(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. gegužės 20 d.

Ban­dė pa­pirk­ti pa­rei­gū­ną

Vai­gu­vos se­niū­ni­jos Ba­gu­žių kai­me, 38 me­tų vy­ras, siek­da­mas iš­veng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už tai, kad jo pa­val­di­nys vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti, Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Imu­ni­te­to sky­riaus vy­riau­sie­siems ty­rė­jams da­vė 60 eu­rų ky­šį. Vy­ras su­lai­ky­tas, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Pa­de­gė ūki­nį pa­sta­tą

Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Val­pai­nių kai­me pa­deg­tas ūki­nis pa­sta­tas. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Gra­si­no nu­žu­dy­ti

Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Žeb­rių kai­me, ki­lus žo­di­niam konf­lik­tui, 45 me­tų vy­ras gra­si­no su­si­do­ro­ti su sa­vo žmo­na.

Suak­ty­vė­jo va­gys

Pa­ba­riu­kų kai­me iš na­mo kie­mo din­go 2013-ųjų me­tų lai­dos 27 000 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lis „LE­XUS IS300H“.

Kel­mė­je, Koo­pe­ra­ci­jos gat­vė­je, į pa­tal­pą pa­te­kus pro at­ra­kin­tas du­ris, pa­vog­ti 70 eu­rų.

Ve­nių kai­me įsi­brau­ta į ne­gy­ve­na­mą so­dy­bą. Pag­rob­tų daik­tų skai­čius ir ža­la tiks­li­na­ma.

Už­ven­čio se­niū­ni­jos Sa­ra­kiš­kių kai­me ne­gy­ve­na­mo­je vien­kie­mio so­dy­bo­je, ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys iš­dau­žė na­mo lan­gų stik­lus bei įsi­bro­vę į vi­dų iš­mė­tė ir iš­dau­žė in­dus, ki­tus daik­tus. Pa­da­ry­ta 200 eu­rų tur­ti­nė ža­la.

Pet­kiš­kių kai­me, įsi­bro­vus į lai­ki­nai ne­gy­ve­na­mą so­dy­bą, iš jos pa­vog­ti įvai­rūs daik­tai. Pa­da­ry­ta 700 eu­rų tur­ti­nė ža­la.

Mu­šė­si ne­blai­vūs

Kel­mė­je Par­ko gat­vė­je, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 2,33 pro­mi­lės gir­tu­mas) 35 me­tų vy­ras ran­ka su­da­vė ne­blai­viai (nu­sta­ty­tas 2,35 pro­mi­lės gir­tu­mas) su­gy­ven­ti­nei į vei­dą.

Prie eže­ro su­mu­šė ne­pil­na­me­tį

Ty­tu­vė­nuo­se, prie Gi­liaus eže­ro, ne­pil­na­me­čiui (gi­męs 2003 me­tais) vy­ras su­da­vė smū­gius į gal­vos sri­tį. Kel­mės li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jam nu­sta­ty­tas gal­vos su­tren­ki­mas.

Ne­lai­mės ke­ly­je

Ku­ke­čių kai­me, 36 me­tų vy­ras vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Opel Vect­ra“ nu­ver­tė elekt­ros stul­pą bei pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos. Įvy­kio vie­to­je pa­lik­tas au­to­mo­bi­lis, ra­dus vai­ruo­to­ją, jam nu­sta­ty­tas 2,81 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Kel­mė­je, Ra­sei­nių gat­vė­je, au­to­mo­bi­lio „VW Po­lo“ vai­ruo­to­jas, iš­va­žiuo­da­mas iš na­mo kie­mo, su­sto­jo pra­leis­ti pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių. Tuo me­tu į au­to­mo­bi­lį at­si­tren­kė dvi­ra­čiu va­žia­vę de­šim­ties me­tų ber­niu­kai. Vai­kai iš­vež­ti į Kel­mės li­go­ni­nę, ku­rio­je vie­nam jų diag­no­zuo­tas gal­vos su­mu­ši­mas, ki­tam – gal­vos, tar­pu­men­čio su­mu­ši­mai bei sme­ge­nų su­krė­ti­mas.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas