(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Gaisras pasiglemžė dvi gyvybes

2017 m. liepos 15 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­ne Kal­ne­lio kai­me ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes. Sa­vo na­muo­se ras­ti su­de­gu­sių mo­ters ir jos sū­naus kū­nai. Per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį tai jau ant­ra ne­lai­mė šei­mo­je, prieš ke­lias sa­vai­tes mi­rė mo­ters vy­ras.

loretar@skrastas.lt

Pir­mi­nė prie­žas­tis – neat­sar­gus rū­ky­mas

Gais­ras Kal­ne­lio kai­me ki­lo po­piet. Jį pa­ste­bė­jo iš dar­bo grįž­tan­tis žu­vu­sio­sios žen­tas. Vy­ras, va­žiuo­da­mas pro ša­lį, pa­ma­tė be­si­ver­žian­čius dū­mus, ir nu­sku­bė­jo pa­tik­rin­ti, kas vyks­ta. Kam­ba­rys, ku­ria­me bu­vo 1950 me­tais gi­mu­si mo­ti­na ir jos 1975 me­tais gi­męs sū­nus, jau bu­vo apim­tas dū­mų.

Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ne­lai­mės skam­bu­čio su­lau­kė 16 va­lan­dą 40 mi­nu­čių. Nors, kaip „Šiau­lių kraš­tui“ liu­di­jo Kal­ne­lio kai­mo gy­ven­to­jai, ug­nia­ge­siai at­vy­ko ope­ra­ty­viai, iš­gel­bė­ti dvie­jų žmo­nių jau ne­pa­vy­ko, na­mas bu­vo apim­tas dū­mų ir lieps­nos. Vi­siš­kai iš­de­gė kar­ka­si­nio alyt­na­mio vie­nas kam­ba­rys, ku­ria­me bu­vo žmo­nės, ap­de­gė ki­ti kam­ba­riai, su­de­gė sto­gas.

Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Kviet­kaus­kas „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad gais­ras bu­vo už­ge­sin­tas 17 va­lan­dą 38 mi­nu­tės. Ug­nia­ge­siams at­sku­bė­jus lieps­na ver­žė­si per iš­du­žu­sius lan­gus, sto­gą. Pa­sak gel­bė­ji­mo tar­ny­bos at­sto­vo, vi­du­je ug­nis ga­lė­jo ru­sen­ti jau il­go­kai. Pir­mi­nė spė­ja­ma prie­žas­tis – neat­sar­gus rū­ky­mas.

Tai – pir­mo­ji to­kia skau­di ne­lai­mė šiais me­tais Jo­niš­kio ra­jo­ne, kai gais­re žu­vo žmo­nės.

Šei­mai – ant­ra ne­lai­mė per mė­ne­sį

Už po­ros na­mų gy­ve­nan­ti Vir­gi­ta Tu­mi­nie­nė sa­kė, kad gais­ras ga­lė­jo pri­da­ry­ti ir dau­giau ne­lai­mių, jei­gu bū­tų vė­juo­ta ir sau­sa. Gat­vė­je alyt­na­miai pa­sta­ty­ti ar­ti vie­nas ki­to. Dėl lie­taus su­si­kau­pu­si drėg­mė ir ra­mus oras tie­siog ap­sau­go­jo kai­my­nus.

„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, žu­vu­sių­jų šei­ma ve­dė ne pa­tį ge­riau­sią gy­ve­ni­mo bū­dą, ne­ven­gė al­ko­ho­lio. Pas­ta­ruo­ju me­tu per mė­ne­sį juos iš­ti­ko ant­ra ne­lai­mė. Prieš ke­lias sa­vai­tes gais­re žu­vu­si mo­te­ris pa­lai­do­jo vy­rą.

Šei­mo­je ne­pil­na­me­čių vai­kų jau ne­bu­vo, vi­si ke­tu­ri suau­gę.

Min­dau­go KVIET­KAUS­KO nuo­tr.

Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­ne Kal­ne­lio kai­me ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas