(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Neūkiškumas žvejojamas mažose kūdrose

2017 m. gegužės 10 d.
Regina MUSNECKIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ

reginamus@skrastas.lt

Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė. Mo­ty­vuo­ja­ma, jog rei­kia ke­tu­rių gy­dy­to­jų psi­chiat­rų. Ta­čiau gy­dy­to­jai ne­no­ri va­ži­nė­ti dirb­ti į Šau­kė­nus.

40 vie­tos gy­ven­to­jų ne­ten­ka dar­bo. Šau­kė­niš­kiai su­rin­ko pa­ra­šus, įda­vė se­niū­nui, kad nu­vež­tų ra­jo­no me­rui. Me­ras ne kaž­ką te­ga­li pa­da­ry­ti. Vi­suo­met pel­nin­gai dir­bu­si li­go­ni­nė prieš ke­le­rius me­tus pri­jung­ta prieš Šiau­lių li­go­ni­nės. Stei­gė­ja – ne Kel­mės sa­vi­val­dy­bė.

Pa­na­šios nuo­tai­kos ir Pag­ry­žu­vy­je. Ke­ti­na­ma nai­kin­ti Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, įsi­kū­ru­sį šio­je gy­ven­vie­tė­je. Esą per bran­gu iš­lai­ky­ti di­de­les, aukš­to­mis se­no­vi­nė­mis lu­bo­mis pa­tal­pas. Dar­bo ir čia ne­ten­ka per 20 žmo­nių.

Kas bus da­ro­ma su Eu­ro­pos ir vals­ty­bės lė­šo­mis su­re­mon­tuo­to­mis pa­tal­po­mis – neaiš­ku.

Kai­me ar mies­te­ly­je eg­zis­tuo­jan­ti įstai­ga pri­duo­da vie­to­vei svar­bos ir pa­trauk­lu­mo. Be to, tai dar­bo vie­tos gy­ven­to­jams. At­ly­gi­ni­mą gau­nan­tys žmo­nės pa­lai­ko ir vie­tos vers­lą pirk­da­mi gy­ven­vie­tės ar mies­te­lio par­duo­tu­vė­je. Per­ka ir tų įstai­gų klien­tai.

Ta­čiau re­for­mų au­to­riai sa­ko, jog iš­lai­ky­ti to­kias įstai­gas kai­me – bran­gu. Tai tie­siog neū­kiš­ku­mas!

Bet ar ūkiš­ka, kai ke­lios de­šim­tys žmo­nių ne­ten­ka dar­bo? Ne­mo­ka mo­kes­čių į vals­ty­bės biu­dže­tą. Ir dar tam­pa pa­šal­pų pra­šy­to­jais!

Įdo­mu, kas kai­nuos pi­giau? Ne­tek­ti įmo­kų biu­dže­tui ir „Sod­rai“, mo­kė­ti pa­šal­pas ap­va­lius me­tus ke­lioms de­šim­tims žmo­nių ar pus­me­tį šil­dy­ti pa­sta­tą su aukš­to­mis lu­bo­mis?

Iš­par­ce­liuo­ti bran­gų li­go­ni­nės tur­tą ar mo­kė­ti gy­dy­to­jams di­des­nį at­ly­gi­ni­mą, kad jiems ap­si­mo­kė­tų va­ži­nė­ti į Šau­kė­nus? Ir ap­skri­tai, ar to­kio smul­kaus neū­kiš­ku­mo nai­ki­ni­mas tik­rai iš­gel­bės Lie­tu­vą? Gal rei­kė­tų pa­žvelg­ti įdė­miau ten, kur švais­to­mi mi­li­jo­nai?

Ar tie­siog leng­viau neū­kiš­ku­mo pa­vyz­džius „žve­jo­ti“ ma­žo­je kūd­ro­je ne­gu jū­ro­je, kur sun­kiau pa­ste­bė­ti?

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų pa­si­ry­žo nai­kin­da­mas PVM leng­va­tą šil­dy­mui. Esą leng­va­ta nau­do­ja­si ir tur­tin­gi, iš­lai­ky­ti bu­tus pa­jė­gian­tys žmo­nės. Tik ky­la klau­si­mas, kiek tų tur­tuo­lių gy­ve­na dau­gia­bu­čių skruz­dė­ly­nuo­se. Tur­tuo­liai tu­ri dva­rus ir so­dy­bas. Jei­gu ir tu­ri bu­tus mies­tuo­se, juos nuo­mo­ja. Leng­va­ta nau­do­ja­si ne jie pa­tys, o nuo­mi­nin­kai, ne­suk­rapš­tan­tys lė­šų nuo­sa­vam būs­tui ir ne­ga­lin­tys paim­ti pa­sko­los, nes ne­su­tau­po pra­di­niam įna­šui.

Dau­gia­bu­čiuo­se daž­niau­siai gy­ve­na jau­nos, vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ir pen­si­nin­kai, ba­lan­suo­jan­tys ties skur­do ri­ba. Būs­to iš­lai­ky­mas jiems su­ry­ja ne de­šim­ta­da­lį, o pu­sę pa­ja­mų. Jei­gu gy­ve­na po vie­ną, tai ir 70 pro­cen­tų.

Vi­si jie tap­tų kom­pen­sa­ci­jų pra­šy­to­jais. Tai že­min­tų ir taip jau so­cia­liai pa­žei­džia­mus žmo­nes. Vers­tų juos kas mė­ne­sį rink­ti do­ku­men­tus, mo­kė­ti už pa­žy­mas, kad įro­dy­tų sa­vo skur­dą.

Ma­ža to, sa­vi­val­dy­bė­se ir se­niū­ni­jo­se tek­tų ge­ro­kai pra­plės­ti pa­šal­pų mo­kė­ji­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čių dar­buo­to­jų skai­čių.

Kur čia nau­da? Ar už nau­dą ir šiuo at­ve­ju svar­biau prin­ci­pas, kad, gink Die­ve, leng­va­ta ne­ty­čia ne­pa­si­nau­do­tų koks nors tur­tuo­lis?

Tai­gi, neū­kiš­ku­mo paieš­kos skau­džiau­siai, pa­čiu bo­ta­go ga­lu, smo­gia dir­ban­čiam, bet sun­kiai ga­lą su ga­lu su­du­rian­čiam žmo­gui.

Tuo tar­pu tarps­tan­tiems val­di­nin­kams Sei­mas pa­siū­lė leis­ti iki 90 pro­cen­tų nuo at­ly­gi­ni­mo pa­di­din­ti prie­dus. Tai­gi, prie­do pa­vi­da­lu val­di­nin­kas ga­lės „su­si­veik­ti“ ant­rą at­ly­gi­ni­mą.

Vals­ty­bės tar­nau­to­jai, kaip ži­nia, tik dau­gi­na­si ir gau­sė­ja. Jų al­gos – ne mi­ni­mu­mas ir ne du mi­ni­mu­mai. Lė­šų tik­rai pri­reiks dau­giau, ne­gu iš­lai­ky­ti Pag­ry­žu­vio dva­rą ar bent po tūks­tan­tį eu­rų su­mo­kė­ti gy­dy­to­jams, kad jie su­tik­tų va­ži­nė­ti į dar­bą Šau­kė­nų li­go­ni­nė­je.

O jei­gu dar koks Sei­mo at­siųs­tas fi­nan­sų ži­no­vas pa­si­raus­tų sa­vi­val­dy­bių są­skai­to­se, tik­rai at­ras­tų įdo­mių, ne­tgi eg­zo­tiš­kų neū­kiš­ku­mo pa­vyz­džių. Nuo įtar­ti­nai di­de­lių iš­lai­dų ka­vai, keis­tų pir­ki­nių iki so­cia­li­nių būs­tų lei­di­mo už nie­kin­gą kai­ną pri­va­ti­zuo­ti įta­kin­gų as­me­nų mei­lu­žėms.

Dos­nu­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jams pa­ro­dę Sei­mo na­riai sa­ko, jog, pa­di­di­nus prie­dus, vals­ty­bės tar­nau­to­jai tu­rės di­des­nę mo­ty­va­ci­ją. Sa­vi­val­dy­bė­se bus leng­viau ras­ti kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų.

Tar­si da­bar tos mo­ty­va­ci­jos ne­pa­kak­tų... Ko gi taip ver­žia­si į sa­vi­val­dy­bę ir se­niū­ni­jas net po ke­lis bend­ra­par­tie­čius, jei­gu mo­ty­va­ci­ja ne­pa­kan­ka­ma? Juk mo­ty­vuo­ja juos ir par­ti­ja, ir šei­ma, ir vi­sa pla­ti gi­mi­nė, ku­ri vė­liau tu­ri fi­nan­si­nės ir mo­ra­li­nės nau­dos iš tin­ka­mo­je vie­to­je pa­tup­dy­to vir­ši­nin­ko.

Jei­gu užim­ti ko­kio sky­riaus ve­dė­jo vie­tą neuž­ten­ka ag­ro­no­mo ar va­dy­bi­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mo, pa­si­kvie­čia spe­cia­lis­tą iš did­mies­čio. Ir va­ži­nė­ja ar­chi­tek­tai, tei­si­nin­kai iš Šiau­lių ir Kau­no ar ko­kio to pa­ties ra­jo­no kai­me­lio. Jei­gu neap­si­mo­kė­tų, ne­va­ži­nė­tų. Tik psi­chiat­rams kaž­ko­dėl neap­si­mo­ka.

O kad val­di­nin­kas bus pro­tin­ges­nis dėl prie­do, nai­vu ti­kė­tis. Kaip tik, pa­di­di­nus al­gas, dar įžū­liau brau­sis bu­ki, kvai­li ir go­dūs, bet sa­vi. Idė­ji­niams pa­kak­tų ir al­gos be prie­dų. Tik kas juos leis prie vai­ro?!

O štai ko­kia ap­suk­ri mo­te­ry­tė, ne­te­ku­si dar­bo vie­no­je dar­bo­vie­tė­je, po sa­vai­tės jau tūpt į sa­vi­val­dy­bę. Ren­gia sau spren­di­mus ko­kių vers­li­nin­kų pa­de­da­ma, nė ne­sle­pia su jais drau­gys­tės, į po­sė­dį atei­na ir išei­na vos ne už ran­kų su­si­ki­bu­si, o ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sų ne­gi­na. Ne­gi di­des­nis prie­das prie at­ly­gi­ni­mo ims ir pa­keis jos men­ta­li­te­tą? Juk įmo­nė už pa­lan­kų spren­di­mą jai ga­li pa­siū­ly­ti de­šim­te­rio­pai di­des­nį prie­dą, o gal ke­lio­nę į eg­zo­tiš­ką ša­lį.

Išei­tų, jog vals­ty­bė tu­ri var­žy­tis su ky­šius val­di­nin­kams mo­kan­čio­mis bend­ro­vė­mis.

Daug keis­tų da­ly­kų vyks­ta mū­sų ša­ly­je. Žmo­gaus ga­li­my­bės taip ap­mo­kes­ti­na­mos ir su­var­žo­mos, kad tam­pa silp­ny­bė­mis.

Tuo­met iš silp­ny­bių ran­da­si sa­vo­tiš­kas vals­ty­bi­nis vers­las, ra­šo­mi pro­jek­tai, ren­gia­mi mo­ky­mai, ku­ria­mi al­go­rit­mai, spaus­di­na­mi lanks­ti­nu­kai. Pro­jek­tai fi­nan­suo­ja­mi iš Eu­ro­pos ar­ba vals­ty­bės lė­šų. Ga­vę pi­ni­gų pro­jek­tų au­to­riai vaiz­duo­ja ko­vą su al­ko­ho­liz­mu, sa­vi­žu­dy­bė­mis, nar­ko­ti­kais. Vyks­ta ko­vi­nis fil­mas. Mo­juo­ja bu­ta­fo­ri­niais kar­dais ir ie­ti­mis.

O gy­ve­ni­mas to­liau žings­niuo­ja sa­vo ke­liu. Sun­kiai ser­gan­tis. Nes vals­ty­bės kler­kai pa­na­šiai kaip far­ma­ci­nin­kai gy­do tik li­gos simp­to­mus, bet ne prie­žas­tis. Li­gos prie­žas­čių są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai tik dau­gi­na.

Leonido VOROBJOVO pieš.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas