(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikos aktualijos

Šiukš­lių vers­le – mafijos pa­mo­kos

2017 m. sausio 3 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs. Kas pa­siims iš šio vers­lo gar­džiau­sią kąs­nį, ar įsi­kiš In­ter­po­las? Si­ci­li­jos ma­fi­jos tra­di­ci­jos atei­na ir į Lie­tu­vą?

Apie at­lie­kų vers­lo pa­vo­jus ir po­ky­čius „Šiau­lių kraš­tas“ kal­bė­jo­si su bu­vu­siu ap­lin­kos mi­nist­ru, Eu­ro­pos Par­la­men­to Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­te­to na­riu Va­len­ti­nu MA­ZU­RO­NIU.

rita@skrastas.lt

– Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras (ŠRATC) pra­šo sa­vi­val­dy­bių di­din­ti rink­lia­vos mo­kes­tį, bet Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, ap­si­lan­kę Aukšt­ra­kių są­var­ty­ne, pa­ma­tė, kad yra re­sur­sų kai­ną ne di­din­ti, o net ma­žin­ti. Ko­dėl pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­ta bruz­dė­ji­mai at­lie­kų vers­le?

– Pa­gal eu­ro­pi­nes di­rek­ty­vas rei­kia ma­žin­ti at­lie­kų ve­ži­mą į są­var­ty­nus, o vis­ką, kas įma­no­ma – per­dirb­ti. Į są­var­ty­nus 2030 me­tais at­lie­kų jau tu­rė­tų be­veik ne­be­pa­tek­ti.

Vie­nas iš pla­nuo­ja­mų žings­nių – pre­ven­ci­ja, kad kuo ma­žiau at­lie­kų su­si­da­ry­tų. Ki­tas bū­das – plas­ti­ko, po­pie­riaus at­lie­kų per­dir­bi­mas. Iš to, ko ne­beį­ma­no­ma per­dirb­ti, rei­kės ga­min­ti ener­gi­ją, tai yra at­lie­kas su­de­gin­ti. Ta­čiau su de­gi­ni­mu at­si­ran­da pro­ble­mų: kur dė­ti pe­le­nus, tam tik­ras iš­si­sky­ru­sias me­džia­gas.

Eu­ro­pi­nė at­lie­kų tvar­ky­mo ten­den­ci­ja bū­tų šie iš­var­dyti žings­niai, ta­čiau pi­giau­sias at­lie­kų tvar­ky­mo bū­das iš­lie­ka vež­ti at­lie­kas į są­var­ty­nus.

No­rint, kad bū­tų rū­šiuo­ja­mos ir per­dir­ba­mos at­lie­kos, tu­ri bū­ti su­kur­tos to­kios eko­no­mi­nės są­ly­gos, kad at­lie­kas per­dirb­ti ap­si­mo­kė­tų la­biau, nei vež­ti į są­var­ty­nus.

– Ap­si­lan­kę Aukšt­ra­kių są­var­ty­ne ma­tė­me kal­nus per­dirb­ti tin­ka­mų at­lie­kų. ŠRATC at­sto­vai tei­gia, kad tos at­lie­kos bus už­kas­tos są­var­ty­ne, o po­li­ti­kams ki­lo abe­jo­nių, ar jos ne­ga­li bū­ti iš­vež­tos per­dirb­ti ir kaž­kas, ga­li­mai, ga­li siek­ti „už­si­dirb­ti in­di­vi­dua­liai“. Ką jūs ma­no­te?

– Lie­tu­vo­je vei­kia de­šimt re­gio­nų at­lie­kų tvarkymo cent­rų, ku­riuos val­do sa­vi­val­dy­bės. Cent­rai yra sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, o rea­liai bū­tent vals­ty­bė pri­sii­ma eu­ro­pi­nio ly­gio įsi­pa­rei­go­ji­mus ma­žin­ti at­lie­kų srau­tus į są­var­ty­nus. Bū­tent vals­ty­bė ga­vo pi­ni­gus ir var­gais ne­ga­lais pa­sta­tė me­cha­ni­nio at­lie­kų rū­šia­vi­mo ga­myk­las, o at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ce­sas vyks­ta cent­ruo­se, ku­rie yra vals­ty­bei ne­pa­val­dūs!

Juos val­do pen­kios, še­šios ar sep­ty­nios sa­vi­val­dy­bės, jie yra sun­kiai val­do­mi ar­ba tie­siog ne­val­do­mi. To pa­vyz­dys yra ir ŠRATC. At­si­ve­ria ply­šys, ku­ris vi­sus šiuos pro­ce­sus stu­mia į ak­la­gat­vį, ži­nant, kad at­lie­kos – di­džiu­liai pi­ni­gai.

– Te­ko gir­dė­ti pa­si­sa­ky­mų, kad Lie­tu­vos at­lie­kų sri­ty­je ne­va ku­ria­ma ma­fi­ji­nė struk­tū­ra, vyks­ta ar­ši ko­va dėl mi­nė­tų pi­ni­gų, pel­no. Ar gir­dė­jo­te?

– Ne­ži­nau, ar tai ma­fi­ji­nė struk­tū­ra, bet kad to­je sis­te­mo­je yra gau­nan­čių pel­no ne vi­sai šva­riais bū­dais... Si­tua­ci­ja šian­dien Lie­tu­vos at­lie­kų tvar­ky­mo sri­ty­je iš tik­rų­jų yra su­dė­tin­ga.

Su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kal­ba­ma apie tai, kad Eu­ro­pos Par­la­men­te rei­kia or­ga­ni­zuo­ti kon­fe­ren­ci­ją, nes yra pro­ble­mų dėl pa­kuo­čių per­dir­bi­mo. Jos „per­dir­ba­mos“ po­pie­riuo­se.

– Do­ku­men­tai yra, kad at­lie­kos per­dirb­tos, o iš tik­rų­jų ne?

– Im­por­tuo­to­jai ar ki­ti pa­kuo­tė­se par­duo­da­mų pre­kių pro­ce­so da­ly­viai pa­kuo­tes ga­li su­tvar­ky­ti dviem bū­dais: mo­kė­da­mi tam tik­rą pi­ni­gų su­mą vals­ty­bei ir ta­da vals­ty­bė tvar­ko pa­kuo­čių at­lie­kas, ar­ba tai ga­li da­ry­ti pa­tys, su­da­ry­da­mi su­tar­tis su įmo­nė­mis, ku­rios su­tin­ka pa­kuo­čių at­lie­kas per­dirb­ti.

Ta­čiau yra ne­ma­žai fak­tų, kad kai ku­rios įmo­nės tu­ri „po­pie­rius“, kad per­dir­bo pa­kuo­čių at­lie­kas, bet iš tik­rų­jų tai ne­pa­da­ry­ta. Paim­ti pi­ni­gai už per­dir­bi­mą, su­tvar­ky­ti do­ku­men­tai, bet iš tik­rų­jų „vaikš­to“ tik pi­ni­gai ir po­pie­riai, o ne at­lie­kos per­dir­ba­mos.

Be­je, pi­ni­gai bei po­pie­riai „vaikš­to“ tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių ir mū­sų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, tei­sė­sau­gai ky­la di­de­lių pro­ble­mų tuos pro­ce­sus su­kont­ro­liuo­ti.

– Kaip tai vyks­ta?

– Pa­vyz­džiui, N įmo­nė Lie­tu­vo­je už mo­kes­tį priė­mė at­lie­kas per­dirb­ti. Įmo­nės do­ku­men­tai ro­do, kad at­lie­kas įmo­nė per­dirb­ti iš­ve­žė į Len­ki­ją ir tu­ri iš len­kų įmo­nės pa­žy­mą, kad len­kų fir­ma tas at­lie­kas per­dir­ba. Bet pa­žy­ma vis­kas ir bai­gia­si.

Mū­sų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir tei­sė­sau­gi­nin­kai ne­ga­li pa­tik­rin­ti len­kų įmo­nių, o len­kų įmo­nė jo­kio per­dir­bi­mo ne­ro­do Len­ki­jos kont­ro­liuo­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms. Už­da­ras di­džiu­lis pro­ce­sas, to­dėl Eu­ro­pos Par­la­men­te yra ta­ria­ma­si, kad In­ter­po­las juose da­ly­vau­tų.

Eu­ro­pos Są­jun­go­je, pa­vyz­džiui, dėl pa­vo­jin­gų at­lie­kų yra bend­ras re­gist­ras: vi­są tų at­lie­kų ju­dė­ji­mą galima kont­ro­liuo­ti. O pa­kuo­čių at­lie­kų per­dir­bi­me to­kio re­gist­ro nė­ra, at­si­ran­da di­de­lės ga­li­my­bės pikt­nau­džiau­ti.

– Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­riams lan­kan­tis Aukšt­ra­kių są­var­ty­ne ma­tė­si krū­vos iš­rū­šiuo­tų ir jau su­pre­suo­tų pa­kuo­čių. ŠRATC at­sto­vai tei­gė, kad jos bus už­kas­tos są­var­ty­ne. Ar ga­li bū­ti jū­sų mi­nė­ta si­tua­ci­ja, kai „vaikš­to“ tik pi­ni­gai ir do­ku­men­tai?

– Konk­re­čios si­tua­ci­jos ne­ga­liu ver­tin­ti, nes ten tuo me­tu ne­bu­vau, bet to­kie pro­ce­sai vyks­ta ir Lie­tu­vos vi­du­je, ir tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai man pa­sa­ko­jo, kad at­li­ko pa­tik­ri­ni­mus: do­ku­men­tai ro­do, kad vie­no­je įmo­nė­je yra priim­tas tam tik­ras skai­čius to­nų at­lie­kų. Jie nu­vyks­ta į at­lie­kas priė­mu­sią įmo­nę pa­tik­rin­ti, bet jiems sa­ko, kad at­lie­kos jau iš­vež­tos per­dirb­ti. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tik­ri­na, bet ir to­je nė­ra jo­kių at­vež­tų at­lie­kų. Ir ta­da ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams yra paaiš­ki­na­ma, kad ke­ly­je tarp abie­jų įmo­nių su­ge­do au­to­mo­bi­lis... Ta­da ban­do­ma ieš­ko­ti to su­ge­du­sio au­to­mo­bi­lio, bet jo ke­ly­je tarp šių įmo­nių nė­ra. Anek­do­ti­niai pa­sa­ko­ji­mai, ku­rie ro­do, koks pi­ni­gų ir po­pie­rių „žai­di­mas“ vyks­ta.

– Ko­dėl nau­din­ga už­kas­ti, pa­vyz­džiui, pa­kuo­čių at­lie­kas są­var­ty­ne, o ne per­dirb­ti, jei­gu yra pa­sta­ty­ti vei­kian­tys per­dir­bi­mo įren­gi­niai?

– Pas­kai­čiuo­ki­te: įmo­nė gau­na pi­ni­gus, bet ne­tu­ri iš­lai­dų. Jei­gu įmo­nė im­sis per­dirb­ti pa­kuo­čių at­lie­kas, pa­dan­gas ar ki­to­kias at­lie­kas, ji dėl per­dir­bi­mo tu­rės iš­lai­dų. O da­bar at­lie­kos už­ka­sa­mos są­var­ty­ne, „ga­lai su­kiš­ti“ po že­me.

– Prii­mant į są­var­ty­nus iš­rū­šiuo­tas at­lie­kas rei­kia, kad kaž­kas pra­leis­tų pro są­var­ty­no var­tus, už­si­merk­tų, ne­pa­ma­ty­tų, leis­tų už­kas­ti? Kaip ga­li­ma iš­skaid­rin­ti re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rų veik­lą?

– Ma­nau, kad rei­kia, jog jie bū­tų pa­val­dūs Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai.

Bū­da­mas mi­nist­ru bu­vau su­si­dū­ręs su šių cent­rų sta­ty­bi­niais rei­ka­lais, kai sta­tė me­cha­ni­nio rū­šia­vi­mo įren­gi­nius. Di­džiu­liai pi­ni­gai iš Eu­ro­pos bu­vo skir­ti – per 400 mi­li­jo­nų li­tų, bet pra­dė­jo vyk­ti įvai­rių da­ly­kų. Pa­sik­vie­čiau į mi­nis­te­ri­ją cent­rų va­do­vus, pa­gra­si­nau, kad mi­nis­te­ri­ja pi­ni­gų ne­duos, o jie sė­di ra­mūs ir svars­to, gal ir ne­rei­kia tų pi­ni­gų? Gal jie vė­liau pa­tys pa­si­sta­tys... Sup­ra­tau, kad bu­vo di­džiu­lis no­ras ne­sta­ty­ti tų įren­gi­nių iš eu­ro­pi­nių pi­ni­gų, o im­ti pa­tiems kre­di­tus iš ban­kų ir sta­ty­ti už kre­di­tus.

Ki­ta ver­tus, kaip čia la­bai dip­lo­ma­tiš­kai pa­sa­kius... Re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­rius at­ran­da ge­rus san­ty­kius su ke­lių sa­vi­val­dy­bių me­rais, ku­rių kaip da­li­nin­kų bal­sų už­ten­ka spren­di­mams priim­ti.

– Ar tai lie­čia ir ŠRATC?

– Pra­di­nia­me pro­jek­te me­cha­ni­nio rū­šia­vi­mo ga­myk­lai tu­rė­jo bū­ti skir­ta per 50 mi­li­jo­nų li­tų, bet jie ne­pa­ren­gė pro­gra­mų, ne­spė­jo į gra­fi­kus. Ga­liau­siai jie pa­da­rė ki­to­kį va­rian­tą, ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nu­brau­kė pu­sę pi­ni­gų. Ir už pu­sę pla­nuo­tos su­mos ŠRATC pa­sta­tė žy­miai pra­stes­nį, pa­tį pri­mi­ty­viau­sią įren­gi­nio va­rian­tą.

– Kuo jis pra­stes­nis?

– Duo­da pi­ni­gų pirk­ti mer­se­de­są, o tu nu­si­per­ki ta­ry­bi­nį ži­gu­liu­ką.

At­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma su­ku­ria prie­lai­das neaiš­ku­mui, ne­skaid­ru­mui ir tam tik­rų in­te­re­sų ar at­ski­rų sa­vi­val­dy­bių lo­bis­ti­niams spren­di­mams.

– Ar mi­nis­te­ri­jo­je, kai bu­vo­te ap­lin­kos mi­nist­ru, te­ko su­tik­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jų lo­bis­tų su po­rtfe­liu­kais?

– Lo­bis­tams mi­nis­te­ri­jo­je ne­bu­vo pra­smės sto­vė­ti su po­rtfe­liu­kais, nes re­gio­nų at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rai yra ne­pa­val­dūs mi­nis­te­ri­jai.

Jei­gu vals­ty­bė­je nė­ra aiš­kios jų val­dy­mo sche­mos, pra­si­de­da žai­di­mai, ku­riuos le­mia san­ty­kiai tarp sa­vi­val­dy­bių, jų su­ge­bė­ji­mas ar ne­su­ge­bė­ji­mas su­si­tar­ti. Ar­gi ne keis­ta, kad vie­niems ra­jo­nams to­li są­var­ty­nas, o ki­tiems ar­čiau ir nuo to pri­klau­so rink­lia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą dy­dis. Pa­gal to­kią lo­gi­ką ir elekt­ra tu­rė­tų kai­nuo­ti vi­siems skir­tin­gai, nes ka­be­lių il­gis taip pat skir­tin­gas.

At­lie­kų tvar­ky­mo struk­tū­ra Lie­tu­vo­je tu­ri nea­be­jo­ti­nai keis­tis, tu­ri bū­ti vyk­do­ma vals­ty­bi­nė po­li­ti­ka, klau­si­mai spren­džia­mi vals­ty­bi­niu ly­giu, o šian­dien Lie­tu­vo­je tu­ri­me pri­kū­rę to­kių „taš­kų“, ku­rių kiek­vie­nas val­do­mas pa­gal sa­vo tai­syk­les ir žai­di­mus.

At­lie­kų tvar­ky­mas yra nea­be­jo­ti­nai la­bai di­de­li pi­ni­gai. Vi­sa tai kuo grei­čiau ir kie­čiau rei­kia pe­rim­ti į vals­ty­bės ran­kas.

– Leis­ki­te pa­juo­kau­ti, o šiukš­lių vers­lą val­dan­tys Si­ci­li­jos krikš­ta­tė­viai pa­gal ką ap­skai­čiuo­ja mo­kes­tį už at­lie­kas?

– Ma­nau, kad ne skai­čiuo­ja, o tie­siog pa­sa­ko – kai­na bus to­kia.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuotr,

Bu­vęs ap­lin­kos mi­nist­ras eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis at­sklei­dė, kas vyks­ta at­lie­kų tvar­ky­mo vers­le, ku­rį „su­pras­ti“ pra­šo­ma net In­ter­po­lo pa­gal­bos.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ma­no, kad re­gio­ni­nius at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rus tu­rė­tų val­dy­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, o ne sa­vi­val­dy­bės.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Ką „vei­kia“ iš­rū­šiuo­tos ir su­pre­suo­tos pa­kuo­čių at­lie­kos ŠRATC ad­mi­nist­ruo­ja­ma­me Aukšt­ra­kių są­var­ty­ne? Ar, pa­sak bu­vu­sio ap­lin­kos mi­nist­ro Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, „su­vaikš­čio­jo tik pi­ni­gai ir po­pie­riai“, o vie­toj per­dir­bi­mo at­lie­kos bus už­kas­tos, o pi­ni­gai, su­mo­kė­ti už per­dir­bi­mą, dings lie­tu­viš­kų­ „Si­ci­li­jos krikš­ta­tė­vių“ ki­še­nė­se?

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas