(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

Apie žmogaus laisvę šmeižti ir pareigą atsakyti už šmeižtą

2017 m. gegužės 13 d.

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau kai dau­giau lais­vės, dau­giau ir at­sa­ko­my­bės. O svar­biau­sia, jog dau­giau lais­vės anaip­tol ne­reiš­kia, jog ga­liu da­ry­ti bet ką ir man nie­ko už tai ne­bus.

Anks­čiau gar­bė ir oru­mas bu­vo gi­na­mi la­bai pa­pras­tai. Pvz., kai­mo ber­nai vi­sus dėl re­pu­ta­ci­jos ki­lu­sius klau­si­mus stai­giai iš­siaiš­kin­da­vo už ar­ti­miau­sio kam­po. Šian­dien gar­bę ir oru­mą ga­li­me gin­ti ki­to­kiais bū­dais. Ci­vi­li­zuo­tais. Gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, nau­do­ja­me tei­si­nes prie­mo­nes.

Nors juo­kau­jant tur­būt bū­tų ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad bai­mė „gau­ti į no­sį“ kar­tais at­lik­da­vo tam tik­rą po­zi­ty­vų ir pre­ven­ci­nį vaid­me­nį sme­ge­nų veik­los efek­ty­vu­mui. Tai ne da­bar.

Ir konk­re­tus pa­vyz­dys. Per­nai ru­de­nį, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, vie­na­me iš vie­ti­nių Šiau­lių po­rta­lų bu­vo pa­skelb­tas straips­nis apie STT at­lik­tas kra­tas. Po straips­niu pa­si­ro­dė ano­ni­mi­nis ko­men­ta­ras, ku­ria­me klau­sia­ma: „Ko­dėl ne­su­lai­ky­ti bro­liai „ran­ke­lės“ Ža­ka­ris su Si­mu­lik ku­rie nuo­trau­ko­se pui­ka­vo­si prie bend­ro sta­lo. Juk tai jie tik­rie­ji „krikš­ta­tė­viai“ tų ku­rie tie­sio­giai grobs­to pi­ni­gus. Bro­liai „ran­ke­lės“ vė­liau tuos pi­ni­gus pa­skirs­to ten kur rei­kia. Tai yra kla­si­ki­nis ma­fi­jos mo­de­lis“ (kal­ba ne­tai­sy­ta).

Ta­da su ko­le­ga, tuo­me­ti­niu Sei­mo na­riu Ed­var­du Ža­ka­riu, krei­pė­mės į pro­ku­ra­tū­rą. Ačiū pa­rei­gū­nams už efek­ty­vų dar­bą: jie grei­tai nu­sta­tė, iš ko­kio kom­piu­te­rio bu­vo ra­šy­tas mi­nė­tas ko­men­ta­ras ir kas tuo kom­piu­te­riu nau­do­ja­si. Ra­šy­to­jas, ži­no­ma, tei­si­no­si, kad sa­vo ko­men­ta­ru ne­no­rė­jo įžeis­ti ar pa­nie­kin­ti ma­nęs ar ma­no ko­le­gos (ži­no­ma, juk bū­ti iš­va­din­tais „krikš­ta­tė­viais“ ir „ma­fi­jo­zais“ yra di­de­lė gar­bė kiek­vie­nam iš mū­sų, tie­sa?).

Kar­tu su ko­le­ga, gin­da­mi sa­vo gar­bę ir oru­mą, pa­si­nau­do­jo­me tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis ir pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka krei­pė­mės į teis­mą dėl šmeiž­to. Ne dėl to, kad bau­džia­mą­ja by­la ir teis­tu­mu su­griau­tu­me gy­ve­ni­mą žmo­gui, ku­ris, ma­tyt, gal­vo­jo, kad šian­dien Lie­tu­vo­je ga­li­ma da­ry­ti bet ką ir lik­ti ne­nu­baus­tam. To­dėl, kad tei­si­nė­je vals­ty­bė­je kiek­vie­nas pri­va­lo at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus ar žo­džius – o šmeiž­ti drau­džia įsta­ty­mai.

Tą tu­rė­tų su­vok­ti bei įsi­są­mo­nin­ti tiek tei­sė­sau­gos nu­sta­ty­tas ano­ni­mas, tiek ir ki­ti, ku­riems kar­tais gal­būt ky­la min­čių pa­ra­šy­ti ką nors šmei­ži­kiš­ko. Ne­bau­džia­mų ar ne­nus­ta­to­mų nė­ra.

Pa­si­pel­ny­ti taip pat ne­sie­kia­me. Jei teis­mas kal­ti­nin­kui skirs pi­ni­gi­nę bau­dą, vi­sas pri­teis­tas lė­šas per­ve­si­me vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Kal­ti­nin­kas ga­lės džiaug­tis to­kiu bū­du pri­si­dė­jęs prie svei­kes­nės ir gra­žes­nės vi­suo­me­nės kū­ri­mo.

Ki­ta ver­tus, vi­suo­met yra ga­li­my­bė do­va­no­ti. Ją rim­tai svars­ty­čiau: su są­ly­ga, jei mus ap­šmei­žęs žmo­gus vie­šai at­si­pra­šy­tų ir pa­sa­ky­tų, kad gai­li­si.

Grįž­tant į pra­džią: Lie­tu­vo­je mes tu­ri­me neį­kai­no­ja­mą tur­tą – lais­vę. Mū­sų Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad ,,Žmo­gus tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus ir juos lais­vai reikš­ti. Žmo­gui ne­tu­ri bū­ti kliu­do­ma ieš­ko­ti, gau­ti ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją bei idė­jas“. Ta­čiau tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma ar­gu­men­tuo­tai, pai­sant ki­to žmo­gaus lais­vių gal­vo­ti ki­taip – ir ne­nu­si­žen­giant tei­si­nėms nor­moms, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis vi­siems be išim­ties.

LR Sei­mo na­rys,

Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas

Va­le­ri­jus Si­mu­lik

Užs. Nr. 351628

Dienos populiariausi