(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Augalų „žavadienis“ prie Bridvaišio

2017 m. gegužės 20 d.
daliak@skrastas.lt

Ket­vir­ta­die­nį prie Brid­vai­šio eže­ro su­reng­ta šven­tė – au­ga­lų „ža­va­die­nis“. Neįp­ras­tą ren­gi­nį ini­ci­ja­vo Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras, or­ga­ni­za­vo kar­tu su Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja.

Tarp­tau­ti­nę ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­ną, va­di­na­mą „ža­va­die­niu“, šven­tė su­reng­ta Ty­tu­vė­nuo­se, prie Brid­vai­šio eže­ro, pa­grin­di­nia­me pa­plū­di­my­je.

Kvie­ti­mo or­ga­ni­zuo­ti šven­tę iš Bo­ta­ni­kos so­do su­lau­kė Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras. Pri­si­jung­ti prie šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo šed­ba­riš­kiai pa­kvie­tė Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ją. Au­ga­lų „ža­va­die­ny­je“ da­ly­va­vo Mai­ro­nių ir Moc­kai­čių mo­kyk­lų pra­di­nu­kai, iš vi­so 55 mo­ki­niai ir jų mo­ky­to­jai.

„Ža­va­die­nio“ tiks­las – pa­ska­tin­ti vai­kus ir suau­gu­siuo­sius do­mė­tis au­ga­lais, jų reikš­me, ža­vė­tis jais. Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko eko­lo­gė Dei­ma Pranc­kū­nie­nė su­pa­žin­di­no su au­ga­lų kil­me, svar­ba žmo­gui. „Au­ga­lai – mąs­to, gi­na­si nuo prie­šų, bend­rau­ja, jie yra to­bu­les­ni už gy­vū­nus. Tik au­ga­lų dė­ka ga­li ir žmo­nės, ir gy­vū­nai eg­zis­tuo­ti. Pa­sau­ly­je ži­no­ma apie 350 tūks­tan­čių au­ga­lų rū­šių, bet ne­rei­kia nė abe­jo­ti, kad au­ga­lų yra kur kas dau­giau“, – sa­kė D. Pranc­kū­nie­nė.

Čarl­zas Dar­vi­nas au­ga­lus yra pa­va­di­nęs aukš­tyn gal­va ap­vers­tais gy­vū­nais. Au­ga­lų sme­ge­nys yra šak­nys, jie šak­ni­mis ir mąs­to. Po že­me iš­si­raiz­gęs iš­ti­sas so­cia­li­nis au­ga­lų tink­las, de­šim­ti­mis ki­lo­met­rų vie­ni ki­tiems au­ga­lai per­duo­da įvai­rią in­for­ma­ci­ją.

Šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo at­lik­ti pra­kti­nę už­duo­tį – Brid­vai­šio eže­ro sa­lo­je su­skai­čiuo­ti kuo dau­giau skir­tin­gų au­ga­lų rū­šių. Vai­kai ap­ka­bi­no me­džius ir jiems pa­dė­ko­jo už vi­so­ke­rio­pą tei­kia­mą nau­dą.

Mo­ki­niai apie au­ga­lus skai­tė ei­lė­raš­čius, vai­di­no gė­les. Mo­ky­to­jos bu­vo pa­ruo­šu­sios žai­di­mų.

Po ak­ty­vios, įspū­džių ku­pi­nos veik­los, šven­tės da­ly­viai vai­ši­no­si Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos dar­buo­to­jų iš­vir­ta mė­tų ar­ba­ta, šed­ba­riš­kių iš­kep­tais mor­kų, mo­liū­gų py­ra­gais.

Dei­mos PRANC­KŪ­NIE­NĖS as­me­ni­nės nuo­tr.

Au­ga­lų „ža­va­die­nio“ šven­tė su­reng­ta prie Brid­vai­šio eže­ro.

Yra už ką pa­dė­ko­ti me­džiams.

Šven­tės da­ly­viai vai­ši­no­si mė­tų ar­ba­ta ir na­mi­niais py­ra­gais.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />