(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Politikų tribūna

Direktoriai – nebaudžiami monstrai ar politinių žaidimų aukos?

2017 m. kovo 31 d.
Valerijus SIMULIK

Va­le­ri­jus SI­MU­LIK

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga tai net ra­šy­ti, ta­čiau gal mes, gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je, pa­ga­liau ap­si­spręs­ki­me: esa­me eu­ro­pie­tiš­ka ša­lis, ger­bian­ti tei­sę ir jos nor­mas, ar pre­ten­duo­ja­me tap­ti kaž­ko­kia tre­čio­jo pa­sau­lio ša­li­mi, kur tei­si­nes nor­mas ga­li­ma keis­ti taip, kaip „rei­kia“?

Tei­sė „pa­gal už­sa­ky­mą“

Pas mus jau bu­vo ban­dy­mų keis­ti tei­si­nes nor­mas pa­gal „už­sa­ky­mą“. Gai­la, kad tie, ku­rie ta­po tai­ki­niais, pa­bū­go kreip­tis į teis­mą, ne­pa­no­ro gin­ti nei sa­vo, bei vals­ty­bės in­te­re­sų. Šian­dien vėl ma­to­me ban­dy­mą ei­ti tuo pa­čiu ne­to­le­ruo­ti­nu ke­liu.

Lex ret­ro non agit – įsta­ty­mas at­gal ne­ga­lio­ja. Šis tei­sės prin­ci­pas reiš­kia, jog bet ku­ris tei­sės ak­tas lai­ko pra­sme ga­lio­ja tik į prie­kį. Bet ku­ris įsta­ty­mas ga­li reg­la­men­tuo­ti tik tuos konk­re­čius vi­suo­me­ni­nius san­ty­kius, ku­rie at­si­ras po jo pa­skel­bi­mo. Kaip ir vis­kas aiš­ku bei su­pran­ta­ma, tie­sa? Kam apie tai kal­bė­ti, juk nie­kas „ne­ke­pa“ tei­sės ak­tų, ku­rie ga­lio­tų at­gal – nes tie­siog ne­ga­li to­kių „kep­ti“. Nes ne­tei­sė­ta. Aš ir­gi il­gą lai­ką taip ma­niau, bet...

Sei­mui pa­teik­tos Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos. Kas pa­tei­kė – neį­var­din­siu, nors tai jo­kia pa­slap­tis. Vi­sa­ga­lis „Goog­le“ duos at­sa­ky­mą. To­mis pa­tai­so­mis ne­va sie­kia­ma įves­ti mo­ky­mo įstai­gų va­do­vų ver­ti­ni­mą ir ka­den­ci­jas, de­po­li­ti­zuo­ti va­do­vų iš­rin­ki­mą, stip­rin­ti mo­kyk­lų sa­vi­val­dą ir t.t.

Ne­su iš­kri­tęs iš me­džio. Ži­nau ir gir­dė­jau ne vie­ną is­to­ri­ją apie ne­de­ra­mą ar net skan­da­lin­gą kai ku­rių mo­kyk­lų va­do­vų el­ge­sį. To to­le­ruo­ti, su tuo taiks­ty­tis ne­va­lia. Ta­čiau kri­tiš­kai ver­ti­nu ir ver­tin­siu mė­gi­ni­mus dar ir dar kar­tą su­var­žy­ti mo­kyk­lų va­do­vų, ku­rių dau­gu­ma dir­ba tin­ka­mai, ga­li­my­bes.

Kont­ro­lės me­cha­niz­mų – į va­lias

Įs­ta­ty­mo ren­gė­jai skun­džia­si, esą di­rek­to­riai yra ko­ne ne­lie­čia­mie­ji, esą nė­ra ga­li­my­bių at­leis­ti net blo­gai dir­ban­čių­jų. Pa­lau­ki­te. Pa­žiū­rė­ki­me, ką tu­ri­me šian­dien. Pa­gal šian­dien ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus mo­kyk­los va­do­vams nu­ma­ty­ti 3 skir­tin­gi pe­rio­di­niai veik­los pa­tik­ri­ni­mai.

Vi­sų pir­ma – mo­ky­mo įstai­gos stei­gė­jas kas­met tu­ri tvir­tin­ti mo­ky­mo įstai­gos ata­skai­tą. Jei stei­gė­jas ma­to, kad veik­la tu­ri es­mi­nių trū­ku­mų, kas­me­ti­nė ata­skai­ta ga­li bū­ti ne­pat­vir­tin­ta. Di­rek­to­riui tai reiš­kia ne ką ki­ta, o at­lei­di­mą.

Ant­ras bū­das – kas 5 me­tus vyks­tan­ti pri­va­lo­ma ates­ta­ci­ja. Jos me­tu ver­ti­na­mi va­do­vo pa­sie­ki­mai ir veik­la. Ži­nios, ge­bė­ji­mai, ver­ty­bės, mo­kyk­los re­zul­ta­tai ir pan. Jei ates­ta­ci­ja nei­gia­ma, aki­vaiz­du, toks va­do­vas ne­ten­ka dar­bo.

Tre­čias bū­das pa­tik­rin­ti va­do­vą – kas 7-erius me­tus vyks­tan­tis išo­ri­nis įstai­gos au­di­tas, ku­rio me­tu ver­ti­na­ma įstai­ga ir va­dy­bos re­zul­ta­tai. Tai ir­gi ne kas ki­ta, o ga­li­my­bė pa­sa­ky­ti „dirb­ki­te to­liau“ ar­ba „ačiū, ne­be­rei­kia“.

Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir ga­li­my­bės va­do­vus pa­tik­rin­ti „ne pa­gal gra­fi­ką“. Tu­riu gal­vo­je dau­giau kaip 20 įvai­rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios ga­li, tu­ri – ir tik­ri­na mo­ky­mo įstai­gų veik­lą. Ki­lus abe­jo­nėms mo­kyk­la ga­li bū­ti tik­ri­na­ma be jo­kio gra­fi­ko, ne­pla­nuo­tai. O iš­va­dos po to­kio pa­tik­ri­ni­mo ga­li tu­rė­ti pa­čių rim­čiau­sių pa­sek­mių.

Ži­nant vi­sas iš­var­din­tas ga­li­my­bes pa­siū­ly­mai ri­bo­ti mo­kyk­lų va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čių, kas­met juos ver­tin­ti man as­me­niš­kai kve­pia ele­men­ta­riu ban­dy­mu po­li­ti­kuo­ti. Pri­si­den­giant ke­liais ne­ti­ku­siais at­ve­jais.

Už ge­rą dar­bą – į trem­tį

Ned­rįs­čiau teig­ti, kad idė­jos dėl di­rek­to­rių ka­den­ci­jų au­to­riai ne­ži­no tei­si­nės ba­zės, bet ko­dėl jie siū­lo kaž­ką „nau­jo“, kai iš es­mės ir da­bar tai ga­lio­ja? Ar jie no­ri pa­sa­ky­ti, kad mi­nė­tos 20 kont­ro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų nie­kam ti­ku­sios? Ar sa­ko, kad nie­kam ti­kę ir nie­ko ne­vei­kia mo­ky­mo įstai­gų stei­gė­jai, t. y. sa­vi­val­dy­bės? Jei klys­tu – la­bai džiau­giuo­si. Bet jei ne, per­ša­si iš­va­da, kad mū­sų švie­ti­mo sis­te­mą tie­siog ban­do­ma su­griau­ti.

Pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti: esa­te Šiau­lių mo­kyk­los di­rek­to­rius ir 10 me­tų sėk­min­gai dir­bo­te sa­vo įstai­gos la­bui. Jums pa­vy­ko „nu­ga­lė­ti“ ne­si­bai­gian­čias re­for­mas, gal­būt mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­vi­mą, įsi­dieg­ti nau­jo­vių, ku­rias dik­tuo­ja be­si­kei­čian­tis gy­ve­ni­mas, su­for­muo­ti ko­man­dą. Ir štai po 10 me­tų jus už ge­rą dar­bą „iš­tre­mia“ į pra­stes­nę mo­kyk­lą. Į ko­kį nors to­li­mą Lie­tu­vos kam­pe­lį.

Kaip jums? Už ge­rą dar­bą – pra­stes­nės są­ly­gos, gy­ve­ni­mas at­ski­rai nuo šei­mos, drau­gų, įpras­tos ap­lin­kos? O juk bū­tent to­kia „ro­ta­ci­ja“ ir pro­jek­tuo­ja­ma. Ko­kios bus pa­sek­mės? Ka­žin ar be­tu­rė­si­me ini­cia­ty­vių, darbš­čių žmo­nių mū­sų mo­kyk­lo­se.

Dar vie­nas da­ly­kas, ku­ris liū­di­na – švie­ti­mo sis­te­ma „nuas­me­ni­na­ma“. Mo­ky­to­jas pri­ly­gi­na­mas ka­rei­viui: kur pa­sta­tė – ten tu­ri šau­dy­ti. Nors mo­ky­to­jo ar mo­kyk­los va­do­vo dar­bas ne­tu­ri nie­ko bend­ro su gai­du­ko pa­spau­di­mu. Jiems rei­kia ras­ti bend­rą kal­bą su ko­lek­ty­vu, vai­kais, tė­vais, so­cia­li­niais par­tne­riais. Rei­kia ne tik lai­ko, bet ir di­de­lės iš­min­ties, to­le­ran­ci­jos. Kiek­vie­nas va­do­vas yra sa­vi­tas, iš­skir­ti­nis. Aš ne­ži­nau, kas nu­tik­tų Šiau­lių „Da­gi­lė­lio“ dai­na­vi­mo mo­kyk­lai ir vi­sa­me pa­sau­ly­je Šiau­lius gar­si­nan­čiam „Da­gi­lė­lio“ cho­rui, jei stai­ga pa­keis­tu­me mo­kyk­los va­do­vą Re­mi­gi­jų Ado­mai­tį, be ku­rio šian­dien tik­rai ne­bū­tų cho­ro, o gal net ir mo­kyk­los.

Sup­ran­tu, kad da­lis po­li­ti­nio eli­to ne­ger­bia įstai­gų va­do­vų, jų dar­bo – bet gal ver­tin­ki­te bent jų kom­pe­ten­ci­ją ir at­si­da­vi­mą, nu­veik­tus dar­bus? Mums vi­siems, ma­tyt, rei­kia dau­giau to­le­ran­ci­jos, iš­min­ties ir nuo­sai­ku­mo to­se ne­si­bai­gian­čio­se po­li­ti­nė­se „per­tur­ba­ci­jo­se“.

Užs. Nr. 347325

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />