(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Gyventojai prašo gelbėti nuo Sosnovskio barščių ir seniūno sklypą

2017 m. liepos 15 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

„Šiau­lių kraš­tas“ – Kur­šė­nuo­se

Po to, kai su „Šiau­lių kraš­to“ pa­gal­ba ope­ra­ty­viai bu­vo nu­šie­nau­ta Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­tis, vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas prie Ven­tos, kur­šė­niš­kiai ir to­liau mi­na re­dak­ci­jos slenks­tį dėl ap­žė­lu­sių, ne­tvar­ko­mų mies­to vie­tų.

rita@skrastas.lt

Ža­ba­rų kups­tas vir­to šiukš­ly­nu

Į „Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­ją užė­ju­si kur­šė­nie­tė Re­gi­na sa­kė pa­var­gu­si ko­vo­ti – pa­čia­me Kur­šė­nų mies­to cent­re, prie bu­vu­sio „Te­le­ko­mo“ pa­sta­to, iš­kirs­ti krū­mai su­krau­ti į kups­tą jau spė­jo su­džiū­ti, bet nie­kas neiš­ve­ža.

„Ža­ba­rų ir šiukš­lių kups­tas dar au­gi­na­mas – ant vir­šaus pri­pil­ta nu­pjau­tos žo­lės. Ap­lin­kui pil­na šiukš­lių. Juk aiš­ku, kad šiukš­lė trau­kia šiukš­lę, kaip mag­ne­tas“, – pik­ti­no­si kur­šė­nie­tė.

Ji sa­kė jau įky­rė­ju­si Kur­šė­nų se­niū­nui Vy­tau­tui Ged­mon­tui, nes vis pra­šo mies­te tvar­kos.

„Aš jiems tie­siai sa­kiau, jei­gu dar­bi­nin­kams da­vė­te kir­vį iš­kirs­ti krū­mus, tai duo­ki­te ir grėb­lį, kad su­grėb­tų“, – mano kur­šė­niš­kė.

Sos­novs­kio barš­čiai ir us­nys su­pa ir se­niū­no skly­pą

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si ir Mai­ro­nio gat­vės, esan­čios Pa­ven­čiuo­se, gy­ven­to­jai: „Us­nių pū­kai jau į kam­ba­rius skren­da“.

Mai­ro­nio gat­vė ri­bo­ja­si su te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je su­for­muo­ta ne­ma­žai skly­pų, jiems įreng­tos ko­mu­ni­ka­ci­jos, gat­vės, įva­žia­vi­mai į skly­pus, bet sta­ty­bos vyks­ta vos ke­liuo­se skly­puo­se. Ki­ti – sken­di aukš­to­se pikt­žo­lė­se.

Mai­ro­nio gat­vės gy­ven­to­jai ne­links­mai juo­ka­vo, kad bai­siu pikt­žo­ly­nu yra pa­vers­ta te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je gat­vės pa­va­din­tos gar­bių kur­šė­niš­kių, su Kur­šė­nais su­si­ju­sių žmo­nių var­dais. Us­ny­ne yra ir Sta­sio Ang­lic­kio, ir le­gen­di­nės ak­to­rės, gi­mu­sios Kur­šė­nuo­se, Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės, ir ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vė­lių au­to­riaus Jur­gio Amb­raš­kos var­du pa­va­din­tos gat­vės.

Pro aukš­tas pikt­žo­les tik pa­si­stie­bus įžiū­rė­si Kur­šė­nų pa­no­ra­mą su rau­do­nuo­jan­čiu baž­ny­čios bokš­tu.

„Skly­pai pri­va­tūs, bet tai juk mies­to te­ri­to­ri­ja. Taip ap­si­leis­ti, kad jau krū­mai ge­ro­kai paū­gė­ję“, – pik­ti­no­si to­kia kai­my­nys­te Mai­ro­nio gat­vės gy­ven­to­jai.

Vie­no­je vie­to­je išau­gu­si ir Sos­novs­kio barš­čių gi­rai­tė, uži­man­ti ke­lias­de­šim­ties arų plo­tą. Sėk­los bran­di­na­mos ir sė­ja­mos pla­čiau po ra­jo­ną. O prie pat Sos­novs­kio barš­čių gi­rai­tės, sa­kė re­dak­ci­jai vie­ti­niai žmo­nės, – Kur­šė­nų se­niū­no Vy­tau­to Ged­mon­to skly­pas.

„Anks­čiau se­niū­nas pa­ts jį šie­nau­da­vo, bet da­bar lyg ir iš­nuo­mo­tas, žmo­nės au­gi­na bul­ves“, – ro­dė į skly­pą Mai­ro­nio gat­vės gy­ven­to­jai.

Gal pa­sek­ti Šiau­lių pa­vyz­džiu?

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je šie­met nu­spręs­ta ne tik nu­sta­ty­ti žy­miai di­des­nį že­mės mo­kes­tį ne­si­tvar­kan­čių skly­pų sa­vi­nin­kams, bet ir nu­ta­rė su ran­go­vų, tvar­kan­čių mies­tą, pa­gal­ba nu­šie­nau­ti ap­leis­tus plo­tus, o są­skai­tas už dar­bą pa­teik­ti ap­leis­tų skly­pų sa­vi­nin­kams.

„Šiau­liai ga­li su­tvar­ky­ti pri­va­čius ša­bakš­ty­nus, gal ir Kur­šė­nuo­se bū­tų ga­li­ma tą pa­tį pri­tai­ky­ti. Juk gė­da ir bė­da au­gin­ti to­kius kem­sy­nus“, – svars­tė Mai­ro­nio gat­vės gy­ven­to­jai.

KO­MEN­TA­RAS

Se­niū­nas prieš Sos­novs­kio barš­čius – be­jė­gis?

„Šiau­lių kraš­tas“ iš­dės­tė gy­ven­to­jų skun­dus dėl ne­tvar­kos Kur­šė­nų mies­to se­niū­nui Vy­tau­tui GED­MON­TUI. Jis paaiš­ki­no si­tua­ci­ją:

– Ačiū, kad tar­pi­nin­kau­ja­te. Džiau­giuo­si, kad per žur­na­lis­tus gy­ven­to­jai ma­ne in­for­muo­ja.

Prie „Te­le­ko­mo“ su­tvar­ky­sim. O dėl Pa­ven­čių skly­pų...Ma­no skly­pe tik­rai Sos­novs­kio barš­čių nė­ra, ten bul­vės au­ga. Vi­si mi­nė­ti skly­pai yra iš­da­ly­ti pri­va­ti­nin­kams. Pa­gal esa­mą tvar­ką ap­leis­ti pri­va­tūs skly­pai iki rugp­jū­čio tu­ri bū­ti su­skai­čiuo­ti ir pa­teik­ti są­ra­šai, nes už tuos skly­pus sa­vi­nin­kai tu­rės žy­miai dau­giau mo­kė­ti že­mės mo­kes­čio.

Tai nau­ja tvar­ka ir šis me­cha­niz­mas šie­met jau pil­nai pra­dės veik­ti. To­je te­ri­to­ri­jo­je tik ke­lios sta­ty­bos vyks­ta. Pa­ban­dy­siu pa­kal­bin­ti pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kus, o pa­tys tik­rai ne­ga­li­me šie­nau­ti. Mū­sų pa­tvir­tin­ta tvar­ka – ki­to­kia, mes ga­li­me tik mo­kes­tį di­des­nį pa­skir­ti. O kas čia by­li­nė­sis, kai nu­šie­nau­si pri­va­tų skly­pą, kaip lį­si į pri­va­tų skly­pą?

Au­to­rės nuo­tr.

Se­niū­no skly­pe au­ga bul­vės, o ša­lia skly­po – Sos­novs­kio barš­čiai.

Sos­novs­kio barš­čiai, že­lian­tys ša­lia na­mų – itin pa­vo­jin­gas au­ga­las.

Us­nys gar­bių su Kur­šė­nais su­si­ju­sių žmo­nių var­dais pa­va­din­to­se gat­vė­se to­kio ūgio, kad rei­kia pa­si­stieb­ti no­rint nuo Pa­ven­čių pa­ma­ty­ti Kur­šė­nų pa­no­ra­mą.

Nu­kirs­ti krū­mai vir­to šiukš­ly­nu pa­čia­me Kur­šė­nų mies­to cent­re.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Kur­šė­nų se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas už ap­leis­tus skly­pus sa­vi­nin­kams ža­da tik di­des­nį mo­kes­tį, bet ne tvar­ką.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas