(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Politikų tribūna

Kodėl užgeso "Saulės" rekonstrukcijos reikalai?

2017 m. balandžio 25 d.

Sei­mo na­rio tri­bū­na

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr. Sta­sio Tu­mė­no, at­sto­vau­jan­čio „Auš­ros“ apy­gar­dos rin­kė­jams.

Par­la­men­ta­ras bu­vo konk­re­tus: kal­tės esa­ma iš abie­jų pu­sių.

Praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­kę ir ži­niask­lai­do­je pla­čiai nu­švies­ti in­ci­den­tai Ve­ly­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Re­sur­re­xit“, kai Lie­po­jos sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­kan­tai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti kon­cer­te dėl že­mos oro tem­pe­ra­tū­ros (pri­trū­ko be­ne vie­no laips­nio?), pri­mi­nė ir ki­tus Šiau­lių mu­zi­kos ir me­no žmo­nėms svar­bius skau­du­lius – per pa­sta­rą­jį ket­vir­tį am­žiaus mies­te už­da­ry­tos net trys sa­lės, ku­rio­se bu­vo pui­ki akus­ti­ka – to­kie bu­vo sa­lių sa­vi­nin­kų prio­ri­te­tai, t. y. nu­ga­lė­jo vi­sa­ga­liai li­be­ra­lio­jo pa­sau­lio prin­ci­pai. Li­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras, į ku­rio už­ku­li­sius bai­su už­suk­ti, nes ga­li gal­vą nu­si­suk­ti; iš­li­ko kon­cer­ti­nė įstai­ga „Sau­lė“, ku­ri yra šil­ta, kai čia at­vyks­ta Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis maest­ro V. No­rei­ka ar ki­ti sce­nos gran­dai. Bet ir ta­da ten­ka rau­do­nuo­ti dėl sce­nos ankš­tu­mo, akus­ti­kos niuan­sų ir ele­men­ta­rių bui­ties ele­men­tų sty­giaus. Čia la­bai kuk­liai pa­sa­kiau.

Šį­kart kal­ba apie kon­cer­ti­nę įstai­gą „Sau­lė“, ir in­ci­den­tą, įvy­ku­sį Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu. Kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos atė­jo ži­nia, kad „Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, at­si­žvel­gu­si ir vyk­dy­da­ma Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mą at­si­žvelg­ti į dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos 2017 m. sau­sio 11 d., siū­ly­mus dėl in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų, nu­ma­ty­tų VIP 2017 m., fi­nan­sa­vi­mo, „per­skirs­tė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mo pro­jek­to „Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to, Til­žės g. 140, Šiau­liai, re­konst­ra­vi­mo ir prie­sta­to sta­ty­ba“ įgy­ven­di­ni­mui 2017 m. su­pla­nuo­tas skir­ti lė­šas, 595 tūkst. eu­rų, ki­tų, anks­tes­niais me­tais pra­dė­tų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų už­bai­gi­mui“.

Tai­gi vie­nu po­tvar­kiu Šiau­liai ne­te­ko be­veik 600 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie biu­dže­to ei­lu­tė­se bu­vo jau nuo praei­tų me­tų gruo­džio mė­ne­sio. Apie tai ži­no­jo „Sau­lės“ va­do­vai, mies­to sa­vi­val­dy­bė, at­lik­ti pa­ren­gia­mie­ji pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, gau­tas sta­ty­bos lei­di­mas, jau bu­vo ren­gia­ma­si plėš­ti sta­ty­bos ran­go­vui pa­rink­ti kon­kur­so vo­kus... De­ja, įstai­gai nu­ma­ty­ti pi­ni­gai nu­ke­lia­vo Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos dar­bams už­baig­ti, Ša­kių, Pab­ra­dės, Plun­gės ob­jek­tams.

Pag­rin­di­nis ir le­mia­mas mo­ty­vas – Vy­riau­sy­bė prio­ri­te­tu lai­ko tuos ob­jek­tus, ku­rie yra tęs­ti­niai. Nes­var­bu, kad Šiau­lių įstai­ga bu­vo pir­mo­je nu­ma­ty­tų fi­nan­suo­ti ob­jek­tų są­ra­šo ei­lė­je. Sa­vo pa­žy­mo­je Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ar­gu­men­ta­vo, kad „įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo ir prie­sta­to sta­ty­bos pro­jek­tas dar nė­ra pra­dė­tas ir esa­ma ri­zi­kų dėl sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo“. Stop! Čia no­ri­si stab­tel­ti ir pri­si­min­ti vie­ną se­ną po­sa­kį: „Duo­da – imk, mu­ša – bėk“.

Pri­min­siu, kad per­nai džen­tel­me­niš­ku Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ir Kul­tū­ros mi­nist­ro Ša­rū­no Bi­ru­čio su­si­ta­ri­mu Šiau­liai at­si­sa­kė 2016 me­tams ski­ria­mų 180 000 eu­rų, ne­va kaip la­bai kuk­lios su­mos, už ku­rią tik „grio­vius gre­ta „Sau­lės“ iš­rau­si ir pa­kenk­si ap­lin­ki­niams gy­ven­to­jams“. Bet ob­jek­tas bū­tų ta­pęs tęs­ti­niu.

Pri­si­me­nu tą po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je, kai me­rui at­si­sa­kius tos su­mos, keis­tai su­si­žval­gė ap­lin­ki­nių Kel­mės, Šiau­lių, Jo­niš­kio ra­jo­nų me­rai, pra­dė­ję ata­kuo­ti mi­nist­rą ir kė­sin­tis į tuos pi­ni­gus jau sa­lė­je. Tai­gi pi­ni­gų at­si­sa­kė­me, ne­paė­mė­me, o da­bar paaiš­kė­jo, kad dar ir pri­muš­ti bu­vo­me. Ir čia ne­la­bai vei­kia ar­gu­men­tas, kad bu­vo džen­tel­me­niš­kas me­ro ir mi­nist­ro su­si­ta­ri­mas, apie ku­rį gir­dė­jo ir vie­nas iš nau­jai su­for­muo­tos mi­nis­te­ri­jos ko­man­dos na­rių – kanc­le­ris Lai­mo­nas Uba­vi­čius, ku­ris, ko ge­ro, šian­dien ir­gi ne­la­bai ge­rai jau­čia­si.

Bu­vo ir dar vie­nas nau­jo­sios mi­nis­te­ri­jos ko­man­dos lo­giš­kas ar­gu­men­tas – kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pa­si­ža­dė­jo prie pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo pri­si­dė­ti TIK MIES­TO ME­RO RAŠ­TU, o NĖ­RA TA­RY­BOS PRI­TA­RI­MO. O čia jau per­ša­si min­tis, kad Šiau­lių mies­to ta­ry­bai me­tas baig­ti konf­ron­ta­ci­jas, ne­su­ta­ri­mus tarp me­ro ir opo­zi­ci­jos. Jei to­kie Vil­niu­je jau pa­šai­pas ke­lian­tys veiks­mai ne­si­baigs, Šiau­liai liks prie su­ski­lu­sios gel­dos. „Sau­lė“ virs­ta „Tam­sa“, o to­kia mū­sų pa­čių va­lia...

Ar yra vil­čių, kad rea­lūs dar­bai „Sau­lė­je“ pra­si­dės? Taip, jei mies­to ta­ry­ba ir me­ras dirbs vie­nin­gai, jei mi­nis­te­ri­ja gaus raš­tiš­ką pa­tvir­ti­ni­mą, kad Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­teiks mi­nis­te­ri­jai „įsi­pa­rei­go­ji­mą skir­ti me­ro raš­te nu­ro­dy­tas sa­vi­val­dy­bės lė­šas pro­jek­tui įgy­ven­din­ti (810 tūkst. eu­rų)“. Ta­da Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja „siek­tų už­tik­rin­ti šio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą nuo 2018 m. ne il­giau kaip per 3 me­tus“.

Pri­me­nu, kad vi­sa pro­jek­to ver­tė yra 2,7 mi­li­jo­no eu­rų. Tai­gi mi­nis­te­ri­ja vėl ak­cen­tuo­ja sa­vi­val­dy­bės in­dė­lio svar­bą. Į klau­si­mą ir ma­no pa­ste­bė­ji­mą, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja vi­du­ry­je die­nos „ap­vo­gė Šiau­lius“, man bu­vo at­sa­ky­ta konk­re­čiai: „Nie­kas nea­tim­ta. Nie­kas ne­truk­do mies­to sa­vi­val­dy­bei ta­ry­bo­je skir­ti sa­vo lė­šas ir jau šiais me­tais pra­dė­ti dar­bus, taip pa­ro­dant, kad mies­tas suin­te­re­suo­tas grei­čiau įgy­ven­din­ti pro­jek­tą. Juk anks­čiau ar vė­liau tas sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis tu­rės bū­ti pa­ro­dy­tas“. Ir vėl lo­gi­kos kal­ba, nuo ku­rios ne­pa­bėg­si.

Ti­kiuo­si, kad Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, Ta­ry­ba su­si­telks ir pa­tei­sins mies­to bend­ruo­me­nės, me­ni­nin­kų lū­kes­čius. Pra­dė­ki­me dar­bus pa­tys, skir­ki­me sa­vų lė­šų, o ki­tais me­tais ga­lė­si­me Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pri­min­ti dar vie­ną po­sa­kį: „Ne­ga­li – ne­ža­dėk, bet pri­ža­dė­jęs – iš­te­sėk“.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />