(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Daugiau kompensacijų – daugiau valdininkų

2017 m. liepos 14 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dau­gi­na­ma eta­tų iki 252. Mo­ty­vas – trūks­ta dar­buo­to­jų ap­tar­nau­ti tuos mies­tie­čius, ku­rie pra­šo kom­pen­sa­ci­jų. Jų ant­plū­džio lau­kia­ma dėl nuo bir­že­lio pa­nai­kin­tos PVM leng­va­tos šil­dy­mui, karš­tam van­de­niui. Kom­pen­sa­ci­jų jau pa­pra­šė 700 šiau­lie­čių – 200 dau­giau nei per­nai bir­že­lį.

ruta@skrastas.lt

Dėl kom­pen­sa­ci­jų – pa­pil­do­mi eta­tai

Bir­že­lio pa­bai­go­je mies­to Ta­ry­ba pa­di­di­no di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Eta­tų dau­gė­ja iki 252. Iki šiol bu­vo 247.

At­si­ran­da 5 nau­jos pa­rei­gy­bės, joms ei­ti bus ren­gia­mi kon­kur­sai.

Iš jų ke­tu­rios pa­rei­gy­bės stei­gia­mos So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riu­je. Čia pri­stig­ta 1 vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jo ir 3 dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis.

Sus­kai­čiuo­ta, jog šioms ke­tu­rioms pa­rei­gy­bėms iš mies­to biu­dže­to rei­kės at­sei­kė­ti dau­giau nei 42,6 tūks­tan­čio eu­rų per me­tus.

Penk­to­ji pa­rei­gy­bė – vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jo – bus iš­lai­ko­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to. Ji stei­gia­ma mi­nis­te­ri­jų nu­ro­dy­mu tar­pins­ti­tu­ci­nio koor­di­na­to­riaus funk­ci­jai, su­si­ju­siai su vai­ko tei­sių ap­sau­ga, at­lik­ti.

Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai dau­gi­na­mi ir dėl pra­stai at­lik­tos Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mos. Atos­to­gų me­tui atė­jus ap­si­žiū­rė­ta, kad So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rius pa­lik­tas be vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jo sta­tu­są tu­rin­čio dar­buo­to­jo, ku­ris ga­lė­tų pa­va­duo­ti sky­riaus ve­dė­ją.

Opo­zi­ci­jai ki­lo klau­si­mas, ko­dėl per re­for­mą pri­stei­gus de­par­ta­men­tų, tarp jų – ir So­cia­li­nių rei­ka­lų, de­par­ta­men­to di­rek­to­rius ne­ga­li pa­va­duo­ti sky­riaus ve­dė­jo? Bet nu­spręs­ta lė­šų ne­tau­py­ti.

Da­bar So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riu­je yra 37 dar­buo­to­jai. Iš jų 33 ad­mi­nist­ruo­ja so­cia­li­nes iš­mo­kas ir kom­pen­sa­ci­jas.

Tri­jų pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų pa­pra­šy­ta kom­pen­sa­ci­joms tvar­ky­ti, nes lau­kia­ma jų pra­šy­to­jų ant­plū­džio.

Sei­mas nuo bir­že­lio pa­nai­ki­no PVM leng­va­tą šil­dy­mui. Vien dėl to jau da­bar ky­la karš­to van­dens mo­kes­čiai, o šil­dy­mas dar brangs.

Pra­šan­čių kom­pen­sa­ci­jų dau­gės ir dėl nu­leis­tos pa­ja­mų kar­te­lės kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jams.

Da­bar į šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­ją ga­li­ma pre­ten­duo­ti, kai mo­kė­ti­na su­ma vir­ši­ja 10 pro­cen­tų as­mens pa­ja­mų, atė­mus vals­ty­bės re­mia­mas pa­ja­mas. Bu­vo 20 pro­cen­tų.

200 dau­giau nei per­nai bir­že­lį

Auš­ra Gai­liū­nie­nė, So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja, „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog aki­vaiz­džiai dau­gė­ja be­si­tvar­kan­čių kom­pen­sa­ci­jas.

„PVM leng­va­tą pa­nai­ki­nus, dir­ban­tys žmo­nės atei­na, nes al­gos ma­žos, do­mi­si, ar ga­li gau­ti kom­pen­sa­ci­jas už karš­tą van­de­nį, gy­va­tu­ko mo­kes­tį, tvar­ko­si do­ku­men­tus“, – sa­kė ve­dė­ja.

Pa­dau­gė­jo ir kom­pen­sa­ci­jų pra­šy­to­jų iš re­no­vuo­ja­mų na­mų, nes kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jams vals­ty­bė den­gia re­no­va­ci­jai paim­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­nas.

„Pen­si­nin­kus mes pa­tys ra­gi­na­me ne­lauk­ti, atei­ti jau da­bar, nes jiems kom­pen­sa­ci­jas su­tvar­ko­me vi­siems me­tams,“ – sa­kė ve­dė­ja.

Bir­že­lio mė­ne­sį dėl kom­pen­sa­ci­jų iš vi­so krei­pė­si 696 mies­to gy­ven­to­jai. Iš jų 174 yra re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jai.

Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų bir­že­lio mė­ne­siu kom­pen­sa­ci­jų do­ku­men­tus su­si­tvar­kė be­veik 200 dau­giau šiau­lie­čių.

Per­nai bir­že­lį kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų iš vi­so bu­vo 499, iš jų 90 – re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jų.

„Gal kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų ir ne­bus tris kar­tus dau­giau, bet du kar­tus – tik­rai“, – pro­gno­za­vo A. Gai­liū­nie­nė.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

­

Kom­pen­sa­ci­jo­mis už karš­tą van­de­nį, gy­va­tu­ko mo­kes­tį do­mi­si ir dir­ban­tys žmo­nės, ku­rių at­ly­gi­ni­mai yra per ma­ži.

Kai­na šo­ka tik dėl PVM

Bend­ro­vės „Šiau­lių ener­gi­ja“ at­sto­vė spau­dai Ma­ri­na Vi­soc­kie­nė in­for­ma­vo, jog dėl pa­nai­kin­tos PVM leng­va­tos ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams bir­že­lio mė­ne­sį pa­di­dė­jo 11 pro­cen­tų.

Mo­kant mo­kes­čius už bir­že­lį teks klo­ti 4,49 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su 21 pro­c. PVM). Pa­ly­gi­ni­mui: ne­nai­ki­nant tai­ky­tos 9 pro­cen­tų PVM leng­va­tos, var­to­to­jai bū­tų mo­kė­ję 4,04 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę.

Bir­že­lį karš­to van­dens kai­na pa­šo­ko iki 5,03 eu­ro už ku­bi­nį met­rą ( su 21 pro­c. PVM). Pa­ly­gin­ti su ge­gu­žės mė­ne­siu karš­to van­dens ku­bi­nis met­ras bran­go 48 cen­tais. Ge­gu­žę rei­kė­jo mo­kė­ti 4,55 eu­ro už ku­bą (su 9 pro­c. PVM).

Jei­gu PVM leng­va­ta ne­bū­tų pa­nai­kin­ta, už bir­že­lį su­var­to­tą ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį bū­tų te­kę mo­kė­ti ma­žiau, nei ge­gu­žę, nes „Šiau­lių ener­gi­ja“ vie­na­na­rę tie­kia­mos ši­lu­mos kai­ną (be PVM) bir­že­lį ma­ži­no 0,54 pro­cen­to.

Ši­lu­mos tie­kė­jai dėl pi­gu­sio bio­ku­ro ma­ži­na ši­lu­mos kai­ną ir lie­pą.

Nuo lie­pos 1 die­nos „Šiau­lių ener­gi­jos“ tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na pa­ly­gin­ti su bir­že­lio mė­ne­siu ma­žė­ja 4,04 pro­cen­to – iki 4,31 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę su 21 pro­c. PVM, o karš­to van­dens kai­na Šiau­lių mies­to var­to­to­jams ma­žė­ja 1,79 pro­cen­to – iki 4,94 eu­ro už ku­bą su 21 pro­c. PVM.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas