(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Joniškio butų kainos vejasi Šiaulius

2017 m. birželio 21 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Nuo eu­ro įve­di­mo Jo­niš­kio ra­jo­ne būs­tų kai­nos ge­ro­kai pa­ki­lo ir pa­sie­kė prieš­kri­zi­nį ly­gį. Dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Jo­niš­kio mies­te jau kai­nuo­ja 20 tūks­tan­čių eu­rų, nors ne­t Šiau­liuo­se ga­li­ma ras­ti to­kio pat dy­džio ne bend­ra­bu­čio ti­po bu­tų už 25 tūks­tan­čius eu­rų. Taip tei­gia Jo­niš­ky­je vei­kian­čios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Pe­fi­tas“ va­do­vas Ri­man­tas Pet­rai­tis, ku­rio nuo­mo­ne, kol bus pa­klau­sa, tol bus ir ati­tin­ka­ma pa­siū­la.

loretar@skrastas.lt

Ar­tė­ja­me prie 2008 me­tų ly­gio

Nors dėl di­des­nio mirš­ta­mu­mo nei gims­ta­mu­mo ir emig­ra­ci­jos gy­ven­to­jų ma­žė­ja, būs­tų kai­nos Jo­niš­ky­je ne tik ne­kren­ta, bet ne­tgi ge­ro­kai pa­ki­lo nuo 2015-ųjų, Lie­tu­vai įsi­ve­dus nau­ją va­liu­tą – eu­rą.

„Mak­si­ma­lus būs­to kai­nų au­gi­mas bu­vo pa­siek­tas 2008 me­tais, kai už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to bu­vo pra­šo­ma iki 1300 li­tų. Da­bar mes vėl prie to pa­ties ly­gio priar­tė­jo­me. Stip­rų nuo­smū­kį ste­bė­jo­me tik­tai per kri­zę, nuo 2009 iki maž­daug 2011 me­tų, ka­da už kvad­ra­ti­nį met­rą bu­vo pra­šo­ma tik iki 600 li­tų. Po to ku­rį lai­ką bu­vo šti­lis, o pa­skui kai­nos šo­vė į vir­šų.

Jo­niš­ky­je stan­dar­ti­nis nor­ma­lus dvie­jų kam­ba­rių bu­tas jau kai­nuo­ja 20 tūks­tan­čių eu­rų (svy­ruo­ja kai­na nuo 15 iki 25 tūks­tan­čių). Net­ Šiau­liuo­se ne­di­de­lį dvie­jų kam­ba­rių bu­tą, ku­ris tik šiek tiek pra­stes­nės būk­lės, ga­li­ma įsi­gy­ti už 25 tūks­tan­čius eu­rų. Esu tar­pi­nin­ka­vęs to­kiems san­dė­riams. Nors įpras­tai Jo­niš­kio bu­tų kai­nos maž­daug treč­da­liu mažesnės nei Šiau­liuo­se“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė Jo­niš­ky­je vei­kian­čios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Pe­fi­tas“ sa­vi­nin­kas Ri­man­tas Pet­rai­tis.

Tri­jų ir dvie­jų kam­ba­rių bu­tų kai­nos Jo­niš­ky­je pa­na­šios, bet la­biau­siai pa­gei­dau­ja­ma 1–2 kam­ba­rių ir to­kie būs­tai, jei tik tvar­kin­gi, il­gai pir­kė­jų ne­lau­kia.

Na­mų kai­nos iš­li­ko sta­bi­les­nės

Na­mų kai­nos taip dras­tiš­kai, kaip bu­tų, ne­svy­ra­vo, iš­li­ko la­biau sta­bi­lios, nes jų pa­siū­la ne­ma­žė­ja. Ta­čiau pir­kė­jai tu­ri tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų: no­ri­ma vie­no aukš­to na­mo, be jo­kių iš­kel­tų rū­sių, bent su pa­grin­di­niais pa­to­gu­mais – van­den­tie­kiu, ka­na­li­za­ci­ja. Ste­bi­ma įdo­mi ten­den­ci­ja: ma­žes­nio plo­to gy­ve­na­ma­sis na­mas ga­li kai­nuo­ti dau­giau nei di­des­nis, kai Vil­niu­je ar­ba Kau­ne kai­na tie­sio­giai pri­klau­so nuo būs­to dy­džio.

Da­lis žmo­nių no­ri pirk­ti būs­tą iš­si­mo­kė­ti­nai per 1–2 me­tus. O tie, ku­rie tu­ri pa­kan­ka­mai pi­ni­gų, ga­li sau leis­ti, la­biau lin­kę sta­ty­tis nau­ją na­mą nei įsi­gi­ję se­ną re­no­vuo­ti. Ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas dau­ge­liui at­ro­do per­ne­lyg di­de­lė in­ves­ti­ci­ja.

Pa­sak R. Pet­rai­čio, da­lis Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų, ku­rie emig­ra­vo prieš eu­ro įve­di­mą čia tu­rė­da­mi bu­tus, pa­skui juos par­da­vė. Bet šie­met ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ro­je jau su­lauk­ta ki­to­kių „pir­mų­jų kregž­džių“ – emig­ran­tų, ku­rie pir­ko na­mą ar­ba bu­tą Jo­niš­ky­je.

„Žmo­nės, tu­rė­da­mi pi­ni­gų, in­ves­tuo­ja, kad tu­rė­tų per ato­sto­gas grį­žę į Lie­tu­vą kur ap­si­sto­ti nuo­sa­va­me at­ski­ra­me būs­te. Ka­dan­gi ban­kuo­se lai­ky­ti pi­ni­gus da­bar ne­pel­nin­ga, ma­žos pa­lū­ka­nos, ge­riau pirk­ti ne­kil­no­ja­mą tur­tą ir, pa­vyz­džiui, jį iš­nuo­mo­ti“, – sa­ko ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros sa­vi­ni­nin­kas.

Bran­giau nei Ak­me­nė­je ar Pak­ruo­jy­je

Jis pa­ste­bi, kad Jo­niš­ky­je bu­tų kai­nos vis dar dvi­gu­bai di­des­nės nei kai­my­ni­nia­me Ak­me­nės ra­jo­ne, nors pa­sta­ro­jo rin­ka at­gy­ja dėl at­vyks­tan­čių ir įsi­ku­rian­čių uk­rai­nie­čių. Pak­ruo­jo ra­jo­ne bu­tai taip pat tru­pu­tį pi­ges­ni.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti, kas tai le­mia. Ta­čiau, kol yra pa­klau­sa, tol kai­nos ne­kris“, – įsi­ti­ki­nęs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pre­ky­ba už­sii­man­tis vers­li­nin­kas.

Jo­niš­kie­tis sa­ko, ka­d sta­bi­liau­sia in­ves­ti­ci­ja yra įsi­gy­ti že­mės, nes jos kai­na vi­są lai­ką po tru­pu­tį ki­lo, o įve­dus eu­rą pa­di­dė­jo dras­tiš­kai. Jo­niš­kio ra­jo­ne už hek­ta­rą že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės stan­dar­tiš­kai pra­šo­ma 7000 eu­rų. Kai­nos svy­ra­vi­mai pri­klau­so nuo vie­tos, skly­po dy­džio, pri­va­žia­vi­mo ga­li­my­bių, na­šu­mo ba­lo.

Au­to­rės nuo­tr.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Pe­fi­tas“ va­do­vas Ri­man­tas Pet­rai­tis sa­ko, kad dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Jo­niš­kio mies­te jau kai­nuo­ja 20 tūks­tan­čių eu­rų, nors ne­t Šiau­liuo­se ga­li­ma ras­ti to­kio pat dy­džio ne bend­ra­bu­čio ti­po bu­tų už 25 tūks­tan­čius eu­rų.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas