(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Stiprinamas dėmesys dviračių vairuotojams

2017 m. liepos 14 d.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba drau­ge su ER­GO drau­di­mo gru­pe Lie­tu­vo­je ir „Ve­lo­ma­ra­to­nu“ va­kar pra­dė­jo ak­ci­ją, ku­rios me­tu mies­tų gat­vė­se bus ren­gia­mi rei­dai, skir­ti at­kreip­ti dė­me­sį į dvi­ra­ti­nin­kų da­ro­mus pa­žei­di­mus. Iš vi­so iki dvi­ra­čių se­zo­no pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma su­reng­ti de­šim­tis to­kių rei­dų Lie­tu­vos mies­tuo­se.

Drau­giš­kų rei­dų me­tu ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­džian­tys ir nuo dvi­ra­čio ne­nu­li­pę per pės­čių­jų pe­rė­ję va­žiuo­jan­tys dvi­ra­ti­nin­kai bus per­spė­ti. Pa­rei­gū­nai jiems tik pri­mins, ko­dėl taip elg­tis pa­vo­jin­ga, nors už to­kį pa­žei­di­mą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas nu­ma­to ir pi­ni­gi­nes nuo­bau­das.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ro­do­ma, kad va­žiuo­ti dvi­ra­čiu pe­rė­jo­se drau­džia­ma. Dvi­ra­ti­nin­kams ne­nu­li­pus nuo sa­vo trans­por­to prie­mo­nės ke­lią kirs­ti lei­džia­ma tik spe­cia­liai pa­ženk­lin­to­se dvi­ra­ti­nin­kams skir­to­se pe­rė­jo­se.

Sup­la­nuo­ti rei­dai – edu­ka­ci­nio po­bū­džio ir jų me­tu sie­kia­ma at­kreip­ti dvi­ra­ti­nin­kų dė­me­sį į jų pa­čių sau­gu­mą.

Pa­na­šūs po­li­ci­jos ir drau­di­kų or­ga­ni­zuo­ja­mi rei­dai vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo vyk­do­mi ir praė­ju­siais me­tais. Tuo­met dvi­ra­ti­nin­kai bu­vo ra­gi­na­mi ne­nu­mo­ti ran­ka į ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ma­ty­tą re­ko­men­da­ci­ją va­žiuo­jant gat­vė­se vi­suo­met už­si­dė­ti šal­mą.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šie­met iki bir­že­lio mė­ne­sio ša­lies ke­liuo­se ir mies­tų gat­vė­se fik­suo­ti 76 dvi­ra­ti­nin­kų su­si­dū­ri­mai su au­to­mo­bi­liais. 4 iš šių su­si­dū­ri­mų pa­si­bai­gė dvi­ra­ti­nin­kų mir­ti­mis. Dar 92 dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai ir 2 dvi­ra­čių ke­lei­viai bu­vo su­žeis­ti.

Per 2016 me­tus gy­vy­bės ša­lies ke­liuo­se iš vi­so ne­te­ko 17 dvi­ra­ti­nin­kų, 230 bu­vo su­žeis­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Stip­ri­na­ma dvi­ra­ti­nin­kų kont­ro­lė. Tiks­las – pa­ska­tin­ti dvi­ra­čių vai­ruo­to­jus ke­ly­je elg­tis sau­giai.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas