(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Pavasarinės šventės- džiaugsmo pamatas

2017 m. gegužės 20 d.

Šven­tės vi­suo­met bu­vo, yra ir bus bū­ti­na sėk­min­go, svei­ko ir lai­min­go žmo­gaus gy­ve­ni­mo su­dė­ti­nė da­lis.

Šven­tės iš­tirp­do ža­lin­gas įtam­pas, at­sta­to ver­ty­bes ir ti­kė­ji­mą sėk­me, su­tei­kia kū­niš­kų ir dva­si­nių jė­gų dar­bams, žy­giams, gy­ve­ni­mui.

Šven­tė at­sta­to ir su­stip­ri­na žmo­nių ry­šius, ir jei­gu ji šven­čia­ma pla­čio­je vi­suo­me­nė­je, ge­rė­ja žmo­nių sa­vi­tar­pio san­ty­kiai, pa­si­ti­kė­ji­mas vie­ni ki­tais, bend­ro lai­min­go gy­ve­ni­mo ti­kė­ji­mas ir sie­kis .

Žmo­gui la­bai rei­ka­lin­gos kas­sa­vai­ti­nės šven­tės, at­sta­tan­čios jo jė­gas ir ry­šius su bend­ruo­me­ne, o bent kas pu­sant­ro mė­ne­sio bū­ti­nos ir di­des­nės šven­tės, duo­dan­čios dar stip­res­nį tei­gia­mą po­vei­kį. Ta­čiau šven­tė šven­tei ne­ly­gu, kaip ir jų po­vei­kis.

Il­gus šimt­me­čius tau­tos kau­pė ge­bė­ji­mą tin­ka­mai švęs­ti. Mū­sų tau­ta su­kau­pė neį­kai­nuo­ja­mus šven­čių tur­tus - dai­nas, šo­kius, ra­te­lius, žai­di­mus, apei­gas - nuos­ta­bias prie­mo­nes kur­ti mū­sų vi­sų džiaugs­mą ir lai­mę. Ar mes įval­dę šiuos auk­so klo­dus, ar tin­ka­mai jais nau­do­ja­mės?

Ypač džiu­gios ir įkve­pian­čios jė­gų vi­siems me­tams yra pa­va­sa­ri­nės šven­tės. Tad ne­snau­džiam ir mes, kel­miš­kiai.

Pir­miau­siai su trenks­mu iš­ly­dė­jo­me žie­mą. Folk­lo­ro an­samb­lio „Knituva” moks­lei­vių gru­pė da­ly­va­vo 18-ta­me Tarp­tau­ti­nia­me kau­kių fes­ti­va­ly­je Ry­go­je. Tris die­nas įsi­su­ko­me į džiaugs­min­gą kau­ki­nin­kų siau­tu­lį, kar­tu ža­di­no­me iš žie­mos mie­go bro­liu­kus lat­vius, mel­žė­me ožį, gand­ras ne­šė vai­kus, ra­ga­nos su vel­niais dū­ko ir šok­di­no ap­lin­ki­nius. Pri­si­žiū­rė­jo­me, kaip lat­viai su iš­mo­ne puo­se­lė­ja juo­ko ku­pi­nas per­si­ren­gė­lių tra­di­ci­jas. Ypač įkve­pian­tis bu­vo bu­de­lių-bu­din­to­jų žais­mas. Tai vy­rai, ap­si­ren­gę kai­liais, su aukš­to­mis šiau­di­nė­mis ke­pu­rė­mis, vaikš­to po Lat­vi­ją, dai­nuo­ja ga­lin­gas dai­nas, mu­ša būg­nus ir skam­ba­lus, ra­gi­na mer­gi­nas iš­te­kė­ti ir su­si­lauk­ti daug vai­kų. To­kie bu­de­liai-bu­din­to­jai vaikš­čio­da­vo ir Lie­tu­vo­je, ma­tyt, šią tra­di­ci­ją teks at­gai­vin­ti, kad su­teik­tų gy­vy­bės mū­sų tau­tai.

Ki­ta ke­lio­nė kel­miš­kius nu­ve­dė į Kau­ną. Čia Kau­no Ži­bu­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je po pa­va­sa­ri­nės Ka­ziu­ko mu­gės į žai­di­mų, ra­te­lių, dai­nų sū­ku­rį įtrau­kė­me kau­niš­kius, pa­sa­ko­jo­me apie Lie­tu­vos pi­lia­kal­nius. Ke­le­tą va­lan­dų tru­ku­si šven­tė tik pa­liu­di­jo- kiek­vie­nam, ne­žiū­rint ko­kio esi am­žiaus, rei­ka­lin­gas už­de­gan­tis, su­jun­gian­tis žais­mas. Jo­kie kon­cer­tai ne­ga­li at­sto­ti bend­ro gy­vo dai­na­vi­mo, pa­šė­lu­sių lie­tu­viš­kų liau­dies šo­kių, drau­gys­tės ra­te­lių.

Ko­vo 11-tos, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga ne­be pir­mą kar­tą kel­miš­kių folk­lo­ro an­samb­lis „Ramočia” bu­vo pa­kvies­tas į Vai­gu­vos bend­ruo­me­nės su­reng­tą šven­tę. Čia su­si­rin­ko net trys vai­gu­viš­kių kar­tos- jau­ni­mas, vi­du­ri­nio­ji ir la­biau­siai pa­ty­rę. Vi­si rung­ty­nia­vo, kas ge­riau iš­ma­no Lie­tu­vos is­to­ri­ją, geog­ra­fi­ją, kul­tū­rą. Lai­mė­jo ir džiau­gė­si vi­si, nes „Ramočios” ve­da­mos dai­nos su­jun­gė vi­sas kar­tas, mu­zi­kan­tai gro­jo iš šir­dies, liau­dies šo­kiai nu­skais­ti­no karš­to­mis šyp­se­no­mis vi­sų vei­dus. Šven­tė vy­ko be jo­kio al­ko­ho­lio, nes tai ir yra tik­ros, įkve­pian­čios ir jė­gų tei­kian­čios šven­tės bū­ti­na są­ly­ga.

Di­džiau­sias ir džiaugs­min­giau­sias me­tų ren­gi­nys yra Kel­mo šo­kių nak­tis. Jį kaip vi­suo­met su­ren­gė Kel­mės kraš­tie­čių klu­bas, folk­lo­ro an­samb­lio „Knituva” jau­ni­mo ir suau­gu­sių gru­pės, pa­rė­mė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba. Kaip vi­suo­met da­ly­va­vo ne tik kel­miš­kiai, bet su­va­žia­vo ir liau­dies šo­kių ger­bė­jai, su­ko­rę ne­ma­žą ke­lią, nes mū­sų ren­gia­mi nak­ti­šo­kiai ge­rai ži­no­mi vi­sa­me Pa­bal­ty­jy­je. Per vi­są nak­tį po­ros su­ka­si ne tik lie­tu­viš­kų, bet ir vi­sų Pa­bal­ti­jo tau­tų šo­kių sū­ku­ry­je. Nak­ti­šo­kiai vyks­ta ypa­tin­gu me­tu: bai­gia­si žie­mos pus­me­tis, ir gy­ve­ni­mas per­si­ver­čia į va­sa­ros pus­me­tį, to­dėl ki­ta di­džio­ji šven­tė jau vyks gam­to­je, ir ki­ti šven­ti­niai šo­kiai jau vyks po at­vi­ru dan­gu­mi. Kel­mo šo­kių nak­tis įsu­ka me­ti­nių šo­kių ra­tą, o šo­kiai tai pa­ti džiaugs­min­giau­sia, la­biau­siai už­de­gan­ti, žmo­nes su­bu­rian­ti ir įkve­pian­ti veik­la.

Ki­tą kas­me­ti­nę Mil­dos mei­lės ir drau­gys­tės šven­tę su­kvie­si­me kel­miš­kius švęs­ti pa­va­sa­ri­nės ky­lan­čios ža­lu­mos ap­sup­ty­je, pil­no­je ge­gu­žės gai­vos.

Žai­si­me ge­gu­žės žai­di­mus, dai­nuo­si­me pa­va­sa­ri­nes dai­nas, su­psi­mės, šok­si­me, kep­si­me drau­gys­tės kiau­ši­nie­nę su garš­vo­mis, Mil­dos keps­ne­lius, iš­sklei­si­me drau­gys­tę ir mei­lę.

Val­das RUT­KŪ­NAS

Folk­lo­ro an­samb­lių „Knituva” ir „Ramočia” va­do­vas

An­samb­lių nuo­tr.

Po­pu­lia­riuo­se Kel­mo nak­ti­šo­kiuo­se da­ly­vau­ja šim­tai iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio su­va­žia­vu­sių žmo­nių.

Per­si­ren­ge­liai bu­di­na pa­sau­lį.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas