(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

Kodėl užgeso "Saulės" rekonstrukcijos reikalai?

2017 m. balandžio 25 d.

Sei­mo na­rio tri­bū­na

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr. Sta­sio Tu­mė­no, at­sto­vau­jan­čio „Auš­ros“ apy­gar­dos rin­kė­jams.

Par­la­men­ta­ras bu­vo konk­re­tus: kal­tės esa­ma iš abie­jų pu­sių.

Praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­kę ir ži­niask­lai­do­je pla­čiai nu­švies­ti in­ci­den­tai Ve­ly­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Re­sur­re­xit“, kai Lie­po­jos sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­kan­tai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti kon­cer­te dėl že­mos oro tem­pe­ra­tū­ros (pri­trū­ko be­ne vie­no laips­nio?), pri­mi­nė ir ki­tus Šiau­lių mu­zi­kos ir me­no žmo­nėms svar­bius skau­du­lius – per pa­sta­rą­jį ket­vir­tį am­žiaus mies­te už­da­ry­tos net trys sa­lės, ku­rio­se bu­vo pui­ki akus­ti­ka – to­kie bu­vo sa­lių sa­vi­nin­kų prio­ri­te­tai, t. y. nu­ga­lė­jo vi­sa­ga­liai li­be­ra­lio­jo pa­sau­lio prin­ci­pai. Li­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras, į ku­rio už­ku­li­sius bai­su už­suk­ti, nes ga­li gal­vą nu­si­suk­ti; iš­li­ko kon­cer­ti­nė įstai­ga „Sau­lė“, ku­ri yra šil­ta, kai čia at­vyks­ta Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis maest­ro V. No­rei­ka ar ki­ti sce­nos gran­dai. Bet ir ta­da ten­ka rau­do­nuo­ti dėl sce­nos ankš­tu­mo, akus­ti­kos niuan­sų ir ele­men­ta­rių bui­ties ele­men­tų sty­giaus. Čia la­bai kuk­liai pa­sa­kiau.

Šį­kart kal­ba apie kon­cer­ti­nę įstai­gą „Sau­lė“, ir in­ci­den­tą, įvy­ku­sį Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu. Kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos atė­jo ži­nia, kad „Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, at­si­žvel­gu­si ir vyk­dy­da­ma Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mą at­si­žvelg­ti į dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos 2017 m. sau­sio 11 d., siū­ly­mus dėl in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų, nu­ma­ty­tų VIP 2017 m., fi­nan­sa­vi­mo, „per­skirs­tė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mo pro­jek­to „Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to, Til­žės g. 140, Šiau­liai, re­konst­ra­vi­mo ir prie­sta­to sta­ty­ba“ įgy­ven­di­ni­mui 2017 m. su­pla­nuo­tas skir­ti lė­šas, 595 tūkst. eu­rų, ki­tų, anks­tes­niais me­tais pra­dė­tų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų už­bai­gi­mui“.

Tai­gi vie­nu po­tvar­kiu Šiau­liai ne­te­ko be­veik 600 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rie biu­dže­to ei­lu­tė­se bu­vo jau nuo praei­tų me­tų gruo­džio mė­ne­sio. Apie tai ži­no­jo „Sau­lės“ va­do­vai, mies­to sa­vi­val­dy­bė, at­lik­ti pa­ren­gia­mie­ji pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, gau­tas sta­ty­bos lei­di­mas, jau bu­vo ren­gia­ma­si plėš­ti sta­ty­bos ran­go­vui pa­rink­ti kon­kur­so vo­kus... De­ja, įstai­gai nu­ma­ty­ti pi­ni­gai nu­ke­lia­vo Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos dar­bams už­baig­ti, Ša­kių, Pab­ra­dės, Plun­gės ob­jek­tams.

Pag­rin­di­nis ir le­mia­mas mo­ty­vas – Vy­riau­sy­bė prio­ri­te­tu lai­ko tuos ob­jek­tus, ku­rie yra tęs­ti­niai. Nes­var­bu, kad Šiau­lių įstai­ga bu­vo pir­mo­je nu­ma­ty­tų fi­nan­suo­ti ob­jek­tų są­ra­šo ei­lė­je. Sa­vo pa­žy­mo­je Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ar­gu­men­ta­vo, kad „įstai­gos „Sau­lė“ pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo ir prie­sta­to sta­ty­bos pro­jek­tas dar nė­ra pra­dė­tas ir esa­ma ri­zi­kų dėl sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo“. Stop! Čia no­ri­si stab­tel­ti ir pri­si­min­ti vie­ną se­ną po­sa­kį: „Duo­da – imk, mu­ša – bėk“.

Pri­min­siu, kad per­nai džen­tel­me­niš­ku Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ir Kul­tū­ros mi­nist­ro Ša­rū­no Bi­ru­čio su­si­ta­ri­mu Šiau­liai at­si­sa­kė 2016 me­tams ski­ria­mų 180 000 eu­rų, ne­va kaip la­bai kuk­lios su­mos, už ku­rią tik „grio­vius gre­ta „Sau­lės“ iš­rau­si ir pa­kenk­si ap­lin­ki­niams gy­ven­to­jams“. Bet ob­jek­tas bū­tų ta­pęs tęs­ti­niu.

Pri­si­me­nu tą po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je, kai me­rui at­si­sa­kius tos su­mos, keis­tai su­si­žval­gė ap­lin­ki­nių Kel­mės, Šiau­lių, Jo­niš­kio ra­jo­nų me­rai, pra­dė­ję ata­kuo­ti mi­nist­rą ir kė­sin­tis į tuos pi­ni­gus jau sa­lė­je. Tai­gi pi­ni­gų at­si­sa­kė­me, ne­paė­mė­me, o da­bar paaiš­kė­jo, kad dar ir pri­muš­ti bu­vo­me. Ir čia ne­la­bai vei­kia ar­gu­men­tas, kad bu­vo džen­tel­me­niš­kas me­ro ir mi­nist­ro su­si­ta­ri­mas, apie ku­rį gir­dė­jo ir vie­nas iš nau­jai su­for­muo­tos mi­nis­te­ri­jos ko­man­dos na­rių – kanc­le­ris Lai­mo­nas Uba­vi­čius, ku­ris, ko ge­ro, šian­dien ir­gi ne­la­bai ge­rai jau­čia­si.

Bu­vo ir dar vie­nas nau­jo­sios mi­nis­te­ri­jos ko­man­dos lo­giš­kas ar­gu­men­tas – kad Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė pa­si­ža­dė­jo prie pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo pri­si­dė­ti TIK MIES­TO ME­RO RAŠ­TU, o NĖ­RA TA­RY­BOS PRI­TA­RI­MO. O čia jau per­ša­si min­tis, kad Šiau­lių mies­to ta­ry­bai me­tas baig­ti konf­ron­ta­ci­jas, ne­su­ta­ri­mus tarp me­ro ir opo­zi­ci­jos. Jei to­kie Vil­niu­je jau pa­šai­pas ke­lian­tys veiks­mai ne­si­baigs, Šiau­liai liks prie su­ski­lu­sios gel­dos. „Sau­lė“ virs­ta „Tam­sa“, o to­kia mū­sų pa­čių va­lia...

Ar yra vil­čių, kad rea­lūs dar­bai „Sau­lė­je“ pra­si­dės? Taip, jei mies­to ta­ry­ba ir me­ras dirbs vie­nin­gai, jei mi­nis­te­ri­ja gaus raš­tiš­ką pa­tvir­ti­ni­mą, kad Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­teiks mi­nis­te­ri­jai „įsi­pa­rei­go­ji­mą skir­ti me­ro raš­te nu­ro­dy­tas sa­vi­val­dy­bės lė­šas pro­jek­tui įgy­ven­din­ti (810 tūkst. eu­rų)“. Ta­da Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja „siek­tų už­tik­rin­ti šio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą nuo 2018 m. ne il­giau kaip per 3 me­tus“.

Pri­me­nu, kad vi­sa pro­jek­to ver­tė yra 2,7 mi­li­jo­no eu­rų. Tai­gi mi­nis­te­ri­ja vėl ak­cen­tuo­ja sa­vi­val­dy­bės in­dė­lio svar­bą. Į klau­si­mą ir ma­no pa­ste­bė­ji­mą, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja vi­du­ry­je die­nos „ap­vo­gė Šiau­lius“, man bu­vo at­sa­ky­ta konk­re­čiai: „Nie­kas nea­tim­ta. Nie­kas ne­truk­do mies­to sa­vi­val­dy­bei ta­ry­bo­je skir­ti sa­vo lė­šas ir jau šiais me­tais pra­dė­ti dar­bus, taip pa­ro­dant, kad mies­tas suin­te­re­suo­tas grei­čiau įgy­ven­din­ti pro­jek­tą. Juk anks­čiau ar vė­liau tas sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis tu­rės bū­ti pa­ro­dy­tas“. Ir vėl lo­gi­kos kal­ba, nuo ku­rios ne­pa­bėg­si.

Ti­kiuo­si, kad Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, Ta­ry­ba su­si­telks ir pa­tei­sins mies­to bend­ruo­me­nės, me­ni­nin­kų lū­kes­čius. Pra­dė­ki­me dar­bus pa­tys, skir­ki­me sa­vų lė­šų, o ki­tais me­tais ga­lė­si­me Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pri­min­ti dar vie­ną po­sa­kį: „Ne­ga­li – ne­ža­dėk, bet pri­ža­dė­jęs – iš­te­sėk“.

Dienos populiariausi