(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Idėja iš Papilės – geriausia Europos jaunimo savaitėje

2017 m. gegužės 9 d.
Vytautas RUŠKYS

Akmenės rajono Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos de­šim­to­kės Ger­dos But­no­riū­tės idė­ja pa­gal Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės skelb­tą te­mą „Jau­nų žmo­nių so­li­da­ru­mas ir so­cia­li­nė pa­rei­ga Eu­ro­pai“ lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Klai­pė­do­je įvy­ku­sia­me šio ren­gi­nio na­cio­na­li­nia­me tu­re.

vytautas@skrastas.lt

Tei­sę ja­me at­sto­vau­ti Ak­me­nės ra­jo­nui pa­pi­lė­niš­kė pel­nė Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­to­je at­ran­ko­je. Jo­je ra­jo­no moks­lei­viai pri­sta­tė še­šias idė­jas. Siū­ly­ta spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas, ska­tin­ti sa­va­no­rys­tę vie­tos bend­ruo­me­nė­je, di­din­ti jau­ni­mo užim­tu­mą, ma­žin­ti jau­ni­mo ne­dar­bo pro­ble­mas. Pa­na­šios veik­los idė­jas pri­sta­tė ir ša­lies moks­lei­viai na­cio­na­li­nia­me tu­re Klai­pė­do­je.

G. But­no­riū­tės pa­va­din­ta idė­ja „Kar­tu“ sie­kia­ma ska­tin­ti jau­ni­mo sa­va­no­rys­tę vie­tos lyg­me­niu bei skir­tin­gų kar­tų bend­ra­dar­bia­vi­mą, mo­kan­tis nau­jų ama­tų bei įgū­džių. Tuo re­mian­tis įma­no­ma įkur­ti ne­stan­dar­ti­nę ama­tų mo­kyk­lė­lę.

Su­ma­ny­mą pri­sta­ty­da­ma Klai­pė­do­je, gim­na­zis­tė įžvel­gė, kad bai­gia­mi už­mirš­ti ver­tin­gi lie­tu­viš­ki pa­pro­čiai, ama­tai.

„Tai ži­nant jau­ni­mui rei­kia lan­ky­ti se­ne­lius ir pra­šy­ti pa­mo­ky­ti tai, ką jie ge­riau­siai yra iš­mo­kę per sa­vo nu­gy­ven­tą am­žių, – sa­kė G. But­no­riū­tė. – Tai da­ry­ti nė­ra su­dė­tin­ga, kai sa­va­no­riš­kai pa­de­da­me neį­ga­liems se­no­liams jų na­muo­se, drauge įsi­kal­ba­me, įsi­klau­so­me.“

To­kios veik­los pra­kti­kos Pa­pi­lės gim­na­zi­jo­je jau esa­ma. Čia vei­kian­čios šv. Aloy­zo atei­ti­nin­kų kuo­pos bei mo­ki­nių ta­ry­bos ak­ty­vis­tus ver­pi­mo ra­te­liu siū­lus verp­ti mo­kė Bi­ru­tė Vi­rei­kie­nė, Ire­na Lin­gie­nė priė­mė pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­be „At­gai­va“ ir mo­kė kur­ti rank­dar­bius. Her­ber­tas Lia­chaus­kas pa­si­da­li­jo žve­jy­bos pa­slap­ti­mis. Ste­po­nas Ado­ma­vi­čius mo­kė skie­py­ti ir so­din­ti me­de­lius, gė­les. Su­lau­kia­ma pa­ta­ri­mų, kaip rink­ti ir džio­vin­ti vais­ta­žo­les, su­si­pa­žįs­ta­ma su au­di­mo įgū­džiais, mo­ky­ta­si kep­ti duo­ną.

Pa­sak G. But­no­riū­tės, se­ny­vi žmo­nėms džiau­gia­si, kai jau­ni­mas pa­mo­ko nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, kom­piu­te­riais.

„Pa­ti lan­kau ak­lą mo­čiu­tę ir skai­tau jai laik­raš­tį, o ji pa­sa­ko­ja sa­vo gy­ve­ni­mo pa­tir­tis, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro bai­su­mus – o tai man la­bai ver­tin­ga, ka­dan­gi gau­nu in­for­ma­ci­jos iš gy­vo šal­ti­nio“, – idė­jos pri­sta­ty­me sa­kė G. But­no­riū­tė.

To­mo MAR­TI­NAI­ČIO nuo­tr.

Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Ger­da But­no­riū­tė Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės ren­gi­niuo­se už ge­riau­sią idė­ją ap­do­va­no­ta pa­žin­ti­ne ke­lio­ne į Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jas Briu­se­ly­je.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (7)

raminkis, 2017-05-17 15:08
laisva mokytoje kike

laisvas, 2017-05-09 23:32
nu blyn, visiška betvarkė - kad jaunuomenė manęs neklauso, tai jau supratu, bet kad gamta sugadintų planuotą NARODNAJA GULIANIJA tokios dienos proga, tai jau visiškas bespridielas. Negi ji nesupranta prieš ką eina ?

laisvas, 2017-05-09 13:25
Nieko. Sulauks pilnametystės tas jaunimas ir pasiners į skolų, pašalpų ir kompensacijų pasaulį. Šiandien tas jaunimas jau pratinamas prie ubagystės. pastebėkit, kiek vaikšto su kiaurais kelnių keliais.

laisvam, 2017-05-09 12:47
tam jaunimui kuo mažiausiai įdomūs tokie nukvakusių pirdžių paistalai. Dabartinis jaunimas kur kas protingesnis, nei laisvas įsivaizduoja. Ir jaunimui nereikia partijos plenumų nutarimų kaip gyventi.

laisvas, 2017-05-09 08:54
Su švente, Su Pergalės diena. Su Pergalės prieš vokiškuosius fašistus diena. Jaunime, neužsiimkit niekais. Gyvenimas sudėtingas ir per daug trumpas, kad užsiimti niekais.

laisvas, 2017-05-09 08:16
Na va, ir jaunimui patapšnojau - nenukvakęs dar esu. Nors jiems senų bezdalių tarpusavio sąskaitų suvedinėjimas mažiausiai rūpi...

laisvas, 2017-05-09 07:32
Su švente, Su Pergalės diena. Su Pergalės prieš vokiškuosius fašistus diena.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 7. Iš viso: 7

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 7
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas