(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Politikos aktualijos

Vietoj „auksinių kiaušinių“ darželiams – „auksiniai šaukštai“

2017 m. sausio 17 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to pir­ki­mas mies­to dar­že­liams. Tie­kė­jų pa­siū­ly­ta kai­na šo­ko nuo da­bar su­mo­ka­mų maž­daug 1,3 mi­li­jo­no eu­rų iki 3 mi­li­jo­nų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je už­si­me­na­ma ne tik apie cent­ra­li­zuo­tus pir­ki­mus, bet ir apie vie­no­dus me­niu vi­siems dar­že­liams.

rita@skrastas.lt

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus in­for­ma­vo, kad „keis­tai bai­gė­si“ Sa­vi­val­dy­bės skelb­tas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas dėl cent­ra­li­zuo­to mais­to pir­ki­mo mies­to dar­že­liams. Ti­kė­ta­si cent­ra­li­zuo­tai per­kant ge­ro­kai su­ma­žin­ti kai­ną, bet išė­jo at­virkš­čiai.

„Pa­siū­ly­ta kon­kur­se ma­žiau­sia kai­na – tris kar­tus di­des­nė, nei Sa­vi­val­dy­bė da­bar per me­tus iš­lei­džia, kai dar­že­liai pa­tys or­ga­ni­zuo­ja pir­ki­mus. Iki šiol ši su­ma bū­da­vo apie 1,3 mi­li­jo­no eu­rų, o da­bar ma­žiau­sia pa­siū­ly­ta tie­kė­jo kai­na – per 3 mi­li­jo­nus eu­rų“, – ste­bė­jo­si M. Šiur­kus.

Lai­ki­no­ji Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra ir pa­va­duo­to­jas M. Šiur­kus juo­ka­vo, kad „auk­si­nių šaukš­tų“ ne­pirks – kon­kur­są nu­trauks. O dar­že­liai kol kas mais­tą pirks kaip ir iki šiol – ne­cent­ra­li­zuo­tai, juo la­biau kad dau­ge­lio su­tar­tys su tie­kė­jais nė­ra pa­si­bai­gu­sios, yra ga­li­my­bė jas pra­tęs­ti.

„Ban­dy­si­me ieš­ko­ti, ko­dėl to­kia nea­dek­va­čiai di­džiu­lė kai­na. Ban­dy­si­me iš­siaiš­kin­ti, gal per di­de­li kie­kiai nu­ma­ty­ti kon­kur­so są­ly­go­se ir taip eli­mi­nuo­ja­mi ma­žes­nie­ji nuo­la­ti­niai tie­kė­jai, gal tie­ki­mo spe­ci­fi­ka­ci­ja kal­ta“, – sa­kė M. Šiur­kus.

Jis svars­tė, gal klai­din­ga, kai kiek­vie­nas dar­že­lis no­ri už­sa­ki­nė­ti ne tuos pa­čius pro­duk­tus.

„Kai tie­kė­jas tu­ri tą pa­čią die­ną vie­nam dar­že­liui vež­ti du ki­log­ra­mus jau­tie­nos, ki­tam – še­šis ki­log­ra­mus kiau­lie­nos, sep­ty­nias mor­kas ar de­šimt jo­gur­tų. Gal daug ra­cio­na­liau ir efek­ty­viau bū­tų nau­do­ja­mos lė­šos, kai dar­že­liai ga­min­tų to­kius pat pie­tus ir to­kias pat va­ka­rie­nes? Vi­si kaž­ko­dėl no­ri bū­ti sa­va­ran­kiš­ki – tą pa­čią die­ną ne­no­ri val­gy­ti to­kių pat kot­le­tų“, – svars­tė M. Šiur­kus.

G. Men­do­za Her­re­ra tei­gė, kad įves­ti cent­ra­li­zuo­tą mais­to pir­ki­mą dar­že­liams no­rė­ta, nes „dar­že­liai pa­tys ne­su­sit­var­ko su vie­šai­siais pir­ki­mais“, o at­lik­ti au­di­tai pa­ro­dė, kad kai ku­rie pro­duk­tai bu­vo per­ka­mi ke­lis kar­tus bran­giau nei par­duo­tu­vė­je.

„Šiau­lių kraš­tas“ ne kar­tą ra­šė, kad at­li­kus au­di­tą paaiš­kė­jo, jog dar­že­liai dar prieš ke­le­rius me­tus pir­ko „auk­si­nius kiau­ši­nius“ po 79 li­to cen­tus už kiau­ši­nį, o tuo lai­ku par­duo­tu­vė­je kiau­ši­nis kai­nuo­da­vo apie 20 li­to cen­tų.

Or­ga­ni­zuo­ti cent­ra­li­zuo­tą mais­to pir­ki­mą dar­že­liams, pa­sak M. Šiur­kaus, Sa­vi­val­dy­bė­je už­tru­ko apie pu­sant­rų me­tų: bu­vo su­da­ry­ti nau­ji svei­kes­ni me­niu, pro­duk­tų spe­ci­fi­ka­ci­ja, pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nis pir­ki­mas. Dar­bo gru­pei va­do­va­vo bu­vęs vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, šio­je gru­pė­je dir­bo ir M. Šiur­kus.

M. Šiur­kus mi­nė­jo, kad kon­kur­so vo­kai at­plėš­ti ir „nea­dek­va­ti kai­na“ paaiš­kė­ju­si dar per­nai lapk­ri­tį, bet apie tai pa­vie­šin­ta tik da­bar.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus ste­bė­jo­si, kad pu­sant­rų me­tų dar­bo, ren­giant cent­ra­li­zuo­to mais­to pir­ki­mą dar­že­liams, da­vė „la­bai keis­tą re­zul­ta­tą“ – tris­kart išau­gu­sią kai­ną.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

roy, 2017-04-26 01:11
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

oi, 2017-04-02 19:30
kas sudarineja tuos meniu turbut patys net nezino kas per patiekalas gaunasi ,teisingai vemti vercia

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />