(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Politikų tribūna

Apie žmogaus laisvę šmeižti ir pareigą atsakyti už šmeižtą

2017 m. gegužės 13 d.

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ta­čiau kai dau­giau lais­vės, dau­giau ir at­sa­ko­my­bės. O svar­biau­sia, jog dau­giau lais­vės anaip­tol ne­reiš­kia, jog ga­liu da­ry­ti bet ką ir man nie­ko už tai ne­bus.

Anks­čiau gar­bė ir oru­mas bu­vo gi­na­mi la­bai pa­pras­tai. Pvz., kai­mo ber­nai vi­sus dėl re­pu­ta­ci­jos ki­lu­sius klau­si­mus stai­giai iš­siaiš­kin­da­vo už ar­ti­miau­sio kam­po. Šian­dien gar­bę ir oru­mą ga­li­me gin­ti ki­to­kiais bū­dais. Ci­vi­li­zuo­tais. Gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, nau­do­ja­me tei­si­nes prie­mo­nes.

Nors juo­kau­jant tur­būt bū­tų ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad bai­mė „gau­ti į no­sį“ kar­tais at­lik­da­vo tam tik­rą po­zi­ty­vų ir pre­ven­ci­nį vaid­me­nį sme­ge­nų veik­los efek­ty­vu­mui. Tai ne da­bar.

Ir konk­re­tus pa­vyz­dys. Per­nai ru­de­nį, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, vie­na­me iš vie­ti­nių Šiau­lių po­rta­lų bu­vo pa­skelb­tas straips­nis apie STT at­lik­tas kra­tas. Po straips­niu pa­si­ro­dė ano­ni­mi­nis ko­men­ta­ras, ku­ria­me klau­sia­ma: „Ko­dėl ne­su­lai­ky­ti bro­liai „ran­ke­lės“ Ža­ka­ris su Si­mu­lik ku­rie nuo­trau­ko­se pui­ka­vo­si prie bend­ro sta­lo. Juk tai jie tik­rie­ji „krikš­ta­tė­viai“ tų ku­rie tie­sio­giai grobs­to pi­ni­gus. Bro­liai „ran­ke­lės“ vė­liau tuos pi­ni­gus pa­skirs­to ten kur rei­kia. Tai yra kla­si­ki­nis ma­fi­jos mo­de­lis“ (kal­ba ne­tai­sy­ta).

Ta­da su ko­le­ga, tuo­me­ti­niu Sei­mo na­riu Ed­var­du Ža­ka­riu, krei­pė­mės į pro­ku­ra­tū­rą. Ačiū pa­rei­gū­nams už efek­ty­vų dar­bą: jie grei­tai nu­sta­tė, iš ko­kio kom­piu­te­rio bu­vo ra­šy­tas mi­nė­tas ko­men­ta­ras ir kas tuo kom­piu­te­riu nau­do­ja­si. Ra­šy­to­jas, ži­no­ma, tei­si­no­si, kad sa­vo ko­men­ta­ru ne­no­rė­jo įžeis­ti ar pa­nie­kin­ti ma­nęs ar ma­no ko­le­gos (ži­no­ma, juk bū­ti iš­va­din­tais „krikš­ta­tė­viais“ ir „ma­fi­jo­zais“ yra di­de­lė gar­bė kiek­vie­nam iš mū­sų, tie­sa?).

Kar­tu su ko­le­ga, gin­da­mi sa­vo gar­bę ir oru­mą, pa­si­nau­do­jo­me tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis ir pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka krei­pė­mės į teis­mą dėl šmeiž­to. Ne dėl to, kad bau­džia­mą­ja by­la ir teis­tu­mu su­griau­tu­me gy­ve­ni­mą žmo­gui, ku­ris, ma­tyt, gal­vo­jo, kad šian­dien Lie­tu­vo­je ga­li­ma da­ry­ti bet ką ir lik­ti ne­nu­baus­tam. To­dėl, kad tei­si­nė­je vals­ty­bė­je kiek­vie­nas pri­va­lo at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus ar žo­džius – o šmeiž­ti drau­džia įsta­ty­mai.

Tą tu­rė­tų su­vok­ti bei įsi­są­mo­nin­ti tiek tei­sė­sau­gos nu­sta­ty­tas ano­ni­mas, tiek ir ki­ti, ku­riems kar­tais gal­būt ky­la min­čių pa­ra­šy­ti ką nors šmei­ži­kiš­ko. Ne­bau­džia­mų ar ne­nus­ta­to­mų nė­ra.

Pa­si­pel­ny­ti taip pat ne­sie­kia­me. Jei teis­mas kal­ti­nin­kui skirs pi­ni­gi­nę bau­dą, vi­sas pri­teis­tas lė­šas per­ve­si­me vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Kal­ti­nin­kas ga­lės džiaug­tis to­kiu bū­du pri­si­dė­jęs prie svei­kes­nės ir gra­žes­nės vi­suo­me­nės kū­ri­mo.

Ki­ta ver­tus, vi­suo­met yra ga­li­my­bė do­va­no­ti. Ją rim­tai svars­ty­čiau: su są­ly­ga, jei mus ap­šmei­žęs žmo­gus vie­šai at­si­pra­šy­tų ir pa­sa­ky­tų, kad gai­li­si.

Grįž­tant į pra­džią: Lie­tu­vo­je mes tu­ri­me neį­kai­no­ja­mą tur­tą – lais­vę. Mū­sų Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad ,,Žmo­gus tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus ir juos lais­vai reikš­ti. Žmo­gui ne­tu­ri bū­ti kliu­do­ma ieš­ko­ti, gau­ti ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją bei idė­jas“. Ta­čiau tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma ar­gu­men­tuo­tai, pai­sant ki­to žmo­gaus lais­vių gal­vo­ti ki­taip – ir ne­nu­si­žen­giant tei­si­nėms nor­moms, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis vi­siems be išim­ties.

LR Sei­mo na­rys,

Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas

Va­le­ri­jus Si­mu­lik

Užs. Nr. 351628

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />