(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

O gal ministrai turi kvotas?

2017 m. gegužės 13 d.
Rūta VAINIENĖ

Rū­ta VAI­NIE­NĖ

Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę, kad iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai, atė­ję į val­džią, pa­mirš­ta sa­vo re­vo­liu­cin­gus pa­ža­dus.

Su­si­dū­rę su fi­nan­si­nė­mis rea­li­jo­mis, in­te­re­sų gru­pių ar­gu­men­tais ir įta­ka, biu­rok­ra­ti­jos ru­ti­na ir pa­si­prie­ši­ni­mu, nau­jie­ji po­li­ti­kai pa­pras­tai stip­riai su­ma­žin­da­vo sa­vo am­bi­ci­jas. Gau­da­vo rea­ly­bės at­sa­ką į kak­tą, ir tuo vis­kas pa­si­baig­da­vo. Ir gy­ve­ni­mas to­liau ei­da­vo sa­vo va­ga. Ne­to­bu­las, bet įpras­tas. Ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ap­si­ri­bo­da­vo tuo, kad ir „vėl nie­ko nau­jo“.

Kas no­rė­jo ma­žiau val­džios, de­ja­vo, kad jos per daug, kad mo­kes­čiai per di­de­li, kad re­gu­lia­vi­mai per griež­ti.

Kas no­rė­jo dau­giau val­džios tė­viš­ko rū­pes­čio – skun­dė­si, kad jais ne­si­rū­pi­na­ma, ir vais­tai bran­gūs, ir vai­ko pi­ni­gų nė­ra, ir pre­ky­bi­nin­kai plė­ši­kau­ja, val­džia, gel­bėk.

Tai štai, pa­na­šu – pri­si­pra­šė­me. Pri­si­šau­kė­me to­kius po­ky­čių šauk­lius, ko­kių dar ne­bu­vo. Pa­na­šu, už­mo­jais ap­lenks net nak­ti­nius mo­kes­čių re­for­ma­to­rius.

Po­ky­čių vy­riau­sy­bė tuoj pa­rū­pins tiek po­ky­čių vi­so­se sri­ty­se, ne tik mo­kes­čių – kad ne­spė­si­me gu­zų skai­čiuo­ti.

Po­ky­čiai jau įgau­na kon­tū­rus, kai vie­nas po ki­to skel­bia­mi pla­nai: kaip jungs aukš­tą­sias mo­kyk­las, kaip ma­žins al­ko­ho­lio priei­na­mu­mą, kaip ma­žins vais­tų kai­nas, kaip ma­žins še­šė­lį, kaip vi­sus ap­mo­kes­tins be jo­kių leng­va­tų, kaip to­liau nai­kins pen­si­jų kau­pi­mą ir taip to­liau. Dau­gu­mą šių pa­siū­ly­mų vie­ni­jan­tis bruo­žas – šū­viai pro ša­lį, ne­pa­tai­kant į pro­ble­mą.

Vais­tų kai­nų ma­ži­ni­mo pla­nai ne ma­žins vi­sų vais­tų kai­nas, o su­kurs kai ku­rių vais­tų de­fi­ci­tą. Mo­kes­čių re­for­ma ne su­kurs pa­lan­kias są­ly­gas už­dirb­ti – o di­de­les pa­ska­tas slėp­ti mo­kes­čius. Še­šė­lio ma­ži­ni­mas per gry­nų­jų ri­bo­ji­mą nu­si­tai­ko ne į še­šė­lio did­me­ną, o iš pa­tran­kų šau­do į žvirb­lius.

Al­ko­ho­lio priei­na­mu­mo ri­bo­ji­mas vi­sa sa­vo ap­rėp­ti­mi nu­si­tai­ko į sai­kin­gus var­to­to­jus. O ser­gan­čių žmo­nių pro­ble­ma­ti­ka – ir to­liau už­ri­by­je – fil­muo­ki­te juos ne­fil­ma­vę, vi­sas 24 va­lan­das. Per­len­ki­mai nu­stel­bia bet ko­kias ge­ras ini­cia­ty­vas, ku­rių tik­rai yra, ir vi­sa veik­la bus ver­ti­na­ma ne pa­gal jas.

Ži­niask­lai­da, so­cia­li­niai tink­lai ūžia kri­ti­ka, pa­si­pik­ti­ni­mu – ir kal­ba ne ko­kie mi­ne­do per­so­na­žai ar gar­siau­si Lie­tu­vos be­dar­biai. Ku­rian­ti, dir­ban­ti vi­suo­me­nės da­lis, daug žmo­nių at­vi­rai sa­ko – tai ri­ba, už jos – tik emig­ra­ci­ja. Ne­bū­ti­nai to­ji, ku­ri pi­gio­mis oro li­ni­jo­mis. Vie­nam – vers­lo per­kė­li­mas, ant­ram – ap­si­pir­ki­mo, tre­čiam – lais­va­lai­kio, o daž­nam – tie­siog dva­si­nis at­si­ri­bo­ji­mas nuo to, kas vyks­ta čia ir da­bar. Pa­ti bai­siau­sia emig­ra­ci­ja į sa­ve. Ir tai nė­ra vien pa­gąs­di­ni­mas, pa­grū­mo­ji­mas. Ir jau nė­ra taip, kad šuo ka­ria­mas pri­pras.

Nor­ma­lūs mi­nist­rai ir ki­ti po­li­ti­kai iki to­kio vi­suo­ti­nio de­mo­ty­va­ci­jos ly­gio ne­nu­si­ris­tų. O jei nu­si­ris­tų – kaip ga­lė­da­mi grei­čiau tai­sy­tų sa­vo klai­das, tiek da­ly­ki­nes, tiek – ko­mu­ni­ka­ci­jos. Bet šie mi­nist­rai, o ir kai ku­rie Sei­mo na­riai, bent jau kol kas ne­rea­guo­ja į ap­lin­ką. Ir tai – ne at­kak­lu­mas, tai – jau tam tik­ro ly­gio fa­na­tiz­mas. Nes prie­mo­nės tai ne­pa­tei­si­na tiks­lo. O gal tiks­las yra ki­toks?

Pa­gal tai, koks grei­čiau­siai bus re­zul­ta­tas, su­si­da­ro įspū­dis, kad mi­nist­rai tu­ri ko­kias ne­skel­bia­mas kvo­tas, kiek dar žmo­nių jie pa­stū­mės iš Lie­tu­vos? Ir sten­gia­si iš­si­juo­sę. Ir jiems – se­ka­si.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

laisvas, 2017-05-13 22:29
Tai, kad aš viskuom patenkintas. Tai jūs pikti ir viskuom nepatenkinti. Nevykėliai.

laisvam, 2017-05-13 21:44
buvai tulpių šventėje. ten gražu, ir diena graži, bet vis tiek, nepapezėjas apie politiką, neparašęs eilinio savo triedalo negalėjai. Jei jau nori išreikšti savo susižavėjimą, tai ir išreikš, kam čia plius dar tą savo nepasitenkinimą viešai demonstruoji?

laisvas, 2017-05-13 20:19
Tu, nevykėli, geriau į tulpių šventę būtum nuvažiavęs, nei čia lojęs. Puiki šventė, puiki, saulėta diena. ką tik grįžau. Smagiai praleidau laiką. Nors, žmonių šventėje šiemet mažiau. Daugelis vis apie kainas kalba, keikia valdžią, mažai ką perka. Prekybininkai liūdnoki. O Pranckietis oho, koks patenkintas, su apsauga vaikšto, liaudies bijo. Net per šventę.

laisvas, 2017-05-13 20:13
Lietuvių kaip lietuvių, bet rašinėlių tai tikrai per daug - nespėju po kiekvienu pritapšnoti ir papezėti.

laisvas, 2017-05-13 07:24
Dar per daug lietuvių Lietuvoje, dar per daug. Dar ne Marijos žemė, dar ne antroji Jeruzalė.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />