(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
Spausdinti Komentarai (0) lankomiausias

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

ruta@skrastas.lt

Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja? Šiau­liuo­se jo­kios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos se­niai ne­bė­ra, o ty­lu. Bet ir čia, kaip vir­šū­nė­se, vyks­ta po­li­ti­nis tur­gus.

Sei­me į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją pleiš­tą įva­rė kon­ser­va­to­riai, su­de­rė­ję su „vals­tie­čiais ža­liai­siais“, jog bal­suos už miš­kų urė­di­jų re­for­mą, jei­gu bus grą­žin­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui.

So­cial­de­mok­ra­tai pa­si­pik­ti­no, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai juos ig­no­ra­vo, su jais ne­si­de­rė­jo, o kon­ser­va­to­rius net ap­kal­ti­no pre­ky­ba po­vei­kiu. Tik įsta­ty­me pre­ky­ba po­vei­kiu api­brė­žia­ma, kai su­si­ta­ria­ma duo­ti ar duo­da­mas ky­šis.

Ar po­li­ti­kų bal­sai yra ky­šis, įsta­ty­me nea­pib­rėž­ta. Po­li­ti­ne ko­rup­ci­ja vėl­gi neap­kal­tin­si – kon­ser­va­to­riai mo­juo­ja so­cia­li­niu jaut­ru­mu gy­ven­to­jų ma­sėms.

Tik to jaut­ru­mo „po­teks­tė“ – jei­gu soc­de­mai už­kibs, o jau už­ki­bo, kon­ser­va­to­riams at­si­ve­ria ga­li­my­bė soc­de­mus pa­keis­ti koa­li­ci­jo­je.

Tai už ką bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai – už vals­ty­bei iš es­mės bū­ti­ną urė­di­jų re­for­mą ar sa­vo par­ti­nę per­spek­ty­vą?

O kuo iš es­mės pik­ti­na­si so­cial­de­mok­ra­tai? Grau­žia­si na­gus, kad PVM leng­va­tos kor­ta pa­tys ga­lė­jo su­loš­ti, bet pra­lei­do pro­gą.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė „bul­do­ze­riu“ įvar­di­jo urė­di­jų re­for­mos priė­mi­mo pro­ce­są. Ne­nei­gė, jog re­for­ma rei­ka­lin­ga. Bet ar kas iš po­li­ti­kų su­ge­bė­jo žmo­niš­kai paaiš­kin­ti, ko­kia šios re­for­mos es­mė ir nau­da vals­ty­bei? Ga­lų ga­le tuos pa­čius miš­ki­nin­kus įti­kin­ti, juk ne vi­si jie – „urė­dai-blo­gie­čiai“.

PVM leng­va­tos šil­dy­mui nai­ki­ni­mas bu­vo dek­la­ruo­ja­mas so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo kū­ri­mu – mat ir tur­tuo­liai leng­va­ta nau­do­ja­si.

Pre­zi­den­tė tą „kū­ry­bą“, pa­lie­tu­sią šim­tus tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, anaip­tol ne tur­tuo­lių, pa­va­di­no klai­da.

Bet po­li­ti­nis tur­gus aki­vaiz­džiai ro­do, jog ne dėl so­cia­li­nio jaut­ru­mo klai­da bū­tų tai­so­ma.

Po­li­ti­ka lai­ko­ma vals­ty­bės val­dy­mo me­nu. Me­nas – kū­ry­ba, o ją sun­ku api­brėž­ti. Po­li­ti­kai, kaip kas tą kū­ry­bą su­pran­ta, taip ir val­do ša­lį ir sa­vi­val­dy­bes jau 27 me­tus.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, pa­vyz­džiui, de­mok­ra­ti­ją plė­to­ja „už pu­sę eta­to.“

Pub­li­ka­vo sa­vo var­du už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus už­sa­ko­muo­sius straips­nius su par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ mies­to sky­riaus pa­reiš­ki­mu. Ci­tuo­ja tar­pu­sa­vy­je su­si­pjo­vu­sius par­ti­nius, ku­rie reiš­kia jam pa­ra­mą ir pik­ti­na­si opo­zi­ci­jo­je esan­čiais sa­vo at­sto­vais Ta­ry­bos na­riais.

Gar­si­na me­ras pa­reiš­ki­mo au­to­riams pa­dė­ką už „drą­są“ ir siū­lo „bū­dą, kaip dar ak­ty­viau da­ly­vau­ti de­mok­ra­ti­niuo­se pro­ce­suo­se – skir­ti žmo­gų, ku­ris pu­sę eta­to dirb­tų ma­no ko­man­do­je“.

Tie­siai švie­siai at­vi­rai. „Tu man – aš tau“, „skal­dyk ir val­dyk“ – tas tai­syk­les po­li­ti­ko­je ir ne­par­ti­nis Šiau­lių me­ras ge­rai yra įval­dęs.

Ko­kia šian­dien yra me­ro ko­man­da? Ke­li pa­ta­rė­jai, ku­riems eta­tus da­li­ja, ir se­kė­jų ma­žu­ma Ta­ry­bo­je.

Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ne­su­for­muo­ja­ma nuo praei­tų me­tų gruo­džio. Bet po­li­ti­nės kri­zės kaip ir nė­ra, po­stai pil­do­mi ir be koa­li­ci­nės su­tar­ties. Pa­na­šu, kad ne tik me­rą, bet ir par­ti­jas to­kia si­tua­ci­ja ten­ki­na.

Nau­ji rin­ki­mai ar­tė­ja, o nie­ko ge­ro mies­to la­bui ne­nu­veik­ta, ir ne­la­bai ką spė­si nu­veik­ti – ne­bus koa­li­ci­jos, ne­bus ir at­sa­ko­my­bės. Par­ti­jos ga­lės kal­tin­ti me­rą, o jis – par­ti­jas.

Bet A. Vi­soc­ką iš es­mės ga­li­ma lai­ky­ti sėk­min­gu po­li­ti­ku. Ta­ry­bo­je su par­ti­jų frak­ci­jo­mis ne­su­si­kal­ba, pa­si­nau­do­ja par­ti­jų sky­rių su­si­skal­dy­mu ir pa­ts skal­do.

Pir­mą kar­tą po rin­ki­mų pra­kti­ką „už eta­tą“ iš­ban­dė su so­cial­de­mok­ra­tais. Jį ga­vęs jau­na­sis vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius da­bar ne tik pa­ts nuo par­ti­jos at­ski­lo, bet ir iš­ve­dė iš par­ti­jos 70 bi­čiu­lių. Ti­ki­na, kad burs nau­ją po­li­ti­nės pa­krai­pos „ne­vy­riau­sy­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją“.

O gal rin­ki­mų plat­for­mą – ne tik sau, bet ir da­bar­ti­niam me­rui?

Pa­gal po­li­ti­nio tur­gaus tai­syk­lę: „tu – man, aš – tau“ – juk rei­kė­tų at­si­dė­ko­ti.

Išau­go nau­ja po­li­ti­kų kar­ta, jau­nė­ja par­ti­jų va­do­vai, at­si­ra­do ne­par­ti­niai ly­de­riai, o ga­lio­ja se­nos tai­syk­lės: „tu man – aš tau“, „skal­dyk ir val­dyk“, „jei­gu ga­li, stumk bul­do­ze­riu“.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas