(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Mezgimas – atgaiva sielai ir uždarbis

2017 m. liepos 13 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­ky­je su­reng­ta­me aš­tun­ta­ja­me tarp­tau­ti­nia­me ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­te „Tau­ti­nių raš­tų vin­giai“ siū­lus vy­nio­jo ir įvai­riau­sius raš­tus vin­gia­vo dau­giau nei pus­šim­tis mez­gė­jų. Vi­si jie mez­gi­mą lai­ko ge­riau­siu bū­du nu­si­ra­min­ti, pra­leis­ti lais­va­lai­kį bei ori­gi­na­liai pa­si­puoš­ti. O kai ku­riuos mez­gi­mas ir mai­ti­na.

alaima@skrastas.lt

Mez­gi­mo vir­tuo­zai

Į ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą su­va­žia­vo dau­giau nei pus­šim­tis mez­gė­jų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos. Pir­mą kar­tą ja­me da­ly­va­vo gra­žia­dar­bės iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Aust­ra­li­jos ir Ka­na­dos.

Gau­sia­me mo­te­rų bū­ry­je mez­gė vie­nin­te­lis vy­ras – pa­ne­vė­žie­tis Rai­mun­das Mi­ku­še­vi­čius. Pirš­ti­nes, ko­ji­nes, su­kne­les ir net pal­tus mez­gan­tis vy­ras šia­me čem­pio­na­te vir­ba­lus į ran­kas paė­mė jau šeš­tą kar­tą.

Spal­vo­tą raš­tą ko­ji­nė­je mez­gė ir praė­ju­sių me­tų čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja Van­da Po­di­na iš Lat­vi­jos, kaip ir vi­si, vir­ba­lais rai­čiu­si žir­ge­lio mo­ty­vus. Bū­tent to­kia už­duo­tis bu­vo šio čem­pio­na­to mez­gė­jams – per dvi va­lan­das iš duo­tų vi­siems vie­no­dų siū­lų nu­megz­ti vie­nos ko­ji­nės čiur­ną iki kul­no tau­tiš­ku žir­ge­lio mo­ty­vu.

Nu­ga­lė­to­jos var­dą iš­ko­vo­jo čem­pio­na­to de­biu­tan­tė kau­nie­tė Ai­da Še­šel­gie­nė.

Mez­ga šei­mai ir do­va­noms

Re­dak­ci­jos kal­bin­ti mez­gė­jai sa­kė: mez­gi­niai juos puo­šia, ne­re­tai lei­džia ir pa­pil­do­mą eu­rą į pi­ni­gi­nę įsi­dė­ti, o svar­biau­sia – la­bai ra­mi­na.

Tau­to­dai­li­nin­kė A. Še­šel­gie­nė – vie­na iš tų mo­te­rų, ku­rio­s ir gul­ti ei­tų su vir­ba­lais. Da­bar­ti­nė mo­ters aist­ra – rie­ši­nės ir pirš­ti­nės. Mez­gi­mas, anot jos, at­pa­lai­duo­ja, ra­mi­na ir lei­džia ati­trūk­ti nuo gy­ve­ni­miš­kų pro­ble­mų. Jai, bu­vu­siai pe­da­go­gei, mez­gi­mas la­bai pa­dė­da­vo „pra­šva­rin­ti“ gal­vą.

Nuo vai­kys­tės su vir­ba­lais ne­si­ski­rian­ti mo­te­ris megz­ti iš­mo­ko iš sa­vo mo­čiu­tės. Da­bar­ti­nius jos mez­gi­nius – rie­ši­nes – pa­mė­go ir dė­vi vi­sa šei­ma.

O štai dau­ge­lį ste­bi­nan­tis mez­gė­jas Rai­mun­das Mi­ku­še­vi­čius iš mez­gi­mo, ga­li­ma sa­ky­ti, gy­ve­na. Nors ir tu­ri sta­ty­bi­nin­ko pro­fe­si­ją, jam gy­ven­ti pa­de­da bū­tent mez­gi­mas. So­viet­me­čiu jis iš mez­gi­mo su­ge­bė­da­vo ir dvi­gu­bą in­ži­nie­riaus at­ly­gi­ni­mą už­si­dirb­ti. Tu­ri įvai­rių už­sa­ky­mų ir da­bar – į Aust­ra­li­ją yra siun­tęs 49 nu­me­rio nu­megz­tas ko­ji­nes.

Įvai­riais mez­gi­mo re­kor­dais mėgs­tan­tis ste­bin­ti vy­ras mez­gi­mo raš­tų il­gai ne­si­mo­ko – įjun­gia „kom­piu­te­rį“ sa­vo gal­vo­je ir mez­ga. Mez­ga itin grei­tai, to­dėl kai ki­tos mez­gė­jos čem­pio­na­tuo­se ne­spė­da­vo baig­ti mez­gi­nio, jis švil­pau­da­vo be dar­bo.

Pa­ne­vė­žie­tis mez­gė ir vai­kys­tė­je, nors tuo­met dėl sa­vo po­mė­gio su­lauk­da­vo pa­šai­pų. Da­bar net dė­me­sio ne­bek­rei­pia į ki­tų pa­šai­pius žvilgs­nius. R. Mi­ku­še­vi­čius mėgs­ta pa­juo­kau­ti: „Kai nu­mir­siu, man į kars­tą įdė­kit siū­lų ka­muo­liu­ką ir vir­ba­lus“.

Am­žiaus ir geog­ra­fi­nio cen­zo nė­ra

Sa­vo dirb­tu­ves tu­rin­ti V. Po­di­na sa­ko, jog Lat­vi­jo­je mez­gi­mas po­pu­lia­rė­ja tarp vy­res­nio am­žiaus mo­te­rų.

Kad mez­ga ir jau­nos mer­gi­nos, ir gar­baus am­žiaus mo­te­rys, pui­kiai įro­dė ir šių me­tų mez­gi­mo čem­pio­na­to no­mi­nan­tės – jau­na mez­gė­ja Vai­va Vai­čiu­ly­tė bu­vo ap­do­va­no­ta už su­dė­tin­giau­sią raš­tą, ne­be pir­ma­me čem­pio­na­te mez­gan­ti sep­ty­nio­lik­me­tė Sa­man­ta Šap­ra­ny­tė ap­do­va­no­ta kaip jau­niau­sia da­ly­vė, o 87 me­tų Kons­tan­ci­jai Goš­tau­tie­nei su­teik­tas vy­riau­sios mez­gė­jos ti­tu­las.

Mez­gi­mas po­pu­lia­rus ir už At­lan­to. Pui­kus to pa­vyz­dys – su bend­ra­min­tė­mis į čem­pio­na­tą at­vy­ku­si lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­ti ame­ri­kie­tė Don­na Dru­chu­nas, be­si­do­min­ti rie­ši­nių mez­gi­mu, iš­lei­du­si kny­gą apie lie­tu­viš­kas mez­gi­mo tra­di­ci­jas.

Mez­gi­mo en­tu­zias­tės ti­ki, jog ši nuo se­no­vės pro­pa­guo­ja­ma me­no rū­šis nie­ka­da ne­su­nyks, nes al­suo­ja pro­tė­vių dva­sia ir yra pui­kus šiuo­lai­ki­nių idė­jų įgy­ven­di­ni­mo bū­das.

Au­to­rės nuo­tr.

Pa­ne­vė­žie­čio Rai­mun­do Mi­ku­še­vi­čiaus mez­gi­nių ra­si ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je. Jie mez­gė­jui – ir pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis.

Kau­nie­tė Ai­da Še­šel­gie­nė mez­ga sau, šei­mai ir do­va­noms.

Mez­gi­mui am­žiaus cen­zo nė­ra. Pa­ne­vė­žie­tei Sa­man­tai Ša­par­ny­tei – sep­ty­nio­li­ka, še­du­vei Kons­tan­ci­jai Goš­tau­tie­nei – 87-eri.

Rad­vi­liš­ky­je su­reng­ta­me aš­tun­ta­ja­me tarp­tau­ti­nia­me ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­te akys rai­bo nuo spal­vin­gų raš­tų.

Nė vie­no čem­pio­na­to ne­pra­lei­du­si rad­vi­liš­kie­tė Olė Plun­gie­nė šie­met pri­pa­žin­ta tau­tiš­kiau­sių raš­tų au­to­re.

Praė­ju­sių me­tų ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­te bu­vo eks­po­nuo­ja­mos ir mi­nia­tiū­ri­nės ko­ji­ny­tės bei pirš­ti­nės. Jų au­to­rės – vieš­nios iš Lat­vi­jos.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas