(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Vagys eina tarsi kiaurai

2017 m. liepos 14 d.
Edita KARKLELIENĖ

Pa­ka­ko pu­sant­ros va­lan­dos, kad va­gys ap­šva­rin­tų Šiau­liuo­se, Kry­mo gat­vė­je ir Šiau­lių ra­jo­ne, Vi­jo­lių kai­me, esan­čias pa­tal­pas. Sa­vi­nin­kams pa­da­ry­ta ža­los už de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

edita@skrastas.lt

Ėmė vis­ką, ką ra­do

Pa­sak Kry­mo gat­vės Šiau­liuo­se bu­to sa­vi­nin­kės, va­gys jos na­mus ap­šniukš­ti­nė­jo ir ap­vo­gė tre­čia­die­nio ry­tą, maž­daug pus­va­lan­dis po de­šim­tos va­lan­dos.

Į na­mus vi­dur­die­nį su­grį­žu­si mo­te­ris ra­do su­lau­žy­tas lau­kų­jų du­rų įlei­džia­mas spy­nas. Iš bu­to pra­din­go ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai, al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai, mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas, plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris, fo­toa­pa­ra­tas, 240 eu­rų ir 100 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sva­rų.

47 me­tų šiau­lie­tė va­gių pa­da­ry­tą ža­lą įver­ti­no 2330 eu­rų.

Ža­la – dau­giau nei 20 tūks­tan­čių eu­rų

Šiau­lių ra­jo­ne, Vi­jo­lių kai­me, lie­pos 12-ąją, apie pie­tus, at­plė­šus vy­ro gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gą, iš rū­bi­nės, pa­grob­tas sei­fas, o iš pi­ni­gi­nės – 400 do­le­rių.

Pa­sak ap­šva­rin­to na­mo 37 me­tų šei­mi­nin­ko, sei­fe bu­vo le­ga­liai lai­ko­mas 9 mm ka­lib­ro pis­to­le­tas „PM“, as­mens do­ku­men­tas, 15 000 eu­rų, dvi dė­tu­vės su 25 šo­vi­niais, du auk­si­niai žie­dai, dvi auk­si­nės gran­di­nė­lės.

Va­gys vi­jo­liš­kiui pa­da­rė ža­los už 20 776 eu­rų.

Su­lau­žy­ti du­rų už­rak­tai

Dar vie­na va­gys­tė lie­pos 12 die­ną, apie 17 va­lan­dą, įvyk­dy­ta Šiau­liuo­se, Vy­tau­to gat­vė­je.

Su­lau­žius 67 me­tų mo­ters bu­to du­rų už­rak­tus, pa­vog­ti auk­si­niai aus­ka­rai, si­dab­ri­nis aus­ka­ras, še­šios plau­kų da­žų pa­kuo­tės, mo­te­riš­ka pi­ni­gi­nė ir ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lė.

Tur­ti­nė ža­la tiks­li­na­ma.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Praė­ju­sį tre­čia­die­nį nuo va­gių nu­ken­tė­jo net ke­li šiau­lie­čiai. Il­ga­pirš­čiai į kai ku­rias pa­tal­pas pa­tek­da­vo su­lau­žę du­rų už­rak­tus.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas