(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Koncertavo naujas choras

2017 m. gegužės 9 d.

Ak­me­nės kraš­to mu­zie­ju­je kon­cer­tą su­ren­gė Nau­jo­sios Ak­me­nės ka­me­ri­nis cho­ras tą die­ną, kai bu­vo įre­gist­ruo­tas kaip aso­cia­ci­ja.

Skam­bė­jo šiuo­lai­ki­nių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai, mū­sų kraš­to kū­rė­jų dai­nos, skir­tos Re­for­ma­ci­jos 500 me­tų su­kak­čiai.

Ko­lek­ty­vas kon­cer­ti­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­ja ant­ri me­tai. Jį su­bū­rė mu­zi­kos pe­da­go­gė Mei­lu­tė Girs­kie­nė, pa­si­trau­ku­si iš Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų cho­ro „Ce­men­ti­nin­kas“ va­do­vės pa­rei­gų.

Pir­ma­me ofi­cia­lų aso­cia­ci­jos sta­tu­są tu­rin­čio cho­ro kon­cer­te dai­na­vo Sand­ra Ąžuo­lie­nė, Re­da Kor­ne­je­vai­tė, Ali­na Lau­čie­nė, Ber­ta And­riuš­kie­nė, Ra­sa Luk­šie­nė, Ne­rin­ga Bai­kai­tė, Au­re­li­ja Ado­mai­ty­tė, Jo­lan­ta Vai­ka­sie­nė, Jū­ra­tė Ba­dau­kie­nė, Jo­lan­ta Bu­tie­nė, Kris­ti­na Bar­tu­ly­tė, Edi­ta Gri­ciū­tė, And­ro­me­da Rup­ku­vie­nė, Na­ta­li­ja Plin­di­nie­nė, Vy­gin­ta Bal­kaus­kai­tė, Vik­to­ri­ja Ma­li­naus­kie­nė, Vir­gi­ni­ja Alek­nie­nė, Vi­ta­li­jus Pet­ro­vas, Ro­kas Skir­bu­tas, Ig­nas Šne­lis, Vy­gan­tas Be­mo­vas.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės nau­jas cho­ras de­biu­ti­nį kon­cer­tą su­ren­gė Ak­me­nės kraš­to mu­zie­ju­je.

Apie Nau­jo­sios Ak­me­nės ka­me­ri­nio cho­ro veik­los tiks­lus di­ri­gen­tė Mei­lu­tė Girs­kie­nė pa­sa­ko­jo kon­cer­to klau­sy­to­jams.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas