė ir Šul­nie­nė, Ele­na Gas­pa­ra­vi­čie­nė, An­ge­lė Šul­nie­nė, Vi­da Luk­šie­nė, Eu­ge­li­ja Liu­mie­nė, Ni­da Ze­deršt­re­mie­nė, Liu­ci­ja Gul­bi­nie­nė, Ra­sa Če­pu­lie­nė, Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė, Kris­ti­na Stan­kai­tie­nė, Da­nu­tės Gas­pa­ra­vi­čie­nė ir Bi­ke­lie­nė, pa­sta­ro­sios pa­kruo­jie­tės kai­my­nai Lo­re­ta bei Ste­po­nas.

Pat­rio­ti­nes dai­nas at­li­ko sen­jo­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Si­dab­ri­nė gi­ja“ (va­do­vas Egi­di­jus Šla­pi­kas).

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Tau­tiš­ka gies­mė su­jun­gė kar­tas.

Ap­link pa­mink­li­nį ak­me­nį Pak­ruo­jo ju­bi­lie­jui pra­žy­do tris­pal­vės ku­po­lės.

Gie­do­ti him­no rin­ko­si šei­mos.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas