(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Sukčiai išgąsdino ir apgavo vaiką

2017 m. liepos 15 d.
Edita KARKLELIENĖ

Suk­čiai iš dvy­li­ka­me­čio iš­vi­lio­jo pi­ni­gų ir pa­puo­ša­lų už be­veik dvy­li­ka tūks­tan­čių eu­rų.

edita@skrastas.lt

Lie­pos 13 die­nos po­pie­tę, apie 14 va­lan­dą, Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Ro­za­li­mo mies­te­ly­je, gy­ve­nan­čios šei­mos na­muo­se su­skam­bo fik­suo­to­jo ry­šio te­le­fo­nas. Suau­gu­sių­jų na­muo­se ne­bu­vo, tad at­si­lie­pė dvy­li­ka­me­tis sū­nus.

Skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis vai­kui pri­si­sta­tė esan­tis gy­dy­to­jas. Jis pra­ne­šė, kad ber­niu­ko mo­ti­na su­si­lau­žė ran­ką griū­da­ma nuo laip­tų. Be to, virs­da­ma su­ža­lo­jo mer­gai­tę.

Iš­si­gan­du­siam ma­ža­me­čiui afe­ris­tas dar lei­do pa­si­kal­bė­ti ir su esą šiuo me­tu li­go­ni­nė­je gy­do­ma su­si­ža­lo­ju­sia ma­ma.

Net­ru­kus vai­kas iš­gir­do ir ta­ria­mos ma­mos, o iš tie­sų ki­to ap­ga­vi­ko, bal­są. „Ma­ma“ lie­pė sū­nui kuo grei­čiau su­rink­ti vi­sus na­muo­se esan­čius pi­ni­gus ir pa­puo­ša­lus, nu­neš­ti juos prie dar­že­lio ir per­duo­ti ten lauk­sian­čiam vy­rui.

Iš­si­gan­dęs vai­kas net ne­pa­gal­vo­jo, kad kal­bė­ju­si „ma­ma“ iš tie­sų vi­sai ne ma­ma, o pa­plo­nin­tu bal­su pra­bi­lęs ap­ga­vi­kas.

Vai­kas pa­sku­bo­mis su­rin­ko vi­sus na­muo­se bu­vu­sius auk­so ir si­dab­ro ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, paė­mė 435 eu­rus ir nu­ne­šė į ta­ria­mos ma­mos nu­ro­dy­tą vie­tą prie dar­že­lio.

Ati­da­vęs pi­ni­gus, ber­niu­kas su­grį­žo na­mo ir tuč­tuo­jau pa­skam­bi­no ma­mai pa­si­tei­rau­ti, kaip ji jau­čia­si.

Mo­te­ris iš kar­to su­pra­to, kad sū­nus bu­vo ap­gau­tas ir san­tau­pas bei auk­so ir si­dab­ro dir­bi­nius ati­da­vė su­kčiams.

Ro­za­li­mie­tė tą pa­čią die­ną krei­pė­si į po­li­ci­ją, su­kčių pa­da­ry­tą ža­lą ji įver­ti­no 11 905 eu­rais.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Suk­čiams ne­bė­ra nie­ko šven­to – ap­gau­di­nė­ja­mi net vai­kai.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas