(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Neūkiškumas žvejojamas mažose kūdrose

2017 m. gegužės 10 d.
Regina MUSNECKIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ

reginamus@skrastas.lt

Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė. Mo­ty­vuo­ja­ma, jog rei­kia ke­tu­rių gy­dy­to­jų psi­chiat­rų. Ta­čiau gy­dy­to­jai ne­no­ri va­ži­nė­ti dirb­ti į Šau­kė­nus.

40 vie­tos gy­ven­to­jų ne­ten­ka dar­bo. Šau­kė­niš­kiai su­rin­ko pa­ra­šus, įda­vė se­niū­nui, kad nu­vež­tų ra­jo­no me­rui. Me­ras ne kaž­ką te­ga­li pa­da­ry­ti. Vi­suo­met pel­nin­gai dir­bu­si li­go­ni­nė prieš ke­le­rius me­tus pri­jung­ta prieš Šiau­lių li­go­ni­nės. Stei­gė­ja – ne Kel­mės sa­vi­val­dy­bė.

Pa­na­šios nuo­tai­kos ir Pag­ry­žu­vy­je. Ke­ti­na­ma nai­kin­ti Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, įsi­kū­ru­sį šio­je gy­ven­vie­tė­je. Esą per bran­gu iš­lai­ky­ti di­de­les, aukš­to­mis se­no­vi­nė­mis lu­bo­mis pa­tal­pas. Dar­bo ir čia ne­ten­ka per 20 žmo­nių.

Kas bus da­ro­ma su Eu­ro­pos ir vals­ty­bės lė­šo­mis su­re­mon­tuo­to­mis pa­tal­po­mis – neaiš­ku.

Kai­me ar mies­te­ly­je eg­zis­tuo­jan­ti įstai­ga pri­duo­da vie­to­vei svar­bos ir pa­trauk­lu­mo. Be to, tai dar­bo vie­tos gy­ven­to­jams. At­ly­gi­ni­mą gau­nan­tys žmo­nės pa­lai­ko ir vie­tos vers­lą pirk­da­mi gy­ven­vie­tės ar mies­te­lio par­duo­tu­vė­je. Per­ka ir tų įstai­gų klien­tai.

Ta­čiau re­for­mų au­to­riai sa­ko, jog iš­lai­ky­ti to­kias įstai­gas kai­me – bran­gu. Tai tie­siog neū­kiš­ku­mas!

Bet ar ūkiš­ka, kai ke­lios de­šim­tys žmo­nių ne­ten­ka dar­bo? Ne­mo­ka mo­kes­čių į vals­ty­bės biu­dže­tą. Ir dar tam­pa pa­šal­pų pra­šy­to­jais!

Įdo­mu, kas kai­nuos pi­giau? Ne­tek­ti įmo­kų biu­dže­tui ir „Sod­rai“, mo­kė­ti pa­šal­pas ap­va­lius me­tus ke­lioms de­šim­tims žmo­nių ar pus­me­tį šil­dy­ti pa­sta­tą su aukš­to­mis lu­bo­mis?

Iš­par­ce­liuo­ti bran­gų li­go­ni­nės tur­tą ar mo­kė­ti gy­dy­to­jams di­des­nį at­ly­gi­ni­mą, kad jiems ap­si­mo­kė­tų va­ži­nė­ti į Šau­kė­nus? Ir ap­skri­tai, ar to­kio smul­kaus neū­kiš­ku­mo nai­ki­ni­mas tik­rai iš­gel­bės Lie­tu­vą? Gal rei­kė­tų pa­žvelg­ti įdė­miau ten, kur švais­to­mi mi­li­jo­nai?

Ar tie­siog leng­viau neū­kiš­ku­mo pa­vyz­džius „žve­jo­ti“ ma­žo­je kūd­ro­je ne­gu jū­ro­je, kur sun­kiau pa­ste­bė­ti?

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų pa­si­ry­žo nai­kin­da­mas PVM leng­va­tą šil­dy­mui. Esą leng­va­ta nau­do­ja­si ir tur­tin­gi, iš­lai­ky­ti bu­tus pa­jė­gian­tys žmo­nės. Tik ky­la klau­si­mas, kiek tų tur­tuo­lių gy­ve­na dau­gia­bu­čių skruz­dė­ly­nuo­se. Tur­tuo­liai tu­ri dva­rus ir so­dy­bas. Jei­gu ir tu­ri bu­tus mies­tuo­se, juos nuo­mo­ja. Leng­va­ta nau­do­ja­si ne jie pa­tys, o nuo­mi­nin­kai, ne­suk­rapš­tan­tys lė­šų nuo­sa­vam būs­tui ir ne­ga­lin­tys paim­ti pa­sko­los, nes ne­su­tau­po pra­di­niam įna­šui.

Dau­gia­bu­čiuo­se daž­niau­siai gy­ve­na jau­nos, vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ir pen­si­nin­kai, ba­lan­suo­jan­tys ties skur­do ri­ba. Būs­to iš­lai­ky­mas jiems su­ry­ja ne de­šim­ta­da­lį, o pu­sę pa­ja­mų. Jei­gu gy­ve­na po vie­ną, tai ir 70 pro­cen­tų.

Vi­si jie tap­tų kom­pen­sa­ci­jų pra­šy­to­jais. Tai že­min­tų ir taip jau so­cia­liai pa­žei­džia­mus žmo­nes. Vers­tų juos kas mė­ne­sį rink­ti do­ku­men­tus, mo­kė­ti už pa­žy­mas, kad įro­dy­tų sa­vo skur­dą.

Ma­ža to, sa­vi­val­dy­bė­se ir se­niū­ni­jo­se tek­tų ge­ro­kai pra­plės­ti pa­šal­pų mo­kė­ji­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čių dar­buo­to­jų skai­čių.

Kur čia nau­da? Ar už nau­dą ir šiuo at­ve­ju svar­biau prin­ci­pas, kad, gink Die­ve, leng­va­ta ne­ty­čia ne­pa­si­nau­do­tų koks nors tur­tuo­lis?

Tai­gi, neū­kiš­ku­mo paieš­kos skau­džiau­siai, pa­čiu bo­ta­go ga­lu, smo­gia dir­ban­čiam, bet sun­kiai ga­lą su ga­lu su­du­rian­čiam žmo­gui.

Tuo tar­pu tarps­tan­tiems val­di­nin­kams Sei­mas pa­siū­lė leis­ti iki 90 pro­cen­tų nuo at­ly­gi­ni­mo pa­di­din­ti prie­dus. Tai­gi, prie­do pa­vi­da­lu val­di­nin­kas ga­lės „su­si­veik­ti“ ant­rą at­ly­gi­ni­mą.

Vals­ty­bės tar­nau­to­jai, kaip ži­nia, tik dau­gi­na­si ir gau­sė­ja. Jų al­gos – ne mi­ni­mu­mas ir ne du mi­ni­mu­mai. Lė­šų tik­rai pri­reiks dau­giau, ne­gu iš­lai­ky­ti Pag­ry­žu­vio dva­rą ar bent po tūks­tan­tį eu­rų su­mo­kė­ti gy­dy­to­jams, kad jie su­tik­tų va­ži­nė­ti į dar­bą Šau­kė­nų li­go­ni­nė­je.

O jei­gu dar koks Sei­mo at­siųs­tas fi­nan­sų ži­no­vas pa­si­raus­tų sa­vi­val­dy­bių są­skai­to­se, tik­rai at­ras­tų įdo­mių, ne­tgi eg­zo­tiš­kų neū­kiš­ku­mo pa­vyz­džių. Nuo įtar­ti­nai di­de­lių iš­lai­dų ka­vai, keis­tų pir­ki­nių iki so­cia­li­nių būs­tų lei­di­mo už nie­kin­gą kai­ną pri­va­ti­zuo­ti įta­kin­gų as­me­nų mei­lu­žėms.

Dos­nu­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jams pa­ro­dę Sei­mo na­riai sa­ko, jog, pa­di­di­nus prie­dus, vals­ty­bės tar­nau­to­jai tu­rės di­des­nę mo­ty­va­ci­ją. Sa­vi­val­dy­bė­se bus leng­viau ras­ti kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų.

Tar­si da­bar tos mo­ty­va­ci­jos ne­pa­kak­tų... Ko gi taip ver­žia­si į sa­vi­val­dy­bę ir se­niū­ni­jas net po ke­lis bend­ra­par­tie­čius, jei­gu mo­ty­va­ci­ja ne­pa­kan­ka­ma? Juk mo­ty­vuo­ja juos ir par­ti­ja, ir šei­ma, ir vi­sa pla­ti gi­mi­nė, ku­ri vė­liau tu­ri fi­nan­si­nės ir mo­ra­li­nės nau­dos iš tin­ka­mo­je vie­to­je pa­tup­dy­to vir­ši­nin­ko.

Jei­gu užim­ti ko­kio sky­riaus ve­dė­jo vie­tą neuž­ten­ka ag­ro­no­mo ar va­dy­bi­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mo, pa­si­kvie­čia spe­cia­lis­tą iš did­mies­čio. Ir va­ži­nė­ja ar­chi­tek­tai, tei­si­nin­kai iš Šiau­lių ir Kau­no ar ko­kio to pa­ties ra­jo­no kai­me­lio. Jei­gu neap­si­mo­kė­tų, ne­va­ži­nė­tų. Tik psi­chiat­rams kaž­ko­dėl neap­si­mo­ka.

O kad val­di­nin­kas bus pro­tin­ges­nis dėl prie­do, nai­vu ti­kė­tis. Kaip tik, pa­di­di­nus al­gas, dar įžū­liau brau­sis bu­ki, kvai­li ir go­dūs, bet sa­vi. Idė­ji­niams pa­kak­tų ir al­gos be prie­dų. Tik kas juos leis prie vai­ro?!

O štai ko­kia ap­suk­ri mo­te­ry­tė, ne­te­ku­si dar­bo vie­no­je dar­bo­vie­tė­je, po sa­vai­tės jau tūpt į sa­vi­val­dy­bę. Ren­gia sau spren­di­mus ko­kių vers­li­nin­kų pa­de­da­ma, nė ne­sle­pia su jais drau­gys­tės, į po­sė­dį atei­na ir išei­na vos ne už ran­kų su­si­ki­bu­si, o ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sų ne­gi­na. Ne­gi di­des­nis prie­das prie at­ly­gi­ni­mo ims ir pa­keis jos men­ta­li­te­tą? Juk įmo­nė už pa­lan­kų spren­di­mą jai ga­li pa­siū­ly­ti de­šim­te­rio­pai di­des­nį prie­dą, o gal ke­lio­nę į eg­zo­tiš­ką ša­lį.

Išei­tų, jog vals­ty­bė tu­ri var­žy­tis su ky­šius val­di­nin­kams mo­kan­čio­mis bend­ro­vė­mis.

Daug keis­tų da­ly­kų vyks­ta mū­sų ša­ly­je. Žmo­gaus ga­li­my­bės taip ap­mo­kes­ti­na­mos ir su­var­žo­mos, kad tam­pa silp­ny­bė­mis.

Tuo­met iš silp­ny­bių ran­da­si sa­vo­tiš­kas vals­ty­bi­nis vers­las, ra­šo­mi pro­jek­tai, ren­gia­mi mo­ky­mai, ku­ria­mi al­go­rit­mai, spaus­di­na­mi lanks­ti­nu­kai. Pro­jek­tai fi­nan­suo­ja­mi iš Eu­ro­pos ar­ba vals­ty­bės lė­šų. Ga­vę pi­ni­gų pro­jek­tų au­to­riai vaiz­duo­ja ko­vą su al­ko­ho­liz­mu, sa­vi­žu­dy­bė­mis, nar­ko­ti­kais. Vyks­ta ko­vi­nis fil­mas. Mo­juo­ja bu­ta­fo­ri­niais kar­dais ir ie­ti­mis.

O gy­ve­ni­mas to­liau žings­niuo­ja sa­vo ke­liu. Sun­kiai ser­gan­tis. Nes vals­ty­bės kler­kai pa­na­šiai kaip far­ma­ci­nin­kai gy­do tik li­gos simp­to­mus, bet ne prie­žas­tis. Li­gos prie­žas­čių są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai tik dau­gi­na.

Leonido VOROBJOVO pieš.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (24)

Ateitis, 2017-05-18 11:08
- Visi dideli dalykai yra paprasti. Juos galima apibūdinti žodžiais: laisvė, teisybė, garbė, pareiga, gailestingumas, viltis. (Vinstonas Čerčilis)

Žemaiti, 2017-05-16 12:18
GERBIAMA,ŽURNALISTE. noriu pasakyti,kad yra VIENINTELĖ KIEKVIENOS REVOLIUCIJOS TAISYKLĖ-PAŠALINTI VISUS VIEŠUS IR NEVIEŠUS PRIŠININKUS,O PO JŲ EINA KULTŪRA IR MOKSLAS.PAGRINDINĖ TOKIŲ NAUJOVIŲ ĮDĖJA VIENA-SU ŠAKNIMIS IŠRAUTI PRAEITĮ,ĮRODYTI,KAD IR KAIP BLOGAI(kaI kas)DABAR,PRAEITYJE BUVO DAUG BLOGIAU(ar visai blogai),...O,kad atsirastų nors vienas viešas Žmogus ir pasakytų,kad ir 'anais laikais"buvo daug gražių ir gerų dalykų.Buvo ir blogų..Na kas be nuodėmės..Ar dabartinė sistema šventa ir be nuodėmių?Kodėl reikia VISKĄ ardyti,griauti,uždaryti,naikinti kas buvo"sovietinis palikimas"Ojuk toj sistemoj gyveno ir dirbo mūsų TĖVAI IR SENELIAI.Nejaugi visi jie buvo kvailai ir nesusipratėliai? Kam naudinga šitaip"pjiudyti"ŽMONES???Kodėl reikia viską griauti,ardyti?Na o jei kada sugrįš(kad ir ne visi)MŪSŲ VAIKAI IRANŪKAI is"europos platybių".Na o jei po vieno"brexito" dar bus ir daugiau"brexitų"...DIEVO PLANAI NEŽINOMI. Galvokim apie rytojų,apie mūsų vaikų ateitį.Leiskim Žmonėms gyventi oriai ir padoriaI.Stenkimės išlaikyti bent tai ką turime(kad ir sovietų statyta).Nieko daugiau DĖL ŽMONIŲ nepastatėme.Nebent prekybos centrų..

apuokas, 2017-05-15 13:20
LIETUVI,sakaiSSR"triūbino",kad pastatė dar vieną mokyklą,,ligoninę,biblioteką...Nuo savęs dar pridėčiau kiekvienam kolūkyje po kultūros namus,darželį,medicinos punktą.,O įdomiausia tai,kad,mokyklos ir daželiai buvo pilni vaikų(o gal manai,kad ir čia"buvo perteklinė ir niekam nereikalinga produkcija?)Kultūros namuose buvo įvairių būrelių,kuriose laisvu laiku dalyvavo jauni ir seni ,vyko kon certai,šokiai,vakaronės(ar čia irgi"perteklinė ir niekam nereikalinga produkcija"?)Bibliotekose skaitė ir vyresni ir jaunimas.Pagal programa buvo privaloma perskaityti,oi,kiek daug knygų(cia irgi"perteklinė ir niekam nereikalinga produkcija'?)Pas gydytoja eilėje nestovėjome po2-3mėnesius.Pas gydytoja nuėjus priimdavo dažniausiai tą pačią dieną.(nebuvo"perteklinių eilių")Ir laikraščių ir žurnalų užsiprenumeruodavome kas kiek norėjo..Ir knygų galėjom sau leisti nusipirkti ne po vieną(o gal manot kad tai irgi buvo"perteklinė ir niekam nereikalinga produkcja?)Institutus žmonės baigdavo pagal sugebėjimus,o ne pagal"tėvų kišenę"O kas ir kaip pristatė MOKYKLŲ,GAMYKLŲ,GYVENAMŲJŲ NAMŲ,LIGONINIŲ,DARŽELIŲ,KULTŪROS NAMŲ,NUTIESĖ KELIŲ,jei visa"produkcij praktiškai sandėliams"buvo gaminama,Nereikėtų taip nuže minti ir suniekinti"anų laikų"GyvenoŽMONĖS,kūrė,statė... šeimas,augino vaikusLietuvai(o ne pasauliui) O ar pasidomėjai kad Lietuva pagal savo gamybos rodiklius,pagal pasiekimus buvo pirmaujanti"prie sovietų"AR tavo(ir mano)TĖVAI irSENELIAI tik"perteklinė ir niekam nereikalinga produkcija.?

tikrai, 2017-05-12 13:33
na tikrai menkas čia ūkiškumas viską uždarinėti. Ūkiškai išlaikyti -- tai parodytų valdžia savo sumanumą. O griauti ir uždaryti nereikia didelio protio.

tikrai, 2017-05-12 13:33
na tikrai menkas čia ūkiškumas viską uždarinėti. Ūkiškai išlaikyti -- tai parodytų valdžia savo sumanumą. O griauti ir uždaryti nereikia didelio protio.

laisvam, 2017-05-12 13:31
Gal ta kantrybė lietuvius jau baigia ir pražudyti. Paburbam panosėje ir nieko nedarome. Reikėtų protestuoti prieš visokias žmogų alinančias valdžios nesąmones. Žiūrėkit kaip daro užsieniuose.

apsiskelbęs LIETUVI, 2017-05-11 21:29
savo ilgose paklodėse kiši tik SAVO tiesą-vyžotųjų abstinentų TEISINGiAUSią,
skaidriausią ir žmonėms reikalingiausią ir pagoniškąją ir teologiškąją.

laisvas, 2017-05-11 14:40
Tai ir buvo rūpinimasis kiekvienu žmogumi. Kiekvienas gyveno oriai, užsidirbdamas. Ir nerašinėk čia paklodžių. Eik geriau padėk kokią mokyklą, dar likusią, nugriauti. Šiandie, žmogus žmogui , patavo vilku.

laisvam lietuvis, 2017-05-11 13:39
ir kada tu suprasi, kad visa tą ekonominis planinį "mėšlą" sukurtą sovietmečiu, reikės kopti iš Lietuvos, tol kol iškopsim. Ar bent supranti žmogeli, kas yra intencyvus ūkio vystymas, o kas ekstencyvus. Kai visko daug, tai dar nereiškia gerovės. Sovietai tokiu principu dangstė savo neūkiškumą. anuometinė žiniasklaida kasdien "triūbino' kad SSSR pastatė dar vieną ligonionę, mokyklą, biblioteką, fabriką, dar kažką, ir kad pagal jų skaičių lenkia kapitalistinius vakarus tiek ir tiek kartų. Bet kad visą tą švietiminį - kultūrinį - sveikatinį tinklą, priraizgytą kiekviename sąjungos kaimelyje sunku beišlaikyti, kad didžiulei fabrikai, pastatyti kiekviename bažnytkaimyje gamina visiškai nekokybišką, perteklinę ir niekam nereikalingą produkciją, praktiškai tik sandėliams, kad žemės ūkis derliumi, primilžiais ir prieaugias nuo kapitalistinio pasaulio atsiliko beveik penkiskart, ir mėsos, pieno ar grūdų derliumi galėjo girtis tik didindami gyvulių skaičių ar užsėdami didesnius plotus. Nusibostų čia viską vardinti. Ir visa tai buvo daroma, kad anuometinė tarybinė liaudis net plačiai atmerktomis akimis nepastebėtų, kad šalis čiuožia žemyn, ir kuo toliau, tuo labiau tas čiuožimas įgauna pagreitį....vat dabar , jau 27 metai, kai kopiame tuos padarinius. Užsitęsė per ilgai, estai protingiau tvarkėsi, tai greičiau ir apsivalė. Pas mus, tokie visokie 'laisvi" labai jau kaišioja pagalius į ratus. Ir neoponuok man savomis tiesomis. Nes tu skleidi tik SAVO, iškraipytą tiesą.

ekonomistas, 2017-05-11 09:41
anais laikais buvo kuriamos darbo vietos, kadangi visi privalėjo dirbti, šiais "žaliūkų" laikais naikinamos, kad daugiau emigruotų, didinama bedarbių, kad mokesčių mokėtojai mokėtų bedarbio pašalpas. Visiškas ekonominis "briedas" ir su akcizais už kovo mėnesį nesurinkta į biudžetą 26proc nuo alaus. ir 79 proc. nuo spiritinių gėrimų, na ir pririnkom ekonominių beraščių

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 24

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 24
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />