(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Idėja iš Papilės – geriausia Europos jaunimo savaitėje

2017 m. gegužės 9 d.
Vytautas RUŠKYS

Akmenės rajono Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos de­šim­to­kės Ger­dos But­no­riū­tės idė­ja pa­gal Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės skelb­tą te­mą „Jau­nų žmo­nių so­li­da­ru­mas ir so­cia­li­nė pa­rei­ga Eu­ro­pai“ lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Klai­pė­do­je įvy­ku­sia­me šio ren­gi­nio na­cio­na­li­nia­me tu­re.

vytautas@skrastas.lt

Tei­sę ja­me at­sto­vau­ti Ak­me­nės ra­jo­nui pa­pi­lė­niš­kė pel­nė Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­to­je at­ran­ko­je. Jo­je ra­jo­no moks­lei­viai pri­sta­tė še­šias idė­jas. Siū­ly­ta spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas, ska­tin­ti sa­va­no­rys­tę vie­tos bend­ruo­me­nė­je, di­din­ti jau­ni­mo užim­tu­mą, ma­žin­ti jau­ni­mo ne­dar­bo pro­ble­mas. Pa­na­šios veik­los idė­jas pri­sta­tė ir ša­lies moks­lei­viai na­cio­na­li­nia­me tu­re Klai­pė­do­je.

G. But­no­riū­tės pa­va­din­ta idė­ja „Kar­tu“ sie­kia­ma ska­tin­ti jau­ni­mo sa­va­no­rys­tę vie­tos lyg­me­niu bei skir­tin­gų kar­tų bend­ra­dar­bia­vi­mą, mo­kan­tis nau­jų ama­tų bei įgū­džių. Tuo re­mian­tis įma­no­ma įkur­ti ne­stan­dar­ti­nę ama­tų mo­kyk­lė­lę.

Su­ma­ny­mą pri­sta­ty­da­ma Klai­pė­do­je, gim­na­zis­tė įžvel­gė, kad bai­gia­mi už­mirš­ti ver­tin­gi lie­tu­viš­ki pa­pro­čiai, ama­tai.

„Tai ži­nant jau­ni­mui rei­kia lan­ky­ti se­ne­lius ir pra­šy­ti pa­mo­ky­ti tai, ką jie ge­riau­siai yra iš­mo­kę per sa­vo nu­gy­ven­tą am­žių, – sa­kė G. But­no­riū­tė. – Tai da­ry­ti nė­ra su­dė­tin­ga, kai sa­va­no­riš­kai pa­de­da­me neį­ga­liems se­no­liams jų na­muo­se, drauge įsi­kal­ba­me, įsi­klau­so­me.“

To­kios veik­los pra­kti­kos Pa­pi­lės gim­na­zi­jo­je jau esa­ma. Čia vei­kian­čios šv. Aloy­zo atei­ti­nin­kų kuo­pos bei mo­ki­nių ta­ry­bos ak­ty­vis­tus ver­pi­mo ra­te­liu siū­lus verp­ti mo­kė Bi­ru­tė Vi­rei­kie­nė, Ire­na Lin­gie­nė priė­mė pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­be „At­gai­va“ ir mo­kė kur­ti rank­dar­bius. Her­ber­tas Lia­chaus­kas pa­si­da­li­jo žve­jy­bos pa­slap­ti­mis. Ste­po­nas Ado­ma­vi­čius mo­kė skie­py­ti ir so­din­ti me­de­lius, gė­les. Su­lau­kia­ma pa­ta­ri­mų, kaip rink­ti ir džio­vin­ti vais­ta­žo­les, su­si­pa­žįs­ta­ma su au­di­mo įgū­džiais, mo­ky­ta­si kep­ti duo­ną.

Pa­sak G. But­no­riū­tės, se­ny­vi žmo­nėms džiau­gia­si, kai jau­ni­mas pa­mo­ko nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, kom­piu­te­riais.

„Pa­ti lan­kau ak­lą mo­čiu­tę ir skai­tau jai laik­raš­tį, o ji pa­sa­ko­ja sa­vo gy­ve­ni­mo pa­tir­tis, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro bai­su­mus – o tai man la­bai ver­tin­ga, ka­dan­gi gau­nu in­for­ma­ci­jos iš gy­vo šal­ti­nio“, – idė­jos pri­sta­ty­me sa­kė G. But­no­riū­tė.

To­mo MAR­TI­NAI­ČIO nuo­tr.

Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Ger­da But­no­riū­tė Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės ren­gi­niuo­se už ge­riau­sią idė­ją ap­do­va­no­ta pa­žin­ti­ne ke­lio­ne į Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jas Briu­se­ly­je.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas