(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Jubiliejinis laureatas parašė šeštą knygą Altajaus tema

2017 m. gegužės 11 d.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­tis ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Al­ma­nis ta­po 50-uo­ju „Var­pų“ li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tu.

Jis pa­svei­kin­tas Vil­niu­je, Ra­šy­to­jų klu­be, su­reng­ta­me „Var­pų“ 75-me­čio mi­nė­ji­me, skir­ta­me li­te­ra­tū­ri­nio-pub­li­cis­ti­nio al­ma­na­cho su­ma­ny­to­jui A. J. Grei­mui ir pir­mų­jų nu­me­rių re­dak­to­riui K. Bra­dū­nui.

V. Al­ma­nis al­ma­na­che šie­met ko­vo mė­ne­sį pri­sta­tė ro­ma­no „Už Ri­bos“ frag­men­tą.

Lei­dy­bai te­be­ruo­šia­ma vi­sa kny­ga yra šeš­to­ji apie au­to­riaus pa­mėg­tą Al­ta­jų. Šia­me kraš­te kū­rė­jas dir­bo miš­ki­nin­ku, o grį­žęs į Lie­tu­vą ne kar­tą su šei­ma vis skris­da­vo pa­ke­liau­ti.

Ra­šy­to­jų klu­be dar ap­do­va­no­ta V. Al­ma­nio žmo­na Ju­li­ja Al­ma­nis li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos pri­zi­nin­kės dip­lo­mu – už poe­zi­jos de­biu­tą „Var­puo­se“ praė­ju­sių me­tų pa­sku­ti­nia­me nu­me­ry­je.

Ja­me iš­spaus­din­tos ir Al­ma­nių duk­ros Ri­tos Al­ma­nis iliust­ra­ci­jos.

Sū­naus And­riaus Al­ma­nio ap­sa­ky­mą „Ka­lė­dų nak­tis“ „Var­pai“ ir­gi pub­li­ka­vo – ta­me pa­čia­me nu­me­ry­je, ku­ria­me spaus­di­na­ma tė­vo kū­ry­ba.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

2017-ųjų me­tų „Var­pų“ li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos lau­rea­tu Vy­tau­tas Al­ma­nis pa­skelb­tas už al­ma­na­che spaus­din­tą ro­ma­no „Už Ri­bos“ frag­men­tą.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas