(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Komentarai, nuomonės

O gal ministrai turi kvotas? (5)

2017 m. gegužės 13 d.
Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę, kad iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai, atė­ję į val­džią, pa­mirš­ta sa­vo re­vo­liu­cin­gus pa­ža­dus.
Su­si­dū­rę su fi­nan­si­nė­mis rea­li­jo­mis, in­te­re­sų gru­pių ar­gu­men­tais ir įta­ka, biu­rok­ra­ti­jos ru­ti­na ir pa­si­prie­ši­ni­mu, nau­jie­ji po­li­ti­kai pa­pras­tai stip­riai su­ma­žin­da­vo sa­vo am­bi­ci­jas. Gau­da­vo rea­ly­bės at­sa­ką į kak­tą, ir tuo vis­kas pa­si­baig­da­vo. Ir gy­ve­ni­mas...

Politikų bukumas ar lobizmas? (20)

2017 m. gegužės 11 d.
Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų par­la­men­ta­rų ko­vos su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu re­zul­ta­tai: dras­tiš­kai pa­kė­lus ak­ci­zus, iš le­ga­laus alaus ak­ci­zų į ša­lies biu­dže­tą šį ko­vą su­rink­ta 26 pro­c. ma­žiau nei per­nykš­tį ko­vą, iš spi­ri­ti­nių gė­ri­mų – 79 pro­c. ma­žiau.
Iš pir­mo žvilgs­nio rei­kė­tų tuo džiaug­tis – žmo­nės ma­žiau ge­ria. De­ja, taip nė­ra. Žmo­nės ne­pra­dė­jo ma­žiau svai­gin­tis. Pap­ras­čiau­siai ėmė rink­tis al­ter­na­ty­vas –...

Neūkiškumas žvejojamas mažose kūdrose (24)

2017 m. gegužės 10 d.

Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė. Mo­ty­vuo­ja­ma, jog rei­kia ke­tu­rių gy­dy­to­jų psi­chiat­rų. Ta­čiau gy­dy­to­jai ne­no­ri va­ži­nė­ti dirb­ti į Šau­kė­nus.
40 vie­tos gy­ven­to­jų ne­ten­ka dar­bo. Šau­kė­niš­kiai su­rin­ko pa­ra­šus, įda­vė se­niū­nui, kad nu­vež­tų ra­jo­no me­rui. Me­ras ne kaž­ką te­ga­li pa­da­ry­ti. Vi­suo­met pel­nin­gai dir­bu­si li­go­ni­nė prieš ke­le­rius me­tus pri­jung­ta prieš Šiau­lių li­go­ni­nės. Stei­gė­ja – ne Kel­mės...

Ar žodžio laisvė dar brangi kaip nepriklausomybė? (35)

2017 m. gegužės 6 d.
„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra Die­vas val­džios evan­ge­li­kams. Į kiek­vie­ną ka­den­ci­ją jie at­si­ne­ša sa­vo „žo­dį“ ir ban­do su­lip­dy­ti kū­ną pa­gal sa­vo at­vaiz­dą.
Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na vi­sa­da pri­me­na sve­ti­mos vals­ty­bės val­džios rep­re­si­jas, už­draus­tą lais­vą lie­tu­viš­ką žo­dį ir tuos, ku­rie dėl jo au­ko­jo­si.
Šian­dien, praė­jus 113 me­tų nuo lie­tu­viš­kos spau­dos at­ga­vi­mo...

Parama, kuri daugina skurdo (25)

2017 m. gegužės 2 d.
Gal tas tė­vas daug plu­ša na­muo­se? Ro­do darbš­tu­mo pa­vyz­dį sa­vo vai­kams? Au­gi­na gy­vu­lių ir dar­žo­vių? Juk prie sta­lo tris kar­tus per die­ną sė­da de­šimt bur­nų!
Plu­ša... Kas ant­rą die­ną abu su žmo­na trau­kia iki ar­ti­miau­sio mies­te­lio „Ma­xi­mos“. Grįž­ta su di­džiu­liais mai­šais mais­to. Per po­rą die­nų vis­ką su­val­go ir vėl va­žiuo­ja...
Kai­my­nai mo­ja ran­ka į ply­tin­čius tuš­čius arus ap­link so­dy­bą. Ar­kit, sė­kit, sta­ty­kit šilt­na­mius. Ga­lė­si­te val­gy­ti dar­žo­ves pil­na bur­na. Dau­gia­vai­kiai tė­vai...

Kas bendra tarp žirafos ir mokesčių mokėtojo? (9)

2017 m. balandžio 28 d.
Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Gam­to­je ma­žiau­siai mie­ga ži­ra­fa, vos dvi va­lan­das per pa­rą. Ne­ga­na to, ji mie­ga la­bai ne­ra­miai. Ži­ra­fa sau­go­si įvai­rių plėš­rių­jų žvė­rių ir mie­ga su per­trau­ko­mis, nak­ti­mis, daž­niau­siai po 5 mi­nu­tes.
Mo­kes­čių mo­kė­to­jas gal mie­ga ir il­giau, bet kaip to­ji ži­ra­fa – nie­ka­da ne­ga­li mie­go­ti ra­miai. Net jei lai­ku su­mo­kė­jo vi­sus mo­kes­čius, ir net jei jam tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti tei­sin­gai. Mo­kes­čių mo­kė­to­jas tu­ri būd­rau­ti, nes į jo už­dirb­tus pi­ni­gus...

Valdžia nemelavo. Niekas nebrango (17)

2017 m. balandžio 26 d.
Skir­tu­mas tik tas, kad pa­si­kei­tė va­liu­ta. Anks­čiau mo­kė­da­vo­me li­tais, o da­bar eu­rais. Ir dar vie­nas men­kas skir­tu­mė­lis – al­gos „ne­su­si­kon­ver­ta­vo": eu­rais kaž­ko­dėl gau­na­me 3,4528 kar­to ma­žiau, nei gau­da­vo­me li­tais.
Be iro­ni­jos ir sar­kaz­mo apie esa­mą pa­dė­tį sun­ku ir šne­kė­ti, ypač to­liau gir­dint po­li­ti­kų po­strin­ga­vi­mus, kad eu­ras kai­nų ki­li­mo ne­su­kė­lė.
Su­kė­lė, ir dar kaip. Ir, be­je, ne be tų pa­čių po­li­ti­kų pa­gal­bos. Ne­be­si­no­ri kar­to­tis apie val­džios...

Numerologija – reformoms vilkinti (6)

2017 m. balandžio 13 d.

Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos va­di­na­mo­sios re­for­mos, ku­rių es­mė – skai­čių ek­vi­lib­ris­ti­ka. Val­džia jau ku­ris lai­kas už­sii­ma gry­na nu­me­ro­lo­gi­ja – tam tik­rų lai­ko, kie­kio ar dar ko­kių nors kie­ky­bi­nių pa­ra­met­rų per­dė­lio­ji­mu ir su­ma­ži­ni­mu.
Ži­no­ma, kad daž­na re­for­ma bū­na su­si­ju­si su tam tik­ro­mis kie­ky­bi­nė­mis per­mai­no­mis, ta­čiau pa­pras­tai jos atei­na kaip re­for­mos pa­sek­mė...

Taip ponai socialinę atskirtį mažina (15)

2017 m. balandžio 7 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų as­fal­tuo­tą aikš­tę, ku­rio­je dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo ke­le­tas smul­kių­jų vers­li­nin­kų, ati­da­vė Vals­ty­bės že­mės fon­dui. Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas par­duo­tas auk­cio­ne už 14 tūks­tan­čių 56 eu­rus. Ir dar iš­si­mo­kė­ti­nai!
Už to­kią su­mą skly­pą bū­tų nu­si­pir­kę pa­tys pre­kiau­to­jai. Ir net neiš­si­mo­kė­ti­nai. Tik bė­da, kad nie­ko ne­ži­no­jo. Nė neį­ta­rė, kad apie par­da­vi­mą ga­li bū­ti skel­bia­ma...

Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus (8)

2017 m. balandžio 7 d.
Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę? Ko­dėl jau ke­lis de­šimt­me­čius Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai tik jos ir rei­ka­lau­ja? Juk kal­ba tu­ri bū­ti erd­ves­nė, rim­tes­nė. Rei­kia ati­deng­ti vi­sas kor­tas, po­nai, nes jūs juk no­ri­te dau­giau. Ne­be už kal­nų me­tas, kai pa­sau­li­niam jau­čiui teks kib­ti už ra­gų ir tu­rė­ti ki­še­nė­je ne­be du, o tris, ke­tu­ris ir dau­giau pa­sų. Kaip lo­te­ri­jos bi­lie­tų. Ar­ba kaip daug­pa­tys­tę...

Žmonės ar automatiniai atsakikliai? (12)

2017 m. balandžio 5 d.
Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Į kon­fe­ren­ci­ją iš sos­ti­nės at­vy­kę moks­li­nin­kai ne­mo­ka­mai skai­tė pra­ne­ši­mus, at­liep­da­mi Šat­ri­jos Ra­ga­nos dva­siai.
Tą pa­čią die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je vy­ra­vo ki­to­kia dva­sia. Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės, gau­da­mos jau ir taip so­li­dų, ke­lių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų ver­tą dar­bo už­mo­kes­tį bei prie­dus už...

Ne tas atrado? (17)

2017 m. balandžio 4 d.

Nea­be­jo­ki­te, ką tu­riu min­ty­je – aiš­ku, kad Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių LIU­DĄ MA­ŽY­LĮ, per vie­ną die­ną, pa­sak VDU rek­to­riaus Juo­zo Au­gu­čio, at­si­sto­ju­sio gre­ta di­džiau­sių XXI a. Lie­tu­vos žmo­nių. Bet grei­tai iš is­to­ri­kų var­pi­nės pa­si­gir­do skep­tiš­kų ver­ti­ni­mų, abe­jo­nių, pa­verkš­le­ni­mų, pa­si­tei­si­ni­mų, kad ne­bu­vo skir­ta fi­nan­sa­vi­mo to­kiems ieš­ko­ji­mams. O mums, ne is­to­ri­kams, bet sa­vo is­to­ri­ją ger­bian­tiems, ja be­si­di­džiuo­jan­tiems, ta­po aiš­ku, kad ne...

Kas gadina Seimo reputaciją?

2017 m. kovo 30 d.
Rū­ta Vai­nie­nė

Sei­mo Pir­mi­nin­kas at­sklei­dė, kad la­biau­siai no­rė­tų pa­ge­rin­ti Sei­mo re­pu­ta­ci­ją. Rim­tas, vi­sos ka­den­ci­jos ver­tas Sei­mo va­do­vo sie­kis ir – ne­leng­va už­duo­tis. Mat Sei­mo re­pu­ta­ci­ją ga­di­na ne tik skan­da­lin­gas jo na­rių el­ge­sys ar iš ko­jų ver­čian­tys pa­reiš­ki­mai, bet ir jų re­gist­ruo­ja­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Pa­me­na­me, Sei­me bu­vo re­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas re­gu­liuo­ti vi­sų mais­to pro­duk­tų kai­nas. Nie­kas rim­tai to­kio pro­jek­to net ne­ver­ti­no, o Sei­mas...

Šventadienių pasivaikščiojimai po tirpstančius Šiaulius (1)

2017 m. kovo 25 d.
Pa­mink­las – kaip ge­ro­ji ži­nia, kad ir šio­mis die­no­mis mū­sų mies­te ga­li ras­tis kai kas gra­žaus ir pra­smin­go – ne už val­diš­kus pi­ni­gus, bet iš gru­pės žmo­nių – pra­mo­ni­nin­kų – ini­cia­ty­vos, pi­ni­gų. Ne dėl sa­vęs – dėl mū­sų vi­sų, ku­rie gy­ve­na­me Šiau­liuo­se ir ne­si­ren­gia­me iš jų bėg­ti su pa­sku­ti­niai­siais. Kaip pa­gar­bos ženk­las bu­vu­siam lai­kui, pri­mi­ni­mas, ko­kio žmo­gaus čia gy­ven­ta, koks bu­vo jo ta­len­tas, už­mo­jai ir koks pėd­sa­kas pa­lik­tas sa­vo gy­ve­ni­mu ir sa­vo veik­la...

Ką pakeis ilgesni mokslo metai?

2017 m. kovo 23 d.
Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės iš­spręs es­mi­nes švie­ti­mo sis­te­mos pro­ble­mas, kai į vai­ko gal­vą lyg į šiukš­lia­dė­žę me­ta­ma daug ne­rei­ka­lin­gų da­ly­kų.
Siū­lo­mi po­ky­čiai pri­me­na tų pa­čių bal­dų per­stum­dy­mą ta­me pa­čia­me bu­te. To­kiu prin­ci­pu Lie­tu­vo­je vyks­ta dau­gy­bė re­for­mų. Su­si­da­ro imi­ta­ci­jos įspū­dis, jog kaž­kas da­ro­ma.
Tai­gi, ir moks­lo me­tų pail­gi­ni­mas dviem sa­vai­tė­mis pri­dė­tų tik pu­sant­ros sa­vai­ti­nės...

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros (1)

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.
Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.
Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,
Sei­mo na­rius,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę...

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir...

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.
Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.
Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia...

Eks­por­tui nu­ma­to­mos pa­lan­kios są­ly­gos

2017 m. kovo 16 d.

Yra vis dau­giau ar­gu­men­tų sa­ky­ti, kad eks­por­tas at­si­ga­vo po 2015 me­tų su­krė­ti­mų. Eks­por­to au­gi­mą, pa­na­šų į bu­vu­sį prieš Ru­si­jos pa­skelb­tas san­kci­jas, pa­tvir­ti­na ne tik pa­skelb­ti nau­jau­si, sau­sio mė­nesio, no­mi­na­lie­ji pre­kių eks­por­to duo­me­nys, bet ir 2016 me­tų rea­lie­ji duo­me­nys.
Tie­sa, in­ves­tuo­to­jai at­sar­giai dar žvel­gia į po­li­ti­nę ša­lies rai­dą po rin­ki­mų ir lė­tai au­gan­čią už­sie­nio pa­klau­są, to­dėl ne­sku­ba di­din­ti ga­my­bos po­ten­cia­lo, rei­ka­lin­go dar...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />