(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

Dienos receptas

2017 m. liepos 14 d.

Pa­mū­šio (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­nu­tė GAU­BIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti „vir­tie­niais“ va­di­na­mų vir­ti­nių su varš­ke ir pe­let­rū­nu.

Tai – tra­di­ci­nis Pa­mū­šio apy­lin­kių pa­tie­ka­las, se­nų­jų šeimininkių pa­si­di­džia­vi­mas, per­duo­tas nū­die­nos pa­mū­šie­tėms. Po­nia Da­nu­tė pa­brė­žia, kad bū­ti­nas jų ing­re­dien­tas – nuo­šir­du­mas ir mei­lė.

Pro­duk­tai „vir­tie­niams“ ima­mi iš akies: teš­lai rei­kės mil­tų, van­dens ar pie­no, tru­pu­tį alie­jaus, dus­kos, įda­rui – varš­kės, kiau­ši­nio, drus­kos, cuk­raus, pe­let­rū­no.

Teš­la min­ko­ma no­ri­mo kie­tu­mo, į mil­tus įde­dant pa­gal sko­nį drus­kos, pi­lant šil­tą van­de­nį ar­ba pie­ną ir tru­pu­tį au­ga­li­nio alie­jaus.

Į varš­kę de­da­ma pa­gal sko­nį drus­kos ir cuk­raus, įmu­ša­mas kiau­ši­nis, de­da­mas smul­kiai su­pjaus­ty­tas pe­let­rū­nas, vis­kas ge­rai su­mai­šo­ma.

Iš teš­los ran­ko­mis for­muo­ja­mi plo­ni pa­plo­tė­liai, de­da­mas įda­ras, „vir­tie­nių“ kraš­tai už­rai­to­mi. Tra­di­ci­niai pa­mū­šie­tiš­ki „vir­tie­niai“ tu­ri bū­ti di­de­li.

Ver­da­ma ke­lias mi­nu­tes, kol iš­ver­da teš­la. Val­go­ma su grie­ti­ne, svies­tu.

Ska­naus!

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas