(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Dėl paramos moksleiviams nuo šiol teks kreiptis į skyrių

2017 m. liepos 14 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo mo­ki­niui sky­ri­mo ir pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos šiau­lie­čiai tu­ri kreip­tis ne į mo­kyk­los so­cia­li­nį pe­da­go­gą, o į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rių.

jurgita@skrastas.lt

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Auš­ros Gai­liū­nie­nės, anks­čiau, kai mo­ki­nių tė­vai kreip­da­vo­si į mo­kyk­lų so­cia­li­nius pe­da­go­gus, pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, kai trūk­da­vo tai vie­nų, tai ki­tų do­ku­men­tų ar pa­žy­mų, bu­vo gaiš­ta­mas ir sky­riaus dar­buo­to­jų, ir so­cia­li­nių pe­da­go­gų, ir tė­vų lai­kas, nu­si­tęs­da­vo pa­ra­mos sky­ri­mas.

Po pra­šy­mo ir vi­sų rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rius per 15 die­nų tė­vams ar glo­bė­jams pa­tei­kia at­sa­ky­mą, ar mo­ki­niui bus ski­ria­ma so­cia­li­nė pa­ra­ma.

Dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams tė­vai, glo­bė­jai ar jau pil­na­me­tis mo­ki­nys ga­li kreip­tis į dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rių (Ai­do gat­vė 10A ir Auš­ros alė­ja 29). Čia už­pil­do­mas pra­šy­mas, šei­mos duo­me­nų for­ma bei duo­me­nų apie as­mens ir jo šei­mos na­rių veik­los po­bū­dį ir so­cia­li­nę pa­dė­tį for­ma, pri­dė­da­mos pa­žy­mos apie bend­rai gy­ve­nan­čių as­me­nų pa­ja­mas už tris praė­ju­sius mė­ne­sius ir ki­ti rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai.

Mo­ki­niai tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ir į pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti, jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam iš bend­rai gy­ve­nan­čių as­me­nų ar vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės nei 153 eu­rai.

Tam tik­rais Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tais at­ve­jais, at­si­žvel­giant į šei­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gas, mo­ki­niai tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą, jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam as­me­niui yra ma­žes­nės kaip 204 eu­rai.

Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas ski­ria­mas nuo moks­lo me­tų pra­džios iki moks­lo me­tų pa­bai­gos, jei­gu per tą lai­ko­tar­pį ne­si­kei­tė šei­mos pa­ja­mos (įvy­kus pa­si­kei­ti­mams, rei­kia in­for­muo­ti sky­rių).

Jei­gu pa­blo­gė­jo šei­mos fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja, ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas ga­li bū­ti ski­ria­mas ir pra­si­dė­jus, įpu­sė­jus ar net be­si­bai­giant moks­lo me­tams – nuo in­for­ma­ci­jos apie priim­tą spren­di­mą ga­vi­mo mo­kyk­lo­je ki­tos die­nos iki moks­lo me­tų pa­bai­gos.

Ne­mo­ka­mai vai­kai mai­ti­na­mi ir va­sa­ros ato­sto­gų me­tu mo­kyk­lo­se or­ga­ni­zuo­ja­mų die­ni­nių va­sa­ros poil­sio sto­vyk­lų me­tu.

Pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti (57 eu­rai) ski­ria­ma vie­ną kar­tą per ka­len­do­ri­nius me­tus. Dėl pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti ga­li­ma kreip­tis nuo lie­pos 1 iki spa­lio 5 die­nos.

Pa­reiš­kė­jas tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą, pa­reiš­kė­jo ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, pa­žy­mą apie pa­ja­mas (už tris praė­ju­sius mė­ne­sius), jei­gu tu­ri­ma že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės – že­mės nuo­sa­vy­bės liu­di­ji­mo ar­ba pa­žy­mos apie tu­ri­mą (nuo­mo­ja­mą) že­mę ko­pi­ją.

Dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo ir pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti ga­li­ma pa­teik­ti ir elekt­ro­ni­nį pra­šy­mą pri­si­jun­gus prie tink­la­la­pio www.spis.lt.

Tink­la­la­py­je pa­si­ren­ka­ma „Gy­ven­to­jų sri­tis“ ir pri­si­jun­gia­ma per elekt­ro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę.

No­rint pa­teik­ti pra­šy­mą mo­ki­nių ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui skir­ti, spau­džia­me „Nau­jas pra­šy­mas – Pa­ra­ma mo­ki­niams“. Pa­žy­mi­me „Mo­ki­nių ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo sky­ri­mas":

Su­ra­šo­me vi­sus šei­mos na­rius, už­pil­do­me as­mens pri­sky­ri­mo so­cia­li­nei gru­pei de­ta­li­za­vi­mo an­ke­tą, už­pil­do­me pra­šy­mą, su­ra­šo­me pa­ja­mas, iš­sau­go­me ir ta­da at­si­ran­da myg­tu­kas „Fai­lai“. Per jį pri­se­ga­me skenuo­tus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus. Ta­da jau pa­tei­kia­me pra­šy­mą.

Pa­tei­kiant pra­šy­mą pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims skir­ti, taip pat spau­džia­me „Nau­jas pra­šy­mas – Pa­ra­ma mo­ki­niams“ ir pa­žy­mi­me „Pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims sky­ri­mas“. Už­pil­do­me an­ke­tą.

Nors dar tik ant­ra lie­pos sa­vai­tė, pa­sak A. Gai­liū­nie­nės, pra­šy­mų skir­ti pa­ra­mą mo­ki­niui su­lauk­ta daug.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas