(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
Rita ŽADEIKYTĖ
Spausdinti Komentarai (0) daugiausiai komentuotas

Šiau­lių moks­lei­viai iš­lai­kė mies­to ly­gio fe­no­me­ną – dau­ge­lio šiau­lie­čių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai ir šie­met ge­ro­kai aukš­tes­ni už ša­lies vi­dur­kį. O Šiau­lių ra­jo­no moks­lei­viai eg­za­mi­nus iš­lai­kė šiek tiek pra­sčiau už ša­lies vi­dur­kį. Ra­jo­ne fik­suo­ja­mas pa­ra­dok­sas: dau­giau­siai neiš­lai­kiu­sių­jų lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no mo­kė­si be­ne pres­ti­žiš­kiau­sio­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je – Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je.

rita@skrastas.lt

Šiau­liuo­se – ge­riau nei ša­ly­je

„Šiau­lių mo­kyk­lų abi­tu­rien­tai, pa­sta­rai­siais me­tais jau ta­po įpras­ta, vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus iš­lai­ko ge­riau nei ša­lies moks­lei­vių vi­dur­kis“, – džiau­gė­si mies­to Švie­ti­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Edi­ta Min­ku­vie­nė.

Šiau­lie­čiai lai­kė vie­nuo­li­ka vals­ty­bi­nių abi­tū­ros eg­za­mi­nų iš dvy­li­kos ga­li­mų – pran­cū­zų kal­bos eg­za­mi­no mies­tie­čiai ne­lai­ko jau šeš­tus me­tus.

Šiau­liuo­se po 10 eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų (be bio­lo­gi­jos) pa­skel­bi­mo bu­vo 102 šim­tu­ki­nin­kai. Dau­giau­siai šim­tu­kų – iš ang­lų kal­bos eg­za­mi­no – 42, ma­te­ma­ti­kos – 38, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros – 7, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų – 6, po 2 – iš ru­sų, che­mi­jos, fi­zi­kos ir geog­ra­fi­jos ir tik 1 šim­tu­ką – iš is­to­ri­jos eg­za­mi­no.

„Su is­to­ri­ja Šiau­liuo­se nė­ra taip ge­rai, kaip ma­nė­me, nors mies­te dir­ba tik­rai stip­rių pe­da­go­gų. Per­nai iš is­to­ri­jos eg­za­mi­no ne­tu­rė­jo­me nė vie­no šim­tu­ko, nors dar prieš ket­ve­rius ar pen­ke­rius me­tus is­to­ri­jos iš­lai­ky­mo ly­gis bū­da­vo aukš­čiau ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų“, – sa­kė E. Min­ku­vie­nė.

Net de­vy­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai Šiau­liuo­se yra ge­res­ni už ša­lies vi­dur­kį. Ir tik is­to­ri­jos eg­za­mi­nas iš­lai­ky­tas pra­sčiau už Lie­tu­vos vi­dur­kį: Šiau­lių mo­kyk­lų moks­lei­viai is­to­ri­jos eg­za­mi­ną iš­lai­kė 98,07 pro­cen­to, o ša­lies vi­dur­kis – 98,11.

Ženk­liau­siai ša­lies vi­dur­kį šiau­lie­čiai ap­len­kė geog­ra­fi­jos eg­za­mi­ne – iš­lai­kė vi­si 100 lai­kiu­sių­jų. Tai, pa­sak E. Min­ku­vie­nės, be­ne di­džiau­sias pro­ver­žis, nes 2016 me­tais iš­lai­kiu­sių geog­ra­fi­jos eg­za­mi­ną Šiau­liuo­se bu­vo 93 pro­cen­tai. Iš vi­so net ke­tu­rių da­ly­kų – vo­kie­čių, ru­sų, geog­ra­fi­jos bei che­mi­jo­s – eg­za­mi­nus šiau­lie­čiai yra iš­lai­kę šim­tu pro­cen­tų.

Ke­liais pro­cen­ti­niais punk­tais pa­gal iš­lai­kiu­sių­jų skai­čių šiau­lie­čiai ša­lies vi­dur­kį len­kė ir ma­te­ma­ti­kos bei in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­nuo­se.

Ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 17 247 ša­lies abi­tu­rien­tai, iš­lai­kė – 94,36 pro­cen­to. 2016 me­tais ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną iš­lai­kė 89,3 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų. Šim­to ba­lų įver­ti­ni­mą ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ne šie­met ga­vo ga­vo 4,78 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų.

Che­mi­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 1 652 ša­lies moks­lei­viai, iš­lai­kė – 99,09 pro­cen­to (per­nai – 98,53 pro­cen­to). Šie­met 100 ba­lų įver­ti­ni­mą che­mi­jos eg­za­mi­ne ga­vo 3,15 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų.

Is­to­ri­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 9 640 ša­lies abi­tu­rien­tų, iš­lai­kė – 98,11 pro­cen­to kan­di­da­tų (per­nai – 98,25 pro­cen­to). 100 ba­lų įver­ti­ni­mą šie­met ga­vo 0,73 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų.

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 2 414 Lie­tu­vos moks­lei­vių, iš­lai­kė – 96,98 pro­cen­to (per­nai – 93,21 pro­cen­to).

Gim­to­sios kal­bos rie­šu­tė­lis neį­kan­da­mas ir pres­ti­ži­nė­se gim­na­zi­jo­se

Svar­biau­sias ro­dik­lis lai­kant abi­tū­ros eg­za­mi­nus daž­niau­siai yra lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas. Šie­met, nors eg­za­mi­ną mo­ki­niai ir ver­ti­no kaip ne­sun­kų, ta­čiau be­veik 11 pro­cen­tų ša­lies abi­tu­rien­tų jo neiš­lai­kė. Šiau­liuo­se vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 970 abi­tu­rien­tų, iš­lai­kė – 90,6 pro­cen­to vi­sų lai­kiu­sių­jų.

Šiau­lių ra­jo­ne vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no neiš­lai­kė 14 pro­cen­tų lai­kiu­sių­jų: lai­kė 141 mo­ki­nys, o neiš­lai­kė – 21. Dau­giau­siai neiš­lai­kiu­sių­jų gim­to­sios kal­bos eg­za­mi­no ra­jo­ne – Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je. 16 pro­cen­tų jos abi­tu­rien­tų neiš­lai­kė šio eg­za­mi­no.

Vals­ty­bi­nis lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas yra pri­va­lo­mas pla­nuo­jan­tiems rink­tis vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jų pro­gra­mas. No­rint baig­ti mo­kyk­lą ar stu­di­juo­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se stu­di­jų pro­gra­mo­se ko­le­gi­jo­se, pa­kan­ka iš­lai­ky­ti mo­kyk­li­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną.

Vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną iš vi­so šie­met lai­kė 18 525 ša­lies abi­tu­rien­tai. Iš­lai­kė – 89,04 pro­cen­to vi­sų lai­kiu­sių­jų, ly­gi­nant su 2016 me­tais, kai eg­za­mi­ną iš­lai­kė 89,76 pro­cen­to vi­sų kan­di­da­tų, šie­met net ir ša­lies mas­tu iš­lai­kiu­sių­jų skai­čius – ma­žes­nis. Vi­si neiš­lai­kiu­sie­ji vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­no ga­lė­jo jį per­lai­ky­ti kaip mo­kyk­li­nį.

Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cent­ras su­skai­čia­vo, kad be­veik pu­sės (45,3 pro­cen­to) vi­sų abi­tu­rien­tų, atė­ju­sių­jų į lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną, pir­mo­jo pus­me­čio įver­ti­ni­mas bu­vo nuo 2 iki 6 ba­lų, o tik 2 pro­cen­tų – 10 ba­lų.

Kad iš­lai­ky­tų eg­za­mi­ną, kan­di­da­tai iš mo­kyk­lų lie­tu­vių mo­ko­mą­ja kal­ba ga­lė­jo pa­da­ry­ti ne dau­giau kaip 6 gra­ma­ti­kos ir lek­si­kos klai­das, 12 ra­šy­bos klai­dų, 14 sky­ry­bos klai­dų, 20 teks­to raiš­kos ir sti­liaus klai­dų 500 žo­džių apim­ties ra­ši­ny­je.

Vis dau­giau mo­ki­nių – „vos šil­ti“

Šie­met Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­las (tarp jų ir Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­lą) bai­gė 249 abi­tu­rien­tai. Bend­ras eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sių­jų vi­dur­kis ra­jo­ne – kiek že­mes­nis, nei ša­lies.

Ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Pau­laus­kie­nė kons­ta­tuo­ja, kad net ir vi­du­ri­nį moks­lą be­si­ren­kan­čio jau­ni­mo ži­nios pra­stė­ja.

„Kal­bė­jo­me ir su L. Ivins­kio gim­na­zi­jos va­do­vu, ko­dėl, pa­vyz­džiui, tiek daug jų vai­kų neiš­lai­kė lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no. Ko dau­giau ga­li­ma ti­kė­tis, jei­gu lai­ky­ti vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną rin­ko­si mo­ki­niai iš lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros pa­mo­kų tu­rė­da­mi vos ket­ver­tą“, – sa­kė R. Pau­laus­kie­nė.

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, jau ir anks­tes­niais me­tais gim­to­sios kal­bos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai ne­bu­vo la­bai ge­ri.

„Kad ir ge­riau­sia ra­jo­no gim­na­zi­ja, bet ji yra vie­nin­te­lė mo­kyk­la Kur­šė­nuo­se, tei­kian­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. To­dėl vi­si to ra­jo­no kraš­to mo­ki­niai, ku­rie no­ri vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo, ei­na į šią mo­kyk­lą. Taip at­si­ran­da įvai­raus ly­gio mo­ki­nių. Kar­tais juo­kau­ja­me, kad kai ku­rie mo­ki­niai pa­gal ži­nių ly­gį – „vos šil­ti“ ir su me­tais ly­gis tik­rai neau­ga. Mo­ki­niai jau iki eg­za­mi­nų atei­na su pra­stais pa­žy­miais“, – sa­kė ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė.

Fi­zi­kos, geog­ra­fi­jos, ru­sų kal­bos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, che­mi­jos eg­za­mi­nus iš­lai­kė vi­si jį pa­si­rin­ku­sie­ji lai­ky­ti ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Is­to­ri­jos eg­za­mi­no neiš­lai­kė 3 mo­ki­niai iš 87.

Ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no neiš­lai­kė 14 pro­cen­tų ra­jo­no abi­tu­rien­tų, dau­giau­siai jų – iš Gruz­džių gim­na­zi­jos.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas