(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Blaivus festivalis neišvengė politinio prieskonio

2017 m. liepos 11 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

„Al­ko­ho­lio par­da­vi­mas ir var­to­ji­mas fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­jo­je yra griež­tai drau­džia­mas!“ – šis įspė­ji­mas pa­si­ti­ko sa­vait­ga­lį vy­ku­sio aš­tun­to­jo fes­ti­va­lio vi­sai šei­mai „Nai­sių va­sa­ra“ da­ly­vius. Šių me­tų fes­ti­va­lio nau­jo­vė – ati­da­ry­ta triu­šių sa­la. Ša­lia jos pa­sta­ty­ta pa­la­pi­nė bu­vo skir­ta Gre­tos Kil­di­šie­nės kny­gai.

zivile@skrastas.lt

Par­ti­nė sa­le­lė

„Įka­lam, ten ne­bus“, – iš­li­pę iš ma­ši­nos juo­kau­ja vai­ki­nai ir gurkš­te­li mi­ne­ra­li­nio van­dens.

Šie­met „Nai­sių va­sa­ros“ fes­ti­va­lis dė­me­sio su­lau­kė dar ne­pra­si­dė­jęs, kai iš jo pa­si­trau­kė gru­pė BIX ir Vai­das Bau­mi­la. Vie­to­je jų kon­cer­tuo­ti bu­vo pa­kvies­tas Jur­gis Di­džiu­lis ir „Nak­ti­nės per­so­nos“. Fes­ti­va­ly­je da­ly­to­se ren­gi­nio pro­gra­mo­se at­li­kė­jai ne­bu­vo pa­keis­ti.

„Pi­ni­gai ir mei­lė val­do pa­sau­lį“, – be­si­šne­ku­čiuo­da­mos triu­šių sa­los link trau­kia mo­te­rys.

Dar ne­priė­jus til­to, – par­ti­nė „sa­le­lė“, čia pa­sta­ty­tos dvi pa­la­pi­nės su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ženk­lais. Jas ski­ria fo­to­sie­ne­lė iš sod­riai ža­lios dirb­ti­nės žo­lės ir į ją su­kai­šy­tų dirb­ti­nių gė­lių.

Ki­to­je pa­la­pi­nė­je – at­ski­ras „al­to­rė­lis“, skir­tas Gre­tos Kil­di­šie­nės kny­gai „At­vi­rai": į len­ty­nas pra­mai­šiui su gė­lė­mis pa­sta­ty­ta nau­jo­ji kny­ga.

Ke­lios kny­gų krū­ve­lės su­dė­tos ir ant juo­da stal­tie­se deng­to sta­lo. Kny­gos kai­na – 9 eu­rai. Pir­kė­jai prie sta­lo ne­si­ri­kiuo­ja. „Ar per­ka kny­gą?“ – tei­rau­ja­mės. „Per­ka“, – at­sa­ko par­da­vė­jas. „Kiek par­da­vė­te?“ „Apie de­šimt“. Žvilg­te­li­me į laik­ro­dį – nuo fes­ti­va­lio pra­džios praė­jo dau­giau nei po­ra va­lan­dų.

Til­tas į triu­šių sa­lą ap­ka­bi­nė­tas ba­lio­nais. Ant ne­di­de­lės po­nto­ni­nės sce­nos sinch­ro­niš­kai ju­da šo­kė­jos.

„Ne­ma­tau triu­šių“, – ne­ri­mau­ja ma­ža mer­gai­tė. Sa­lo­je iš­dės­ty­ti pen­ki na­me­liai triu­šiams ir pa­vė­si­nė iš ber­ži­nių rąs­tų bei šiau­dų. Ant na­me­lių iš­pieš­tos bal­tos lan­gi­nės. Ša­lia na­me­lių – mais­to „ėdžios“.

Lauk iš­šo­kuo­ja vie­nas, o po jo ir ki­tas triu­šis. Tiks­liau – triu­šės, triu­šių nė­ra, nes pa­te­lės ra­mes­nės, o „vy­ru­kai“ bū­tų lin­kę į muš­ty­nes. Apie tai paaiš­ki­na su­tik­tas nai­siš­kis. Triu­šių sa­lo­je – dvi de­šim­tys, jos į sa­lą at­ke­lia­vo iš veis­ly­nų.

Prie til­to su­si­tin­ka­me svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą Au­re­li­jų Ve­ry­gą. „Į fes­ti­va­lį at­va­žiuo­ju tre­čius me­tus, vis ką nors nau­jo pa­ma­tau“, – sa­ko mi­nist­ras, nu­siim­da­mas aki­nius nuo sau­lės.

Fes­ti­va­ly­je ga­li­ma su­tik­ti ir dau­giau bend­ra­par­tie­čių, frak­ci­jos na­rių – Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją Rimą Baš­kie­nę, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę Ag­nę Ši­rins­kie­nę, fes­ti­va­lio me­ce­na­tą, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Kar­baus­kį, Neį­ga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Jus­tą Džiu­ge­lį, ga­liau­siai ir pa­tį Sei­mo Pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį.

Įvai­riems sko­niams

Fes­ti­va­lis šie­met tu­rė­jo ne vie­ną kon­ku­ren­tą: dub­lia­vo­si su Rad­vi­liš­kio mies­to gim­ta­die­niu, „Sel“ kon­cer­tu pa­jū­ry­je, „Bliu­zo nak­ti­mis“.

„Šie­met žmo­nių ma­žiau“, – įver­ti­na vie­ti­nis. Kas­met fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­jan­tis vy­ras iš­var­di­ja: anks­čiau­siai at­vyks­ta sen­jo­rai, po jų – šei­mos su vai­kais, o ga­liau­siai – va­ka­ri­nių kon­cer­tų klau­sy­to­jai.

Taip iš­dės­ty­ta ir pro­gra­ma: pir­mie­ji gro­ja ir dai­nuo­ja kai­mo ka­pe­la „Sa­dū­nai“, po jų mu­zi­ki­nį spek­tak­lį „Bep­ro­tiš­kai fan­tas­tiš­kos maest­ro Vy­tau­to Ker­na­gio dai­nos“ at­lie­ka „Nai­sių va­sa­ros" teat­ras.

Kol skam­ba „Te­le bim bam“ hi­tas „Mu­sė“, prie sce­nos šo­kių žings­nius kar­to­ja ir lanks­tu­mą de­monst­ruo­ja vals­ty­bi­nio dai­nų ir šo­kių an­samb­lio „Lie­tu­va“ na­riai. Į Nai­sius jie at­ve­žė pro­gra­mą „Auk­so fon­das“. „Ri­dig dai ri­dig do!“ – kar­tu trau­kia žiū­ro­vai.

Lie­tu­viš­kas dai­nas ir šo­kius kei­čia sve­čias iš Pran­cū­zi­jos Ro­main La­tel­tin. Po pran­cū­ziš­ko in­tar­po – vėl tau­ti­niai mo­ty­vai: spe­cia­liai fes­ti­va­liui su­kur­ta mu­zi­ki­nė lie­tu­vių liau­dies dai­nų kom­pi­lia­ci­ja, ją at­lie­ka pia­nis­tas Vy­tis Smols­kas, vo­ka­lis­tė Vy­tau­tė Pup­šy­tė, būg­ni­nin­kas Vy­tis Vai­ni­lai­tis.

Per fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją pa­skel­bia­mos 2018 me­tų Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės: An­ta­na­vas (Kaz­lų Rū­dos sav.), Aukš­tad­va­ris (Tra­kų r.), Kra­žiai (Kel­mės r.), Lau­ku­va (Ši­la­lės r.), Sa­lan­tai (Kre­tin­gos r.), Ši­lu­va (Ra­sei­nių r.), Tve­rai (Rie­ta­vo sav.), Už­pa­liai (Ute­nos r.), Vaš­kai (Pas­va­lio r.), Vie­čiū­nai (Drus­ki­nin­kų sav.).

Po ati­da­ry­mo pra­si­de­da va­ka­ri­nis kon­cer­tas su Sau­liu­mi Prū­sai­čiu, Me­rū­nu Vi­tuls­kiu, J. Di­džiu­liu, „Nak­ti­nė­mis per­so­no­mis“, „Per­kū­no sak­me“ ir fe­jer­ver­kais. Die­ną iš­ken­tė­jęs dan­gus va­ka­rop pra­trūks­ta lie­tu­mi.

Vai­kų džiaugs­mas

Ki­tapus Bal­tų are­nos – vai­kų sa­la. Čia vai­kai pie­šia, žai­džia, ku­ria, mankš­ti­na sme­ge­nis ir kū­ną, puo­šia­si pie­ši­niais ant vei­do ir lai­ki­no­mis ta­tui­ruo­tė­mis.

Me­di­kai mo­ko su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, po­li­ci­nin­kai su šu­niu Am­siu – sau­gaus eis­mo, bib­lio­te­ki­nin­kai – pa­si­ga­min­ti skir­tu­ką kny­gai ar ženk­liu­ką. At­gy­ja ir kny­gų he­ro­jai: vaikš­ti­nė­ja liū­tas Bo­ni­fa­ci­jus, šėls­ta links­ma Ra­ga­niu­kė. Kon­cer­tai ir cir­kas.

Jud­riau­si vai­kai ko­pia šlai­tu į are­nos vir­šū­nę ir žo­le čiuo­žia, ri­de­na­si že­myn. Iš­žo­lin­ti dra­bu­žiai – nė mo­tais, kai links­ma.

Vi­du­ram­žių mies­te­lio pa­la­pi­nė­se vei­kia he­ral­di­kos, duo­nos ke­pi­mo, ug­nies įžie­bi­mo, ka­lig­ra­fi­jos, ke­ra­mi­kos, šar­vų, ju­ve­ly­ro, odi­nin­ko, vir­vių ri­ši­mo dirb­tu­vės, gink­li­nė, žong­lie­rių mo­kyk­lė­lė.

Veiks­mo ne­trūks­ta: vie­ni ban­do ženg­ti su ko­jū­kais, ki­ti ra­gau­ja ant lau­žo kep­tos duo­nos, tre­ti įske­lia ug­nį. Ne tik vai­kai, bet ir suau­gę neat­sis­pi­ria pa­gun­dai nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ša­lia šar­vų.

Ra­maus, į me­di­ta­ci­ją pa­si­nė­ru­sių žmo­nių kam­pe­lio ty­lą pra­plė­šia burz­gian­tis ke­tur­ra­tis.

Pre­ky­bi­nė­je zo­no­je iš­dės­ty­ta įpras­ta mu­gėms pa­siū­la: nuo mais­to iki rū­bų.

„Ne­mo­ka­ma kau­kė vei­dui“, – mo­liu ap­li­pu­sias ran­kas pa­ke­lia žie­dė­jas. Nuo įgu­du­sio meist­ro skap­tuo­ja­mo me­džio le­kia skied­ros.

Prap­lau­kia šaš­ly­kų, rau­gin­tų ko­pūs­tų kva­pas. Por­ci­ja šaš­ly­kų kai­nuo­ja 6 eu­rus, rū­ky­ta deš­re­lė su rau­gin­tais ko­pūs­tais – 3 eu­rus, ašt­rus troš­ki­nys – 4 eu­rai. Yra ir „tik­ros nea­po­lie­tiš­kos pi­cos“, jos kai­na svy­ruo­ja nuo 6 iki 8 eu­rų. Le­dų kau­še­lis – 2 eu­rai, juo­da ka­va – 1,5 eu­ro. Suo­lai prie sta­lų tirš­tai nu­sės­ti.

Va­ka­rop Nai­sių link drie­kia­si ma­ši­nų ko­lo­na – va­ka­ri­nių kon­cer­tų pub­li­ka. Suš­vin­ta švy­tu­rė­liai – į fes­ti­va­lį at­vy­ko Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ats­ki­ra pa­la­pi­nė skir­ta Gre­tos Kil­di­šie­nės kny­gai.

Prie įė­ji­mo į fes­ti­va­lio „Nai­sių va­sa­ra“ te­ri­to­ri­ją pa­si­ti­ko griež­tas įspė­ji­mas.

Šių me­tų nau­jo­vė – triu­šių sa­la.

Triu­šių sa­los gy­ven­to­jos.

Tarp fes­ti­va­lio lan­ky­to­jų – ir svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Ke­lias į vai­kų pa­sau­lį prie Bal­tų are­nos.

Ant lau­žo ke­pa­ma duo­na.

Prie sce­nos ap­ši­li­nė­ja an­samb­lio „Lie­tu­va“ šo­kė­jai.

Sta­tūs Bal­tų are­nos šlai­tai ta­po va­sa­ros čiuo­žyk­la.

Fes­ti­va­lio da­ly­viai pa­skli­do pla­čio­je te­ri­to­ri­jo­je.

Sce­no­je – sve­čias iš Pran­cū­zi­jos Ro­main La­tel­tin.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas