(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

O gal ministrai turi kvotas?

2017 m. gegužės 13 d.
Rūta VAINIENĖ

Rū­ta VAI­NIE­NĖ

Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę, kad iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai, atė­ję į val­džią, pa­mirš­ta sa­vo re­vo­liu­cin­gus pa­ža­dus.

Su­si­dū­rę su fi­nan­si­nė­mis rea­li­jo­mis, in­te­re­sų gru­pių ar­gu­men­tais ir įta­ka, biu­rok­ra­ti­jos ru­ti­na ir pa­si­prie­ši­ni­mu, nau­jie­ji po­li­ti­kai pa­pras­tai stip­riai su­ma­žin­da­vo sa­vo am­bi­ci­jas. Gau­da­vo rea­ly­bės at­sa­ką į kak­tą, ir tuo vis­kas pa­si­baig­da­vo. Ir gy­ve­ni­mas to­liau ei­da­vo sa­vo va­ga. Ne­to­bu­las, bet įpras­tas. Ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ap­si­ri­bo­da­vo tuo, kad ir „vėl nie­ko nau­jo“.

Kas no­rė­jo ma­žiau val­džios, de­ja­vo, kad jos per daug, kad mo­kes­čiai per di­de­li, kad re­gu­lia­vi­mai per griež­ti.

Kas no­rė­jo dau­giau val­džios tė­viš­ko rū­pes­čio – skun­dė­si, kad jais ne­si­rū­pi­na­ma, ir vais­tai bran­gūs, ir vai­ko pi­ni­gų nė­ra, ir pre­ky­bi­nin­kai plė­ši­kau­ja, val­džia, gel­bėk.

Tai štai, pa­na­šu – pri­si­pra­šė­me. Pri­si­šau­kė­me to­kius po­ky­čių šauk­lius, ko­kių dar ne­bu­vo. Pa­na­šu, už­mo­jais ap­lenks net nak­ti­nius mo­kes­čių re­for­ma­to­rius.

Po­ky­čių vy­riau­sy­bė tuoj pa­rū­pins tiek po­ky­čių vi­so­se sri­ty­se, ne tik mo­kes­čių – kad ne­spė­si­me gu­zų skai­čiuo­ti.

Po­ky­čiai jau įgau­na kon­tū­rus, kai vie­nas po ki­to skel­bia­mi pla­nai: kaip jungs aukš­tą­sias mo­kyk­las, kaip ma­žins al­ko­ho­lio priei­na­mu­mą, kaip ma­žins vais­tų kai­nas, kaip ma­žins še­šė­lį, kaip vi­sus ap­mo­kes­tins be jo­kių leng­va­tų, kaip to­liau nai­kins pen­si­jų kau­pi­mą ir taip to­liau. Dau­gu­mą šių pa­siū­ly­mų vie­ni­jan­tis bruo­žas – šū­viai pro ša­lį, ne­pa­tai­kant į pro­ble­mą.

Vais­tų kai­nų ma­ži­ni­mo pla­nai ne ma­žins vi­sų vais­tų kai­nas, o su­kurs kai ku­rių vais­tų de­fi­ci­tą. Mo­kes­čių re­for­ma ne su­kurs pa­lan­kias są­ly­gas už­dirb­ti – o di­de­les pa­ska­tas slėp­ti mo­kes­čius. Še­šė­lio ma­ži­ni­mas per gry­nų­jų ri­bo­ji­mą nu­si­tai­ko ne į še­šė­lio did­me­ną, o iš pa­tran­kų šau­do į žvirb­lius.

Al­ko­ho­lio priei­na­mu­mo ri­bo­ji­mas vi­sa sa­vo ap­rėp­ti­mi nu­si­tai­ko į sai­kin­gus var­to­to­jus. O ser­gan­čių žmo­nių pro­ble­ma­ti­ka – ir to­liau už­ri­by­je – fil­muo­ki­te juos ne­fil­ma­vę, vi­sas 24 va­lan­das. Per­len­ki­mai nu­stel­bia bet ko­kias ge­ras ini­cia­ty­vas, ku­rių tik­rai yra, ir vi­sa veik­la bus ver­ti­na­ma ne pa­gal jas.

Ži­niask­lai­da, so­cia­li­niai tink­lai ūžia kri­ti­ka, pa­si­pik­ti­ni­mu – ir kal­ba ne ko­kie mi­ne­do per­so­na­žai ar gar­siau­si Lie­tu­vos be­dar­biai. Ku­rian­ti, dir­ban­ti vi­suo­me­nės da­lis, daug žmo­nių at­vi­rai sa­ko – tai ri­ba, už jos – tik emig­ra­ci­ja. Ne­bū­ti­nai to­ji, ku­ri pi­gio­mis oro li­ni­jo­mis. Vie­nam – vers­lo per­kė­li­mas, ant­ram – ap­si­pir­ki­mo, tre­čiam – lais­va­lai­kio, o daž­nam – tie­siog dva­si­nis at­si­ri­bo­ji­mas nuo to, kas vyks­ta čia ir da­bar. Pa­ti bai­siau­sia emig­ra­ci­ja į sa­ve. Ir tai nė­ra vien pa­gąs­di­ni­mas, pa­grū­mo­ji­mas. Ir jau nė­ra taip, kad šuo ka­ria­mas pri­pras.

Nor­ma­lūs mi­nist­rai ir ki­ti po­li­ti­kai iki to­kio vi­suo­ti­nio de­mo­ty­va­ci­jos ly­gio ne­nu­si­ris­tų. O jei nu­si­ris­tų – kaip ga­lė­da­mi grei­čiau tai­sy­tų sa­vo klai­das, tiek da­ly­ki­nes, tiek – ko­mu­ni­ka­ci­jos. Bet šie mi­nist­rai, o ir kai ku­rie Sei­mo na­riai, bent jau kol kas ne­rea­guo­ja į ap­lin­ką. Ir tai – ne at­kak­lu­mas, tai – jau tam tik­ro ly­gio fa­na­tiz­mas. Nes prie­mo­nės tai ne­pa­tei­si­na tiks­lo. O gal tiks­las yra ki­toks?

Pa­gal tai, koks grei­čiau­siai bus re­zul­ta­tas, su­si­da­ro įspū­dis, kad mi­nist­rai tu­ri ko­kias ne­skel­bia­mas kvo­tas, kiek dar žmo­nių jie pa­stū­mės iš Lie­tu­vos? Ir sten­gia­si iš­si­juo­sę. Ir jiems – se­ka­si.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas