(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

R. Paksas. Britai, nepaisant daromų kliūčių, kaip kažkada ir Lietuva, pasitrauks iš Sąjungos

2017 m. gegužės 20 d.
Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus, de­mok­ra­ti­ją, ga­li­mus ka­tak­liz­mus, ne­ty­lan­čias pra­na­šys­tes, kaip ku­riuo ke­liu ir ka­da pa­suks Eu­ro­pa.Tie­sa, mū­sų pa­dan­gė­je bent jau pa­sku­ti­niai da­ly­kai tau­tai ne to­kie įdo­mūs. Čia svar­bes­nę vie­tą uži­ma dis­ku­si­jos dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, dar – pi­ges­nių vais­tų, miš­kų urė­di­jų ar Jū­ros šven­tės su alu­mi ar be jo klau­si­mai.
O kuo šią sa­vai­tę gy­ve­no Eu­ro­pos Par­la­men­tas?...

Apie žmogaus laisvę šmeižti ir pareigą atsakyti už šmeižtą

2017 m. gegužės 13 d.
Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau kai dau­giau lais­vės, dau­giau ir at­sa­ko­my­bės. O svar­biau­sia, jog dau­giau lais­vės anaip­tol ne­reiš­kia, jog ga­liu da­ry­ti bet ką ir man nie­ko už tai ne­bus.
Anks­čiau gar­bė ir oru­mas bu­vo gi­na­mi la­bai pa­pras­tai. Pvz., kai­mo ber­nai vi­sus dėl re­pu­ta­ci­jos ki­lu­sius klau­si­mus stai­giai iš­siaiš­kin­da­vo už ar­ti­miau­sio kam­po. Šian­dien gar­bę ir oru­mą...

Kodėl užgeso "Saulės" rekonstrukcijos reikalai?

2017 m. balandžio 25 d.
KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr. Sta­sio Tu­mė­no, at­sto­vau­jan­čio „Auš­ros“ apy­gar­dos rin­kė­jams.Par­la­men­ta­ras bu­vo konk­re­tus: kal­tės esa­ma iš abie­jų pu­sių.Praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­kę ir ži­niask­lai­do­je pla­čiai nu­švies­ti in­ci­den­tai Ve­ly­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Re­sur­re­xit“, kai Lie­po­jos sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­kan­tai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti kon­cer­te dėl že­mos oro tem­pe­ra­tū­ros (pri­trū­ko be­ne vie­no...

Direktoriai – nebaudžiami monstrai ar politinių žaidimų aukos?

2017 m. kovo 31 d.
Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga tai net ra­šy­ti, ta­čiau gal mes, gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je, pa­ga­liau ap­si­spręs­ki­me: esa­me eu­ro­pie­tiš­ka ša­lis, ger­bian­ti tei­sę ir jos nor­mas, ar pre­ten­duo­ja­me tap­ti kaž­ko­kia tre­čio­jo pa­sau­lio ša­li­mi, kur tei­si­nes nor­mas ga­li­ma keis­ti taip, kaip „rei­kia“?
Pas mus jau bu­vo ban­dy­mų keis­ti tei­si­nes nor­mas pa­gal „už­sa­ky­mą“. Gai­la, kad tie, ku­rie ta­po...

R. Paksas. ES išliks, kol prisidengus demokratija, nebus išprievartauta jos laisvė

2017 m. kovo 25 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kas
Eu­ro­pos Są­jun­ga mi­ni sa­vo še­šias­de­šimt­me­tį. Bus nau­jų dek­la­ra­ci­jų, bus džiaugs­mo ir pa­si­di­džia­vi­mo tarp­tau­ti­nės ne­san­tai­kos ir įtam­pos fo­ne. Bus įvai­rių ver­ti­ni­mų, kiek Lie­tu­va pa­sie­kė ES ir kaip ES pa­dė­jo Lie­tu­vai.
Ži­no­ma, kaž­kas ne­pa­mirš ir re­fe­ren­du­mo dėl sto­ji­mo į ES su už vie­ną lie­tu­viš­ką cen­tą da­li­ja­mais skal­bi­mo mil­te­liais ir alu­mi bei lip­du­kais...

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti

2016 m. rugpjūčio 9 d.
Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė siū­lo Jo­nui Mi­liui sa­va­no­riš­kai pa­si­trauk­ti iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo pa­rei­gų.
„Per tuos me­tus, kai te­ko dirb­ti su J.Mi­liu­mi, nei Vy­riau­sy­bė, nei mi­nis­te­ri­ja ne­ga­vo jo­kių pre­ten­zi­jų dėl tar­ny­bos dar­bo. Esa­me pui­kiai ver­ti­na­mi už­sie­nio par­tne­rių, o Lie­tu­vo­je ne­bu­vo jo­kių li­gų pro­trū­kių. Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų...

Rinkėjai perdalyti, laukiama kandidatų

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, kas joms va­do­vau­ja, kaip per­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jai. Net ke­tu­rios apy­gar­dos yra „miš­rios“. Pir­mą kar­tą da­lis šiau­lie­čių su ra­jo­no žmo­nė­mis rinks bend­rą at­sto­vą į Sei­mą.
Dėl su­ma­žė­ju­sio ap­skri­ty­je rin­kė­jų skai­čiaus Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­brai­žė vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas ir per­da­li­jo rin­kė­jus. Pa­si­kei­tė ir dau­gu­mos apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai...

Deklaracijose – ir turtai, ir skylės

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas. Pask­lai­džius ra­jo­no po­li­ti­kų pa­teik­tas dek­la­ra­ci­jas aiš­kė­ja, jog tarp po­li­ti­kų yra ir tur­tuo­lių, ir varg­šų.Per­nai ra­šė­me, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pa­ts ne­tur­tin­giau­sias iš Šiau­lių ap­skri­ties me­rų, nors jo at­ly­gi­ni­mas daug di­des­nis už ki­tų me­rų. Pa­ly­gi­nti su 2014 me­tais, A. Če­po­no­nis ne­pra­tur­tė­jo. Tarp ap­skri­ties me­rų A. Če­po­no­nis tur­tais pra­len­kė...

Ligoninės gelbėjimas – jungtis su poliklinika?

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ir VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės jun­gi­mą. Me­di­kai lai­ko­si nuo­mo­nės, jog toks su­ma­ny­mas yra neį­ma­no­mas ir be rei­ka­lo ke­lia dar­bo ne­tek­ties bai­mę, o ra­jo­no va­do­vai tvir­ti­na, jog Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo im­tis prie­mo­nių, kad iš­sau­go­tų li­go­ni­nę su me­di­ci­nos pa­slau­go­mis.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je gy­ven­to­jų klau­sia­ma nuo­mo­nės, ar šių įstai­gų pert­var­ka...

Dėkoti yra negražu, arba „Ačiū“ mano vaikai nevalgo?

2016 m. liepos 30 d.
Sei­mo na­rys, Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas
Va­le­ri­jus SI­MU­LIK
Mie­li šiau­lie­čiai,
Krei­piuo­si į Jus no­rė­da­mas, kad „ne­si­bai­gian­ti pa­dė­kų pro­ce­dū­ra ne­be­ga­din­tų šven­čių“. Taip ma­no ir ki­tų Sei­mo na­rių svei­ki­ni­mą abi­tu­rien­tams įver­ti­no ger­bia­mas Šiau­lių mies­to me­ras.
Ne­si­ruo­šiau rea­guo­ti į to­kias keis­tas ger­bia­mo me­ro pa­sta­bas, bet kai su­lau­kiau ir skam­bu­čių, ir as­me­ni­nių ži­nu­čių, ir priė­mi­me pas ma­ne ap­si­lan­kę žmo­nės kė­lė klau­si­mus, kur čia...

Kaip valdžia „rūpinasi“ šiauliečių gerove

2016 m. liepos 23 d.
Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten-Leu­ro gat­vės gy­ven­to­jai 13 (!) me­tų lau­kė, kol Sa­vi­val­dy­bė teik­sis išas­fal­tuo­ti jų gat­vę. Ne­su­lau­kę ėmė­si ini­cia­ty­vos ir iš­sias­fal­ta­vo pa­tys. Kler­kai, užuo­t pa­dė­ko­ję ir pa­si­džiau­gę, ap­skun­dė gy­ven­to­jus sta­ty­bų ins­pek­to­riams. Da­bar žmo­nėms gre­sia bau­dos, ma­ža to, ga­li bū­ti pa­rei­ka­lau­ta as­fal­to dan­gą išar­dy­ti.
Ko­kiais žo­džiais to­kią mies­to „val­džią“ žmo­nės tu­rė­tų mi­nė­ti...

AR JAUNAS ŽMOGUS VERTAS PADĖKOS

2016 m. liepos 22 d.
Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12 Šiau­lių gim­na­zi­jų. Ji svar­bi ne tik pa­tiems abi­tu­rien­tams, bet ir jų šei­mų na­riams, mo­ky­to­jams, vi­siems be­si­džiau­gian­tiems dar vie­na su­bren­du­sia ir spar­nus ke­lian­čia šiau­lie­čių kar­ta.
Šie­met ta šven­tė sa­vo pa­ki­lia ir sma­gia nuo­tai­ka ne­nu­si­lei­do anks­tes­nėms, nes Šiau­lių jau­ni­mas dar kar­tą įro­dė esąs ir ga­bus, ir darbš­tus. Aš as­me­niš­kai pa­dė­ko­jau ta­len­tin­giau­siems ir...

Dėl Darbo kodekso: sriuba iš kirvio verdama tik pasakose

2016 m. liepos 12 d.
Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad ri­zi­kuo­ju: po­li­ti­kui at­si­ver­ti, ap­nuo­gin­ti sa­vo jaus­mus kar­tais pa­vo­jin­ga. Ga­li bū­ti iš­juok­tas, ap­juo­din­tas. Esu tai pa­ty­ręs. Vis dėl­to kal­bė­siu at­vi­rai. Taip kal­bė­ti pa­ska­ti­no pa­sku­ti­nie­ji su­si­ti­ki­mai su šiau­lie­čiais.
Kai iš­girs­tu apie nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, apie va­di­na­mą­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, no­ri­si gar­siai su­šuk­ti: STOP! Pa­kan­ka gąs­di­ni­mų, pa­kan­ka...

Rolandas Paksas. Ar britai išdavė mus?

2016 m. liepos 8 d.
Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kasAp­gai­les­tau­ju dėl bri­tų spren­di­mo trenk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gai du­ri­mis. Bet anaip­tol ne­su iš tų rau­dan­čių­jų, ku­rie aiš­ki­na, kaip tai yra blo­gai, ko­kia klai­da pa­da­ry­ta ir pa­na­šiai. Ger­biu tau­tų ap­si­spren­di­mo tei­sę, ku­rios jo­kia są­jun­ga neat­šau­kė. O apie klai­das ir įvai­rias „na­cio­na­liz­mo ap­raiš­kas“ taip va­di­na­mi eks­per­tai kal­bė­jo ir mums, kai Lie­tu­va 1990...

Kai kapitalas laimi prieš žmones

2016 m. liepos 2 d.
„Stū­mi­mo“ bū­du Sei­me priim­tas nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas iki šiol ke­lia aist­ras. Jau­ni­mas pro­tes­tuo­ja prie Vy­riau­sy­bės. Ten pat prieš jau­ni­mą pro­tes­tuo­ja ki­tas jau­ni­mas – so­cial­de­mok­ra­tų. Jie pa­ten­kin­ti nau­juo­ju ko­dek­su ir sa­ko, kad dar­bo vi­siems už­teks – jei tik no­rė­si dirb­ti.
Bruz­de­sys ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo tarp so­cial­de­mok­ra­tų – pa­grin­di­nių Dar­bo ko­dek­so „stū­mė­jų“. Da­lis par­ti­jos na­rių ry­žo­si vie­šai pro­tes­tuo­ti prieš sa­vo pa­čių va­do­vus ir ly­de­rius...

Ne ma­žo­sios ša­lys su­ke­lia ka­rus

2016 m. birželio 29 d.
Sei­mo na­rys

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, pa­si­glem­žu­sio mi­li­jo­nus gy­vy­bių, tam, kad že­mė­je vi­sam lai­kui įsi­vy­rau­tų tai­ka, Eu­ro­po­je kū­rė­si tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos, api­man­čios aukš­čiau­sias vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jas. Taip 1949 m. bu­vo įkur­ta Eu­ro­pos Ta­ry­ba, šian­dien vie­ni­jan­ti 48 vals­ty­bes, ku­rių par­la­men­ta­rai ke­tu­ris kar­tus per me­tus su­si­ren­ka į dar­bo se­si­ją Stras­bū­re.
Stras­bū­re, ku­ris yra va­di­na­mas Eu­ro­pos sos­ti­ne, po­sė­džiau­ja Eu­ro­pos...

Kaip gyvensime po 2020-ųjų?

2016 m. birželio 18 d.
2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o jei­gu ji bus, tai ne­ži­nia, ko­kia. Ko­kios klai­dos bu­vo pa­da­ry­tos pa­nau­do­jant ES skir­tus mi­li­jar­dus ir į ką reik­tų orien­tuo­ti mū­sų eko­no­mi­ką, že­mės ūkį, kad šios ša­kos tap­tų kon­ku­ren­cin­gos?Apie tai prie ŽAL­GI­RIO NA­CIO­NA­LI­NIO PA­SIP­RIE­ŠI­NI­MO JU­DĖ­JI­MO ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­ta­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, eko­no­mi­kos pro­fe­so­rius Kęs­tu­tis...

„Gimiau ir mirsiu nepartinis“

2016 m. birželio 17 d.
Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis už­si­trau­kė bend­ra­par­tie­čių ne­ma­lo­nę – šie nu­ta­rė pa­ša­lin­ti jį iš par­ti­jos.In­ter­viu su Jo­nu JUO­ZA­PAI­ČIU.– Va­kar ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų sky­rius iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad Jus pa­ša­li­no par­ti­jos. Kaip priė­mė­te šią ži­nią?– Tai jau bu­vo aiš­ku. Skau­džiau­sia bu­vo po ge­gu­žės po­sė­džio (ka­da pa­pra­šiau bal­sa­vi­mą už ma­no kan­di­da­tū­rą ati­dė­ti), ka­da ma­ne svars­tė par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba...

Ru­si­jai tu­ri­me siųs­ti aiš­kią ži­nią

2016 m. birželio 17 d.

Neaiš­kiai pa­siųs­tas ži­nias Ru­si­ja ver­ti­na kaip silp­nu­mo ir sa­vo per­ga­lės ženk­lą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius ir pa­brė­žia, kad aiš­kios po­zi­ci­jos ga­li bū­ti su­for­mu­luo­tos tik rea­liai ver­ti­nant esa­mą si­tua­ci­ją.
ES am­ba­sa­do­riui Ru­si­jo­je Vy­gau­dui Ušac­kui in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­reiš­kus, kad, Lie­tu­vai nuo­la­tos su­grės­mi­nant Ru­si­ją ša­lies sau­gu­mas ne­di­dė­ja, L. Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad sau­gu­mo kri­zės kar­to­ja­si dėl praei­ty­je...

Kaip „runkeliai“ pamoko „elitą“

2016 m. birželio 10 d.
Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me žmo­nės ta­rė aiš­kų ir griež­tą „ne“ Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai su Uk­rai­na, dar kar­tą pa­ro­dė, kas nu­tin­ka, kai po­li­ti­nis „eli­tas“ ne­no­ri, ne­ma­to rei­ka­lo ar bi­jo kal­bė­tis su žmo­nė­mis. (Pas­ta­ba: kad ne­kil­tų ne­rei­ka­lin­gų in­terp­re­ta­ci­jų, opo­nen­tams no­riu iš kar­to pa­sa­ky­ti, kad aš esu už Uk­rai­nos in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pos struk­tū­ras.)Pra­var­tu bū­tų tai įsi­dė­mė­ti kai ku­riems Lie­tu­vos po­li­ti­kos vei­kė­jams. Ypač šiuo me­tu esan­tiems val­dan­čių­jų gre­to­se...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas