(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Nacionalinė bibliotekų savaitė Užventyje

2017 m. gegužės 20 d.

Šių me­tų Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės, ku­rios šū­kis – „Tu esi bib­lio­te­ka“, me­tu Už­ven­čio bib­lio­te­ka pa­kvie­tė lan­ky­to­jus į ren­gi­nių cik­lą.

Sa­vai­tė pra­si­dė­jo pro­tų ko­vų žai­di­mu, ska­ti­nan­čiu skai­ty­ti kny­gas, do­mė­tis li­te­ra­tū­ra. Žai­di­mas vy­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, o ja­me da­ly­va­vo penk­tų kla­sių mo­ki­niai kar­tu su šios mo­kyk­los so­cia­li­ne pe­da­go­ge D. Or­la­kie­nė. Pro­tų ko­vų mū­šy­je, ku­rį ve­dė Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja N. Kan­čaus­kie­nė run­gė­si pen­kios ko­man­dos: „Links­mu­čių“, „Smal­su­čių“, „Ufo­nau­tų“, „Prin­ce­sių“, „Sme­ge­nis­tų“. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad ge­riau­siai se­kė­si „Links­mu­čių“ ko­man­dai (D. Man­gir­dai­tei, K. Sa­mui­ly­tei, S. Pau­laus­kai­tei, A. Ka­ra­šai­tei).

Kar­tu su Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ru už­ven­tiš­kiai pa­kvies­ti pri­si­min­ti lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas ir pa­si­rung­ti UAB „Nai­sių va­sa­ra“ ini­ci­juo­ta­me kon­kur­se „Vai­kų Ve­ly­kė­lės 2017“. Į Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rą at­vy­ko gau­sus bū­rys da­ly­vių. Tai Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos prail­gin­tos die­nos gru­pės mo­ki­niai, ku­riuos at­ly­dė­jo auk­lė­to­ja G. Mont­ri­me­nė ir Už­ven­čio vai­kų die­nos cent­ro auk­lė­ti­niai kar­tu su šio cent­ro va­do­ve V. Baš­kie­ne.

Ren­gi­nio ve­dė­ja – Ve­ly­kų bo­bu­tė (O. Gra­nic­kie­nė) su­si­rin­ku­siems pa­pa­sa­ko­jo apie Ve­ly­kų pa­pro­čius bei tra­di­ci­jas, įtrau­kė vai­kus į mar­gu­čių ri­de­ni­mo, mar­gi­ni­mo ir pie­ši­mo var­žy­tu­ves. Ta pa­čia pro­ga Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je bu­vo pri­sta­ty­ta pie­ši­nių pa­ro­da „Mar­gu­čiai iš Vo­kie­ti­jos“, ku­rios dar­bų au­to­riai – Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tys Ga­bi­ja Ku­čins­kai­tė ir Ka­ro­lis Ku­čins­kas.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Už­ven­čio bib­lio­te­ka pa­si­puo­šė Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos penk­tos kla­sės moks­lei­vių kar­pi­nių pa­ro­da „Pa­va­sa­rio me­džiai“, ku­rią or­ga­ni­za­vo dai­lės mo­ky­to­ja S. Te­ko­rie­nė. Pa­ro­dos te­ma pa­rink­ta neat­si­tik­ti­nai. Mat, me­dis sim­bo­li­zuo­ja gy­vy­bę, jos at­bu­di­mą, at­si­nau­ji­ni­mą.

Na­cio­na­li­nė bib­lio­te­kų sa­vai­tė bai­gė­si Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je įvy­ku­siu su­si­ti­ki­mu su Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro per­so­na­žu var­nu Ab­rak­su, ku­rį val­dė re­ži­sie­re O. Gra­nic­kie­ne, ki­tais per­so­na­žais. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos tre­čios kla­sės mo­ki­nai, at­ly­dė­ti mo­ky­to­jos D. Iva­naus­kie­nės. Pa­si­tel­ku­si sa­vo iš­ra­din­gu­mą, su­ge­bė­ji­mus bei ži­nias, iš­ma­niai nau­do­da­ma pa­čios su­kur­tas lė­les, re­ži­sie­rė vai­kams su­vai­di­no ke­le­tą siu­že­tų pa­gal le­gen­di­nio vo­kie­čių ra­šy­to­jo ir dai­li­nin­ko Ja­nos­cho kny­gą „Pa­na­ma la­bai gra­ži“. Į vai­di­ni­mą bu­vo įtrauk­ti ir vai­kai, ku­rie pa­si­ju­to tar­si tik­ra­me teat­re ir pa­ty­rė daug ma­lo­nių įspū­džių.

Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu mar­gu­čių pie­ši­mo kon­kur­se ir At­ve­ly­kio šven­tė­je da­ly­va­vu­sie­ji bu­vo ap­do­va­no­ti Nai­sių va­sa­ros teat­ro mu­zi­ki­nio spek­tak­lio „Me­la­gių pi­lis“ DVD dis­kais. Kaip ir kas­met, taip šiais me­tais, „Vai­kų Ve­ly­kė­les“ sal­džio­mis do­va­nė­lė­mis pa­rė­mė Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tys Vai­da ir To­mas Ku­čins­kai.

Re­gi­na Kar­pie­nė

Už­ven­čio bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />