(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Nacionalinė bibliotekų savaitė Užventyje

2017 m. gegužės 20 d.

Šių me­tų Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės, ku­rios šū­kis – „Tu esi bib­lio­te­ka“, me­tu Už­ven­čio bib­lio­te­ka pa­kvie­tė lan­ky­to­jus į ren­gi­nių cik­lą.

Sa­vai­tė pra­si­dė­jo pro­tų ko­vų žai­di­mu, ska­ti­nan­čiu skai­ty­ti kny­gas, do­mė­tis li­te­ra­tū­ra. Žai­di­mas vy­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, o ja­me da­ly­va­vo penk­tų kla­sių mo­ki­niai kar­tu su šios mo­kyk­los so­cia­li­ne pe­da­go­ge D. Or­la­kie­nė. Pro­tų ko­vų mū­šy­je, ku­rį ve­dė Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja N. Kan­čaus­kie­nė run­gė­si pen­kios ko­man­dos: „Links­mu­čių“, „Smal­su­čių“, „Ufo­nau­tų“, „Prin­ce­sių“, „Sme­ge­nis­tų“. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad ge­riau­siai se­kė­si „Links­mu­čių“ ko­man­dai (D. Man­gir­dai­tei, K. Sa­mui­ly­tei, S. Pau­laus­kai­tei, A. Ka­ra­šai­tei).

Kar­tu su Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ru už­ven­tiš­kiai pa­kvies­ti pri­si­min­ti lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas ir pa­si­rung­ti UAB „Nai­sių va­sa­ra“ ini­ci­juo­ta­me kon­kur­se „Vai­kų Ve­ly­kė­lės 2017“. Į Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rą at­vy­ko gau­sus bū­rys da­ly­vių. Tai Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos prail­gin­tos die­nos gru­pės mo­ki­niai, ku­riuos at­ly­dė­jo auk­lė­to­ja G. Mont­ri­me­nė ir Už­ven­čio vai­kų die­nos cent­ro auk­lė­ti­niai kar­tu su šio cent­ro va­do­ve V. Baš­kie­ne.

Ren­gi­nio ve­dė­ja – Ve­ly­kų bo­bu­tė (O. Gra­nic­kie­nė) su­si­rin­ku­siems pa­pa­sa­ko­jo apie Ve­ly­kų pa­pro­čius bei tra­di­ci­jas, įtrau­kė vai­kus į mar­gu­čių ri­de­ni­mo, mar­gi­ni­mo ir pie­ši­mo var­žy­tu­ves. Ta pa­čia pro­ga Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je bu­vo pri­sta­ty­ta pie­ši­nių pa­ro­da „Mar­gu­čiai iš Vo­kie­ti­jos“, ku­rios dar­bų au­to­riai – Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tys Ga­bi­ja Ku­čins­kai­tė ir Ka­ro­lis Ku­čins­kas.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Už­ven­čio bib­lio­te­ka pa­si­puo­šė Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos penk­tos kla­sės moks­lei­vių kar­pi­nių pa­ro­da „Pa­va­sa­rio me­džiai“, ku­rią or­ga­ni­za­vo dai­lės mo­ky­to­ja S. Te­ko­rie­nė. Pa­ro­dos te­ma pa­rink­ta neat­si­tik­ti­nai. Mat, me­dis sim­bo­li­zuo­ja gy­vy­bę, jos at­bu­di­mą, at­si­nau­ji­ni­mą.

Na­cio­na­li­nė bib­lio­te­kų sa­vai­tė bai­gė­si Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je įvy­ku­siu su­si­ti­ki­mu su Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro per­so­na­žu var­nu Ab­rak­su, ku­rį val­dė re­ži­sie­re O. Gra­nic­kie­ne, ki­tais per­so­na­žais. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos tre­čios kla­sės mo­ki­nai, at­ly­dė­ti mo­ky­to­jos D. Iva­naus­kie­nės. Pa­si­tel­ku­si sa­vo iš­ra­din­gu­mą, su­ge­bė­ji­mus bei ži­nias, iš­ma­niai nau­do­da­ma pa­čios su­kur­tas lė­les, re­ži­sie­rė vai­kams su­vai­di­no ke­le­tą siu­že­tų pa­gal le­gen­di­nio vo­kie­čių ra­šy­to­jo ir dai­li­nin­ko Ja­nos­cho kny­gą „Pa­na­ma la­bai gra­ži“. Į vai­di­ni­mą bu­vo įtrauk­ti ir vai­kai, ku­rie pa­si­ju­to tar­si tik­ra­me teat­re ir pa­ty­rė daug ma­lo­nių įspū­džių.

Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu mar­gu­čių pie­ši­mo kon­kur­se ir At­ve­ly­kio šven­tė­je da­ly­va­vu­sie­ji bu­vo ap­do­va­no­ti Nai­sių va­sa­ros teat­ro mu­zi­ki­nio spek­tak­lio „Me­la­gių pi­lis“ DVD dis­kais. Kaip ir kas­met, taip šiais me­tais, „Vai­kų Ve­ly­kė­les“ sal­džio­mis do­va­nė­lė­mis pa­rė­mė Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tys Vai­da ir To­mas Ku­čins­kai.

Re­gi­na Kar­pie­nė

Už­ven­čio bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas